Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 12/2003

Laatimispäivämäärä: 18.06.2003

KokoustiedotAika 02.07.2003 kello 18.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
190 §KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 203

191 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 203

192 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIN MATKAILU- JA LOMAKESKUS OY 204

193 § KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT 205

194 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2003 207

195 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 208

196 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 209

197 § RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY 210

198 § VÄLIRAPORTIN 30.06.2003 LAADINTA 211

199 § LAUSUNTO SEUTUKUNTAJAOSTA 212

200 § VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN 213

201 § KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN 214

202 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄ KORTTELI 73 216

203 § LAUSUNNON ANTAMINEN KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2003 TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN 218

204 § ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMESSA 220

205 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN 222

206 § LAUSUNTO LIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN/JUHA RANTA 223

207 § LAKISÄÄTEISET PALOTARKASTUKSET 224

208 § REHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN 225

209 § JUHA LAUTALUOMAN KORJAUSAVUSTUSASIA 226

210 § REHTORI LASSE SÄRKIMÄEN PALKKAUS 227

212 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ELVI ALARODUN PERIKUNTA 229

213 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KESKUS-VELJET OY 230

214 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / ASKO VAINION-

PÄÄ 231

215 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / PARKANON KOLMOS-SERVICE OY 232

216 § YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE JÄTETYT LAUSUNNOT/MUISTUTUKSET POHJAPADON RAKENTAMISESTA 233

217 § ATK-LUOKAN TIETOKONEIDEN PÄIVITYS 234

218 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN 235

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2003
KOKOUSAIKA 02.07.2003 kello 18.00 - 20.03
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 190 - 220

190 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

191 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

192 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIN MATKAILU- JA LOMAKESKUS OY

Jämijärven kunnan ja Jämin Matkailu- ja lomakeskus Oy:n välillä on 26.5.2003 allekirjoitettu vuokrasopimus koskien ns. perhepuiston alueen kioskitoimintaa. Sopimus koskee myös alueen siisteyttä ja puhtaanapitoa. Liite nro 192.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Matkailu- ja lomakeskus Oy:n välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

193 § KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakirjojen arvonmääritykseen ja hävittämiseen liittyvästä toimivallasta säädetään arkistolaissa (831/1994). Arkistolaitos määrää, mitkä kunnan asiakirjat ja tietoaineistot säilytetään pysyvästi (ArkL 8.3§). Poikkeaminen arkistolaitoksen säilytysaikamääräyksestä vaatii aina erillisen arkistolaitoksen (Kansallisarkiston) päätöksen. Kunta päättää määräajan säilytettävän aineiston säilytysajoista.

Säilytysajoista päätettäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. Erityislainsäädännössä voi olla säädetty asiakirjojen säilytysajoista. Samoin ministeriöillä ja eräillä keskusvirastoilla on lakiin perustuvan valtuutuksen nojalla varta antaa erillisiä määräyksiä. Mm. oikeusministeriö antaa ohjeet vaaliasiakirjojen säilyttämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksen (N:o 99/2001) liitteellä antanut potilasasiakirjojen ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisajat terveystoimen osalle. Sosiaalitoimen asiakirjojen uudet säilytysaikamääräykset ovat myös valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen Kuntaliiton toimesta on julkaistu kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositukset, jotka sisältävät myös arkistolaitoksen määräykset pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

Tähän mennessä julkaistut osat:

3. Henkilöstö ja luottamushenkilöt

4. Materiaalitoimi / logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto

5. Kiinteistötoimi ja rakentaminen

7. Asuntotoimi

Myöhemmin julkaistavat osat:

6. Aluekehitys, maakuntakaavoitus ja maakunnallinen edunvalvonta (maakunnan liitot)

Arkistolaitoksen määräys pysyvästä säilyttämisestä tulee voimaan 1.1.2002. Säilytysaikoja koskevia määräyksiä ei sovelleta taannehtivasti jo muodostuneisiin arkistoihin ja asiakirjakokonaisuuksiin, vaan niiden osalta käytetään ohjeena Valtionarkiston päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osat 1-6 (1989).

