Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 07.09.2006 klo 20.00 Huom ! aika
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

47 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

48 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

49 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.04 .- 30.06.2006

50 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.06.2006

51 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2006-2007

52 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2006

53 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2006-2007

54 KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA /TOIMINTASUUNNITELMA

55 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Leppihalme ja Leena Koivunen.

Pöytäkirjan tarkastus päätettiin pitää ma 11.9.2006 klo 12.00.

------

Sivistyslautakunta 18.5.2006 34

Sivistyslautakunta 07.09.2006 42

47 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

Sivltk 34 Erityisopettajan virka on peruskoulujen yhteinen (kiertävä) ja tehtävä on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2005-2006, vakinaisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kesällä 2005.

Jämijärvellä oppilasmäärät ovat valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti laskemassa, jonka johdosta on syytä varautua virkajärjestelyihin ja täyttää erityisopettajan (virka 0202) määräaikaisesti, jotta tuleva tilanne voitaisiin kartoittaa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopettajan viran (n:o 0202) avoimeksi määräaikaisena ajalle 11.8. - 22.12.2006 liitteen 34.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

Sivltk 42 Liitteenä 42.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä saapuneista hakijoista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen erityisopettajan virkaan (n:o 0202) hoitajaksi ajaksi 11.8.- 22.12.2006 Juha Raitinpään ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne-Maria Lahdensivun.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun sivistyslautakunnan jäsen Anu Sillanpää esitti vastoin esittelijän ehdotusta, että määräaikaisen erityisopettajan viran hoitajaksi valittaisiin Anne-Maria Lahdensivu. Markku Virtanen kannatti Anu Sillanpään tekemää esitystä.

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun, hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys (vaali) suoritettaisiin kättennostolla. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä (vaalissa) Juha Raitinpää sai 3 ääntä (Alarotu, Huhtanen, Leppihalme) ja Anne-Maria Lahdensivu 2 ääntä (Sillanpää, Virtanen).

Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunnan päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus eli määräaikaisen erityisopettajan viran (n:o 0202) hoitajaksi valitaan ajaksi 11.8.- 22.12.2006 Juha Raitinpää ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne-Maria Lahdensivu.

-----

47 Sivltk Juha Raitinpää on ilmoittanut, ettei ota vastaan määräaikaista erityisopettajan tehtävää, koska on päässyt opiskelemaan. Hänen kieltäytymisensä varalle valittu Anne-Maria Lahdensivu on myös ilmoittanut, ettei ota vastaan erityisopettajan virkaa, koska on saanut paremmin koulutustaan vastaavan työn. Samana päivänä, kun Anne-Mari Lahdensivu ilmoitti, ettei ota vastaan määräaikaista erityisopettajan virkaa , Rami Kuusela tiedusteli töitä Jämijärveltä. Rehtori haastatteli Rami Kuuselaa ja päätti valita hänet määräaikaiseen erityisopettajan virkaan ajalle 11.8.-22.12.2006.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää merkitä em. päätöksen sivistyslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 09.06.2005 35

Sivistyslautakunta 11.08.2005 53

48 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

Sivltk 23 Nykyinen siivoussopimus päättyy 31.7.2005. Nykyisen siivousliikkeen sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta sekä yhden "optiovuoden " päälle.

Liitteenä 23.1. on lehti-ilmoitus siivoustarjouspyynnöstä ja liitteenä 23.2. siivoustarjouspyyntöasiakirjat.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta ajalle 1.8.2005-31.7.2007 liitteen 23.1. mukaisella lehti-ilmoituksella ja liitteen 23.2. mukaisilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 35 Puheenjohtaja ja rehtori ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä, että Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen siivouksesta huolehtii Sata-Hämeen Puhdistus ajalla 1.8.2005 - 31.7.2007 tarjouksensa mukaisin ehdoin. Lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden sopia saman yrittäjän kanssa 1 optiovuoden tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 53 Kilita Puhtauspalvelut Oy on jättänyt muutoshakemuksen markkinaoikeudelle Jämijärven sivistyslautakunnan päätöksestä 35 /9.6.2005. Kilita puhtauspalvelut toimitti muutoshakemuksen myös sivistyslautakunnalle tiedoksi, liite 53.1.

Markkinaoikeus varaa kuitenkin "Lain julkisista hankinnoista" (23.12.1992/1505) 3 :nnen luvun 11 :n 1 momentin mukaisesti Jämijärven kunnan sivistyslautakunnalle mahdollisuuden tulla kuulluksi pyytämällä vastinetta. Vastinepyyntö 1.7.2005, 352/05/JH, liitteenä 53.2.

