Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 23.11.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.1.2007 Kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.. 1

2 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.. 1

3 §        VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI  2007. 2

4 §        KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007. 3

5 §        VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2007. 4

6 §        KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN.. 5

7 §        MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2007. 7

8 §        TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2007. 8

9 §        ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN.. 9

10 §      KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007. 10

11 §      KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2007. 11

12 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN.. 12

13 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 13

14 §      SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUS- TOLLE.. 14

15 §      VUODEN 2007 TOIMINTA-AVUSTUKSET. 15

16 §      ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2007. 16

17 §      KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2007. 17

18 §      KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 12.12.2006 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO.. 18

19 §      LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN.. 19

20 §      EDELLISEN KOKOUKSEN 20.12.2006 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN.. 20

21 §      TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2006. 21

22 §      POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN.. 22

23 §      KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS.. 23

24 §      PARAS –HANKKEEN TILANNEKATSAUS.. 24

25 §      SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN.. 25

26 §      VALTION OSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2007. 26

27 §      PÄÄTÖS AVUSTUSTEN MAKSAMISESTA VESIHUOLTOHANKKEELLE.. 27

28 §      MAKSATUSPÄÄTÖS INTERSTOPOVER –HANKKEELLE.. 28

29 §      NEUVOTTELU TIEHALLINNON KANSSA.. 29

 

 

                                           

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2007                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.1.2007 kello 19.00 – 20.57

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                  valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Aki Rantanen                    klo 19.00-19.12

 

ASIAT

 

§§ 1 - 29

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   23.1.2007

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   23.1.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 15, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


 

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI  2007

 

 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2007.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


 

 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2007 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2007

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2007 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                                           


 

 

6 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                           

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2007 - 2008

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                


 

 

7 §                MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2007

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2007, on esityslistan liitteenä 7.1.

 

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 7.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 7.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2007. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu. Sosiaalilautakunta vastaa 80 vuotta, 85 vuotta ja 90 ikävuodesta alkaen joka vuosi merkkipäivää viettävien onnitteluista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

8 §                TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2007

 

 

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2007.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2007 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2007 ovat liitteenä nro                          8.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2007.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 


 

 

9 §                ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2007 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 sosiaalityöntekijä Aila Sivula

                                                                 Perusturvajohtaja Aki Rantanen                                                                                                   rakennuspäällikkö Juhani Viilo

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 vs. kanslisti Elina Lahtinen 27.5.2007 saakka

                                                                 kanslisti Anne Salo 28.5.2007 alkaen

                                                                 kanslisti Kirsi Leppihalme

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Kati Mansikkamäki

                                                                 maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

                                                                 kanslisti Vappu Uusitalo

                                                                 toimistovirkailija Katja Puska

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     


 

 

10 §              KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2007 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla perusturvajohtaja).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


 

 

11 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2007

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2006 kunnan talousarvion vuodelle 2007.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 11.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2007 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 


 

 

12 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Sivistyslautakunta                                                        23.11.2006

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            Varsinainen syysyhtiökokous                                     31.10.2006

Maakuntakaavan valmistelua koskeva neuvottelu

Jämijärven kunnan kaavatoimikunnan ja

Satakuntaliiton kesken                                                15.11.2006

                                            Yhteistyötoimikunta                                                      01.12.2006

                                            Vapaa-aikalautakunta                                                 11.12.2006

                                            Mutkalan teollisuusalueen kehittäminen                    08.12.2006

                                            Tekninen lautakunta                                                     16.11.2006

                                            Tekninen lautakunta                                                     29.11.2006

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

13 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Tiehallinto, Suurimaan kyläkeskuksen mainokset valatielle 23, Jämijärvi

-          Kuntaliitto, julkisen saatavan lähettäminen ulosottoon

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, osa-aikainen sairauspoissaolo, osa-aikatyö ja osasairauspäiväraha

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Kauppila, Haapasalo

o       Jämijärvi, Hietaranta

o       Peijari, Poikkeus

-          SatLJS, Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

-          Maanmittauslaitos, Jämijärven Mutkalan ja Tuulenpesän alueiden pohjakartoituksen tarkastaminen

-          Porin kihlakunnan ulosottovirasto, muuttopäivän lykkääminen

-          D-Fence turvallisuusraportti 11/2006

-          KaMa, kiitoskirje

-          Maaherran kiitoskortti

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös / Raimo Kalliokoski

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 14071

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 5587

-          Kuntaliitto, ympäristöterveydenhuollon maksullisuus laajenee

-          PSAKK, Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen nimi vaihtuu

-          Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2006

-          Verohallinto, maksatuserittely

-          Sisäasianministeriö, sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaosta

-          Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä, yhteistoiminta Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa

-          Satakunnan TE-keskus, muutoksia yritystukien myöntämiseen vuoden 2007 alusta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Tuomarla

