Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika HUOM ! Ke 15.02.2006 klo 19.00
Paikka Tykköön koululla


Käsiteltävät asiat


1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 1

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 1

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA Sivu 2

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Sivu 3

5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2006 Sivu 5

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2006 Sivu 6

7 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2006-2007 Sivu 7

8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2006-2007 Sivu 8

9 LUKUVUODEN 2006-2007 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA Sivu 9

11 ILMOITUSASIAT Sivu 12

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Sivu 13

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Pajulahti ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää to 16.02.2006 klo 14.00.

-----

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin klo 19.00.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 63 :n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

1) että vuonna 2006 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaikana,

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2006

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2006 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2006

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut "raamit" talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- koulujen oppilasmäärän heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2005 kunnan talousarvion vuodelle 2006.

Liitteenä 6.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2006.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2006, liite 6..2. Ohjeissa on korostettu hallintokuntien tulee seurata myös kuntayhtymien toimintaa ja talouden hoitoa sekä kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

Hallintokuntien tulee seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2006 saakka. Normaalit oppikirja- ja koulutarvikehankinnat tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2006 liitteen 6 .1. mukaisesti ja

2) antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2006 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille, liite 6.2.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

7 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2006-2007

Sivistystoimisto on pyytänyt tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2006-2007 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä, Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Oy Lindell Ab:lta.

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perushankinnat lukuvuodelle 2006-2007 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2006-2007

Sivistystoimisto on pyytänyt tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2006-2007 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy, Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Kirjastopalvelu.

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lukuvuodeksi 2006-2007

Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

9 LUKUVUODEN 2006-2007 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2006-2007 työpäivien lukumääräksi tulee 188 +Itsenäisyyspäivä + Vappu = 190 työpäivää.

PA:n 17 :n mukaan oppilaiden kouluyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2006-2007 on lauantai 02.06.2007. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 :n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa ma 14.8.2006 . Syyslukukausi päättyy pe 22.12.2006 ja kevätlukukausi alkaa ma 08.01.2007.

Syyslukukaudelle tulee 90 työpäivää +Itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 98 työpäivää + Vappu, yhteensä 190 työpäivää. Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden liikuntapäivät ovat "liukuvia" eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2006-2007.

Jämijärven keskuskoulun työpäiväsuunnitelma lv 2006-2007 on liitteenä 9.1. ja Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen työpäiväsuunnitelma lv 2006-2007 on liitteenä 9.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2006-2007 liitteiden 9.1. ja 9.2. mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

11 ILMOITUSASIAT

-Kyläkoulut vaihtavat lukuvuosisuunnitelmassa ilmoitetun lauantai 11.2.2006 työpäivän pidettäväksi lauantaina 4.3.2006.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.10.-31.12.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

13 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-31.12.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-31.12.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----