Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2006

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 31.10.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

07.11.2006 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

289 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JAPÄÄTÖSVALTAISUUS           315

290 §       PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA                             315

291 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN                         316

292 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT                                           317

293 §       VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN

                VALITSEMINEN VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALEIHIN    318

294 §       YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN /

                VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT                                      320

295 §       KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

                AJALLA 1.7.-30.9.2006                                                             321

296 §       TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 23.10.2006       322

297 §       KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.10.2006

                LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO                 323

298 §       POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUYHTEISTYÖN JA EDUNVAL-
                VONNAN ORGANISOITUMINEN SEKÄ PUITELAIN MUKAIS-

                TEN TOIMEENPANOSUUNNITELMIEN VALMISTELU          324

299 §       SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS   326

300 §       MUUTOSPÄÄTÖS/KANSAINVÄLINENSAUVAKÄVELY-

                TEMPAUSHANKE                                                                    328

301 §       TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITO-

                VALMISTEILLE                                                                        329

302 §       SOPIMUKSET POHJAPADON RAKENTAMISTA KOSKIEN  330

303 §       SATAKUNNAN VEROTOIMISTON MUODOSTAMINEN        331

304 §       AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON KUNNOSTUK-

                SEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN                  332

305 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2006 334

306 §       MAASEUTUTOIMEN ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT

                LUNASTUKSET SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT
                MAKSUT                                                                                  
335

307 §       OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / HELVI NÄSTIN

                OSAKE                                                                                     337

308 §       INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011         338

 

 

 

 

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

07.11.2006 kello 19.00 - 20.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi                            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Päivi Leponiemi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                        valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                  valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

 

ASIAT

 

§§ 289 - 308

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

14.11.2006                        Kunnanvirasto

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä              

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

14.11.2006                        Kunnanvirasto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

289 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                                       


 

 

 

291 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                            Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan

ohjausryhmä                      27.9.2006

                                            Tekninen lautakunta         10.10.2006

                                            Muistio kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevasta kuntapalaverista                              16.10.2006

                                            Vapaa-aikalautakunta      16.10.2006

                                            Tekninen lautakunta         18.10.2006 

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

 

292 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvaukset - vaihtoehtoiset toimintamallit

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös/rakentamisrajoitus

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2006

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Suurimaa, Mäensivu

o       Jämijärvi, Koivisto

o       Jämijärvi, Viljanen

o       Peijari, Heponiemi

o       Sydänmaa, Ylinen

-          Asuntolähde LKV toimeksiantosopimus

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 10/2006

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, opettajien lomautuksista ilmoittaminen ja opetuksen järjestämisestä lomautuksen aikana koskevan suunnitelman toimittaminen lääninhallitukseen

-          Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2006

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

293 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALEIHIN

 

Eduskunta vaalit toimitetaan 18.3.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2005 - 2008 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Helena Lehtiö                                         Timo Koivuniemi

 

 

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Elina Lahtinen                                    Briitta Rantanen

                                            Vpj. Timo Koivuniemi                             Esa Vanhatalo

                                            Raimo Kivelä                                          Enni Lähteenniemi

 

                                            _____

 

 

 

 

 

 

 


 

 

294 §            YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 7.-13.3.2007.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                           

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai – sunnuntai   klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys vanhainkodilla toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Ennakkoäänestyspäivät ja -ajat liite nro 294.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                                                 Kunnanhallitus § 269        17.10.2006

 

 

295 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2006

 

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2006.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta päätökset saadaan kaikilta osin ajantasalle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -------

 

KH 295 §                           Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2006 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

296 §           TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 23.10.2006

 

 

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 23.10.2006. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 296.1.