Määräajan säilytettävien asiakirjojen osalta arkistonmuodostussuunnitelmia uudistettaessa tarkistetaan säilytysajat Suomen Kuntaliiton antamia vähimmäissäilytysaikasuosituksia vastaaviksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi uudet 1.1.2002 voimaan tulleet kunnallisten asiakirjojen säilytysaikoja koskevat määräykset ja suositukset

2) velvoittaa (ArkL § 8) arkistonmuodostajat arkistonhoitajan johdolla päivittämään arkistonmuodostussuunnitelmansa uusien määräysten ja suositusten mukaiseksi

3) todeta, että 31.12.2001 mennessä muodostuneita arkistoja järjestettäessä noudatetaan Valtionarkiston päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osat 1-6 (1989).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

194 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2003

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.5.2003. Liite nro 194.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

195 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

-  Taloustyöryhmä 19.05.2003

- Tekninen lautakunta 10.06.2003,  26.05.2003

- Turun ja Porin työsuojelupiiri

Työsuojelutarkastus 28.05.2003

- Valtuuston iltakoulu 21.05.2003

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys, Pohjois-Satakunnan yrittäjyyden edistämisprojekti,ohjausryhmä 09.06.2003

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry,hallitus 07.05.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

196 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Pohjola, korvauspäätös

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Määräaikaiset työ- ja virkasuhteet

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Hankkeen laajennus ja jatkoaikahakemus koskien Jämin vesihuoltoverkkojen rakentamista, Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ratkaisu

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Valtionavustuspäätös matkalippujen hinnanalennuksiin 1.6.-31.12.2002

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Valtionavustuspäätös matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2003

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta

- TE-keskus: Päätös hankkeen toteutusajan jatkamisesta

- Kankaanpään kansanterveystyön ky: Talousarviovertailu 1.1.-31.3.2003

- Porilab: Uimarantaveden testausselosteet Perhepuisto, Urheilukenttä ja Mielahti

- Valtion asuinrahasto: Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten määrärahaosuudet

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: Tiedotuksesta jäsenkuntiin

- Suomen kuntaliitto: Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2003 - 2004

- Kankaanpään musiikkiopisto: Oppilaspaikat Kankaanpään musiikkiopistossa

- Perhepuiston teiden rakentaminen

- TE-keskus: Ennakkotieto työllisyysperusteisten investointiavustusten hakemisesta vuodelle 2004

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2003

- Ikaalisten kaupunki: Lausunto pohjapadon rakentamisesta Jyllinojan yläosalle

- Länsi-Suomen ympöristölupavirasto: Selityspyyntö, Pohjapadon rakentaminen Jyllinojan yläosalle Jämijärven vedenkorkeuksien nostamiseksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 115 § 10.06.2003

197 § RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 115 § 

Ruoppaustukihakemuksia on määräaikaan mennessä jätetty 17 kpl (liite 115.1).

Käytiin asiasta keskustelu, jonka aikana Jämijärven Kalastuskunnan ja järven kunnostusprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja Kyösti Lahti oli selvittämässä kokoukselle kunnostukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia.

Päätös: 1. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti myöntää avustukset liitteen 115.2. mukaisesti.

2. Juha Kierikalle ja Pentti Niemelle avustusta ei myönnetty, koska heidän esittämänsä kunnostustoimenpiteet ovat niin suuret, että niiden toteuttaminen edellyttää ympäristölupaviraston myöntämän luvan saamista. Näiden toimenpiteiden suorittaminen ei ole tämän talousarviovuoden kuluessa mahdollista.

3. Avustettavien töiden suorittamisesta sekä niihin liittyvistä lupa- ym. asioista vastaa ruoppaustyön teettäjä.

4. Avustuksen maksatuksen suorittaa tekninen toimisto tositteiden perusteella tai, jos työ on tehty omalla konekalustolla niin hyväksyttävän kirjallisen selvityksen perusteella. Työ on tehtävä siten, että maksatusta haetaan viimeistään 15.12.2003 mennessä.

