Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta              Laatimispäivämäärä:

 

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.01.2006  Kello 14.00 -

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

Käsiteltävät asiat

1 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §         PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 §         PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

4 §         TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO

5 §         PERUSTURVAN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2006

6 §         TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2006

7 §         VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

8 §         VUODEN 2006 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

9 §         VUODEN 2005 HOITOPÄIVÄTIEDOT

10 §       PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVA VALTIONOSUUSENNAKKO VUODELTA 2006

11 §       TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

12 §       KOTIHOITOKOKEILU

13 §       ----------

14 §       ----------

15 §       KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN

16 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

17 §       MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.01.2006  kello 14.00 – 15.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Sari Leppihalme

Satu Jokela

Petri Ylikoski

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               Kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                          Pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

ASIAT

 

 

§§ 1 - 18

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Satu Jokela.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

   ----------

 

 

3 §                PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

 

Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa iltapäivän aikana. Perusturvalautakunnan pöytäkirja ja perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijain pöytäkirjat ovat olleet julkistettavilta osiltaan nähtävillä kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 10.00 – 12.00 välisenä aikana perusturvakeskuksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää pitää lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisen entisen käytännön mukaisena.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

4 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2006 kokouksessaan 10.01.2006.

 

Kunnan taloustilanteen oleellisesta tiukentumisesta johtuen kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta äärimmäisen tiukkaa budjettikuria. Mahdollisten yllätysten ja lisämäärärahatarpeiden kattaminen on tehtävä ensisijaisesti hallintokunnan sisällä muista menokohdista säästämällä.

 

                                            Esitys täytäntöönpano-ohjeiksi liitteenä 4.1.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeet toimitetaan eri tulosalueille. Lautakunta korostaa erityisesti tulosyksiköitten vastuuta talousarvion toiminnan pitämisessä määrärahojen puitteissa sekä tavoitteiden toteutumisessa. 

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

5 §                PERUSTURVAN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2006

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2005 kunnan talousarvion vuodelle 2006. Talousarvion pohjalta perusturvalautakunnan tulee hyväksyä taloussuunnitelman alaisuudessaan oleville tulosyksiköille.

 

Liitteenä 5.1. on ehdotus käyttösuunnitelmaksi. (lukuohje: hallituksen esityssarake).

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvan toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2006 oheisen liitteen mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

6 §                TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2006

 

Kunnan taloussäännön 14 §:n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

 

Vuonna 2005 lautakunnan alaisen toiminnan mukaisten tositteiden hyväksyjänä ovat olleet perusturvajohtaja, laitos- ja avopalvelujohtaja (avopalvelu ja vanhainkoti), päiväkodin johtaja (lasten päivähoito), esikoulun opettaja/lasten perhepäivähoidon ohjaaja (Tykköön esikoulu, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) sekä ohjaaja (Hepokoti ja työ- ja palvelutoiminta) sekä varalla perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja sosiaalityöntekijä.

 

                                   Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. että, vuonna 2006 tulosalueista vastaavat esimiehet voivat hyväksyä tositteet talousarvion puitteissa

2. määrätä lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjäksi vuonna 2006 perusturvajohtajan, laitos- ja avopalvelujohtajan (avopalvelu ja vanhainkoti), päiväkodin johtajan (lasten päivähoito), esikoulun opettaja/lasten perhepäivähoidon ohjaajan (Tykköön esikoulu, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) sekä ohjaajan (Hepokoti ja työ- ja palvelutoiminta) sekä varalle lautakunnan puheenjohtajan ja sosiaalityöntekijän.

 

                                   Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ---------

 

 

7 §                VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyttäväksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

- vs. perusturvajohtaja

- sosiaalityöntekijä

- laitos- ja avopalvelujohtaja

- vs. päiväkodin johtaja

- esikoulun opettaja/lasten perhepäivähoidon ohjaaja

                                            - ohjaaja

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

8 §                VUODEN 2006 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

 

Vuoden 2006 talousarvioon (6010 2260) on varattu 8.000 euron määräraha josta 6.300 euroa veteraanien ja 1.700 euroa kotirintamanaisten kuntoutukseen ja (6050 2260) 1.700 euron toiminta-avustus yhdistyksille ja seuroille. Liitteenä 8.1. kunnanvaltuuston 26.08.1997 § 65, koskien veteraaninaisten kuntoutusta.

 

Vuonna 2005 päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että yhdistysten ja seurojen määräraha on vuoden 2006 osalta syytä laittaa hakuun, jotta muutkin yhdistykset jne. voisivat avustusta hakea ja hakemuksia varten laaditaan oma hakemuslomake (liitteenä 8.2). Yhdistyksille ja seuroille suunnattu hakuilmoitus on syytä rajata Jämijärveä koskevaksi ja ilmoittaa haettavaksi seuraavassa kuntatiedotteessa, samoin voidaan toimia myös veteraanien ja kotirintamanaisten osalta.

