Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 9/2003

Laatimispäivämäärä: 14.05.2003

KokoustiedotAika 20.05.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 142 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 147
143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 147
144 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PEKKA PIRTTIKOSKI 148
145 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINPÄÄTÖS 31.12.2002 149
146 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.04.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 150
147 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 151
148 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2003 152
149 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 153
150 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 154
151 PERHEPUISTON ALUEEN MITTAUSTÖIDEN JA KIINTEISTÖTOIMITUSTEN KUSTANNUSTEN JA KUSTANNUSJAON HYVÄKSYMINEN 155
152 PERHEPUISTON TEIDEN RAKENTAMINEN 156
153 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LOMITUSTOIMEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN 157
154 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 158
155 PENTTI VIRTASEN TYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 159
156 VUODEN 2002 TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISTA KOSKEVAT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET 160
157 HOPEARINTEEN PALVELUTALON OSOITE 161
158 EHDOTUKSET SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N TALOUSARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN 162
159 TURVAKAMERAJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN 162
160 KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN MATKAILU- JA NUORISOTOIMEN TEHTÄVIIN 163
161 NUORTEN KESÄTYÖ 2003 164
162 HOPEARINTEEN PALVELUTALON KUSTANNUSKORVAUS 165
163 KAUKALON LAITOJEN JA VALAISTUKSEN HANKKIMINEN SUURIMAAN KOULULLE 166
Puheenjohtaja Matti Leppihalme

MATTI LEPPIHALME Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2003
KOKOUSAIKA 20.05.2003 kello 19.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.00 - 19.15

ASIAT 142 - 164

142 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

144 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PEKKA PIRTTIKOSKI

Kh 144  

Jämijärven kunnan ja Pekka Pirttikosken välillä on 02.05.2003 allekirjoitettu kauppakirja, jolla Jämijärven kunta myy Mielahden ranta-asemakaavan mukaisen tontin nro 3, korttelista 3.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,64 euroa.

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 144.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Pekka Pirttikosken välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

145 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINPÄÄTÖS 31.12.2002

Jämi-Säätiön hallitus on päättänyt, että säätiön tilinpäätös saatetaan omistajille tiedoksi.

Tilinpäätöstiedot ovat esityslistan liitteenä nro 145.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Jämi-Säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2002 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

___________

146 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.04.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 29.04.2003.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 29.04.2003, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

147 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.3.2003

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

148 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2003

KH 148  

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2003. Liite nro 148.1.

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

149 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- TE-keskus: Työllisyyskatsaus 3/2003

- Satakuntaliitto: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Hakemuksen tiedoksiantokuulutus: Vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen vesialueelle sekä vesialueelle läjitettyjen ruoppausmassojen pysyttäminen Jämijärvessä

- Valtion asuntorahasto: Asumisoikeus- ja vuokratalotuotantoon myönnettävien valtion ja kuntien takauslainojen hakeminen

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Asian siirto

- Asianajotoimisto Löytökorpi Oy: loppuselonteko yrityssaneerausasiassa

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Turun hallinto-oikeus: Päätös, valitus verotuksesta

- Porin maistraatti: Päätös edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta vuonna 2003

- AKAVA-JS: AKAVA JS:n luottamusmiehet

- Länsi-Suomen Lääninhallitus: Päätös valtionavustusta koskevaan hakemukseen

- Suomen kuntaliitto: Velkasovinnot pitkäaikaisille toimeentulotukiasiakkaille

- Suomen kuntaliitto: Lasten päivähoidon hallinnoinnin järjestämistä koskevat määräaikaiset lainmuutokset

- Tiehallinto: Turun tiepiirin vuoden 2003 päällystys- ja ylläpitotyöt

- Satakuntaliitto: Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös, Jämin alueen projektien hallintahanke

Satakuntaliitto: Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös, Jämijärven kunnostussuunnitelman edistämishanke

- TE-keskus: Käyttötilastot www.jamijarvi.fi huhtikuu 2003

- Satakunnan hyvinvointikeskus: VERSO-projektin loppuraportti

- Satakuntaliitto: Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 -luonnoksesta saatujen lausuntojen vastineet