Ehdotus: Jämijärven kunnan sivistyslautakunta antaa markkinaoikeudelle liitteen 53.3. mukaisen vastineen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

Sivltk 48 Jämijärven kunnan sivistyslautakunta on päätöksellään 9.6.2005/ 35 valinnut siivouspalvelujen toimittajaksi ajalle 1.8.2005 - 31.7.2007 Sata-Hämeen Puhdistus Ky:n.

Kilita Puhtauspalvelut Oy on tehnyt muutoshakemuksen markkinaoikeudelle 27.6.2005.

Markkinaoikeus on päätöksellään 153/ 06, Dnro 352/05/JH, 1.8.2006, (esityslistan liite) kumonnut sivistyslautakunnan hankintapäätöksen 9.6.2005 35 ja kieltää Jämijärven kuntaa tekemään sanotun päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön 15 000 euron sakon uhalla.

Sivistyslautakunta on tarjouspyynnössään ilmoittanut valintaperusteeksi kokonaistaloudellisen edullisuuden. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole mainittu kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteita. Tämän vuoksi kysymyksessä olevassa hankinnassa on tullut käyttää tarjouksen valintaperusteena halvinta hintaa.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintalain 7 a :n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista ja tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Sata-Hämeen Puhdistuksen tekemästä lisäyksestä tarjoukseensa markkinaoikeus toteaa, että sitä ei saa käyttää, koska se katsotaan tarjouksen parantamiseksi.

Markkinaoikeus määrää seuraamuksessaan mm. seuraavasti: Koska hankintasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, hankintapäätös voidaan kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Hankintamenettelyn virheellisyys voidaan kysymyksessä olevassa tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö tekee asiassa uuden tarjousvertailun ja uuden asianmukaisesti perustellun hankintapäätöksen.

Markkinaoikeus toteaa ratkaisussaan seuraavasti. Mikäli Jämijärven kunta aikoo edelleenkin toteuttaa puheena olevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouspyynnön perusteella, sen on tehtävä asiassa uusi tarjousvertailu ja uusi, asianmukaisesti perusteltu hankintapäätös.

Markkinaoikeus antaa siis mahdollisuuden ratkaista nykyisellä tarjouspyynnöllä, mutta ei velvoita tähän, koska käyttää ratkaisussaan ehdollista muotoa.

Todettakoon, että sivistyslautakunta on käyttänyt tarjouspyynnössään aikaisempaa tarjouspyyntömallia, johon on lisätty käsite kokonaistaloudellisuus. Kokonaistaloudellisuuden käsite ei kuitenkaan anna mahdollisuutta asiasta päätettäessä tulkinnanmahdollisuuksia, vaan kokonaistaloudellisuuden kriteerit tulee yksilöidä jo tarjouspyynnössä. Hankintapäätös on perusteltava ko. kriteerien perusteella. Asian ratkaiseminen pelkästään halvimman hinnan perusteella ei näin ollen ole alkuperäisen tarkoituksen mukainen.

Tässä tilanteessa voisi sivistyslautakunta kuitenkin tehdä ratkaisunsa tekemällä halvimpaan hintaa perustuvalla tarjousvertailulla, mutta ongelmia aiheuttaa seuraavat seikat:

Kilita Puhdistuspalvelut Oy: n tarjous:

olisi tullut hylätä jo ennen ensimmäistä vertailua, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössään sivistyslautakunta on edellyttänyt sopimuskaudelle kiinteää hintaa. Kyseinen yritys on kuitenkin jättänyt tarjoukseen takaportin hinnankorotukselle toteamalla : "Hinta on kiinteä 31.7.2007. Palvelumaksumme eivät muutu, mikäli virallisissa maksuissa - verot ja veroluonteiset maksut - ei tapahdu muutoksia." . Koska Kilita Puhdistuspalvelut Oy on jättänyt tämän hinnankorotusmahdollisuuden, ei tarjouksessa ilmoitettuja hintoja voida käsitellä vaarantamatta muiden tarjoajien tasapuolista kohtelua. Koska tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteää hintaa, olisi yrittäjän pitänyt arvioida ja sisällyttää mahdolliset palvelunhintoihin kohdistuvat korotustarpeet tarjottavaan hintaan.

