Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 15.04.2003

KokoustiedotAika 22.04.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 127

125 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 127

126 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 128

127 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 129

128 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2003 KUTSUNTAAN 130

129 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 4/2003 131

130 JÄMIN PERHEPUISTON ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 132

131 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA 133

132 KESKUSKOULUN KAMERAVALVONTA 135

133 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI VIITAMÄKI 136

134 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 5/2003 137

136 PEIJARINTIEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUSSUUNNITELMAT 140

137 LEADER II-KAUDELTA SÄÄSTYNEEN KUNTARAHAN KÄYTTÖ 141

138 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 142

139 LEADER HANKKEILLE TARKOITETUN VALIAIKAISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY 144

140 HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN TUKEMINEN 145

Puheenjohtaja Matti Leppihalme

MATTI LEPPIHALME Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 22.04.2003 kello 19.00 - 20.02
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Enni Lähteenniemi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 124 - 141

124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

125 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

126 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Pohjola: Vahingonkorvausasia

- Suomen Kuntaliitto: Kaavojen toteuttamisvastuiden uudistus maankäyttö- ja rakennuslaissa

- Satakuntaliitto: Aloite Hämeenkankaan retkeilyalueen perustamiseksi

- Velka- ja kuluttajaneuvonta, vuoden 2002 toimintakertomus

- Milla Mansukoski ja Anna Koivisto: Jämijärvi -esittely

- Suomen Kuntaliitto: Lääkevaihto

- Suomen Kuntaliitto: Tieosakkaiden oikeutta rajoittaa tien käyttöä muilta kuin tieosakkailta on yksityistielaissa täsmennetty ja tien käyttämistä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää valtion taikka kunnan avustaessa tienpitoa

- Ikaalisten kaupunki: Maa-aineslupapäätös

- Kirsi Välimaa: Kiitoskortti

- Satakunnan TE-keskus: Päätös kehittämishankkeesta, Yhden luukun tavoitettavuuspalvelu

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

127 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 27.03.2003

- Tekninen lautakunta 20.03.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

128 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2003 KUTSUNTAAN

Jämijärven kuntaa on pyydetty valitsemaan kunnan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varajäsen kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Valinnat on pyydetty suorittamaan 3.6.2003 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä ase velvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenen sekä hänelle varajäsenen v. 2003 kutsuntalautakuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäseneksi kutsuntalautakuntaan v. 2003 Kimmo Ristimäen ja hänen varajäsenekseen Hannu Rajakallion.

_________

129 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 4/2003

Taloustyöryhmä on pitänyt kokouksensa 01.04.2003. Liite nro 129.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

130 JÄMIN PERHEPUISTON ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Valtuuston iltakoulussa 18.3.2003 aluearkkitehti Ilmari Mattila esitteli luonnoksen ns. Perhepuiston alueen rakennustapaohjeiksi. Rakentamistapaohjeita on tarkistettu iltakoulussa saadun palautteen pohjalta.

Esitys rakennustapaohjeiksi on liitteenä nro 130.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ns. Jämin Perhepuiston alueen rakentamistapaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

Rakentamistapaohjeet ovat ohjeelliset ja tekninen lautakunta soveltaa niitä rakennuslupaa myönnettäessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Sivistyslautakunta 32 27.03.2003

131 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Sivistysltk 32  

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2003 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 26.11.2002 /n:o 2949/32/2002 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,45 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,76 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 34.268

Palkat (myös sijaiset) 34.828

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 12.501

yhteensä 81.597

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 608 valmistetun aterian mukaan ovat 2,00 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2003 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,45 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,76 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

KH 131

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Sivistyslautakunta 32 27.03.2003

132 KESKUSKOULUN KAMERAVALVONTA

Sivltk 33  

Rehtori on pyytänyt Teleasennus Tapani Vihakaralta tarjouksen kameravalvontajärjestelmästä Keskuskoululle. Teleasennus Vihakara on aikaisemmin toimittanut koululle hälytysjärjestelmän.