-          Kela, Sata-Pirkan vakuutuspiiri 1.1.2007 lukien

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuodelta 2007

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

14 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUS-  TOLLE

 

                                                                

                                            Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan                          sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

                                           

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

                                            1.7. - 31.12.2006

 

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännes vuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

15 §              VUODEN 2007 TOIMINTA-AVUSTUKSET

 

 

Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa toiminta-avustuksiin, joista kunnanhallitus päättää seuraavasti:

 

                                            1130 Elinkeinotoimi         28.000 €

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:

 

                                                                                                                                                                                                                                               Ehdotus        Kustannuspaikka

                                            Jämi-Säätiö                      28.000 €      1130

 

                                                                                      

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, Tuija Ranta, Olli Seppälä, Matti Peurala, Pentti Virtanen ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

 

                                            ______

 

 


 

 

16 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2007

 

                                                                

Valtio lopetti 1.6.1995 alkaen haja-asutusalueen asiointiliikenteen avustamisen. Järjestelmää on kuitenkin pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Tällöin kunta nosti oman osuutensa 15.000 markkaan aikaisemman kunnan osuuden n. 8.300 markan sijaan. Samalla liikennöitsijät rationalisoivat linjojaan ja nostivat asiakkailta perittäviä maksuja. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja tarvittaessa ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitavat tällä hetkellä Jari Siren ja Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2007   5000 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björk-                                          man.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

17 §              KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2007

 

                                           

Kunnanvirastossa on valmisteltu kunnan arava- ja korkotukilainoitusta koskeva esitys vuodelle 2007. Liite nro 17.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

18 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 12.12.2006 LAILLISUUSVALVONTA                   JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 12.12.2006

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            58 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                            59 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                                            60 §              Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 31.10.2006

                                            61 §              Talousarviomuutoksen hyväksyminen vuoden 2006                       talousarvioon

                                            62 §              Kunnan edustajien nimeäminen valmistelutyöryhmiin /                       Pohjois-Satakunnan kunta- ja palvelurakenne -hanke

                                            63 §              Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2006 ja kaavoi-                      tusohjelma 2007 – 2008

                                            64 §              Vuoden 2007 talousarvion ja taloussuunnitelman                                                vuosille 2007 – 2009 hyväksyminen

                                            65 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi                       otettavat asiat

                                            66 §              Muut mahdollisesti esille tulevat

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                                            

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 12.12.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     

 

 

 

 

19 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

 

 

Vuoden 2005 lopullisten verotietojen mukaan kunnan verotulot nousevat ko vuonna 1.4 %. Vuoden 2006 marraskuun ja joulukuun tilityksissä tehdään kuitenkin oikaisuja, minkä vuoksi loppuvuoden maksuvalmius on tiukka. 

 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on kunnanjohtaja pyytänyt tarjoukset lyhytaikaisesta lainasta. Liite nro 19.1.

 

Kunnanjohtaja on tehnyt lainapäätöksen 14.12.2006 valtuuston ja kunnanhallituksen antamin valtuuksin. Liite nro 19.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                                           


 

 

20 §              EDELLISEN KOKOUKSEN 20.12.2006 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

 

 

Kunnanhallitus piti puhelinkokouksen 20.12.2006. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy 20.12.2006 pidetyn puhelinkokouksen pöytäkirjan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                            ______

 

 


 

 

21 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2006

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla

1.1.–30.11.2006. Liite nro 21.1

 

Vertailukohtana on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


Kunnanhallitus                 200 §               15.08.2006

 

22 §              POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN

 

 

KH 200 §                          Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on lupapäätöksellään nro 37/2005/4 myöntänyt Jämijärven kunnalle luvan pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan Jämijärven kunnassa järven vedenkorkeuksien nostamiseksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laaditun pohjapatosuunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että pohjapato rakennetaan 10 cm suunniteltua matalammaksi.

 

                                          Lounais-Suomen ympäristölupakeskuksen kanssa on alustavasti keskusteltu pohjapadon rakentamisesta siten, että rakentamisen suorittaa ympäristökeskus.

                                          Jämijärven kunta vastaa muun vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä.

