Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 25.03.2003

KokoustiedotAika 31.03.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 113

110 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA113

111 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN114

112 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET 115

113 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 116

114 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN117

115 VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 118

116 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 3/2003 119

117 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 04.03.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 120

118 SUUNTANA SAKSA KEHITTÄMISHANKKEEN HALLINNOINTI 121

119 "JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN" -HANKEHAKEMUS 122

120 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 02.05.2003 JA 30.05.2003 123

121 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2003 124

122 LENTOTIEDUSTELUPATTERISTON VIIRIN SUUNNITTELU 125

 
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 31.03.2003 kello 19.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 109 - 123

109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme onnittelu valtuuston varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivua 60-vuotispäivän johdosta ja luovutti onnentoivotuksena kunnanhallituksen puolesta kukkakorin.

___________

110 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 85 11.03.2003

111 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN POHJOIS-SATAKUNNAN TOIMIALUEEN TYÖRYHMÄÄN

KH 85

Satakunnan Pelastuslaitos on jaettu neljään toimialueeseen. Pohjois-Satakunnan toimialueen muodostavat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen.

Sopijakuntien yhteistyöelimenä jokaisella toimialueella on työryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.

Työryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin toiminta-alueen kunnasta sekä aluepalopäällikkö, joka toimii työryhmän puheenjohtajana ja toiminta-alueen johtajana.

Kunnan edustajan nimeää kunnanhallitus.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

--------

KH 111

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Satakunnan pelastuslaitoksen Pohjois-Satakunnan toimialueen työryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen.

_____

Kunnanhallitus 72 18.02.2003

Valtuusto 17 04.03.2003

112 JÄMIN ASEMAKAAVA II VAIHEEN TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET

KH 72  

Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2003 8 luovutuskirjan, jolla kunnalle siirtyi Jämin asemakaavan II vaiheen kaavanmukaisista tonteista 30 kpl sekä yleiset alueet. Kaava on saanut nyt lainvoiman, joten tonttien myyntiperusteet tulee määrittää.

Esityslistan liitteenä on luonnos kauppakirjamalliksi sekä ostotarjousmalli. Liite nro 72.1. Ehdotus tonttien myyntihinnaksi on liitteenä nro 72.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II vaiheen tonttien myyntiperusteet hintoineen oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavakartta liitetään valtuustolle tehtävään esitykseen.

-----------

KV 17

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 112  

Valtuuston iltakoulun 18.3. 2003 mukaisesti on kauppakirjapohjia muutettu oheisen liitteen mukaisesti. Tonttien hinnat ovat aikaisemman valtuuston päätöksen mukaiset.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaavan II:n vaiheen tonttien myyntiperusteet oheisten liitteiden nro 112.1 mukaisesti. (Liite jaetaan perjantaina).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

113 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Oikeusministeriö: Eduskuntavaalit 2003, kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2003

- Valtion asuntorahasto: Valtuuspäätös, henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

114 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 12.02.2003

- Maaseutulautakunta 17.03.2003

- Tekninen lautakunta 06.03.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

115 VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 115.1.

Liite jaetaan perjantaina.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2002 oli + 593.360,19 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 342.686,03 euroa. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 961 euroon/asukas (v. 2001 983 /asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 200.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 67.275 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2002. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 342.686,03 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

116 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 3/2003

Esityslistan liitteenä on taloustyöryhmän muistio 3/2003.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

117 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 04.03.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 04.03.2003 .

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 04.03.2003, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

118 SUUNTANA SAKSA KEHITTÄMISHANKKEEN HALLINNOINTI

Jämijärven kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Suuntana Saksa kehittämishankkeelle. Liite nro 118.1.

Kunnanhallituksen tulee päättää hankkeen hallinnoinnista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä myönteisen rahoituspäätöksen tiedokseen

2) hakea hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2003 saakka

3) nimetä hankkeelle ohjausryhmän

4) ostaa hankkeen projektinvetäjäpalvelut J. Päivike Ky:ltä, vastuullisena henkilönä Suvi Päivike.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että 3) kohdan mukaiseen ohjausryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Matti Leppihalme, Päivi Leponiemi, Lasse Särkimäki, Tuomo Leikkola, Esa Ala-Karvia, TE-keskuksen edustaja, Päivi Seppälä sekä projektin vetäjä Suvi Päivike.

__________

119 "JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN" -HANKEHAKEMUS

Jämi-Jukola 2004 järjestelyihin ovat alueen kunnat (Kankaanpää, Ikaalinen, Jämijärvi) sitoutuneet sijoittamaan 33.710 /kunta vuosien 2001 - 2004 aikana.

Vuosien 2003 ja 2004 kuntaosuudet ovat 10.000 /kunta/vuosi.

Satakunnassa on lähivuosina useita suurtapahtumia, joille ollaan rakentamassa yhteismarkkinointia. Jämijärveen liittyviä hankkeita ovat Jukolan viestin lisäksi SM-hiihdot 2005.

Yhteismarkkinoinnin lisäksi ko. tapahtumat saavat oman markkinointiprojektinsa, jotka ovat suorassa yhteydessä kokonaisprojektiin.

Jukolan viesti on tapahtumista ajallisesti ensimmäinen ja sille on laadittu oma hankehakemus. Asia ilmenee liitteestä nro 119.1.

Hankkeen kuntarahoitus osuutena käytetään kuntien jo ennemmin myöntämiä määrärahoja tapahtuman järjestelyihin. Hallinnoijaksi on sovittu Jämijärven kunta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen rahoitushakemuksen Jämi-Jukola 2004:n tunnetuksi tekemisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

120 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 02.05.2003 JA 30.05.2003

Vuonna 2002 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

Tänä vuonna vapunpäivä on torstaina ja helatorstai on 29.05.2002.

Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäiviä em. päivien jälkeisille perjantaille.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 02.05.2003 ja 30.05.2003.

___

121 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2003

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten lomitus, maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 7.7.2002 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

122 LENTOTIEDUSTELUPATTERISTON VIIRIN SUUNNITTELU

Lentotiedustelupatteriston ja Jämijärven kunnan välisen kummiyhteistyö julkistettiin Jämijärven kunnan 150-vuotisjuhlan pääjuhlassa 6.12.2002.

Yhtenä osana yhteistyötä on keskusteltu lentotiedustelupatteriston viirin suunnittelusta. Alkuperäinen viiriluonnos ei läpäissyt heraldiikka-osaston tarkastelua ja asia on annettu Satakunnan ammattikorkeakoulun suunniteltavaksi. Liite nro 122.1.

Suunnittelukustannukset on esitetty kummikunnan eli "Jämijärven kunnan" maksettavaksi.

Kunnanjohtaja on keskustellut asiasta Majuri Haapasalon kanssa ja on sovittu, että kunnalle ei synny asiasta muita kuluja kuin suunnittelukulut.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää maksaa oheisen liitteen mukaiset suunnittelukulut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________