Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta                    Laatimispäivämäärä: 21.03.2007

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Tiistai 27.3.2007 klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3           PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2007. 7

§ 7        V 2007 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2006 TOIMINTAKERTOMUS. 10

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2007

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 27.3.2007 klo 13:00 -13:35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali            pj

Jarkko Harri             pj § 8

Juha Kierikka

Pirjo Salmi

Matti Kalliomäki

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

Outi Hoikkala

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Markku Kujala        kh:n edustaja

Tuomo Leikkola      maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 1-9

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Timo Sorvali   Jarkko Harri       Tuomo Leikkola     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Juha Kierikka                    Matti Kalliomäki               

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

______________________________________

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.                   

                            __________________________________________________________________


 

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kierikka ja Matti Kalliomäki.

______________________________________________________

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

                            _________________________________________________________________


 

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2007 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan, kanslisti Vappu Uusitalon ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.                                        

                            __________________________________________________________________

 


 

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2007

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

                             ________________________________________________________________                


 

 

 

§ 7     V. 2007 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÄMINEN

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2007 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 2.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2006 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 2.000 euroa salaojitussuunnitelmien tukemiseen (1463,95 €) ja viljelijäkoulutuksien järjestämiseen (536,05 €). Salaojituksia toteutettiin niin paljon (48,03 ha), että tuki jäi 30,48 euroon/ha.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2007 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukeen 85 €/ha. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämis­määrärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           ________________________________________________________________

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2007 on varattu kylärahaa 5600 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Ilmoitus kylärahan hakemisesta on julkaistu paikallislehdissä, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 20.3.2007. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Jämin loma-asunnot ry, Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry, Suurimaan Maa- ja Kotitalousseura ry, Tykköön Koulupiirin Kyläyhdistys ry ja Vihun Kyläyhdistys ry. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten, toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien perusteella jakaa v. 2007 kylärahan seuraavasti: Suurimaan Maa- ja Kotitalousseura ry 1100 €, Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry 1500 €, Tykköön Koulupiirin Kyläyhdistys ry 1500 € ja Vihun Kyläyhdistys ry 1500 €. Jämin loma-asunnot ry:n hakemus hylätään, sillä se on osoitettu kunnanhallitukselle, ei sisällä mitään toimintakertomusta, josta kävisi ilmi toiminnan laatu ja avoimuus kaikille. Lisäksi alue kuuluu Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistyksen vaikutuspiiriin.

 

Päätös:                Timo Sorvali poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Harri. Lautakunta päätti yksimielisesti hylätä myöhästyneenä kokoukseen tuodun Palokosken Kyläyhdistyksen hakemuksen. Hakemus jätettiin 26.3., kun viimeinen jättöpäivä oli 20.3. Muutoin lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                           _________________________________________________________________

 

 

 

 

 

§ 9     V. 2006 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:                Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           _________________________________________________________________

                     


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2006

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokouspykäliä oli 20. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen sekä lausunnon antaminen Satakunnan maakuntakaavasta.

 

Luopumistukihakemuksia ei ollut lainkaan. Tilaluku kasvoi yhdellä.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 1.313 tukihakemuslomaketta (v. 2005 1.462). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena kanslisti Vappu Uusitalo. Tuenhakijoita oli 179 (v. 2005 178). Peltoa oli viljelyksessä 5.846,07 ha (v. 2005 5.775,53 ha) eli keskimäärin 32,66 ha/viljelijä (v. 2005 32,45 ha/viljelijä). Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 111,35 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 11 viljelijällä (6,1 % viljelijöistä).

Vuoden 2006 kaikki maatalouden tuet olivat 4.305.103,75 € eli keskimäärin 24.051 euroa/viljelijä. Tästä kunnan maaseutusihteerin kautta kulki 4.213.548,10 € ja Satakunnan TE-keskuksen kautta 91.555,67 €.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 2.000 euroa. Kylärahaa maksettiin 5.550 euroa ja valtakunnallisia kyläpäiviä Jämillä tuettiin 2.000 eurolla.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 21 hukkakauratar­kastusta.

 

Satovahinkokorvaushakemuksia jätettiin 6.

 

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

 

Maaseutuelinkeinopalvelut

 

 

TOIMINTA-AJATUS:                              

 

    Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeino­jen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-3 humalatarhaa perustettu Jämijärvelle

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2006:

-hallinnon tehtävät on hoidettu määräajassa

-kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät nettisivuilta

-kaikki hukkakauraesiintymät tarkistettu, torjuntaohjeita laadittu

 

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

 

2005

2006

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty

-20 hukkakauratarkastusta tehty

 

-järjestetty viljelijöille tukihakukoulutus sekä VAP-koulutus yhdessä Kankaanpään kanssa

-hukkakaurakatselmuksia tehty 21, uusia torjuntaohjeita laadittu 5 tilalle