 

Veteraani- ja kotirintamanaisten kuntoutuspaikka voisi sijaita vanhainkodilla ja olisi kestoltaan seitsemän päivää. Tuohon aikaan sisältyisi kuntoutus ja tarvittava hoito. Kuntoutus voidaan järjestää ostopalveluna.  Jo vuonna 2005 joidenkin veteraanien kohdalla sovittiin vanhainkotihoidosta, koska he ilmoittivat, etteivät selviydy muualla. (Vuonna 2005 viiden vuorokauden kuntoutusjaksot maksoivat 365 - 625 € paikasta riippuen). Vaihtoehtoisesti veteraaneille ja kotirintamanaisille voidaan myöntää avokuntoutusta (v. 2005 myönnetty määräraha/henkilö oli 130 €). Veteraaniasioiden toimikunnan puheenjohtajan Tuija Rannan kanssa on em. muutoksista keskusteltu.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 

1. hyväksyä em. suunnitelman koskien veteraanien ja veteraaninaisten kuntoutusta.

2. laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoituksen vuoden 2006 toiminta- ja kannatusavustusten ja avustusten luonteisten maksujen hakemisesta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

9 §                VUODEN 2005 HOITOPÄIVÄTIEDOT

 

                                            Hoitopäivät terveyskeskuksessa:

- Vuonna 2002 käyttö oli 3248 hoitopäivää=108 %. Koska oli varattu 3000 hoitopäivää, ylityksestä tuli 20 % lisämaksu, vuonna 2002 se oli 21,44 €

- v. 2003 käyttö oli 2772 hp, tilattu 3000

- v. 2004 käyttö oli 1891 hp, tilattu 3000, 63,03 %

- v. 2005 käyttö oli 1739 hp, tilattu 3000, 57,97 %

 

Hoito/asumispäivät          vanhainkoti  Kielokoti       Palvelutalo   Yht.

v. 2002 Hilmon mukaan        5343            1633                             6976

v. 2003 manuaalinen lasku  7287            2638            4893     14818

v. 2004 pitkäaikaispäätös   3086            5761            5069     13916

             päivähinnalla              716

             - yhteensä                 3082                                               14632

v. 2005 pitkäaikaispäätös   2265            5886            5203     14391

 

Hepokodin asumispäivät vuonna 2004                                        2207

              - työ- ja päivätoiminta                                                           618

              - asumispäivät vuonna 2005                                             2153

              - työ- ja päivätoiminta, Hepopaja                                        598

 

Jyllin Kodit, Ikaalinen v. 2004                                                           366

              - v. 2005                                                                                136

Huurmanni                                                                                          214

 

Mikon Kodit, Parkano v. 2004                                                          366

              - v. 2005 EK                                                                          365

              -              EL                                                                             15

 

Kuntola v. 2004                                                                                  337

              - 2005                                                                                    350

 

Lumisuon asuntola v. 2004                                                               328

              - v. 2005                                                                                327

Annikakoti, Merikarvia 2005                                                               31

 

Työhönkuntoutus OP                                                                         260

Kuntoutusohjaus SH                                                                            10

Päivätoiminta MP                                                                                75

 

Liite tiedoista esityslistaan 9.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä em. Asiat tiedokseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

10 §             PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVA VALTIONOSUUSENNAKKO VUODELTA 2006

 

Länsi-Suomen lääninhallituksen 3.1.2006 päätös perustoimeentulotukeen maksettavasta valtionosuusennakosta vuodelta 2006 liitteenä 10.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää että, Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoon saatetuksi ja ettei siitä haeta oikaisua.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

11 §             TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

 

ptl 72 §                               Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005. Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

 

----------

 

Ptl 90 §                              28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 § 150 (ei liitteenä).

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa  ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

 

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta: Ensimmäisestä lapsesta 200,00 € ja perheen toisesta lapsesta 180,00 €

                                            Kelan maksuosuus           137,33 €                            137,33 €

Yhteensä palkka/kk          337,33 €                            317,33 €

 

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

 

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien 4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan. Ylityöstä kunnan perhepäivähoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %.

 

Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

 

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

 

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 € sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

 

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

 

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

 

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

                                  

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 €/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk.  Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela  myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän)  Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

                                            3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

4. pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään asian ehdotetussa muodossa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

11 §                                    Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

                                           

Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi  ensimmäisestä lapsesta 500,00 € ja seuraavista perheen lapsista 480,00 €.  Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim. 14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon

palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenterikuukausittain.

- Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

- Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

----------

 

 

12 §              KOTIHOITOKOKEILU

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt Honkajoen kunan, Jämijärven kunnan, Kankaanpään kaupungin ja Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhteisen hakemuksen toteuttaa kotihoitokokeilu ajalla 1.4.2006 -31.12.2008. Hakemus on esityslistan liitteenä. Päätös liitteenä 12.1. Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkunnista Karvia ei osallistu kokeiluun.

