Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika to 12.05.2005 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.12.2004

15 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.12.2004 - 31.03.2005

16 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2004

17 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2004

18 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

19 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

20 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

23 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

24 SOPIMUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

25 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

26 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2005-2006 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO SEKÄ ILMAISUTAITO

31 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

   

12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Leena Koivunen.

Tarkastus päätettiin pitää ma 16.05.2005 klo 12.00.

-----

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.12.2004

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.- 31.12.2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

15 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.12.2004 - 31.03.2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 01.12.2004 -31.03.2005.

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi tietoon saatetuksi.

-----

16 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2004

Liitteenä 16.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2004.

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 16.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston vuodelta 2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

17 TOIMINTAKERTOMUS/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2004

Liitteenä 17.1. on toimintakertomus vuodelta 2004 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta. ja liitteenä 17.2. kirjaston tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2004.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteiden 17.1. ja 17.2. mukaiset toimintakertomukset tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2004.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

18 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

Koulunsa syksyllä 2005 aloittavat oppilaat ovat ilmoittautuneet 17.03.2005 mennessä ja nyt heille järjestetään kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä pidetään ke 4.5.2005 kaikilla kouluilla.

Koulutulokkaille on järjestetty kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 07.04.2005.

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

-----

19 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2005 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 29.11.2004 /n:o 2010/32/2004 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,60 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,88 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 38.747

Palkat (myös sijaiset) 40.401

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 12.052

yhteensä 91.200

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 470 valmistetun aterian mukaan ovat 2,26 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2005 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,60 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,88 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

20 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Yhdeksännen vuosiluokan osalta noudatetaan asetusta 23.9.1994/834 ja vuosiluokkien 1- 8 osalta noudatetaan asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 :n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan : Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 :n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 :n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2004-2005:

- Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt ja Tykköö 55 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 153 vkt (sisältää Jämijärven kunnan 5-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 4 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 206 vkt (sisältää 7 luokan vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 2 vkt).

Lisäksi erityisopetus:

- osa-aikainen erityisopetus 25 vkt.

- pienryhmäopetus 22 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2005-2006:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt, Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 182 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 5-7 enintään 8 vkt ( Jämijärven keskuskoulun 5-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2005-2006 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6 8 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt, Tykköön koulu 3 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt.

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: 

a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että kyläkoulut saavat kukin vähintään 3 vkt ja enintään 5 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 10 -16 vkt

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 24 vkt

Kunnanhallitus on antanut hyväksyntänsä uuden pienryhmän perustamiseksi. Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

23 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.8.2005 - 31.07.2007

Nykyinen siivoussopimus päättyy 31.7.2005. Nykyisen siivousliikkeen sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta sekä yhden "optiovuoden " päälle.

Liitteenä 23.1. on lehti-ilmoitus siivoustarjouspyynnöstä ja liitteenä 23.2. siivoustarjouspyyntöasiakirjat.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta ajalle 1.8.2005-31.7.2007 liitteen 23.1. mukaisella lehti-ilmoituksella ja liitteen 23.2. mukaisilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

24 SOPIMUS TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

Kankaanpään kaupungin/ Kankaanpään musiikkiopisto ja Jämijärven kunnan välille on laadittu uusi sopimus taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä. Sopimus korvaa ilman erillistä irtisanomista tätä edeltävän 17.11.1982 päivätyn musiikkiopiston (silloisen musiikkikoulun) ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen jämijärveläisten oppilaiden opiskelusta Kankaanpään musiikkiopistossa.

Sopimus on liitteenä 24.1.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 24.1. mukaisen Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämisestä Jämijärvellä.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----

25 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄOHJAAJAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄT

Pienryhmän tuntiopettajan tehtävät on ollut täytettynä väliaikaisesti lukuvuoden 2004-2005.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa erityisopetuksen pienryhmäohjaajan päätoimiset tuntiopettajan tehtävät haettavaksi 1.8.2005 lukien toistaiseksi liitteen 25.1. mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

26 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2005-2006 / TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ PUUTARHANHOITO, OPINTO-OHJAUS/NÄPPÄILYTAITO SEKÄ ILMAISUTAITO

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2004- 2005 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2005-2006.