Kameravalvontajärjestelmä taltioi liikkumisen päivin öin koulun alueella ja mahdollistaa näin jälkikäteen esim. ilkivallan tekijöiden tunnistamisen ja ehkäisee olemassa olollaan tarpeetonta oleskelua ja liikkumista koulun alueella.

Kustannukset ovat tarjouksen mukaan 9130 (alv 0 %) eli 11 138,60 (sis.alv 22 %). Tarjous on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 9.130 lisämäärärahan hyväksymistä kameravalvontajärjestelmän hankkimiseksi jo kuluvan vuoden aikana.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

--------

KH 132

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että asiaan palataan talousarvion vuodelle 2004 valmistelun yhteydessä, mikäli asia on edelleen aiheellinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

133 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MATTI VIITAMÄKI

Jämijärven kunnan ja Matti Viitamäen välillä on allekirjoitettu 16.04.2003 oheisen liitteen nro 133.1 mukainen kauppakirja.

Kauppakirja koskee Jämin asemakaava II:n korttelin nro 203 tonttia nro 3. Määräalan pinta-ala on n. 897 m2 ja kauppahinta 10.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Matti Viitamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

134 TALOUSTYÖRYHMÄN MUISTIO 5/2003

Taloustyöryhmä on pitänyt kokouksensa 08.04.2003. Liite nro 134.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjan tiedokseen ja antaa asioiden jatkovalmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Tekninen lautakunta 22 06.03.2003

Kunnanhallitus 96 11.03.2003

136 PEIJARINTIEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUSSUUNNITELMAT

Tekninen ltk 22  

Peijarintien, Pääskyntien, Kööpelintien, Riihitien ja Martintien katusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet ja nähtävillä kokouksessa.

Päätös: 1. Esitetään kunnanhallitukselle, että katusuunnitelmaehdotukset asetetaan MRA 43:n mukaisesti nähtäville osallisten kuulemista varten. Lisäksi suunnitelmasta tiedotetaan kirjeellä ko. alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille.

2. Aloitetaan Peijarintien ja Pääskyntien rakentamiseen liittyvä urakkatarjouspyyntöjen valmistelu ja pyydetään tarjoukset vähintään viideltä alan urakoitsijalta.

---------

KH 96  

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi todettiin ,että katuvalaistustyyppiin palataan, kun urakkatarjoukset on saatu.

---------

KH 136

 Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet MRA:n 43 mukaisesti julkisesti nähtävillä 27.3.-11.4.2003 välisenä aikana.

Määräaikana on jätetty 3 muistutusta. Teknisessä toimistossa on laadittu vastineet muistutuksiin. Muistutukset ja niihin laaditut vastineet ilmenevät liitteestä nro 136.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Peijarintien, Pääskyntien, Kööpelintien, Riihitien ja Martintien katusuunnitelmat oheisten vastineiden mukaisesti täydennettynä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

137 LEADER II-KAUDELTA SÄÄSTYNEEN KUNTARAHAN KÄYTTÖ

Leader II -kaudelta jää käyttämättä alueen kuntien maksamaa kuntarahaa 23.531,34 euroa. Rahaa jäi siitä syystä, että kaikki hankkeet eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla tai jäivät kokonaan toteutumatta.

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus on päättänyt esittää kunnille, että säästyneitä kuntarahoja voitaisiin käyttää koko aluetta hyödyntäviin hankkeisiin kuntarahoitusosuutena tai esimerkiksi Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n omiin hakkeisiin joko julkisena tai yksityisenä rahana.

Kirje liitteenä 137.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa omalta osaltaan suostumuksensa Leader II-kaudelta säästyneiden kuntarahojen käyttöön Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallituksen esittämällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

138 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä ohjaa valtioneuvoston 18.1.2001 tekemä periaatepäätös, jonka mukaan tavoitteena on vähentää liikennekuolemien vuotuinen määrä alle 250 vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi liikenneturvallisuustyötä tekevät eri ministeriöt. Tiehallinto, kunnat, poliisi, Liikenneturva, vakuutusyhtiöt, autokoulut, Ajoneuvohallintokeskus ja monet muut.

