Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 3/2006

Laatimispäivämäärä: 15.05.2006

KokoustiedotAika 30.05.2006 kello 18.30
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 79

17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 79

18 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 80

19 JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN Sivu 81

20 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 82

21 VUODEN 2005 ARVIOINTIKERTOMUS Sivu 84

22 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Sivu 85

23 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 86

24 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 87

 

16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.05.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 23.05.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 22.05.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.05.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

______

17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Kuusikoski ja Helena Lehtiö.

______

Kunnanhallitus 91 28.03.2006

18 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7. - 31.12.2005

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

KV 18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 77 25.04.2006

Kunnanhallitus 129 09.05.2006

19 JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN

Jämijärven kunnan ja Kankaanpään kaupungin keskeiseen jätehuoltoyhteistyöhön perustuen Jämijärven kunnan alueelta jätteet toimitetaan Kankaanpään kaupungin kaatopaikalle. Kaatopaikalla perittävät jätehuoltolain tarkoittamat käsittelymaksut ovat yhtenäiset kaikilta yhteistyökuntien jätteentuottajilta.

Liitteenä ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltotaksaksi (liite 77.1).

Päätösehdotus: Jätehuoltotaksa ehdotetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston

hyväksyttäväksi liitteenä olevan taksaluonnoksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

-------

KH 129 Jätehuoltotaksa on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan jätehuoltotaksan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

KV 19

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Seuraavaksi käsitellään pykälät 21-22, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_______

Kunnanhallitus 93 28.03.2006

Tarkastuslautakunta 7 25.04.2006

20 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 93.1

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2005 oli - 73.986,11 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 402.062,79 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1347 euroon/asukas (v. 2004 1.067 /asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana välttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 350.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 200.000 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2005. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 402.062,79 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Tarkastusltk

7 KunL 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2005 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2005.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2005 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2005.

------

KV 20

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksesta poistuivat esteellisenä tämän aisan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Matti Leppihalme, Päivi Leponiemi, Tapio Rajalahti, Rainer Rajamäki, Ari Uusi-Rasi, Markku Kujala, Merja Lahdenpää, Tuija Ranta, Hilkka Lahdensivu, Anne Lax ja Esa Ala-Karvia.

Kokoukseen osallistui tämän asian osalta valtuuston varajäsen Pasi Huhtanen. Pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

_______


Tarkastuslautakunta 8 25.04.2006

21 VUODEN 2005 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk 8 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 :n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2005 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjan seurannan, vuoden 2005 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2005.

Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2005 arviointikertomuksen ja saattoi sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

------

KV 21

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 133 09.05.2006

22 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Valtuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä tavoitteet vuodelle 2006.

Yhtenä tulostavoitteena on kunnan omaisuuden uudelleen kohdentaminen asuntokannan uudistamiseksi.

Taustalla on kunnassa oleva selkeä puute uusista omistus- ja vuokra-asunnoista.

Valtuuston tavoitteiden mukaisesti asiaa on valmisteltu siten, että ns. vanhan terveystalon myynnistä saatava budjetoimaton tulo siirrettäisiin uustuotannon käynnistämisen. Tavoitteena on 8 rivitalohuoneiston rakentaminen kahdessa vaiheessa eli kaksi 4 asunnon rivitaloa, joista ensimmäisen rakentaminen käynnistyisi varsin nopeasti. Rakentamispaikka ilmenee liitteestä nro 133.1.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta kunta ottaisi rivitaloista kaksi asuntoa, yhden molemmista taloista, ja muut hankkeen yhteistyötahot yhteensä 3 asuntoa. Näin jäisi vielä 3 asuntoa muille markkinoitavaksi/myytäväksi.

Hanke esiteltiin valtuuston iltakoululle 2.5.2006, jossa se sai yksimielisen kannatuksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy talousarviomuutoksen, jolla kohtaan arvopaperit tilikohta 8140 lisätään 105.000 euron määräraha, joka vastaavasti katetaan ns. vanhan terveystalon myynnistä saaduilla rahoilla eli tulokohtaan kiinteistöt 8110 lisätään 105.000 euroa.

2. valtuuttaa kunnanhallituksen käyttämään em. lisärahoitus asunnon hankkimiseen rivitalohankkeen ykkösvaiheesta

3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden jatkaa rivitalon 2 vaiheen valmistelua siten, että kunta hankkii myös siitä yhden asunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KV 22

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

23 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut

_____

24 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Suvi Päivike kertoi valtuutetuille alustavaa tietoa ystävyyskunnan Geisenfeldin edustajien tulevasta vierailusta Jämijärvellä.