Tietotekniikkaa on 6 vkt, kuvaamataito 6 vkt, maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito 2 vkt, opinto-ohjaus/näppäilytaito 2 vkt sekä ilmaisutaito 2 vkt.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2005-2006 liitteen 26.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

29 ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN OPPILAIDEN OTTAMINEN TYKKÖÖN KOULUN OPPILAIKSI

Ikaalisten kaupungin lakkauttaman Kovelahden koulun oppilaiden vanhemmat ottivat yhteyttä tammikuussa 2005. He ilmaisivat voimakkaan halunsa siirtää lapsensa Tykköön koulun oppilaiksi 1.8.2005 alkaen. Saadakseen lisää tietoa siirtomahdollisuudesta Kovelahden koulun oppilaiden vanhemmat esittivät pidettäväksi keskustelutilaisuutta Tykköön koululla keskiviikkona 16.2.2005.

Vanhempien lisäksi tilaisuuteen kutsuttiin Tykköön koulun henkilökunta, rehtori, sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Rehtori ilmoitti tilaisuudesta myös Ikaalisten kaupungin sivistysjohtaja Ilkka Niemelle, jotta hän voisi halutessaan osallistua. (sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarotu ja sivistysjohtaja Ilkka Niemi olivat estyneet saapumaan tilaisuuteen)

Tilaisuudessa 17 oppilaan vanhemmat luovuttivat rehtori Rolf Björkmanille nimilistan lapsistaan, joiden he haluavat siirtyvän Tykköön kouluun.

Jämijärven kunnan kouluun ilmoittautumisessa 17 Ikaalisten Kovelahden ja Koverannan kylien lasta ilmoitettiin aloittamaan koulunsa Tykköön koululla 1.8.2005.

Ilmoittautuneiden oppilaiden määrä on huomattava suhteessa koulun nykyiseen tilanteeseen, minkä johdosta sivistyslautakunnan on syytä määritellä noudatettava linjaus.

Jämijärven kunnan koulutoimen on ensisijaisesti huolehdittava oman kunnan oppilaiden palveluista ja hyvinvoinnista.

Koulunjohtaja Anja Hinttu on laatinut arvion jonka mukaan koululla ei tarvitse tehdä suuria rakenteellisia muutoksia (esim. henkilökunta, lisärakentaminen...), vaan kustannuksia tulee lähinnä liitteen 29.1. mukaisesti.

Tykköön koululle uudet oppilaat merkitsevät tervetullutta lisää oppilasmäärään ja piristystä koulun arkeen. Oppilaskohtaiset hinnat laskevat ja Jämijärven kunta saa uusista oppilaista täysimääräiset valtionosuudet.

Muiden paikkakuntien oppilaille kuuluu normaali kouluterveyden- ja oppilashuolto, muttei esimerkiksi hammashuolto tai muut erityispalvelut.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Tykköön koululle ilmoittautuneet vieraspaikkakuntalaiset oppilaat ao. koulun oppilaiksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että tämän johdosta ei Jämijärven kunnalle aiheudu huomattavia lisäkustannuksia (esim. poikkeavat erityisopetusjärjestelyt, kouluavustaja, sairaalakoulut tms.)

Koulukuljetukset pyritään järjestämään ulkopaikkakuntalaisille oppilaille Jämijärven kunnan alueella, mikäli se ei aiheuta merkittäviä ongelmia kuljetussuunnitelman toteuttamisessa. Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuosittain kuljetussuunnitelman, jolloin se voi tarjota edellä mainittua parempia koulukuljetuspalveluja mikäli se on kuljetussuunnitelman mukaisesti mahdollista ja harkittua.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----