 

                       Tilintarkastustyön toteutumisraportissa kiinnitettiin huomiota, että kunnanvaltuuston pöytäkirjoista puuttui puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan

2.      korjata valtuuston pöytäkirjan allekirjoituksissa ilmenneet puutteet.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

297 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.10.2006 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 24.10.2006

      Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

47. Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

                                            48. Kahilaluomantien peruskorjaus

                                            49. Saaristoasiain neuvottelukunnan tietojen päivittäminen

                                            50. Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2007

                                            51. Koiraveron määrääminen vuodelle 2007

                                            52. Vuoden 2007 tuloveroprosentin määrääminen

                                            53. Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 31.8.2006

                                            54. Kauppakirjan hyväksyminen / Kristiina ja Jukka Heikkilä

55. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                                            56. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 24.10.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

298 §            POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUYHTEISTYÖN JA EDUNVALVONNAN ORGANISOITUMINEN SEKÄ PUITELAIN MUKAISTEN TOIMEENPANOSUUNNITELMIEN VALMISTELU

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy perustettiin toukokuussa 2004. Yhtiön jäsenkuntina ovat kaikki Pohjois-Satakunnan seutu-kunnan kunnat eli Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia ja Siikainen. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Pohjois-Satakunnassa, edistää elinkeinoelämän ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeita.

 

Kehittämiskeskuksen perustamisen ja samalla Pohjois-Satakunnan Kehittämisyhdistys ry:n lakkauttamisen yhteydessä oli voimakkaasti esillä, että Pohjois-Satakunnan muu kuin elinkeinoasioita koskeva seudullinen yhteistyö ja edunvalvonta tulisi vakiinnuttaa ja järjestää jollakin tarkoitukseen sopivalla tavalla. Pohjois-Satakunnan seutukunnan yhteisen kannan muodostaminen olisi hyvin tärkeää erityisesti monissa maakunnallisissa ja valtion aluehallintoon liittyvissä asioissa.

 

Meneillään oleva kunta- ja palvelurakennehanke puitelakeineen edellyttää kunnilta yhä laajempaa yhteistyötä. Erityisesti perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä ammatillisen peruskoulutuksen osalta edellytetään, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on tietty vähimmäismäärä asukkaita. Puitelakiesityksen mukaan jokaisen kunnan on viimeistään 30.06.2007 annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa lakiesityksen nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma).

 

Pohjois-Satakunnan seudullisen yhteistyön kehittämiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että sekä Pohjois-Satakunnan seututyöryhmälle että Pohjois-Satakunnan kunnanjohtajakokoukselle annettaisiin vakiintunut rooli seutukunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa seuraavalla tavalla:

 

                                            Pohjois-Satakunnan seututyöryhmä

Seututyöryhmään jokainen seutukunnan kunta valitsee 2-4 keskeistä luottamushenkilöä. Seututyöryhmä valitsee keskuudestaan puheen-johtajan ja varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin. Seututyö-ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata seudullista yhteistyötä sekä ottaa kantaa laajoihin seutukunnan muihin kuin elinkeinoasioita koskeviin yhteisiin kehittämis- ja muihin asioihin sekä seudulliseen edunvalvontaan.

 

                                            Pohjois-Satakunnan kunnanjohtajakokous

Kunnanjohtajakokouksen muodostavat seutukunnan kunnanjohtajat, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanjohtajakokous kutsuu itselleen sihteerin. Kunnanjohtaja-kokouksen tehtävänä on valmistella seututyöryhmän käsiteltäväksi tulevat asiat ja ottaa kantaa niihin seutukunnan muihin kuin elinkeinoasioita koskeviin yhteisiin kehittämis- ja muihin asioihin sekä seudullisiin edunvalvonta-asioihin, jotka eivät edellytä seututyöryhmän käsittelyä.

 

Asiaa on valmisteltu: Pohjois-Satakunnan kunnanjohtajien ja seutukunnan kunnanhallitusten seminaarissa 16.10.2006

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Pohjois-Satakunnan seutuyhteistyön ja edunvalvonnan organisoitumisen edellä selosteosassa mainitulla tavalla.

 

Kunnanhallitus päättää, että Pohjois-Satakunnan seututyöryhmä toimii samalla puitelain mukaisen toimeenpanosuunnitelman valmistelutyön ohjausryhmänä ja kunnanjohtajakokous valmistelutyöryhmänä kunnanhallitusten seminaarissa 16.10.2006 sovitulla tavalla. Kuntajohtajat voivat valmistelussa käyttää apunaan seudun kuntayhtymien johtajia ja kuntiensa johtavia viranhaltijoita.

