Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 6/2006

Laatimispäivämäärä: 29.08.2006

KokoustiedotAika 24.10.2006 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 112

46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 112

47 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 113

48 KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS Sivu 114

49 SAARISTOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Sivu 118

50 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Sivu 119

51 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Sivu 121

52 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 122

53 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.8.2006 Sivu 123

54 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ Sivu 124

55 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 125

56 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 126

 

45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.10.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 19.10.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 19.10.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 18.10.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuija Ranta ja Hilkka Lahdensivu.

_______

Kunnanhallitus 240 12.09.2006

47 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

1.1. - 30.06.2006

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 47

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 163 15.08.2006

Kunnanhallitus 219 29.08.2006

Tekninen lautakunta 181 12.09.2006

Kunnanhallitus 235 12.09.2006

Kunnanhallitus 256 26.09.2006

-----

48 KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS

Tiehallinto on antanut Kahilaluomantietä koskevan seuraavan sisältöisen tien parantamista koskevan päätöksen:

Tiepiiri myöntää avustusta tien oikaisuun. Kustannusarvioksi tiepiiri hyväksyy 39.000,00 euroa. Avustus on 60% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 23.400,00 euroa. Avustus maksetaan 3 erässä työn edistymisen mukaan. Työn on oltava valmis 31.12.2006 mennessä.

Kunta on alustavasti varautunut ko. tien parantamiskustannusten rahoittamiseen vuonna 2007.

Tiekunta on esittänyt, että kunta suorittaisi tien rakentamistoimet, tehtävän sopimuksen perusteella. Tiekunta osallistuu rakentamiseen tarjoamalla käyttöön traktori ym. konekalustoa.

Tien kustannusarvio on 39.000 euroa, josta avustus kattaa 23.400 euroa ja tiekunnan suorittama työ 7.800 euroa (20%), kunnan osuudeksi tulee noin 7.800 euroa (20%).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että työ teetetään tänä vuonna ja kunta toimii työn teettäjänä. Työhön varataan 31.200 euron määräraha ja avustusta saadaan 23.400 euroa.

- - - -

KH 219 Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on vuodelle 2007 varattu Kahilaluomantien oikaisuun ja perusparantamiseen yhteensä 75.000 euroa ( tulot 48.000 euroa ). Tiepiirin päätös koskee hankkeen I vaihetta eli tien oikaisua.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.08.2006 kiviainesmateriaalin toimittamisesta työkohteeseen sisältyviä tarjouksia.

Yhteenveto on liitteenä nro 219.1.

Tarjousyhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että alkuperäinen kustannusarvio tulee ylittymään, koska hanke sisältää myös muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle hankkeen todellisten kustannusten ja rahoituksen jakaantumisen selvittämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rakennuspäällikkö Juhani Viilon selvittämään asiaa kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------

Tekn.ltk 181 Kiviainesmateriaalit liitteessä tekn.181.1 ovat kalliimpia kuin tien kustannusarviossa esitetty, johtuen siitä, että suunnitelma on laadittu pääasiallisten massojen osalta toteutettavaksi luonnonsorasta ja tarjoukset saatiin murskeesta.

Koska tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja näin ollen kustannusarvio ylittyy huomattavasti niin kaikki saadut tarjoukset hylätään.

Uudet suunnitelman mukaiset tarjoukset soramateriaalista saadaan kokoukseen mennessä.

Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Tieliikelaitokselta (liite 181.1) ja Pekka Lanteelta (liite 181.2).

Tarjousten avaamisen suorittivat 11.09.2006 klo 13.05 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, toimistovirkailija Kati Mansikkamäki ja työnjohtaja Pentti Virtanen.

Todettiin, että Pekka Lanteen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tieliikelaitoksen tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tiepiiri on avustuspäätöstä tehdessään hyväksynyt tien oikaisun kustannusarvioksi 39.000,00 euroa ja avustukseksi enintään 23.400,00 euroa (60%).

Laskelma kustannuksista:

Tehty konetyö + hankitut tarvikkeet 3.800,00

Tieliikelaitoksen soratarjous:

materiaalista sora, Srm 0-32, Srm 0-16 33.200,00

Konetyö / jälkihoito 2.000,00

Yhteensä 39.000,00

Avustus - 23.400,00

Kunnan avustus 15.600,00

+ Tiekunnan talkootyöt

* tehdyt talkootyöt 300 h á 20 /h 6.000,00

* tehtävät talkootunnit 100 h á 20 /h 2.000,00

Yhteensä 8.000,00

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Esitetään kunnanhallitukselle, että Kahilaluomantien peruskorjauksesta tien siirtoon liittyvä työ toteutetaan tänä vuonna välittömästi.

Investointisuunnitelmassa peruskorjaus on suunniteltu vuodelle 2007, sisältäen myös tien alkuosan peruskorjauksen (yht. 77.000 euroa, varaus taloussuunnitelmassa).

Työ toteutetaan sopimusperusteisesti kunnan toimesta ja siihen varataan määräraha 39.000 , josta avustuksena saadaan takaisin 23.400 .

Tiekunta kattaa talkootöinä hankkeesta em. lisäksi 8.000 .

2. Pekka Lanteen tekemä soratarjous suljetaan pois kilpailusta, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tieliikelaitoksen tekemä tarjous 33.200 (alv 0%) (sora, Srm 0-32, Srm 0-16) hyväksytään .