----------

KH 197 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

198 § VÄLIRAPORTIN 30.06.2003 LAADINTA

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettaminen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

Väliraportin valmistelu on tehty hallintokunnittain.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokuntien esitykset väliraportiksi 30.06.2003 siten, että ne ovat keskustoimiston käytettävissä viimeistään 20.08.2003.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

199 § LAUSUNTO SEUTUKUNTAJAOSTA

Satakuntaliiton maakuntahallitus on pyytänyt jäsenkuntien sekä seudullisten organisaatioiden, osaamiskeskusohjelmine jne. tahojen lausunnot seutukuntajaon muutostarpeista ja seutukuntien nimistä. Lausunnot on pyydetty kesäkuun 2003 loppuun mennessä.

Asiaa on käsitelty myös Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksessä. Kehittämisyhdistyksen lausunto on esityslistan liitteenä nro 199.1.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausunnossaan yhtyä Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen lausuntoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

200 § VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

Kunnanhallituksessa on keskusteltu valtuuston iltakoulun järjestämisestä henkilöstöasioissa.

Aiheina voisivat olla:

- lähivuosien henkilöstöjärjestelyt (eläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle jäännöt, vuorotteluvapaat jne.)

- puskurityövoiman käyttö (esim. vanhustyö)

- muut valtuutettujen esiin nostamat asiat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto järjestää iltakoulun henkilöstöasioista. Lisäksi valtuusto päättää iltakoulun ajankohdasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 04.03.2003

Kunnanhallitus § 99 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 4 24.06.2003

201 § KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

1. Kirkonkylän ns. "postimerkki"-kaavan muutokset

2. Avennon alueen kaavamuutokset

Em. kaavaluonnos on ollut nähtävänä muistutusten tekemistä varten 11.-25.3.2002 välisen ajan. Lisäksi siitä on pyydetty asianosaisten mahdollisia kannanottoja 5.4.2002 mennessä. Samanaikaisesti on pyydetty lausuntoja viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Kaavaluonnoksista on saatu lausunnot ja huomautukset, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä 3.1.

Päätös: 1. annetaan vastine-ehdotus kunnanhallitukselle lausunnoista ja huomautuksista (liite 3.1).

2. Ehdotetaan, että kaavaluonnoksia korjataan / täydennetään vastineiden mukaisesti. Tämän jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville siten, että korttelin 73 / MT/s / VL alueen kaavaehdotus eriytetään käsiteltäväksi erillisenä muista kaavamuutoksista.

- - - - -

KH 99 § 

Saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen ovat liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotukset ovat olleet nähtävillä 25.4.-26.5.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä 4.1.

-------------

KH 201 § 

Lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä. Liite nro 201.1. Vastineet liitteenä nro 201.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 04.03.2003

Kunnanhallitus § 99 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 24.06.2003

202 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄ KORTTELI 73

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 

1. Kirkonkylän ns. "postimerkki"-kaavan muutokset

2. Avennon alueen kaavamuutokset

Em. kaavaluonnos on ollut nähtävänä muistutusten tekemistä varten 11.-25.3.2002 välisen ajan. Lisäksi siitä on pyydetty asianosaisten mahdollisia kannanottoja 5.4.2002 mennessä. Samanaikaisesti on pyydetty lausuntoja viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Kaavaluonnoksista on saatu lausunnot ja huomautukset, jotka ilmenevät oheisesta liitteestä 3.1.

Päätös: 1. annetaan vastine-ehdotus kunnanhallitukselle lausunnoista ja huomautuksista (liite 3.1).

2. Ehdotetaan, että kaavaluonnoksia korjataan / täydennetään vastineiden mukaisesti. Tämän jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville siten, että korttelin 73 / MT/s / VL alueen kaavaehdotus eriytetään käsiteltäväksi erillisenä muista kaavamuutoksista.

- - - - -

KH 99 § 

Saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen ovat liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi tarvittavat lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3§ 

Kirkonkylän kortteli 73 asemakaavan muutosehdotukset ovat olleet nähtävillä 25.4.-26.5.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä 3.1.