 

Kunnanhallitus päättää nimetä neljä edustajaa Pohjois-Satakunnan seututyöryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Pohjois-Satakunnan seututyöryhmään Matti Leppihalmeen, Tuija Rannan, Tapio Rajalahden ja Olli Seppälän.

 

 

                                            _______


                                            Kunnanhallitus                   260 §            26.09.2006

                                            Kunnanhallitus                   273 §            17.10.2006

 

 

299 §            SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS

                     

 

 

KH 260 §                           Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain selvityksen riittävyyden arvioimiseksi. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

 

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista. Maakuntakaavassa otetaan huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja reittien verkosto.

 

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 - 2006 sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistysalueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavista maa. ja metsätalousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä osa-alueista sekä maakunnallisesti merkittävistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat pääosin aiemmin laadittuihin selvityksiin, Satakunnan seutukaavan 5, Natura 2000-verkostoon, vuonna 2005 virkistysalueita ja reittejä koskevaan kuntakyselyyn sekä kuntien kaavatietoihin.

Kunnilta on pyydetty mahdolliset kommentit teemaraporttiin 31.10.2006 mennessä.

 

                                            Raportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää teemaraportista teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, maaseutulautakunnan, aluearkkitehdin, kalastuskunnan, tuottajajärjestöjen sekä Jämijärven puolesta yhdistyksen lausunnot. Lausunnot on toimitettava kunnanhallitukselle 10.10.2006 mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 

KH 273 §                           Määräaikaan mennessä saadut lausunnot ovat liitteenä nro 273.1.

 

Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu teemaraportti postitse ennen kokouskutsua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää saatujen lausuntojen pohjalta järjestää yhteisneuvottelun maakuntakaavasta Satakuntaliiton edustajien kanssa.

                                            Neuvotteluun kutsutaan maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            --------

 

KH 299 §                           Satakuntaliiton edustajien ja kunnan edustajien välinen neuvottelu on alustavasta suunnitelmasta poiketen 15.11.2006 klo 10.00 Pikku Itävallassa.

Maankäyttö- ja kaavatoimikunnan lisäksi neuvotteluun ovat tervetulleita myös kunnanhallituksen jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee muuttuneen neuvotteluajankohdan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

300 §            MUUTOSPÄÄTÖS/KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS-HANKE

 

 

Jämijärven kunnan hallinnoimaan ”Kansainvälinen sauvakävelytempaus”- hankkeeseen on haettu jatkoaikaa. Satakunnan Te-keskus on käsitellyt ko. muutoshakemuksen 27.10.2006 ja on päättänyt myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2007 saakka. Hankeen kokonaiskustannuksista 50.000 eurosta 35.000 on vuodelle 2006 ja 15.000 vuodelle 2007.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Satakunnan Te-keskuksen muutos päätöksen ja päättää ettei siitä valiteta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

301 §            TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 17.10.2006 Jämijärven kunnalle tukea maidolle ja eräille maitovalmisteille. Päätös koskee Suurimaan ala-astetta ja Pääskyn päiväkotia.

Liite nro 301.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siitä valiteta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

302 §           SOPIMUKSET POHJAPADON RAKENTAMISTA KOSKIEN

 

                                            18.10.2000 käydyn neuvottelun ja maanomistajien 2.8.2001 antamien kannanottojen sekä 19.4.2005 ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 37/2005/4 pohjalta on valmisteltu kaksi sopimusluonnosta pohjapadon rakentamista koskien. Sopimukset on laadittu niiden maanomistajien kanssa, joita pohjapadon rakentaminen koskee.

 

                                            Sopimusluonnoksista on pyydetty maanomistajien kommentit kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

 

                                            Sopimusluonnokset ovat esityslistan liitteenä nro 302.1.

