JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina, 23.1.2007 alkaen kello 19.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      3 §                Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2007

                      4 §                Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2007

                      5 §                Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2007

                      6 §                Kunnanhallituksen valitseminen

                      7 §                Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

                      8 §                Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2006

                      9 §                Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

                      10 §              Neuvottelu tiehallinnon kanssa

                      11 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                      12 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

                                            -PARAS -hankkeen tilannekatsaus

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 26.1.2007 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 18.1.2007

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2007

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 17.1.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.1.2007 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

1 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS         1

2 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                           1

3 §       VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARA-
PUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI  2007     2

4 §       KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007                                                                                        3

5 §       VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

VUONNA 2007                                                                        4

6 §       KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN                             5

7 §       SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN

SELVITYS VALTUUSTOLLE                                                  7

8 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA
1.1. – 30.11.2006                                                                    8

9 §       SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN
MUUTTAMINEN                                                                      9

10 §    NEUVOTTELU TIEHALLINNON KANSSA                          10

11 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT                             11

12  §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT            12

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2007                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

23.1.2007 kello 19.00 – 19.28

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Lanne Pekka                            varajäsen

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antila Krista

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 12

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto

Allekirjoitukset

 

 

Yrjö Alarotu                               Pekka Lanne

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 18.1.2007  ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 18.1.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 18.1.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 18.1.2007. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Pekka Lanne.

 

                                            _______     

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                      


     Kunnanhallitus                   3 §                16.1.2007

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI  2007

 

 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2007.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 3 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita vuodeksi 2007 valtuuston puheenjohtajaksi Matti Peuralan, 1. varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja 2. varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

 

                                            ____


     Kunnanhallitus                   4 §                16.1.2007

 

 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2007 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KV 4 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                16.1.2007

 

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2007

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2007 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 5 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus                   6 §                16.1.2007

 

6 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                           

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2007 - 2008

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 6 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1) valita kunnanhallitukseen vuosille 2007 - 2008 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

                                            jäsen                                                        varajäsen

                                            Matti Leppihalme                                   Juhani Rajala

                                            Tuija Ranta                                              Merja Lahdenpää

                                            Päivi Leponiemi                                     Ari Uusi-Rasi

                                            Tapio Rajalahti                                       Rainer Rajamäki

                                            Markku Kujala                                         Ritva Mäkelä

                                            Olli Seppälä                                            Anu Sillanpää

                                            Hilkka Lahdensivu                                  Anne Lax

 

2) nimetä valituista kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja varapuheenjohtajaksi Tuija Rannan.

 

                                            ____

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                


                                            Kunnanhallitus                   14 §              16.1.2007

7 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUS-  TOLLE

 

                                                                

                                            Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan                          sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

                                           

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

                                            1.7. - 31.12.2006

 

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännes vuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 7 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   21 §              16.1.2007

 

8 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2006

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla

1.1.–30.11.2006. Liite nro 21.1

 

Vertailukohtana on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 8 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   25 §              16.1.2007

 

9 §                SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

 

                                          Kodisjoen kunta liitettiin Rauman kaupunkiin 1.1.2007 lukien, jolloin myös Satakuntaliiton jäsenkuntien määrä vähenee yhdellä.

 

                                          Muutos edellyttää myös Satakuntaliiton perussopimuksen tarkastamista jäsenkuntien osalta.

 

                                          Satakuntaliiton maakuntavaltuusto päätti 4.12.2006 § 37 lähettää asiaa koskevan perussopimuksen muutoksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

 

                                          Muutos ilmenee liitteestä nro 25.1

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 9 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   29 §              16.1.2007

 

 

10 §              NEUVOTTELU TIEHALLINNON KANSSA

 

                    

                                             Valtuusto päätti kokouksessaan 19.12.2006 lähettää delegaation Turun tiepiiriin Jämi-Jylli tien valtion hoitoon saamiseksi.

 

                                             Neuvottelu asiasta on pidetty 10.01.2007. Muistio liitteenä nro 29.1.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee neuvottelun tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 10 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

                     
                                           

 

11 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

                     Ei ollut.

 

                     _____

 

12  §            MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                     Kunnanjohtaja selvitti seudullisen PARAS –hankkeen organisointia, toimeksiantoa ja palvelutarveselvityspyyntöä. Valtuutetuille jaettiin materiaalia, jota käsitellään valtuuston iltakoulussa 6.2.2007 klo 18.00.

 

                                            Valtuusto merkitsi tämän hetken tilanteen tiedokseen.

 

                                            _____