- Satakunnan pelastuslaitos: Satakunnan pelastuslaitoksen kuntalaskutus


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

150 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 15.04.2003

- Tekninen lautakunta 08.04.2003

- Taloustyöryhmä 6/2003 24.04.2003

- Toimistoautomaatiotyöryhmä 13.05.2003

- Muistio: Jämin matkailukeskuksen vesi- ja

viemäröinnin suunnittelukustannukset 17.04.2003

- Tarkastuslautakunta 29.04.2003

- Perusturvalautakunta 22.04.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

151 PERHEPUISTON ALUEEN MITTAUSTÖIDEN JA KIINTEISTÖTOIMITUSTEN KUSTANNUSTEN JA KUSTANNUSJAON HYVÄKSYMINEN

Perhepuiston alueen tonttipaikkojen, teiden sekä vesihuoltolinjojen mittaustyöstä on pyydetty tarjoukset kolmelta. Liite nro 151.1. Himap Oy ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä.

Mittaustöiden kustannustenjaosta on pidetty neuvottelu 14.5.2003. Neuvotteluun osallistuivat Pentti Virtanen, Hannu Narvi, Kauko Alarotu ja Esa Ala-Karvia

Neuvottelussa sovittiin oheisen liitteen mukaisesti kustannusten jaosta. Liite nro 151.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen tarjouksen Perhepuiston alueen mittaustöistä sekä oheisen liitteen mukaisen kustannusten jaon Jämijärven kunnan, Jämijärven vesiosuuskunnan sekä Hannu Narvin välillä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

152 PERHEPUISTON TEIDEN RAKENTAMINEN

Vesihuoltosuunnittelun yhteydessä Air-ix Oy on laatinut myös. ns. perhepuistoalueen tiesuunnitelmat. Tiesuunnitelmien pohjalta on pyydetty tarjoukset teiden rakentamisesta alueen vesihuoltotöiden toteuttajalta Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:ltä ja Kaivuyhtymä Niemeltä.

Suunnitelmien mukaiset tarjoukset ovat seuraavat:

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy 137.100,00 (ALV 0%)

- Kaivuyhtymä Niemi 81.147,54 (ALV 0%)

Talousarviossa on Perhepuiston teiden rakentamiseen varattu 116.000 euroa (ALV 0 %).


Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kaivuyhtymä Niemen tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

153 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LOMITUSTOIMEN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN

Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi tulee paikallisyksikön toimialueella olla yhteistoimintaryhmä, jossa on edustettuina ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, lomittajat ja Mela-asiamies. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on myös valmistella lomituspalvelujen arvot, toiminta-ajatus sekä tavoitteet.

Yhteistoimintaryhmän perustamisesta on neuvoteltu 14.4.2003 Honkajoen, Kankaanpään ja Jämijärven kuntien edustajien kesken.

Honkajoen kunnanhallitus on käsitellyt asiaa paikallisyksikön hallinnosta vastaavana kuntana ja pyytänyt mm. Jämijärven kuntaa nimeämään edustajansa yhteistoimintaryhmään. Jämijärven kunnan edustaja toimii samalla ryhmän puheenjohtajana. Honkajoen kunnanhallituksen käsittely 24.4.2003 61 on esityslistan liitteenä nro 153.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan lomitustoimen yhteistoimintaryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnan edustajaksi Timo Sorvalin.

________

154 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on laatinut yhdistelmän tarkastusalueensa kuntien talouden tunnusluvuista. Liite nro 154.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadut taloudenvertailut tiedokseen ja saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

155 PENTTI VIRTASEN TYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnalla on kevään ja kesän aikana vireillä runsaasti investointihankkeita. Rkm Pentti Virtasen kanssa on keskusteltu hankkeiden valvonta ja työnjohtotehtävistä. Työsopimus on liitteenä nro 155.1.