                                            Maria ja Lasse Heikkilä ovat omalta osaltaan hyväksyneet sopimusluonnoksen ja allekirjoittaneet sen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kunnan ja Maria ja Lasse Heikkilän sopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

303 §           SATAKUNNAN VEROTOIMISTON MUODOSTAMINEN

 

                                            Lounais-Suomen verotoimisto asetti 1.2.2006 työryhmät, joiden tehtävänä oli suunnitella maakuntajakoon perustuvien verotoimistojen muodostamista. Työryhmät antoivat väliraporttinsa 15.9.2006.

 

                                            Lounais-Suomen verovirasto on lähettänyt kunnille tiedoksi ko. väliraportin ja pyytää siitä lausuntoa 30.11.2006 mennessä.

 

                                            Työryhmä esittää, että Kankaanpään, Kokemäen, Porin ja Rauman verotoimisto yhdistetään 1.1.2008 hallinnollisesti yhdeksi Satakunnan verotoimistoksi, jonka päätoimipaikka on Pori. Samalla nykyiset Huittisten toimipiste ja Merikarvian palvelupiste esitetään lakkautettavaksi. Kankaanpään toimipiste säilyy.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa väliraportista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

                                            Tekninen lautakunta         161 §            15.08.2006

                                            Tekninen lautakunta         199 §            10.10.2006

 

304 §           AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

 

Tekn.ltk. § 161                  Avennon alueen antenniverkoston kunnostus/muutostöihin on talousarviossa varattuna 8.000 euron määräraha menoksi ja vastaavasti myös tuloksi, joka on tarkoitus periä verkoston piiriin liitetyiltä kiinteistöiltä eli niiltä joita ko. verkosto palvelee.

 

 

Päätös:                              Pyydetään antenniverkoston kunnostuksesta tarjoukset liitteen 161.1 mukaisesti

 

 

 

                                            Tarjousten jättöaika päättyi 29.09.2006 klo 12.00.

 

                                            Tarjousten avaus suoritettiin 04.10.2006  klo 13.35 rakennuspäällikkö Juhani Viilon, työnjohtaja Pentti Virtasen ja kanslisti Kati Mansikkamäen toimesta.

 

                                            Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

-                                           Porin Antennihuolto

-                                           Sähkösuomilammi Oy, Parkano

 

                                            Tarjoukset liitteenä 199.1 ja 199.2.

 

Päätösehdotus:                Saatujen tarjousten perusteella lautakunta tekee päätöksen asiasta.

 

 

Päätös:                               Asia jätettiin pöydälle ja esitetään kunnanhallitukselle, että kunta luopuu antenniverkoston kunnostushankkeesta ja palauttaa perityt rakentamiskustannukset tonttien omistajille. Sen jälkeen tontin omistajat voivat rakentaa omat antennilaitteensa.

 

-          - -

 

 

KH 304 §                           Tarjoukset ovat esityslista liitteenä nro 304.1.

Avennon alueen antenniverkosto on rakennettu vuonna 1989 ja sen rakentamiskustannukset ovat silloin olleet 23.674 euroa. Alueelle rakentavilla on ollut liittymispakko verkostoon; omia antennijärjestelyjä ei ole hyväksytty.

Myöhemmin rakennetulle Juhalan alueelle tehtiin myös antenniverkko, joka maksoi 4135 euroa. Ko. alueella ei ole ollut liittymispakkoa.

 

Avennon alueen tontinomistajilta on peritty liittymismaksua yhteensä 21.396 euroa.

 

Vuosien 1995-2004 aikana on antenniverkoston peruskorjaus- ja muutostoimenpiteisiin mennyt n. 7700 euroa. Ne on kustantanut kunta.

 

Teknisen lautakunnan esitys antennijärjestelmän purkamiseksi on ongelmallinen. Valtuuston hyväksymien kauppaehtojen mukaan on edellytetty järjestelmän olemassa oloa ja siihen liittyvää liittymispakkoa. Valtuusto on myös voimassa olevassa talousarviossa lähtenyt siitä, että antenniverkosto saatetaan digiaikaan. Ongelmaksi tulee myös se, että kunnan omien rivitalojen osalta on joka tapauksessa tehtävä ratkaisu, joka tulee aiheuttamaan kustannuksia.