 

Kotipalvelu on kunnan perusturvalautakunnan ja kotisairaanhoito on Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen alaista palvelua. Palveluista vastaavat ja kokeiluun osallistuvat organisaatiot nimeävät Kotihoitokokeilun ohjausryhmään vastuuhenkilöt eli viranhaltijat (kaksi henkilöä kustakin organisaatiosta)1.4.2006 mennessä. Kotihoitokokeilun yhdyshenkilöt vastaavat ohjausryhmän kokoontumisesta ja ryhmä valitsee ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä sekä kokeilulle tarpeen mukaan esim. työryhmän toteuttamaan käytännön valmisteluja.

 

Kotihoitokokeilun ohjausryhmä vastaa kokeilun edistymisestä, käsittelee jatkuvan palautteen, tekee tarvittavia muutoksia ja suorittaa arvioinnin v. 2007 ja loppuarvioinnin v. 2008. Lisäksi kokeiluun osallistuvien organisaatioiden vastuulliset viranhaltijat huolehtivat omaan toimintaansa liittyvien asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta omien sääntöjensä mukaisesti.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen tiedokseen ja valitsee Kotihoitokokeilun ohjausryhmään kaksi viranhaltijajäsentä.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti valita Kotihoitokokeilun ohjausryhmän jäseniksi perusturvajohtajan ja laitos- ja avopalvelujohtajan.

 

----------

 

 

13 §              ----------

 

 

14 §              ----------

 

 

15 §              KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.2.2006 LUKIEN

 

Kh 23 §                              Kelan Kankaanpään vakuutuspiirin palveluverkon muodostavat Kankaanpään, Merikarvian ja Lavian toimistot.

Nämä täyden palvelun toimistot palvelevat asiakkaita arkipäivisin klo 09.00 - 16.00 välisenä aikana sekä Kankaanpään toimisto tiistaisin klo 08.00 - 17.00.

 

Sivupalvelupisteet Honkajoella, Siikaisissa ja Karviassa on suljettu v. 2003. Jämijärven sivupalvelupiste on tällä hetkellä ainut Kankaanpään vakuutuspiirin alueella vielä toimiva sivupiste.

Koko Lounais-Suomen vakuutusalueella on jäljellä 4 sivuvastaanottoa, jotka nekin on viimeisen tiedon mukaan lopetettu 1.1.2006 lukien Jämijärveä lukuun ottamatta.

 

Kelan Kankaanpään vakuutuspiiristä on tullut kirje, että viimeinen toiminnassa oleva sivutoimipiste eli Jämijärven sivutoimipiste lopetetaan 1.2.2006 lukien.

 

Perustelut ilmenevät liitteestä. Liite nro 23.1.

 

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedokseen Jämijärven sivupalvelupisteen lakkauttamisen 1.2.2006 lukien

2. selvittää yhteispalvelupisteen toimintamahdollisuuden

 

                                            Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

15 §                                    Perusturvakeskuksen työntekijöiden tehtäväalueeseen tullee kuulumaan yleisimpien Kelan lomakkeiden täyttöapu. Liitteen 15.1. mukaisesti Kela maksaa sopimuksen tehneelle kunnalle korvausta lomakkeiden täytöstä 3,00 €/hakemus. Virkailija saa tarvittaessa koulutusta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kelan kanssa solmitaan sopimus yleisimpien lomakkeiden täytöstä hintaan 3,00 €/ hakemus ja Perusturvakeskuksen virkailija saa koulutusta Kelalta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

16 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Liitteiksi esityslistaan:

- Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 2006

- Kankaanpään kansanterveystyön ky:n kuntalaskutuksen tuotehinnat vuonna 2005.

- Leena Sillanpäälle tehty työsopimus ajalle 01.01.2005 - 31.12.2005.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuus v.  2006.

- Kelan tiedote: Kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuessa 1.1.2006 lukien.

- Muutosehdotukset kiinteistönhoitotehtäviin.

- Satasetin tarjoushinnasto. Jämijärvellä käytettäviin siivoustehtäviin on 15.69 €/tunti.

- Lastensuojelun suurten kustannusten tasauskorvauspäätös.

- Orvokki Lahdensivulle on myönnetty vanhuuseläke 01.03.2006 alkaen toistaiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asiat tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

17 §              MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Perusturvalautakunnalle 27.1.2006 osoitettu kirje:Yksityinen palvelukoti Jämijärvelle liitteeksi esityslistaan 17.1. Perusturvalautakunnan puolesta asiaa valmistelevaan työryhmään tulee puheenjohtaja Rainer Rajamäki.

Ehdotus: Perusturvalautakunta tekee kokouksessa ehdotuksen muista työryhmän jäsenistä.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti, että yksityistä palvelukotia koskevaan valmistelevaan työryhmään nimetään Rainer Rajamäen lisäksi Pentti Virtanen ja Satu Jokela.

 

                                            ----------