Rkm Pentti Virtasen työtehtävät keskittyisivät mm. seuraaviin hankkeisiin, joihin myös palkkakustannukset kohdistettaisiin:

- Jämin jätevesi (20 %)

- Perhepuiston jätevesi (20 %)

- Perhepuiston tiet (10 %)

- Peijarintie - Pääskyntie peruskorjaus (40 %)

- Kunnantalon piha (10 %)

Tämän lisäksi hän toimii kunnan kesätyöntekijöiden esimiehenä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työsopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

156 VUODEN 2002 TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISTA KOSKEVAT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET

Tilintarkastajan ilmoitus tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2002 tilintarkastuksesta esitellään kokoukselle. Ilmoituksessa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2002 työohjelman toteutuksesta. Ilmoituksen havainnot ovat perustana muihin tilintarkastajan vuoden 2002 tilintarkastuksesta antamiin raportteihin.

Toinen tilintarkastajan ilmoitus on yhteenveto sekä tarkastuslautakunnalle että kunnanhallitukselle vuoden 2002 havainnoista.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen edellä tarkoitetut tilintarkastajan ilmoitukset sekä lähettää yhteenvetoilmoituksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tarkastusilmoitus on esityslistan liitteenä nro 156.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tarkastusilmoituksen tiedokseen

2) saattaa sen edelleen hallintokuntien tiedoksi

3) korjata ilmoituksessa ilmenevät epäkohdat välittömästi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valmistellaan vastineet tilintarkastajan antamien epäkohtien korjaamiseksi.

____________

157 HOPEARINTEEN PALVELUTALON OSOITE

Vanhustentaloyhdistyksen hallitus on käsitellyt kokouksessaan 12.4.2003 Hopearinteen palvelutalon osoiteasiaa, ja esittänyt vastustuksensa siihen, että osoite on muutettu Kotimäentie 9:ksi (ennen Kotimäentie 7).

Osoitteen muutos tuli vireille kun osa Hopearinteen vanhustentaloista saneerattiin uudeksi yksiköksi eli Hopearinteen palvelutaloksi.

Osoitteenmuutostarpeen toi esille rekisteröivä viranomainen Porin Maistraatti.

Osoitteen muutos Kotimäentie 9:ksi on välttämätön, koska muutoin asukastiedot menevät sekaisin ja pahimmassa tapauksessa sillä voi olla jopa vanhusten Kelakorvauksia vähentävä vaikutus.

Perustelut ilmenevät liitteestä nro 157.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Hopearinteen palvelutalon osoite on Kotimäentie 9.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Perusturvalautakunta 51 22.04.2003

158 EHDOTUKSET SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N TALOUS-

ARVIOTA JA -SUUNNITELMAA VARTEN

Perusturvaltk 51

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 :ssä todetaan, että talousarviota- ja suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Tähän viitaten sairaanhoitopiirin hallitus pyytää esityksiä kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittämisestä vuosien 2004 - 2006 talousarviota ja -suunnitelmaa varten.

Lausunnon yhteydessä toivotaan kannanottoja mm. Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyöstä, kansallisen terveydenhuollon projektin suosituksista sekä alueellisesta ja seudullisesta yhteistyöstä koskien mm. laboratoriotoimintaa ja apteekkitoimintaa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittäisi ehdotuksenaan seuraavaa:

1. Kuntayhtymän tulee sopeuttaa henkilöstönsä ja toimintansa rakennemuutoksen mukaiselle palvelutarpeen edellyttämälle tasolle.

2. Sairaanhoitopiirin tulee konsultoida perusterveydenhoitoa ja kuntien sosiaalitointa oikean jatkohoitopaikan määrittämiseksi potilaan palautuessa erikoissairaanhoidosta.