3. Ensimmäisen kierroksen soratarjoukset hylätään koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Esteellisenä Sirpa Kuusikoski oli poistuneena kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

- - - -

KH 235

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle siihen asti

kunnes tekninen lautakunta on tehnyt esityksen siitä, millä hankkeen tarvitsema rahoitus katetaan.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa asiantuntijana asian

käsittelyn ajan poistuen kokouksesta ennen varsinaista päätöksen tekoa klo 19.32.

-------

KH 256 Tekninen lautakunta on pitänyt asiasta puhelinkokouksen 15.09.2006. Pöytäkirja on liitteenä nro 256.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1. Kahilaluomantien oikaisu toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä kunnan toimesta sopimusperusteisesti.

2. Soratarjouksista hyväksytään Tielaitoksen tarjous teknisen lautakunnan esittämin ehdoin.

3. Vuoden 2006 talousarvioon lisätään 39.000 euron määräraha hankkeen toteuttamiseksi ja tulopuolelle osoitetaan 23.400 euron avustusosuus tiepiiriltä sekä 1000 euron maksuosuus Juha Kuusikoskelta.

4. Kunnan maksuosuudeksi tuleva 14.600:n maksuosuus katetaan Mutkalan teollisuusalueen kunnallistekniikkaan varatusta, käyttämättä jäävästä netto määrärahaosuudesta.

5. Lisämäärärahan osalta asia saatetaan valtuuston päätettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 48

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pekka Lanne poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

Kunnanhallitus 262 26.09.2006

49 SAARISTOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Valtuutettu Krista Antila toi esille (valt. 5.9.2006 42), että saaristoasiainneuvottelukunta on päivittämässä tilastoa asutuista ilman tieyhteyttä olevista saarista maassa. Päivitys on tehtävä 30.09.2006 mennessä. Samassa yhteydessä keskusteltiin ko. tietojen merkityksestä maatalouden tukiin ja kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Asia annettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Jämijärven kunnassa on tällä hetkellä kaksi saarta, joilla on vakituista asumista ja joihin ei ole tieyhteyttä; Uimaluoto/Lehtisaari ja Palosaari

Kunnasta on asiaa koskeva päivitys lähtenyt 29.08.2006. Liite nro 262.2.

Maataloustukien osalta maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on antanut oheisen liitteen nro 262.1 mukaisen selvityksen.

Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan Saaristoasiain neuvottelukunnan päivitystiedot eivät vaikuta valtionosuuksiin, vaan valtionosuuksien määräytymiseen käytetään virallisia tilastoja. Valtionosuuden edellytyksenä on myös saaristokunta-"status".

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa em. selvitykset valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 270 17.10.2006

50 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2007 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2006 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2007 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KV 50

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 271 17.10.2006

51 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2006 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.700 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2007 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 51

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Rainer Rajamäki esitti, ettei koiraveroa perittäisi. Hän perusteli esitystään valtuustoseminaarissa käytyyn keskusteluun, ettei vuoden 2006 jälkeen enää koiraveroa perittäisi. Mikko Salminen ja Matti Koskensalo kannattivat Rainer Rajamäen esitystä. Matti Leppihalme ja Kyösti Lahti olivat kunnanhallituksen esityksen kannalla. Matti Leppihalme perusteli kunnanhallituksen esitystä mm. sillä, että kunta joutuu lakiin perustuen vastaamaan siitä, että irtokoirille on hoitopaikka. Siitä syntyy kunnalle kiinteitä kuluja.

Valtuuston puheenjohtaja päätti keskustelun, hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus joten tuli suorittaa äänestys.

Hän teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Suoritetaan nimenhuutoäänestys ja ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "Jaa" ja ne jotka kannattavat Rainer Rajamäen esitystä äänestävät "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 Jaa-ääntä, 8 Ei-ääntä ja 1 tyhjä. (liite nro 51.1.)

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

____

Kunnanhallitus 272 17.10.2006

52 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2007 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2006 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2005 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.616.000, jossa kasvua on edelliseen vuoteen 1,7%. Yhteisöveron ennakkotieto on 199.000 euroa; muutos edelliseen vuoteen + 37,1 %.

Vuoden 2007 verotuloihin vaikuttaa positiivisesti valtion päätös maksaa "velkansa" 4 erä kunnille vuotta aikaisemmin.

Velan maksu toteutetaan ansiotulovähennyksen pienentämisenä kunnallisverotuksessa.

Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa v. 2006 - 2008 on vuodelle 2007 huomioitu tuloveroprosentin nostaminen 0,75 %:lla 19,75 %:iin.

Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2006 kertyy verotuloja oikaisut ja vähennykset huomioiden n. 75.000 - 80.000 euroa budjetoitua enemmän. Ensimmäisessä budjettiluonnoksessa on vuodelle 2007 arvioitu verotulojen kasvua 2,5 %.

Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun lähtökohtana onkin ollut, että veronkorotusta ei vuodelle 2007 esitetä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2007 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 52

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 278 17.10.2006

53 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.8.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.- 31.8.2006.

Liite nro 278.1

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----

KV 53

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 284 17.10.2006

54 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ

Kristiina ja Jukka Heikkilän 26.9.2006 tekemän tarjouksen pohjalta on käyty neuvotteluja määräalan myymisestä Heponiemi nimisestä tilasta RN:o 1:368.

Heikkilöillä on tarkoituksena rakentaa omakotitalo ko. määräalalle.

Rakennusinsinööri Pentti Virtanen on laatinut alueelle tonttisuunnitelman, jonka pohjalta määräalan myynti on valmisteltu. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 284.1.

Myytävän määräalan suuruus on 10200 m2 ja kauppahinta 8160 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.30.

-----

KV 54

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

55 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

---

56 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuusto merkitsi tiedokseen valtuuston iltakoulun 7.11.2006 klo 17.30