Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 11.08.2005 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

52 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.06.2005

53 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

54 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN VÄLIAIKAINEN PALVELUSOPIMUS

55 IRTISANOUTUMINEN ERITYISOPETTAJAN VIRASTA (n:o 0202)/
ANNE-MARIA ALAKOSKI

56 ERITYISOPETTAJAN VIRKA N:O 0202

57 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.04.-30.06.2005

58 SAAPUNEET KIRJEET

59 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Maarit Vahantapohja. Tarkastus päätettiin pitää pe 12.08.2005 klo 12.00.

52 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01.-30.06.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.-30.06.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivistyslautakunta 12.05.2005 23

Sivistyslautakunta 09.06.2005 35

53 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

Sivltk 23 Nykyinen siivoussopimus päättyy 31.7.2005. Nykyisen siivousliikkeen sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta sekä yhden "optiovuoden " päälle.

Liitteenä 23.1. on lehti-ilmoitus siivoustarjouspyynnöstä ja liitteenä 23.2. siivoustarjouspyyntöasiakirjat.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta ajalle 1.8.2005-31.7.2007 liitteen 23.1. mukaisella lehti-ilmoituksella ja liitteen 23.2. mukaisilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

Sivltk 35 Puheenjohtaja ja rehtori ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä, että Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen siivouksesta huolehtii Sata-Hämeen Puhdistus ajalla 1.8.2005 - 31.7.2007 tarjouksensa mukaisin ehdoin. Lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden sopia saman yrittäjän kanssa 1 optiovuoden tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

Sivltk 53 Kilita Puhtauspalvelut Oy on jättänyt muutoshakemuksen markkinaoikeudelle Jämijärven sivistyslautakunnan päätöksestä 35 /9.6.2005. Kilita puhtauspalvelut toimitti muutoshakemuksen myös sivistyslautakunnalle tiedoksi, liite 53.1.

Markkinaoikeus varaa kuitenkin "Lain julkisista hankinnoista" (23.12.1992/1505) 3 :nnen luvun 11 :n 1 momentin mukaisesti Jämijärven kunnan sivistyslautakunnalle mahdollisuuden tulla kuulluksi pyytämällä vastinetta. Vastinepyyntö 1.7.2005, 352/05/JH, liitteenä 53.2.

Ehdotus: Jämijärven kunnan sivistyslautakunta antaa markkinaoikeudelle liitteen 53.3. mukaisen vastineen.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

54 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN VÄLIAIKAINEN PALVELUSOPIMUS

Kilita Puhtauspalvelut Oy:n markkinaoikeudelle jättämän muutoshakemuksen johdosta markkinaoikeus lähetti selvityspyynnön 29.6.2005, 352/05JH Jämijärven kunnalle, jossa edellytettiin sitoutumista siihen, että hankintapäätöksen perusteella ei tehdä sopimusta, kun hakemus on käsiteltävänä markkinaoikeudessa. Sitoumus on toimitettu markkinaoikeudelle 30.6.2005.

Koska hankintapäätöksen täytäntöönpano siirtyy, täytyy siivous järjestää muutoin. Kuntaliiton kilpailutusneuvonnasta Leena Piekkolalta (yksiköön päällikkö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö) neuvoi, että Jämijärvi voi tehdä väliaikaisen sopimuksen minkä yrityksen kanssa tahansa (myös kilpailuttamisen voittaneen), mutta kilpailutukseen perustuvaa sopimusta ei voi saattaa voimaan. Siivouksesta tulee tehdä väliaikainen sopimus, joka on voimassa markkinaoikeuden käsittelyn ja siitä seuranneiden toimenpiteiden ajan, kunnes varsinainen palvelusopimus on toimeenpantavissa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 54.1. olevan väliaikaisen palvelusopimuksen Sata-Hämeen Puhdistus Ky:n kanssa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

55 IRTISANOUTUMINEN ERITYISOPETTAJAN VIRASTA (n:o 0202)/ ANNE-MARIA ALAKOSKI

Anne-Maria Alakoskelta on saapunut kirje 4.8.2005, jolla hän irtisanoutuu erityisopettajan virasta n:o 0202 1.5.2005 alkaen, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen johdosta.

Ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää Anne-Maria Alakoskelle eron erityisopettajan virasta n:o 0202 1.5.2005 lukien.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

56 ERITYISOPETTAJAN VIRKA N:O 0202

Valtiokonttori on päättänyt (päätös n:o 840650, 12.7.2005) siirtää Jämijärven kunnan erityisopettaja Anne-Maria Alakosken työkyvyttömyyseläkkeelle toistaiseksi 1.5.2005 alkaen.

Eläkepäätöksen johdosta Jämijärven kunnan erityisopettajan virka n:o 0202 (kiertävä opettaja) jää avoimeksi.

Koska oppilasmäärät ovat Jämijärvelläkin vähenemässä valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti, mikä aiheuttaa mahdollisia virkajärjestelyjä, on erityisopettajan virka n:o 0202 (kiertävä opettaja), syytä täyttää määräaikaisena tehtävien hoidon järjestämiseksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 3 ).

Viran määräaikaisuudesta päättää, se viranomainen, joka päättää viran vakinaisesta täyttämisestä. (Hallintosääntö II luku,14 ).

Virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kyseessä on viran väliaikainen täyttäminen. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 luku, 4 , 3 mom)

Ehdotus: Avoin erityisopettajan virka (kiertävä opettaja) n:o 0202 täytetään määräaikaisena 15.8. 2005 - 30.6.2006. Sivistyslautakunta siirtää ratkaisuvaltansa kyseessä olevan määräaikaisen viran täyttämisessä rehtorille.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

57 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.04.-30.06.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.- 30.6.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

58 SAAPUNEET KIRJEET

- Opetushallitus: Päätös 6.7.2005 8/530/2005 Tietoyhteiskuntaohjelma/valtionavustukset laitehankintoihin ja laajakaistayhteyksiin 2005.

- Valtiokonttori: Ilmoitus työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä/Anne-Maria Alakoski.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----