Jämijärven kunta

Sivistyslautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika ti 22.02.2005 klo 19.00
Paikka kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2005

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2005

7 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2005-2006

8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2005-2006

10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Leppihalme ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää to 24.02.2005.

-----

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin klo 19.00.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 63 :n mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

1) että vuonna 2005 tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä oloaikana,

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois-Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2005

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2005 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2005

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut "raamit" talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- Palokosken koulun sadevesiviemäri/salaojitus

- oppilasmäärän kouluittaisista heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2004 kunnan talousarvion vuodelle 2005.

Liitteenä 6.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2005.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2005, liite 6..2. Ohjeissa on korostettu hallintokuntien tulee seurata myös kuntayhtymien toimintaa ja talouden hoitoa sekä kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

Hallintokuntien tulee seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2005 saakka. Normaalit oppikirja- ja koulutarvikehankinnat tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

1) hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2005 liitteen 6 .1. mukaisesti ja

2) antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2005 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille, liite 6.2.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

7 KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2005-2006

Sivistystoimisto on pyytänyt tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2005-2006 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä, Toimistotukku Ala-Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Oy Lindell Ab:lta.

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perushankinnat lukuvuodelle 2005-2006 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2005-2006

Sivistystoimisto on pyytänyt tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2005-2006 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy, Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Kirjastopalvelu ja Katimmari Ay/Kankaanpään Kirjakauppa.

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjat lukuvuodeksi 2005-2006 Printel Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

LUKUVUODEN 2005-2006 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2005-2006 työpäivien lukumääräksi tulee 187 +Itsenäisyyspäivä + Loppiainen+ Vappu = 190 työpäivää.

PA:n 17 :n mukaan oppilaiden kouluyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2005-2006 on lauantai 03.06.2006. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 :n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8.

Koulutyö alkaa pe 12.08.2005 . Syyslukukausi päättyy ke 21.12.2005 ja kevätlukukausi alkaa ma 09.01.2006.

Syyslukukaudelle tulee 89 työpäivää +Itsenäisyyspäivä ja kevätlukukaudelle 98 työpäivää +Loppiainen+ Vappu. Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden liikuntapäivät ovat "liukuvia" eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

Koulut ovat antaneet lausuntonsa koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2005-2006.

Jämijärven keskuskoulun työpäiväsuunnitelma lv 2005-2006 on liitteenä 10.1. ja Palokosken, Suurimaan ja Tykköön koulujen työpäiväsuunnitelma lv 2005-2006 on liitteenä 10.2.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2005-2006 liitteiden 10.1. ja 10.2. mukaisesti.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----