------------

KH 202 § 

Lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä. Liite nro 202.1. Vastineet liitteenä nro 202.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

Perusturvalautakunta 58 §

203 § LAUSUNNON ANTAMINEN KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2003 TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN

Perusturvaltk 58 § 

Kankaanpään kansanterveystyön ky pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen mukaisesti lausuntoa vuoden 2004 talousarvion ja suunnitelman laadintaa varten. Perussopimuksen mukainen kuntaneuvottelu on pidetty Kankaanpäässä 26.05.2003.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle esitettäväksi lausuntona seuraavaa:

1. Perusterveydenhuollon talouskehityksen tulee pysyä jäsenkuntien kehityksen tasolla ja kustannusten nousu voi tapahtua henkilöstökulujen nousun suhteessa.

2. Perusterveydenhuollon tulee ottaa vastattavakseen entistä enemmän terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä kuntalaisille mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelusten hankkiminen taloudellisesti. Tällöin palveluohjauksen tulee perustua lääketieteellisiin perusteisiin. Palvelut voi järjestää eri tavoin käyttämällä ostopalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta sekä muiden sairaanhoitopiirin palveluja.

3. Kuntayhtymän tuleen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa valmistella uuden tietojärjestelmän hankintaa, koulutusta ja käyttöönottoa tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseksi. Jäsenkuntien tulisi sitoutua yhteiseen järjestelmään.

4. Peruskotikotihoito siirretään sosiaalitoimen alaisuuteen koko kuntayhtymän alueella. Jos järjestely ei ole mahdollista koko kuntayhtymän alueella, voidaan siihen siirtyä myös kuntakohtaisesti.

5. Lasten ja nuorten neuvolapalvelujen järjestäminen tulee toteuttaa kokonaisvaltaisesti mahdollisimman pian ja toimintaan tulee varata riittävä työvoima.

6. Perussopimuksen liiteosan vuodeosastojen hoitopaikkamäärät tulee tarkistaa tämän hetkisen tilanteen mukaiseksi sekä tutkia hoitopaikkavarausten tarkistamista kuntakohtaisesti.

7. Investointien osalta tulee noudattaa suurta harkintaa ja ne tulee toteuttaa lainarahoituksella.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Aili Leppihalme saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.40.

-------------------

KH 203 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 62 §

204 § ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMESSA

Perusturvaltk 62 §

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedunverotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2003 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,45 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo 2,76 euroa ateriaa kohden.

Viime vuoden aterioitten hinta on ollut:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,60 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.00 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin ,Hopearinteen palvelutalon, pienkodin ja avopalvelun henkilökunnalta peritään koko ateriasta 4 euroa, pääruoasta 3 euroa, keitto/salaatti/velli/puuro ateriasta 2 euroa sekä jälkiruoasta 1 euroa

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta kunnan henkilökuntaan kuuluvilta ja muil ta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta 4,00 euroa ja aamu/iltapalasta 2,00 euroa ateriaa kohden.

Laskelmien mukaan vanhainkodin ruokapäivän hinta on 7,80 euroa, josta lounaan osuus puolet eli 3,90 euroa sekä päivällinen 2,60 euroa. Päiväkodin lounaan hinnaksi tulee 4.00 euroa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.- 31.12.2003

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,76 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.45 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin ,Hopearinteen palvelutalon, pienkodin ja avopalvelun henkilökunnalta peritään koko ateriasta 4 euroa, pääruoasta 3,50 euroa, keitto/salaatti/velli/puuro ateriasta 2 euroa sekä jälkiruoasta 1 euroa.

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta kunnan henkilökuntaan kuuluvilta ja muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta 4,50 euroa ja aamu/iltapalasta 2,50 euroa ateriaa kohden

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------

KH 204 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

205 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN

 Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on jäänyt reilusti jälkeen muiden kuntien vastaavasta.

Liitteenä on eräiden naapurikuntien tämän hetken palkkiot. Liite nro 205.1.

