Jämijärven kunta

Kunnanvaltuusto

KOKOUSKUTSU 4/2006

Laatimispäivämäärä: 27.06.2006

KokoustiedotAika 04.07.2006 kello 18.30
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat
26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 89

27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 89

28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2006 Sivu 90

29 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON Sivu 91

30 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT Sivu 96

31 PERHEPUISTO - MIELAHTI JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN Sivu 97

32 JÄTEVESI LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN MIELAHDEN KAAVA-ALUEELLE Sivu 99

33 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT Sivu 101

34 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 102

26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 29.06.2006 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 29.06.2006 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 29.06.2006. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 27.06.2006.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval- taiseksi.

________

27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mikko Salminen ja Hele- na Lehtiö.

__________

Kunnanhallitus 141 30.05.2006

28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.03.2006. Liite nro 141.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 28

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 72

Perusturvalautakunta 90

Perusturvalautakunta 11 31.01.2006

Kunnanhallitus 53 14.02.2006

Perusturvalautakunta 44 30.05.2006

Kunnanhallitus 159 30.05.2006

29 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

ptl 72 Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005. Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

Ptl 90 28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 150 (ei liitteenä).

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta: Ensimmäisestä lapsesta 200,00 ja perheen toisesta lapsesta 180,00

Kelan maksuosuus 137,33 137,33

Yhteensä palkka/kk 337,33 317,33

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien

4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan. Ylityöstä kunnan perhepäivähoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %. Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 E/yksityisessä

hoidossa oleva lapsi/kk. Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

4. pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään asian ehdotetussa muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi ensimmäisestä lapsesta 500,00 ja seuraavista perheen lapsista 480,00 . Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim. 14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenterikuukausittain. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei makseta takautuvasti. Tuki päättyy viimeistään lapsen aloittaessa perusopetuksen koulussa. Tuki päättyy myös lapsen vaihtaessa asuinpaikkakuntaa. Kuntalisään eivät ole oikeutettuja kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa olevat lapset.

- Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

- Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KH 53

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä edellä mainitut Jämijärven yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen perusteet lisäyksellä, että kuntalisä maksetaan Kelan kautta Jämijärviläiselle hoidon tuottajalle.

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti.

Kuntalisä otetaan käyttöön kun toiminnan vaatimat järjestelyt sekä sopimus Kelan kanssa on tehty.

Perusturvalautakunnan talousarviossa ei ole määrärahaa yksityisen hoidon kuntalisää varten, joten pyritään kaikin mahdollisin toimin vähentämään menoylityksiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

------

KV 10

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

------

Ptl 44 Kuntalisän maksaminen oli suunniteltu maksettavaksi Kansaneläkelai- toksen kautta jämijärviläiselle palvelun tuottajalle. Sopimus joka olisi solmittu kunnan ja Kelan kesken on esityslistan liitteenä 44.1. Sopimuksen mukaan Kela olisi maksanut jokaiselle palvelun tuottajalle kuntalisää 168 /kk. Koska maksettava kuntalisä vaihtelee perheen tulotason mukaisesti, sitä ei Kelan järjestelmien vuoksi voi maksaa Kelan kautta. 01.06.2006 alkaen Jämijärven kunta voisi maksaa suoraan palvelun tuottajalle kuntalisän/Jämijärvilisän.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että:

1. Kelan kanssa ei solmita sopimusta kuntalisän/Jämijärvilisän maksamisesta

2. Jämijärven kunta maksaa kuntalisän/Jämijärvilisän suoraan palvelun tuottajalle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 159

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta klo 19.10.

-----

KV 29

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian käsittelyn osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

________

Kunnanhallitus 114 18.04.2006

Kunnanhallitus 163 13.06.2006

30 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT

Kunnanhallitukselle esiteltiin InterStopOverin (Pikku Itävalta) rakennushankkeen kokonaismenot. Nettomenot ovat n. 100 000 euroa alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää hankkeen vetäjiltä kirjallisen selvityksen kustannusten ylittymisestä.