 

                                          Hanke on valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa esitetty toteutettavaksi vuonna 2007 kuitenkin siten, että mikäli ympäristölupa saadaan aiemmin, niin pohjapato voidaan rakentaa jo vuonna 2006.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää esittää, että Lounais-Suomen ympäristökeskus asiantuntijana rakentaa pohjapadon ja vastaa muista pohjapatoon liittyvistä lupaehdoista. Kunnanhallitus saattaa tämän pykälän edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                          _______

 

 

KH 22 §                            Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta on oltu yhteydessä kunnanjohtajaan, että 15.8.2006 § 200 tehtyä päätöstä tulisi tarkentaa hankkeen toteuttamisen ja EU-rahoituksen hakemisen osalta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää 15.8.2006 § 200 tekemästään päätöksestä poiketen, että Lounais-Suomen ympäristökeskus hakisi omissa nimissään rahoituksen EU:n tavoite 2-ohjelmasta 2000 – 2006 pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen Jämijärven luusuassa ja toimisi myös hankkeen rakennuttajana. Jämijärven kunta vastaa luvan saajana lupapäätöksen mukaisista lupaehdoista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______


 

 

23 §              KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

 

 

                                          Valtuusto valitsee kokoukseen 23.1.2007 uuden kunnanhallituksen kaudelle 2007 – 2008. Kunnanhallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi on ajateltu 30.1.2007 klo 19.00

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen seuraava kokous on 30.1.2007 klo 19.00.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

24 §              PARAS –HANKKEEN TILANNEKATSAUS

 

 

                                          Kunnanjohtaja selvittää kunnanhallitukselle PARAS –hankkeen tämän hetken tilannetta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta ja saattaa asian edelleen valtuustolle tiedoksi kohdassa Muut asiat.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti järjestää valtuuston                         iltakoulun PARAS-hankkeesta 6.2.2007 klo 18.00

 

                                            ______

 

 


 

 

25 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

 

                                          Kodisjoen kunta liitettiin Rauman kaupunkiin 1.1.2007 lukien, jolloin myös Satakuntaliiton jäsenkuntien määrä vähenee yhdellä.

 

                                          Muutos edellyttää myös Satakuntaliiton perussopimuksen tarkastamista jäsenkuntien osalta.

 

                                          Satakuntaliiton maakuntavaltuusto päätti 4.12.2006 § 37 lähettää asiaa koskevan perussopimuksen muutoksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

 

                                          Muutos ilmenee liitteestä nro 25.1

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

26 §              VALTION OSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2007

 

 

                                          Sisäasiainministeriö on tehnyt seuraavat valtionosuuspäätökset 28.12.2006:

 

-          Päätös kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2007

-          Päätös yleisestä valtionosuudesta kunnille vuonna 2007

-          Päätös kuntien siirtymätasauksien vahvistamisesta vuodelle 2007

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 29.12.2006 tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna 2007.

 

Sivistystoimen osalta valtionosuuspäätös on lähetetty kuntiin 4.1.2007.

 

Valtionosuuspäätösten euromäärät ja suhde talousarvioon ilmenee seuraavasta:

                                            TA 2007       Valtionosuuspäätös

 

Yleinen valtionosuus         246 100       243 996

Sosiaali- ja terveyden-

huollon valtionosuus         3 535 300    3 501 845

Opetus- ja kulttuuri-

toimen valtionosuus          938 600       964 327

Yhteensä                            4 720 000    4 710 168

 

Kokonaisuudessaan valtionosuuspäätökset ovat 9832 euroa pienemmät kuin talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedokseen ja päättää ettei niihin haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     


 

 

27 §              PÄÄTÖS AVUSTUSTEN MAKSAMISESTA VESIHUOLTOHANKKEELLE

 

 

                                             Lounais-Suomen ympäristökeskus on 8.12.2006 tehnyt maksatuspäätöksen Jämijärven kunnan hankkeelle kunnan haja-asutusalueelle ulottuvan viemärijohtolinjojen kannattavuusselvitys, rakennettujen vesijohtolinjojen kuntokartoitus ja saneeraussuunnitelman laatiminen.

 

                                             Rahoituspäätöksen mukaan hyväksyttävät kokonaiskustannukset olivat 20 000 euroa, johon myönnetty avustus 3 000 euroa (enintään 15 %)

 

                                             Todelliset hankkeen kustannukset olivat 16 163,10 euroa ja maksatuspäätöksellä myönnetty avustus 2 400 euroa.

 

                                             Koska todelliset kustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi, loppuosa eli 600 euroa avustuksesta peruttiin.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee avustuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

                    

 

28 §              MAKSATUSPÄÄTÖS INTERSTOPOVER –HANKKEELLE

 

 

                                             Satakunnan TE-keskus on tehnyt loppumaksatuspäätöksen InterStopOver –hankkeelle. Rakentamisen ja koneet/ kalustot osalta päätös on hakemuksen mukainen, mutta kehittämisosiosta on hylätty eräitä kustannuseriä. Liite nro 28.1

 

                                             Hylätyt kustannuserät esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

29 §              NEUVOTTELU TIEHALLINNON KANSSA

 

                    

                                             Valtuusto päätti kokouksessaan 19.12.2006 lähettää delegaation Turun tiepiiriin Jämi-Jylli tien valtion hoitoon saamiseksi.

 

                                             Neuvottelu asiasta on pidetty 10.01.2007. Muistio liitteenä nro 29.1.

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee neuvottelun tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______