3. Tärkeänä pidetään mielenterveyspalvelujen kehittämistä perusterveydenhuollon ja avohuollon kautta

4. Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa pidetään tärkeänä

5. Kansallisen terveydenhuollon projektin suositukset tulee tulevaa toimintaa suunniteltaessa ottaa huomioon

6. Alueellinen ja seudullinen yhteistyötä pidetään tärkeänä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

KH 158

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Perusturvalautakunta 52 24.04.2003

159 TURVAKAMERAJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN

Perusturvaltk 51  

Keskuskoululle on suunnitelmissa hankkia valvontakamerajärjestelmä. Hankkeella ei ole määrärahaa tämän vuoden talousarviossa. Myöskin vanhainkodille ja Hopearinteen palvelukodille valvontakamerajärjestelmä olisi tarpeellinen. Alustavan kustannusarvion mukaan järjestelmä maksaisi runsaat 10.000 euroa. Määrärahaa hankkeeseen ei ole.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että mikäli turvakamerajärjestelmä hankitaan keskuskoululle, samassa yhteydessä myöskin vanhainkodin ja Hopearinteen palvelutalon hankinta toteutetaan.

---------------

KH 159

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa perusturvalautakunnalle, ettei turvakamerajärjestelmiä hankita tässä vaiheessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

160 KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN MATKAILU- JA NUORISOTOIMEN TEHTÄVIIN

Pohjois-Satakunnan Ammatti-instituutissa on käynnistynyt matkailualan koulutus viime syksynä. Opiskelijoita on kaikkiaan 18, joista 3 on Jämijärveltä.

Opiskelijoista Anu Alarotu on tiedustellut kunnalta matkailualan kesätöitä. Hänen tehtävikseen on yhdessä nuorisotoimen kanssa ajateltu mm. seuraavat:

- Jämi-Infon kesäloman tuuraus

- Jämin eri tapahtumien järjestelytehtävät

- Lasten luontopolun rakentamien ("sadun pohjalta") kesäksi Jämille

- Alle kouluikäisten liikuntakerhojen vetäminen

- Perhepuiston lasten tapahtuman järjestäminen

- Erilaisten matkailupakettien kehittäminen

- Ilmailuperinnehuoneen esitteleminen

- Muut matkailua tukevat tehtävät

Kunnanjohtaja on keskustellut asiasta alustavasti myös kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa.

Ehdotus: Kunnanhallitus palkkaa Anu Alarodun erilaisiin matkailu- ja nuorisotoimen tehtäviin ajalle 1.6.-31.7.2003. Hänen kokonaiskuukausipalkaksi päätetään 900 /kk.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

161 NUORTEN KESÄTYÖ 2003

Tämän vuoden talousarviossa on varattu nuorten kesätyöllistämiseen seuraavasti:

- kunnan kautta työllistäminen 3.740 euroa, 22 nuorelle

- yritysten kautta työllistäminen 4.760 euroa, 14 nuorelle


Kunta työllistää kahden viikon ajaksi 1984-1988 syntyneitä eri työkohteissa. Palkka tältä ajalta on 170 euroa. Yrityksille kunta myöntää kesätyötukea, joka on suuruudeltaan 340 euroa, 1979 - 1987 syntyneen koululaisen tai opiskelijan työllistämiseen vähinään 4 viikon ajaksi.

Kunnan työllistämiskohteisiin on jätetty 29 hakemusta. Yritysten kesätyötukihakemuksia on jätetty 14 kappaletta. Liite nro 161.1.

Hakemuksen mukaan kunnan suoraan työllistämisen osalta määräraha ei riitä, vaan se ylittyisi n. 1.500 eurolla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä asian tietoon saatetuksi

2. että kaikki kunnan työllistämiskohteisiin hakeneet työllistetään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Perusturvalautakunta 148

Perusturvalautakunta 45 22.04.2003

162 HOPEARINTEEN PALVELUTALON KUSTANNUSKORVAUS

Perusturvaltk 148  

Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry:n palvelutalon kiinteistötaloudesta vuonna 2002 on laadittu arvio. Arviossa on huomioitu kuvan vuoden kustannukset sekä loppuvuoden toteutumisennuste.

Alkuvuoden toiminnan osalta on havaittu, ettei palveluasuntojen vuokrat riitä kattamaan kiinteistökustannuksia. Tähän osittain syynä se, että vuokran hintaa laskettaessa kaikki kustannukset eivät olleet tiedossa laskelmaa laadittaessa. Toisaalta vuokrahinnan tasoa arvioitaessa ei liene mahdollisuutta korottaa sitä juuri tällä hetkellä. Keskimääräinen vuokran hinta on 10,50 /asuinm2/kk.