Liikennekuoleminen vähentämistavoite edellyttää Tiehallinnon, kuntien ja kaikkien muidenkin liikenneturvallisuustyötä tekevien yhteistyötä, sillä kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tapahtuu noin puolet kuntien hoitamilla tieväylillä. Kunnat ja niiden eri hallinnonalat ovat siten Tiehallinnon ohella keskeisessä asemassa edistäessään turvallisempaa liikkumista.

Turun tiepiirin toimialueella, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella, on laadittuna n. 50 kunnan alueelle kuntakohtainen alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä kunnan, poliisin, Liikenneturvan ja tiepiirin kesken.

Tiepiiri on esittänyt, että tiepiirin sekä Kankaanpään, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Kiikoisten, Lavian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien kanssa laadittaisiin mainittujen kuntien alueelle liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnittelutyö tehtäisiin tiepiirin, kunnan, poliisin ja Liikenneturvan yhteistyönä ja työn etenemistä ohjattaisiin yhteiskokouksissa. Työtä tekemään palkattaisiin konsultti.

Konsultin palkkio-osuudeksi tiepiiri arvioi suunnittelutyöstä 50 000 (alv 0 %) ilman raportin painatuskustannuksia, ja tiepiiri esittää kustannukset jaettavaksi suhteessa 50/50 tiepiirin ja kuntien kesken.

Kuntien yhteinen osuus 25 000 (alv 0 %) jakautuisi kuntien asukasmäärän suhteessa tilanteessa 31.12.2001 ja olisi seuraava

kunta asukkaita kust.

Kankaanpää 13001         10 930

Honkajoki 2144                 1 802

Jämijärvi 2286                    1 922

Karvia 2974                       2 500

Kiikoinen 1346                   1 131

Lavia 2330                         1 958

Merikarvia 3774                 3 172

Siikainen 1886                    1 585

Yhteensä 29741 as 25 000

Suunnittelutyö tehtäisiin vuoden 2003 aikana ja sen kestoksi tiepiiri arvioi 6-8 kuukautta. Jos jokin kunta jättäytyy suunnittelutyön ulkopuolelle niin se kasvata muiden osallistuvien kuntien kustannusosuutta. Tiepiiri kuitenkin toivoo, että kaikki kunnat kokevat liikenneturvallisuuden parantamisen tärkeäksi ja osallistuvat suunnittelutyöhön.

Asiasta keskusteltiin kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa ja suhtauduttiin asiaan varovaisen myönteisesti. Tämän jälkeen on kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja liikenneturvallisuusinsinööri Markku Aarikka Tiehallinnosta keskustelleet asiasta puhelimitse.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kuntaan laaditaan liikenneturvallisuus suunnitelma oheisten perusteiden ja kuntaosuuden mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

139 LEADER HANKKEILLE TARKOITETUN VALIAIKAISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / REIMA COUNTRY MATKAILUYHDISTYS RY

Reima Country matkailuyhdistys ry on anonut Jämijärven kunnanhallitukselta 9.600 euron lainaa hankkeensa "Jämiltä potkua yritystoimintaan" väliaikaisrahoitukseen.

Anomus on liitteenä nro 139.1.

Hanke täyttää valtuuston 17.09.2002 62 hyväksymät ehdot. Tähän asti on myönnetty 8.500 ko. hankkeille.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää väliaikaisrahoituksen hakemuksen mukaisesti ja valtuuston hyväksymin reunaehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

140 HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN TUKEMINEN

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen sopimuksen mukaan on suoritettu oheisen liitteen mukaiset sponsorikorvaukset.

Liite nro 140.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________