Jämijärven keskusvaalilautakunnan sihteerille Marketta Viitaniemelle on maksettu kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 750 markkaa (n.126,14 euroa)/vaali.

Vuoden 2003 alusta kuntien vastuulle tuli myös ennakkoäänestyksen hoitaminen. Varsinkin pienissä kunnissa, joissa ei ole postia, se on lisännyt huomattavasti keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää korottaa keskusvaalilautakunnan sihteerin Marketta Viitaniemen erilliskorvausta vaaleihin liittyvistä tehtävistä 700 euroon/vaalit. Korotus on voimassa tämän vuoden alusta lähtien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

206 § LAUSUNTO LIIKENNELUPAHAKEMUKSEEN/JUHA RANTA

Juha Ranta on pyytänyt Jämijärven kunnanhallituksen lausuntoa liikennelupahakemukseensa.

Pauli Ranta on jäämässä eläkkeelle ja Juha Ranta hakee uutta taksilupaa hänen lupansa tilalle.

Liitteenä nro 206.1 on kopio Länsi-Suomen lääninhallitukselle tehdystä taksilupahakemuksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan puoltaa Juha Rannan liikennelupahakemusta oheisen liitteen mukaisin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

207 § LAKISÄÄTEISET PALOTARKASTUKSET

Pelastustoimilain 561/1999 4 § momentin mukaan kunta vastaa pelastustoimesta alueellaan ja sen tulee siinä tarkoituksessa huolehtia palotarkastuksista ja muusta pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä.

Pelastustoimesta annetun asetuksen 561/1999 14 §:n mukaan kohteissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremman, on yleinen palotarkastus toimitettava vähintään kerran vuodessa.

Jämijärven kunnassa ko. kohteita on 23. Kohteista tarkastettiin vuonna 2002 vain 17,4 % ja vuonna 2001 4,5 %.

Valvovana viranomaisena Länsi-Suomen lääninhallitus on pyytänyt kunnanhallitukselta selvityksen näistä toimenpiteistä, joilla palotarkastusten määrä saadaan kunnassa lain edellyttämälle tasolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää selvityksenä asiasta seuraavaa:

Alueellisen pelastustoimen valmistelu kahtena viime vuonna on vienyt kohtuuttomasti palopäällikköjen aikaa ja varsinkin pienissä kunnissa, joissa on vain yksi viranhaltija, tarkastustoiminta on kärsinyt. Alueellisen pelastustoimen käynnistyttyä v. 2003 alusta ja vähitellen vakiinnuttua tilanne tulee korjaantumaan.

Kunnanhallitus saattaa Jämijärven kunnan lakisääteisten tarkastusten heikon tilanteen Alueellisen pelastustoimen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

208 § REHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Rehtori Lasse Särkimäki on irtisanoutunut siten, että virkasuhde päättyy 31.07.2003.

Rehtorin tehtävien järjestämiseksi ja hoitamiseksi jatkossa selvitettiin eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja käytiin läpi eri valmistelupalavereissa.

Lopputuloksena päädyttiin kuitenkin nykyiseen malliin, jonka mukaan kunnassa on vakituinen rehtorin virka. Rehtorin tehtäviin kuuluvat myös sivistystoimenjohtajan tehtävät. Rehtori kuuluu kunnan johtoryhmään.

Nykyistä mallia puolsi myös sivistyslautakunta kokouksessaan 25.06.2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus julistaa rehtorin viran haettavaksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti julistaa rehtorin viran haettavaksi. Hakuilmoitus on liitteenä nro 208.1.

Ilmoitus julkaistaan Pohjois-Satakunta lehdessä, Kankaanpään Seudussa, Aamulehdessä ja Satakunnan Kansassa. Lisäksi hakuilmoitus saatetaan Työvoimatoimistolle tiedoksi.

_________

209 § JUHA LAUTALUOMAN KORJAUSAVUSTUSASIA

Jämijärven kunnanhallitus on myöntänyt Juha Lautaluomalle 3.9.2002 § 220 vanhusväestön avustuksen 6.040 euroa (kustannusarvio 15.100 euroa) huoneiden pinnoitteisiin, sisustukseen, sähkötöihin ja kalusteisiin eli hakemuksen mukaan rakennuksen laajennusosan valmiiksi saattamiseen. Heli Lautaluoma on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2001.