Lämmityksestä, sähkönkulutuksesta sekä vedenkulutuksesta on käytössä mittaus, josta kulutus tarkistetaan kuukausittain. Lämmön yksikköhinnasta on ollut jonkin verran erimielisyyttä, jonka vuoksi laskelmassa sitä on alennettu 28,3 % yhdistyksen alkuperäisestä hinnasta. Ylisuuren lämpökorvauksen perusteella kunta "joutuisi" korvaamaan yhdistyksen muiden tilojen lämmitystä.

Laskelman mukaan tulot jäisivät n. 21.700 euroa alle kustannusten vuodessa. Laskelman mukaan on "jätetty" yhdistyksen kannettavaksi n. 2.000 euromääräinen summa, jolloin kunnan korvattavaksi jäisi 21.600 euroa vuodessa. Kustannuskorvausta ei ole otettu huomioon kunnan tämän vuoden talousarviossa.

Laskelma taloudenhoidosta liitteenä 148.1.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä taloudenhoitoa koskevan laskelman sekä kunnan maksettavaksi tulevan korvauksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------

Perusturvaltk 45 

Vanhustentaloyhdistyksen hallitus on teettänyt laskelmat palvelutalon energian määräämiseksi. Laskelmat on osoitettu tekniselle lautakunnalle, joka on tehnyt hyväksymisehdotuksen kunnanhallitukselle. Vanhustentaloyhdistys ei ole toimittanut laskelmaa perusturvalautakunnalle. Kunnanhallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa.

Ongelmana ei ole ollut laskelman oikeellisuus, vaan se, että voidaanko tällaista laskennallista lämmön laskutusta soveltaa tapauksessa, jossa on kysymyksessä oma kiinteistö ja oma lämmöntuotanto. Kunta on sitoutunut korvaamaan ainoastaan palvelutalon toiminnasta yhdistykselle tulevat kustannukset, mutta ei kiinteistökustannuksia.

Tämän lisäksi kunta on sitoutunut vastaamaan palvelutalon toiminnasta kustannuksista sen ylimääräisen osan, mikä rasittaisi yhdistyksen taloutta.

Liitteenä 45.1. laskelma energian hinnasta, liitteenä 45.2. Vanhustentaloyhdistyksen vuosien 2001 ja 2002 tuloslaskelmat sekä liitteenä 45.3 laskelma talouden hoidosta.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. että Hopearinteen palvelutalon kiinteistön hoidosta pääomakustannuksineen aiheutuvat kustannukset on otettu huomioon laskennallisesti lasketussa kuukausittain suoritettavassa ennakossa

2. mikäli ennakon riittävyys uhattuna voidaan sitä harkinnan mukaan korottaa

3. todeta, että laskelmaa vuoden 2002 tilinpäätöksen perusteella voidaan pitää riittävänä

4. että tilivuoden lopussa hyvissä ajoin ennen kunnan talousarvion hyväksyntää sovitaan seuraavan vuoden laskennallisesta ennakosta ja yhdistyksen tilinpäätöksen perusteella arvioidaan edellisen vuoden ennakon riittävyys ja mahdollinen lisäkorvaus.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------

KH 162  

Teknisen lautakunnan esitys 12.12.2002 238 on esityslistan liitteenä nro 162.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan 12.12.2002 238 mukaisen esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta Tapio Rajalahti.

____________

163 KAUKALON LAITOJEN JA VALAISTUKSEN HANKKIMINEN SUURIMAAN KOULULLE

Seppo Vuohelaisen kanssa on käyty neuvotteluja häneltä vapautuvan jääkiekkokaukalon ja sen valaistuksen ostamisesta kunnalle. Kaukalon sijoituspaikka olisi Suurimaan koulu.

Kokonaishinnaksi on sovittu 2500 + ALV. Suurimaan kyläläiset vastaavat kaukalon siirrosta ja sen pohjatöistä ja kokoamisesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen ja kaukalon hankkimisen Suurimaan koululle em. ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________