 

Rahojen palauttaminen ei sekään ole yksiselitteinen ratkaisu. Kuinka palautuksissa huomioidaan antenniverkoston ylläpidon aikana syntyneet kulut ja pääomalle on myös laskettava korko.

 

Tässä tilanteessa on helpointa edetä asiassa valtuuston tahdon mukaisesti ja uusia Avennon antenniverkosto nykyaikaa vastaavaksi ja samalla laatia pelisäännöt kustannusten jaosta rakennusten omistajien kesken tulevia kustannustarpeita varten.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle tarjousten käsittelyä varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

305 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 30.9.2006

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla

1.1.- 30.09.2006. Liite nro 305.1

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

 

306 §           MAASEUTUTOIMEN ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET

                     SEKÄ NIIDEN ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

 

 

                                            Maatalouden tukien saajien tietojen julkisuudesta on kiistelty vuosia. KHO on päätöksessään 18.9.2006 Dnro 1452/2/05 ottanut kantaa asiaan. Tämän johdosta Maa-ja metsätalousministeriö on velvoittanut kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia luovuttamaan kahdelle YLEn toimittajalle heidän vaatimiaan tietoja tukipäätöksistä vuodelta 2004. Kaikki päätöksissä olevat tiedot, kuten sosiaaliturvatunnukset ja pankkitilien numerot eivät kuitenkaan ole julkisia. Lisäksi mainittu toimenpide aiheuttaa muutoinkin huomattavan työmäärän. Viranomainen on velvoitettu antamaan mainitut tiedot, mutta samalla myös oikeutettu perimän tiedon pyytäjältä tästä aiheutuneet kustannukset. Tämä pyyntö asiakirjoista tuskin jää ainoaksi, joten kunnan on syytä määritellä kustannuksia vastaavat maksut asiakirjojen lunastukselle ja kopioinnille.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että oikeus päättää asiakirjojen antamisesta maaseututoimen osalta on maaseutusihteerillä. Edelleen kunnanhallitus päättää vahvistaa maaseututoimen asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut seuraavasti:

 

- Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtaisen maksun määrä on 80 senttiä.

 

- Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhausta vaativuuden mukaan seuraavasti:

 

o       Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)         20 euroa

o       Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h)               60 euroa

o       Hyvin vaativa tiedonhaku (työaika > 5 h) 160 euroa   

 

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 80 senttiä.

 

- Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

 

 

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedonhaun antamisesta asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

 

Julkisuuslain 34 §:n muutoksissa säädetään, milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 


 

307 §           OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / HELVI NÄSTIN OSAKE

 

Valtiokonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle.

Perintö on käytettävä päätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Kunnanhallitus päätti 26.9.2006 § 259 taloustyöryhmän esityksestä panna myyntiin perintöön liittyvän osakehuoneiston. Osakehuoneisto sijaitsee Pinninkadulla Tampereella ja on kooltaan 2 h+k; 55,5 m2.

Tarjousten perusteella asunnon myynti annettiin Asuntolähde LKV:lle (Kunnanhallitus 17.10.2006 § 281)

 

Asunnosta on saatu oheisen liitteen nro 307.1. mukainen ostotarjous, joka vastaa alueella myynnissä olevien kaksioiden hintatasoa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Matti ja Rauni Kekäläisen oheisen liitteen mukaisen ostotarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

308 §           INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007 – 2011

 

                                            Tekninen lautakunta on käsitellyt kunnan investointisuunnitelmaa vuosille 2007 – 2011 ja päättänyt tehdä oheisen liitteen nro 308.1 mukaisen esityksen kunnanhallitukselle.

 

                                            Esitys on kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden täysin ylimitoitettu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus palauttaa investointisuunnitelman v. 2007 – 2011 tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että teknisen lautakunnan tulee asettaa hankkeet kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______