Rahatilauksen yhteydessä Asuntorahasto on puuttunut avustuksen myöntämisperusteisiin ja todennut, että tapauksessa laajennuksesta voidaan huomioida ainoastaan peseytymistilat avustettaviin kustannuksiin. Perusteet ilmenevät Valtion asuntorahaston kirjeestä, joka on esityslistan liitteenä. Liite nro 209.1.

Asuntorahaston ohjeiden mukaan avustettavat kustannukset saadaan seuraavasti: 5.725 € (pesutilojen kust.):133 x 30 = 1.291 €.

Avustuksen suuruus on näin ollen avustettavista kustannuksista 40 % eli 516 €.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Valtion Asuntorahaston kirjeen mukaisesti korjata 3.9.2002 § 220 tekemäänsä päätöstä siten, että Juha Lautaluomalle myönnetään korjausavustusta 516 € aikaisemman päätöksen 6.040 euron sijaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

210 § REHTORI LASSE SÄRKIMÄEN PALKKAUS

Rehtori Lasse Särkimäki on pyytänyt, että hänen palkkaansa tarkistettaisiin taannehtivasti 1.8.2001 alkaen. Perustelut ilmenevät hänen jättämästään kirjeestä. Liite nro 210.1.

Rehtorin palkkausperusteita on selvitetty oheisessa liitteessä. Liite nro 210.2.

1.3.2003 alkaen palkkaus on muuttunut rehtorien osalta euromääräiseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää rehtorin palkkauksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei rehtori Lasse Särkimäen palkkaukseen tehdä muutosta.

Hänen euromääräiseksi palkakseen 1.3.2003 alkaen päätettiin määrävuosikorotuksineen ja palvelulisineen 3.462,35 € ja lisäksi erillisenä korvauksena sivistystoimenjohtajan tehtävistä 146,35 € eli yhteensä 3.608,70 €.

________

212 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ELVI ALARODUN PERIKUNTA

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.12.2002 § 232 käsitellyt Elvi Alarodun perikunnan poikkeuslupahakemusta ja antanut siitä puoltavan lausunnon Lounais-Suomen Ympäristökeskukselle.

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on siirtänyt asian takaisin kunnalle käsiteltäväksi suunnittelutarveratkaisuna (maankäyttö - ja rakennuslain 137 §). Liite nro 212.1.

Siirtopäätöksessä on tuotu esille hankkeen liikenteelliset ongelmat ja asemakaavoituksen tarve. Hankkeesta on saatu myös Tiehallinnon lausunto. Liite nro 212.2.

Elvi Alarodun perikunta on kiirehtinyt asian käsittelyä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa Elvi Alarodun perikunnan hakemuksen käsittelyyn kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisena suunnittelutarveratkaisuna ja pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon. Asia tulee käsitellä kiireellisenä.

Samalla käynnistetään neuvottelut Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa ratkaisun löytämiseksi heidän kannanottoonsa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

213 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KESKUS-VELJET OY

KH 213 § 

Jämijärven kunnan ja Keskus-Veljet Oy:n välillä on 1.7.2003 allekirjoitettu kauppakirja.

Kauppakirja koskee määräalaa Mielahden ranta-asemakaavan mukaisesta tontista n:o 1, korttelissa n:o 4.

Kaupan jälkeen Keskus-Veljet Oy saa kokonaan haltuunsa em. kaavatontin.

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 213.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Keskus-Veljet Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

214 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / ASKO VAINIONPÄÄ

KH 214 § 

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Asko Vainionpään välillä on allekirjoitettu 1.7.2003 kauppakirjan korjaus, joka on esityslistan liitteenä nro 214.1.

