Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 1/2006

Laatimispäivämäärä: 1.2.2006

KokoustiedotAika 07.02.2006 kello 19.00 -
Paikka Lomahotelli Jämi


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 1

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 1

3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN 

VALITSEMINEN VUODEKSI 2006 Sivu 2

4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006 Sivu 3

5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2006 Sivu 4

6 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 5

7 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 6

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 01.02.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 02.02.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 02.02.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 01.02.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

_______

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja

Sirpa Kuusikoski.

_____

Kunnanhallitus 3 10.01.2006

3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2006

KH 3 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 3

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita vuodeksi 2006 valtuuston puheen- johtajaksi Matti Peuralan, I varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja II varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

__________

Kunnanhallitus 4 10.01.2006

4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006

KH 4 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2006 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 4

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 5 10.01.2006

5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2006

KH 5 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2006 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

6 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

______

7 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

- Jämi Areenaan tutustuminen

Päätettiin, että kunnanvaltuusto tutustuu Jämi Areenaan varsinaisen kokouksen jälkeen.