Kilita Puhdistuspalvelut Oy on jättänyt sivistyslautakunnalle asianajajansa Timo Kokemäen välityksellä kyselyn, jossa pyydetään selvitystä asian etenemisestä. Kirje sisältää uhkavaatimuksen korvaushakemuksesta mikäli tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Uhkavaatimuksessa vedotaan hankintalain 8 :ään. Todettakoon, että Kilita Puhdistuspalvelut Oy ei olisi voinut voittaa tarjouskilpailua virheettömässä käsittelyssä, koska sen tekemä tarjous olisi alunperinkin tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena, jonka johdosta korvausvaatimus olisi toteutuessaan aiheeton.

Sata- Hämeen Puhdistus Ky: n tarjous:

on jätetty ilman merkintöjä hyvityksistä lomien aikana ja erittelyä kirjaston ja koulun osuudesta. Tarjoaja on kertonut jättäneensä tällaisen tarjouksen, koska tarjouspyynnössä ei pyydetty erittelemään tarkemmin hinnanmuodostusta. Tarjoaja kertoi pitäneensä itsestään selvänä, että yleisen käytännön mukaisesti loma-ajoilta ei peritä korvausta. Markkinaoikeus ei hyväksynyt tarjoajan tarkennusta alkuperäiseen tarjoukseensa, vaan kielsi käyttämästä sitä. Annettu tarjous ei näin vastaa tarjoajan tarkoitusta.

Ekin Talohuoltopisteen tarjous:

Ekin Talohuoltopiste on alalle pyrkivänä yrittäjänä jättänyt tarjouksensa. Luonnollisesti uudella yrittäjällä tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet kilpailutustilanteessa, mutta päätöstä tehdessään sivistyslautakunnalla tulisi olla riittävästi tietoa yrityksen edellytyksistä suoriutua tehtävästään.

Todettakoon, että markkinaoikeus on oikeuskäyntiprosessissa käsitellyt Kilita Puhdistuspalvelut Oy:n muutoshakemuksen mukaisia sivistyslautakunnan menettelyyn ja Sata-Hämeen Puhdistus ky:n liittyviä asioita Kahden muun tarjoajan asiakirjoja ja niiden oikeellisuutta ei ole käsitelty.

Huomioitakoon vielä, että markkinaoikeuteen tulevien muutoshakemusten määrä on niin suuri, että tapausten käsittelyaika on pitkä. Kyseessä olevan sivistyslautakunnan päätöksen käsittelyyn markkinaoikeudessa kului markkinaoikeussihteeri 2-3 kk:n arvion sijaan yli vuosi. Varsinaista, tarjouspyynnössä esitettyä, sopimusaikaa on siis jäljellä enää vajaa vuosi.

Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan todeta, että asia kannattaa ratkaista käynnistämällä uusi tarjouskilpailu yksilöidymmällä tarjouspyynnöllä, koska annettujen tarjousten vertailua varten ei voida muodostaa yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti vertailtavia hintoja, eikä voi huomioida myöskään kokonaistaloudellisesti yritysten ominaisuuksia.

Uuden hankintakilpailun järjestämisellä sivistyslautakunta ei pyri hintojen alentamiseen, vaan vertailukelpoisten tarjousten saamiseen.

Ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että markkinaoikeus on kumonnut sivistyslautakunnan päätöksen (9.6.2005 35) ja päättää järjestää uuden tarjouskilpailun huomioiden markkinaoikeuden käsittelyssä ja ratkaisussa ilmenneet seikat.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

49 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.04 .- 30.06.2006

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 01.04.-30.06.2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

50 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.06.2006

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-30.06.2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

51 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2006-2007

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6 luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2lk) ohjaavaksi opettajaksi Anna Uusmiehen ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Pia Vehviläisen lukuvuodeksi 2006 - 2007.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

52 VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.06.2006

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisellä puolivuotisjakson aikana.

Väliraporttien valmistelu on tehty hallintokunnittain. Rehtori on laatinut koulutoimen väliraportin, liite 52.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 52.1. mukaisen väliraportin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

53 KULJETUSSUUNNITELMA LV 2006-2007

Liitteenä 53.1 on lukuvuonna 2006-2007 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 53.1. mukaisen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2006-2007.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

54 KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA /TOIMINTASUUNNITELMA

-Jämijärven keskuskoulu, 6.lk, leirikoulu Piispalaan Kannonkoskelle 21.-25.8.2006, liite 54.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 54.1. olevan toimintasuunnitelman ja merkitsee tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

55 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT