Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 2/2006

Laatimispäivämäärä: 20.3.2006

KokoustiedotAika 28.03.2006 kello 18.30
Paikka Jämi Areena

Käsiteltävät asiat

8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 65

9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 65

10 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON Sivu 66

11 NIKOTIINIKORVAUSHOITOON TARKOITETTUJEN VALMISTEIDEN LUVANVARAISUUS JA VALVONTA Sivu 71

12 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / BRIITTA JA AKI RANTANEN Sivu 73

13 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA JUHA TASALA Sivu 75

14 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 76

15 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 77

8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.03.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 23.03.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 23.03.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.03.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Sirpa Kuusikoski.

______

Perusturvalautakunta 72

Perusturvalautakunta 90

Perusturvalautakunta 11 31.01.2006

Kunnanhallitus 53 14.02.2006

10 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

ptl 72 Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005. Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan

Mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

Ptl 90 28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 150 (ei liitteenä).

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta: Ensimmäisestä lapsesta 200,00 ja perheen toisesta lapsesta 180,00

Kelan maksuosuus 137,33 137,33

Yhteensä palkka/kk 337,33 317,33

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien

4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan. Ylityöstä kunnan perhepäivähoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %. Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 E/yksityisessä

hoidossa oleva lapsi/kk. Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

4. pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään asian ehdotetussa muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi ensimmäisestä lapsesta 500,00 ja seuraavista perheen lapsista 480,00 . Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim. 14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenterikuukausittain. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei makseta takautuvasti. Tuki päättyy viimeistään lapsen aloittaessa perusopetuksen koulussa. Tuki päättyy myös lapsen vaihtaessa asuinpaikkakuntaa. Kuntalisään eivät ole oikeutettuja kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa olevat lapset.

- Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

- Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KH 53

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä edellä mainitut Jämijärven yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen perusteet lisäyksellä, että kuntalisä maksetaan Kelan kautta Jämijärviläiselle hoidon tuottajalle.

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti.

Kuntalisä otetaan käyttöön kun toiminnan vaatimat järjestelyt sekä sopimus Kelan kanssa on tehty.

Perusturvalautakunnan talousarviossa ei ole määrärahaa yksityisen hoidon kuntalisää varten, joten pyritään kaikin mahdollisin toimin vähentämään menoylityksiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

------

KV 10

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

_______

Kunnanhallitus 73 07.03.2006

11 NIKOTIINIKORVAUSHOITOON TARKOITETTUJEN VALMISTEIDEN LUVANVARAISUUS JA VALVONTA

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden luvanvarainen myynti tulee mahdolliseksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa apteekkien lisäksi. Valmisteita saadaan myydä kaupoissa kunnan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18-vuotiaille.

Lääkelain muutos tuli voimaan 1. päivänä helmikuuta 2006. Kunnan tulisi viipymättä päättää nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen, myyntilupien ja valvonnan maksullisuus sekä maksujen yleiset perusteet. Lisäksi kunnan tulisi ryhtyä taksan valmisteluun, jotta taksa voitaisiin saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti.

Kunnanvaltuusto päättää siitä, mikä viranomainen kunnassa hoitaa lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät ja peritäänkö vähittäismyyntiluvista ja valvonnasta maksuja. Viranomainen määrätään johtosäännöllä. Valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää valtuuston sille siirtämää toimivaltaa edelleen. Huomioitavaa on, että kunnanvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa vain kunnan toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kysymyksessä on viranomaistehtävä. Lupa- ja valvonta-asiaan liittyy julkisen vallan käyttämistä, minkä vuoksi toimivaltaa ei voida siirtää työsuhteisille. Lääkelaissa ei aseteta erityisvaatimuksia lupa- ja valvontaviranomaiselle, joskin lain esitöissä todetaan tehtävän soveltuvuus terveydensuojelun yhteyteen.

Kunta voi hoitaa lääkelain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunnanvaltuusto voi antaa lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät toisen kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi kuntalain 76 ja 77 :n yhteistoiminnan puitteissa. Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehtävien hoitamisesta.