---------

KH 163 Selvitys on esityslistan liitteenä nro 163.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa saadun selvityksen tiedoksi valtuustolle ja tilintarkastajille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KV 30

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 166 13.06.2006

31 PERHEPUISTO - MIELAHTI JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN

Jämin loma-asunnot ry ja useat Mielahden mökin omistajat ovat olleet yhteydessä kuntaan Perhepuisto-Mielahti yhdysjätevesilinjan rakentamisen aikaistamiseksi. Syynä on nykyisten väliaikaiseksi tarkoitetun umpisäiliöjärjestelmän aiheuttamat tyhjennys- ja kuljetuskustannukset, jotka tulevat mökkiläisten maksettaviksi.

Kunnan taloussuunnitelmassa on jätevesilinjan rakentamiseen varauduttu vuonna 2007.

Koska hankkeeseen ei ole mahdollista saada EU-rahoitusta tulee kustannukset peittää muulla tulorahoituksella, josta yhtenä osana ovat kunnan normaalit liittymismaksut. Osa rahoituksesta saataisiin siten, että Perhepuiston valaistukseen vuodelle 2006 varattu määräraha 20.000 euroa siirrettäisiin kohteelle "Perhepuisto-Mielahti"-viemäri. Perhepuiston valaistus siirtyisi näin toteutettavaksi vuonna 2007.

Jätevesilinjan rakentamisen kustannukset ovat tarjousten perusteella n. 40.000 euroa ja liittymismaksuina saataisiin kerättyä n. 20.300 euroa.

Asiaa on käsitelty periaatteellisella tasolla valtuuston iltakoulussa

2.5.2006 ja tällöin todettiin, että hankkeen eteenpäin vienti edellyttää mökkiläisten osallistumista.

Nyt käsiteltävä esitys on lähtenyt siitä, että mökkiläiset osallistuvat hankkeeseen normaalein liittymismaksuin.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. päättää aikaistaa Perhepuisto-Mielahti jätevesilinjan rakentamista siten, että se toteutetaan jo vuonna 2006

2. siirtää kustannuspaikalta 8328 perhepuiston valot 20.000 euroa kohtaan 8329 Perhepuisto-Mielahti viemäri ja

3. myöntää 20.000 euron lisämäärärahan kohtaan 8329 Perhepuisto-Mielahti viemäri. Hankkeelle on määrärahaa yhteensä näin 40.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

------

KV 31

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

________

Kunnanhallitus 167 13.06.2006

32 JÄTEVESI LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN MIELAHDEN KAAVA-ALUEELLE

Perhepuisto-Mielahti jätevesilinjan rakentamiseen liittyen on Mielahden alueelle määritettävä jätevesitaksa.

Taksassa on huomioitava myös alueen osuus jätevedenpuhdistamon ja olemassa olevan verkoston kustannuksista.

Mielahti-Perhepuisto yhdysviemärin kustannukset ovat näin laskettuna:

Rak. kustannukset 39.842,20

Jv-puhdistamo käyttöosuus 5.889,00

Kirkon seudun verkoston käyttöosuus 658,00

Yht. 46.389,20

Mielahden rantakaava-alueen sisäisen jätevesiverkoston rakennuskustannukset olivat vuonna 1999 40.008,04 euroa.

Tontin ostajat ostivat tuolloin koko kunnallistekniikan tontin oston yhteydessä "pakettina" 30.000 markkaa tai 50.000 markkaa. Paketti piti sisällään myös jäteveden.

Jätevesitaksalaskelmassa on lähdetty siitä, että Mielahden rantakaava-alueen tontin omistajat osallistuvat Mielahti-Perhepuisto yhdysviemärin rakentamiseen rakennetun kerrosalan perusteella.

Koska Mielahden tontin omistajat ovat maksaneet tonttia ostaessaan jo jätevesiliittymämaksun, niin on lähdetty siitä, että lisäliittymismaksuun huomioidaan puolet (50 %) Perhepuisto-Mielahti kustannuksista.

( 46.349,20 - 40.008,04 ) / 2 x 3110 m3 = 1,03 k-m2

Koska kyseessä on vapaa-ajan asuntoalue lopullista liittymismaksua laskettaessa käytetään kerrointa 7.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaava-alueen jäteveden tonttikohtaiseksi liittymismaksuksi 7 * 1.03 /ka m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

-------

KV 32

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

______

33 ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut

____

34 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut

________