Korjaus perustuu voimassa olevaan kaavaan sekä kunnan ja Asko Vainionpään 14.5.2002 tekemään sopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Asko Vainionpään välisen kauppakirjan korjaamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

215 § KAUPPAKIRJAN KORJAAMINEN / PARKANON KOLMOS-SERVICE OY

KH 215 § 

Mielahden ranta-asemakaavan muutos vaikutti eräiden jo myytyjen tonttien sijaintiin ja kokoon.

Tonttikaupat tulee saattaa kaavan mukaiseen tilanteeseen.

Jämijärven kunnan ja Parkanon Kolmos-Service Oy:n välillä on allekirjoitettu 1.7.2003 kauppakirjan korjaus, joka on esityslistan liitteenä nro 215.1.

Korjaus perustuu voimassa olevaan kaavaan sekä kunnan ja Parkanon Kolmos-Service Oy:n 14.5.2002 tekemään sopimukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Parkanon Kolmos-Service Oy:n välisen kauppakirjan korjaamisen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

216 § YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE JÄTETYT LAUSUNNOT/MUISTUTUKSET POHJAPADON RAKENTAMISESTA

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä ympäristölupavirastolle jätetyistä lausunnoista ja muistutuksista koskien pohjapadon rakentamista. Liite 216.1.

Kunnan tulee antaa vastineensa niihin saadun lisäajan puitteissa eli 15.8.2003 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lausunnot/muistutukset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

217 § ATK-LUOKAN TIETOKONEIDEN PÄIVITYS

Keskuskoulun ATK-luokan tietokoneet ovat vuodelta 1998. Niiden käyttöjärjestelmänä on Windows 95. Kyseistä käyttöjärjestelmää ei ole enää aikoihin tuettu ja koneiden sisuskalut huomioiden ainoa järkevä käyttöjärjestelmä lienee niihin tällä hetkellä Windows 2000 Professional. Uutta XP:tä niissä ei ole mahdollista saada toimimaan. Käyttöjärjestelmän päivitys vaatii keskusmuistin lisäämistä 256 MB:llä. Yhteen koneeseen tällainen operaatio on tehty koemielessä ja laite tuntuu toimivan varsin hyvin.

Näin päivittämällä koneille saataneen lisää käyttöikää ATK-luokassa 1-2 vuotta ja sen jälkeen ne voisi siirtää vielä esim. kyläkoulujen käyttöön. Päivityksen hinta tulisi olemaan alle 200 euroa/tietokone (alv 0 %). Koska muistikampojen sopivuus vanhoihin koneisiin on aina kokeiltava, ei lopullista hintaa voi vielä arvioida sen tarkemmin. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nero 217.1.

Uusi tietokone ja näyttö tulisi maksamaan n. 750 euroa/kone (alv 0 %).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää päivittää keskuskoulun ATK-luokan koneet. Käyttöjärjestelmäpäivitykset hankitaan Ravenholm OY:ltä (17 kpl) hintaan 66,30 euroa/kpl (alv 0%) sekä yksi asennuslevy (35,00 euroa alv 0 %). PC SuperStore OY:ltä hankitaan ensin 1 kpl 256 MB:n muistikampoja hintaan 57,38 euroa ja mikäli se toimii koneissa, myös loput 15. Mikäli muisti ei toimi, hankitaan 16 muistikampaa Suurimaan Tukku OY:ltä (testattu, hinta n. 82 euroa/kpl alv 0 %).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 85 § 11.03.2003

Kunnanhallitus 111 § 31.03.2003

218 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN

KH 85 § 

Satakunnan Pelastuslaitos on jaettu neljään toimialueeseen. Pohjois-Satakunnan toimialueen muodostavat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen.

Sopijakuntien yhteistyöelimenä jokaisella toimialueella on työryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.

Työryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin toiminta-alueen kunnasta sekä aluepalopäällikkö, joka toimii työryhmän puheenjohtajana ja toiminta-alueen johtajana.

Kunnan edustajan nimeää kunnanhallitus.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

-------

KH 111 §

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen.

---------

KH 218 § 

Kuntia on pyydetty nimeämään Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään myös varajäsenen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään varajäsenen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään varajäseneksi Tapio Rajalahden.

___________