Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 15.06.2006 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

§37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 39 JÄMIJÄRVEN KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

§ 40 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

§ 41 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2006-2007 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO

§ 42 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

§ 43 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

§37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

§ 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastus päätettiin pitää pe 16.6.2006 klo 12.00. Tarkastajiksi valittiin Anu Sillanpää ja Kirsi Leppihalme.

----

§ 39 JÄMIJÄRVEN KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Kirjastolain 10§ mukaan kirjastolla voi olla käyttösäännöt, joissa on määräyksiä kirjaston käytöstä sekä kirjaston käyttäjien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Käyttösääntöjen rikkomisesta peritään kunnan päättämät maksut, joiden tulee olla kohtuulliset suhteessa käyttösääntöjen rikkomiseen.

Kirjastosihteeri on laatinut käyttösäännöt kirjastolle, liite 39.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 39.1. olevat Jämijärven kunnankirjaston käyttösäännöt.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

§ 40 KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen 5-6 lk leirikoulu Ahvenanmaalle 21.-24.8.2006, liite 40.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 40.1. olevan toimintasuunnitelman ja merkitsee tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

Sivistyslautakunta 18.5.2006§ 33

§ 41 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2006-2007 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2005- 2006 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2006-2007.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataito 6 vkt, opinto-ohjaus/ näppäilytaito 2 vkt sekä tietotekniikkavastaavan työ.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2006-2007 liitteen 33 .1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 41 § Liitteenä 41.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä tuntiopettajan tehtävää hakeneista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita em. perusopetuksen päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään Saija Holman lukuvuodeksi 2006-2007. Tuntiopetustehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 18.5.2006 § 34

§ 42 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

Sivltk 34 § Erityisopettajan virka on peruskoulujen yhteinen (kiertävä) ja tehtävä on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2005-2006, vakinaisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kesällä 2005.

Jämijärvellä oppilasmäärät ovat valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti laskemassa, jonka johdosta on syytä varautua virkajärjestelyihin ja täyttää erityisopettajan (virka 0202) määräaikaisesti, jotta tuleva tilanne voitaisiin kartoittaa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopettajan viran (n:o 0202) avoimeksi määräaikaisena ajalle 11.8. - 22.12.2006 liitteen 34.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 42 § Liitteenä 42.1. on yhdistelmä määräaikaan mennessä saapuneista hakijoista.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita määräaikaiseen erityisopettajan virkaan (n:o 0202) hoitajaksi ajaksi 11.8.- 22.12.2006 Juha Raitinpään ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne-Maria Lahdensivun.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun sivistyslautakunnan jäsen Anu Sillanpää esitti vastoin esittelijän ehdotusta, että määräaikaisen erityisopettajan viran hoitajaksi valittaisiin Anne-Maria Lahdensivu. Markku Virtanen kannatti Anu Sillanpään tekemää esitystä.

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun, hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys (vaali) suoritettaisiin kättennostolla. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä (vaalissa) Juha Raitinpää sai 3 ääntä (Alarotu, Huhtanen, Leppihalme) ja Anne-Maria Lahdensivu 2 ääntä (Sillanpää, Virtanen).

Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunnan päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus eli määräaikaisen erityisopettajan viran (n:o 0202) hoitajaksi valitaan ajaksi 11.8.- 22.12.2006 Juha Raitinpää ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne-Maria Lahdensivu.

-----

§ 43 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2006-2007

Jämijärven kunnasta musiikkiopiston oppilaina on lukuvuonna 2005-2006 opiskellut 10 oppilasta.

Vanhoista oppilaista kaksi on ilmoittanut päättävänsä opinnot.

Sisäänpääsykokeissa Jämijärven kunnasta hyväksyttiin 5 uutta oppilasta.

Kankaanpään musiikkiopisto pyytää Jämijärven kunnan vahvistusta Jämijärven kunnan oppilasmäärälle. Arvioitu oppilaspaikan hinta on 970 €/vuosi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päätätä vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 13 lukuvuodeksi 2006-2007.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----