Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 18.05.2006 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-31.03.2006

26 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2006

27 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

29 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2006 - KEVÄT 2008

30 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

32 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

33 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2006-2007 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO

34 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

35 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

36 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Tarja Pajulahti. Tarkastus päätettiin pitää ma 22.5.2006 klo 12.00.

-----

25 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.-31.03.2006

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 01.01.-31.03.2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

26 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.03.2006

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2006.

Ehdotus. Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.03.2006.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

27 KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTAMINEN

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien ( vuonna 1999 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden, jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on yhteensä 30.

Perusopetuslain 6 :n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

Perusopetuslain 25 :n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sairauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvamma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivelvollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää osoittaa vuonna 2006 koulunkäyntinsä aloittaville koulut seuraavasti:

Jämijärven keskuskoulu:

Havi Aino-Maria

Heiskala Janne

Katajamäki Jonna

Kivimäki Vilmaroosa

Manninen Vilhelmiina

Marjamäki Miska

Niemi Matilda

Nukarinen Julia

Ranta Julia

Ristimäki Karita

Tommila Juho

Vaani Essi

Vuorinen Veikka

Palokosken koulu:

Halme Susanna

Harhala Anton

Koivumäki Jenna

Maja Krista

Rajakorpi Samuli (lähikoulu Jämijärven keskuskoulu)

Ritakorpi Liisa

Ritakorpi Lotta

Saraketo Johanna

Suurimaan koulu:

Iivonen Bea-Eveliina

Jokisalo Karl Matias (lähikoulu Palokosken koulu)

Kuusikoski Juho

Saarinen Niko

Salo Piia

Tuominen Heli

Tykköön koulu:

Heikkilä Aleksi (Ikaalinen)

Itätalo Ari (Ikaalinen)

Niemi Ronja.

Päätös: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa oppilaat kouluihin em. listan mukaisesti. Ensisijaisesti sivistyslautakunta sijoittaa oppilaat lähikouluihinsa. Mikäli vanhemmat ovat halunneet lapsensa muuhun kouluun kuin lähikouluunsa, tulee heidän itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

----

29 ELINTARVIKETOIMITUKSET SYKSY 2006 - KEVÄT 2008

Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskaudenkin.

Elintarviketarjoukset pyydettiin samanaikaisesti ja tässä vaiheessa pyyntö koskee seuraavaa kaksivuotiskautta syksystä 2006 alkaen. Molemmat lautakunnat päättävät omien yksiköidensä elintarvikkeiden toimittajat tarpeidensa mukaan.

Tarjoukset pyydettiin liitteenä 29.1. olevalla tarjouspyynnöllä. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K-Market Jämijärvi , Suurimaan Kauppa Ky, Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka Saarioinen Oy, HK- Ruokatalo Oy, Atria Oy, Valio Oy , Kanta-Hämeen tuoretuote, Juha-Pekka Kierikka ja Pirjon Pakari.

Yrjö Alarotu ja Rolf Björkman avasivat tarjoukset 10.05.2006 . Esityslistan liitteenä on määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja.

Ehdotus. Sivistyslautakunta päättää hankkia elintarvikkeet koulutoimen osalle ajalla 1.8.2006- 31.7.2008 Kespro Oy:ltä ns. kuivatavara, Valio Oy:ltä lähinnä maitotaloustuotteet (Valio hoitaa koulumaitotuen hakemisen kunnan puolesta), lihatuotteet Saarioinen Oy:ltä ja perunat Juha Kierikalta.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

30 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 30.11.2005 /n:o 1603/32/2005 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,68 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,94 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 36.171

Palkat (myös sijaiset) 42.011

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 13.207

yhteensä 91.389

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 39 330 valmistetun aterian mukaan ovat 2,33 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2006 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,68 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,94 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

32 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 :n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan : Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 :n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 :n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2005-2006:

- Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt ja Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt (sisältää Jämijärven kunnan 5-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 4 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 182 vkt (sisältää 7 luokan vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 2 vkt).

Lisäksi erityisopetus:

- osa-aikainen erityisopetus 25 vkt.

- pienryhmäopetus 22 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2006-2007:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt, Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 189 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 5-7 enintään 8 vkt ( Jämijärven keskuskoulun 5-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2006-2007 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6 8 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt, Tykköön koulu 3 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 24 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

33 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2006-2007 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2005- 2006 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2006-2007.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataito 6 vkt, opinto-ohjaus/ näppäilytaito 2 vkt sekä tietotekniikkavastaavan työ.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2006-2007 liitteen 33 .1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

34 ERITYISOPETTAJAN VIRKA (n:o 0202)

Erityisopettajan virka on peruskoulujen yhteinen (kiertävä) ja tehtävä on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2005-2006, vakinaisen viranhaltijan jäätyä eläkkeelle kesällä 2005.

Jämijärvellä oppilasmäärät ovat valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti laskemassa, jonka johdosta on syytä varautua virkajärjestelyihin ja täyttää erityisopettajan (virka 0202) määräaikaisesti, jotta tuleva tilanne voitaisiin kartoittaa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopettajan viran (n:o 0202) avoimeksi määräaikaisena ajalle 11.8. - 22.12.2006 liitteen 34.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

35 TOIMINTASUUNNITELMA / KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS

- Jämijärven keskuskoulu 1.-3. lk luokkaretki 25.4.2006 Tampereelle, liite 35.1.

- Jämijärven keskuskoulu 9.lk (saksan ryhmä) 15.- 17.05.2006 Saksaan/ Kastellaun (ystävyyskoulu), Koblenz, liite 35.2.

-Palokosken koulu 1-6 lk, opintoretki Puuhamaahan 31.5.2006, liite 35.3.,

-Tykköön koulun yökoulu 30.-31.5.2006, liite 35.4.,

-Tykköön koulun 1-6 lk opintoretki Alajärvelle ja Tuuriin, liite 35.5.

-Keskuskoulu 1,.3.4.lk ja 6.lk, Palokoskelta 25 opp, Suurimaalta 17 opp ja Tykkööltä 19 oppilasta, Green Card-matkalle 29.5.2006 Helsinkiin Korkeasaareen, liite 35.6.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. suunnitelmat tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----