Kuntayhtymän osalta on varmistettava, että kuntayhtymän perussopimuksessa määritelty toimiala kattaa tehtävät. Muussa tapauksessa tehtävien vastaanottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista.

Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hygieenikko Laura Juhantalo esittää, että jäsenkunnissa valtuustot päättäisivät, että lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Kankaanpään ktt ky:n ympäristö-terveydenhuolto. Kuntayhtymän hallitus voi tämän jälkeen tehdä delegointipäätöksen viranhaltijalle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Jämijärven kunnan alueella nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KV 11

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 75 07.03.2006

12 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / BRIITTA JA AKI RANTANEN

Useita vuosia on kunnassa käyty keskustelua ns. vanhan terveystalon kohtalosta.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.11.2005 317 laittaa talon myyntiin siten, että siitä pyydetään julkiset tarjoukset ehdolla, että kunta voi hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset pyydettiin 31.1.2006 klo 15.00 mennessä. Liite nro 75.1. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Liite nro 75.2. Tarjouksen jättivät Briitta ja Aki Rantanen.

Kunnanhallitus käsitteli epävirallisesti tarjousta edellisessä kokouksessaan 14.2.2006 ja tällöin sovittiin, että tarjouksen pohjalta laaditaan kauppakirjaluonnos.

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 75.3.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aki ja Briitta Rantasen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppä lä esitti Hilkka Lahdensivun kannattamana, että kiinteistöä ei myytäisi. Perusteluna he esittivät, että ko tontti on hyvä rakennuspaikka korkeatasoisille asunnoille. Tämän jälkeen käytettiin useita puheenvuoroja, joissa kannatettiin esittelijän tekemää esitystä kiinteistön myymiseksi. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun kiinteistön myynnistä hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli äänestää.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritettaisiin kädennostolla. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä äänesti myynnin puolesta 5 henkilöä (Leponiemi, Kujala, Ranta, Rajalahti ja Leppihalme) ja myyntiä vastaan 2 henkilöä (Seppälä ja Lahdensivu).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi myynnin osalta tuli esittelijän tekemä ehdotus.

Puheenjohtajan avattua keskustelun kauppakirjaluonnoksen ehdoista kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa kauppakirjan kohdan nro 8. Tämän päätöksen mukainen kauppakirjaluonnos on liitteenä 75.4.

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun tästä asiakohdasta hän totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aki ja Briita Rantasen välisen kauppakirjan liitteen nro 75.4 mukaisesti.

KV 12

Päätös: Puheenjohtaja avattua keskustelun valtuutettu Olli Seppälä esitti, ettei kauppaa tehtäisi vaan hyvä tontti säilytettäisiin kunnalla. Hilkka Lahdensivu kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä. Päivi Leponiemi kannatti kunnanhallituksen tekemää esitystä.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tuli äänestää.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "Jaa" ja ne jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä "Jaa" sai 14 ääntä ja "Ei" 7 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen esitys.

Äänestysluettelo on liitteenä nro 12.1.

Kunnanhallitus 76 07.03.2006

13 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA JUHA TASALA

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 10.01.2006 26 Heidi Kailaston ja Juha Tasalan jättämää tarjousta n. 3,2 ha määräalasta Levänpää 2:190 nimisestä tilasta.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

Kauppakirjan valmistelun yhteydessä on määräalan muoto hieman muuttunut johtuen siitä, että osa tarjouksessa olleesta määräalasta on Saari-nimistä tilaa RN:o 2:36, jonka lainhuutoasia on vielä kesken.

Laadittu kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 76.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Heidi Kailasto ja Juha Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 13

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

14 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

_____

15 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuutetuille jaettiin ennakkokutsu valtuuston ja yrittäjien yhteiseen iltakouluun 11.4.2006.

Samalla heille jaettiin ennakkotutustumista varten Suomen Yrittäjien julkaisu "Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja".