Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 5/2006

Laatimispäivämäärä: 29.08.2006

KokoustiedotAika 05.09.2006 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 104

37 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 104

38 § POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN Sivu 105

39 § TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivu 106

40 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2006 Sivu 107

41 § YLEISEN TOIMISTON TOIMISTOVIRKAILIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA TYÖSUHTEISEN TOIMISTOVIRKAILIJAN TOIMEN AUKI JULISTAMINEN Sivu 108

42 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 109

43 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 110

36 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 31.08.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 31.08.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 31.08.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 31.08.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

_______

37 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuija Ranta ja

Olli Seppälä.

_______

Kunnanhallitus § 200 15.08.2006

38 § POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on lupapäätöksellään nro 37/2005/4 myöntänyt Jämijärven kunnalle luvan pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan Jämijärven kunnassa järven veden korkeuksien nostamiseksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laaditun pohjapatosuunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että pohjapato rakennetaan 10 cm suunniteltua matalammaksi.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on alustavasti keskusteltu pohjapadon rakentamisesta siten, että rakentamisen suorittaa ympäristökeskus.

Jämijärven kunta vastaa muun vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä.

Hanke on valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa esitetty toteutettavaksi vuonna 2007 kuitenkin siten, että mikäli ympäristölupa saadaan aiemmin niin pohjapato voidaan rakentaa jo vuonna 2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että Lounais-Suomen ympäristökeskus asiantuntijana rakentaa pohjapadon ja vastaa muista pohjapatoon liittyvistä lupaehdoista. Kunnanhallitus saattaa tämän pykälän edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 38 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kunnanhallitus § 201 15.08.2006

Kunnanhallitus § 217 29.08.2006

39 § TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Harkinnanvaraisen rahoitusavustushakemuksen liitteeksi tulee laatia kunnan talouden tervehdyttämissuunnitelma. Jämijärven kunnan suunnitelmaa on työstetty taloustyöryhmässä ja se valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa jaetun luonnoksen ja käsittelee sen lopullisesti seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 217 § Luonnosta on tarkennettu eräiltä osin taloustyöryhmän kokouksessa 21.8.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan talouden tasapainottamisohjelman oheisen liitteen nro 217.1 mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KV 39 §

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Jämijärven talouden tasapainot- tamisohjelman tietyin tarkennuksin ja lisäyksin. Hyväksytty tasapainottamisohjelma on liitteenä 217.2.

Kunnanhallitus § 220 29.08.2006

40 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2006

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.06.2006. Vuoden 2006 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 220.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.06.2006 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat käyvät väliraportin läpi omalta osaltaan.

-----

KV 40 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus § 228 29.08.2006

41 § YLEISEN TOIMISTON TOIMISTOVIRKAILIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA TYÖSUHTEISEN TOIMISTOVIRKAILIJAN TOIMEN AUKI JULISTAMINEN

Kunnanviraston yleisessä toimistossa on toimistovirkailijan virka, joka on ollut täyttämättä vuodesta 1992 lähtien.

Virka "jäädytettiin" tuolloin valtuuston budjettipäätöksellä. Virkaan kuuluvat tehtävät järjestettiin tuolloin uudelleen ja asiakaspalvelu- ja puhelinvaihdetta on hoidettu pääosin työllistämistukihenkilöllä.

Työllistämistuella hoidettuna kunnan kustannuksiksi on tullut n. 0,5 henkilön palkka.

Kunnanvirastossa on lyhyellä aikavälillä jäämässä kaksi henkilöä osa-aikaeläkkeeltä kokonaiselle eläkkeelle; teknisen toimiston kanslisti v. 2006 ja maataloustoimen/henkilöstöhallinnon kanslisti v. 2008.

Kunnanvirastossa on keskusteltu tehtävien uudelleen järjestelystä tulevassa tilanteessa. Keskustelujen pohjalta on päädytty esittämään sellaista mallia, jossa yleiseen toimistoon palkattaisiin täysiaikainen toimistovirkailija työsuhteeseen ja täyttämätön virka lakkautettaisiin. Ko. henkilölle siirrettäisiin tehtäviä tekniseltä toimelta (mm. kaavoitukseen liittyvät toimistotehtävät) sekä vaiheittain henkilöstöhallinnon avustavat- ja valmistelutehtävät. Henkilö koulutettaisiin niin, että hän pystyisi myös tarvittaessa toimimaan palkanlaskijan sijaisena. Kokonaisuuteen liittyy tämän lisäksi muita yleisen toimiston sisäisiä tehtäväjärjestelyjä.

Muutosta puoltaa myös se, että asiakaspalveluun saadaan jatkuvuutta ja se edistää toimintojen kehittämistä.

Em. järjestelyjä on esitelty sekä kunnanhallituksessa että valtuuston iltakoulussa 4.7.2006.

Toimistovirkailijan tehtävälista on liitteenä nro 228.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. päättää lakkauttaa kunnanviraston yleisen toimiston toimistovirkailijan viran 1.10.2006 alkaen ja

2. antaa luvan täyttää yleisen toimiston työsuhteisen toimistovirkailijan toimen aikaisintaan samasta päivästä lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KV 41 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

42 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Valtuutettu Krista Antila toi esille, että saaristoasiain neuvottelukunta on päivittämässä tilastoa asutuista ilman tieyhteyttä olevista saarista maassa. Päivitys on tehtävä 30.09.2006 mennessä. Asia annettiin kunnanhallituksen valisteltavaksi.

43 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Valtuuston seuraavat kokoukset ovat:

- 24.10.2006

- 12.12.2006

Lisäkokouksia pidetään tarvittaessa.

Valtuusto merkitsi asian tiedokseen.