J Ä M I J Ä R V E N

K U N N A N V A L T U U S T O N

K O K O U S

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 18.05.2004 kello 19.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

22 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

23§ Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian virkasuhteen jatkaminen

24 § Vuoden 2003 tilinpäätös ja toimintakertomus

25 § Vuoden 2003 arviointikertomus

26 § Keskusvaalilautakunnan varajäsenen vaihtaminen

27 § Asemakaavan muutos/Kirkkotie

28 § Asuin-/liiketontin ostaminen Jat-asennus Oy:ltä

29 § Osallistuminen Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan

sairaalahankkeeseen

30 § Viemärilaitoksen taksojen ja toiminta-alueiden hyväksyminen

31 § Jämijärven kunnan osallistuminen Jat-kiinteistöt Oy:öön

32 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

33 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

34 § Valitusosoitus

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnanvirastossa 24.05.2004 kello 10.00 - 12.00.

Jämijärvellä 11.05.2004

Matti Peurala

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 
Jämijärven kunta

Valtuusto

KOKOUSKUTSU 3/2004

Laatimispäivämäärä: 10.05.2004

KokoustiedotAika 18.05.2004 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 22

22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 22

23 § KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN Sivu 23

24 § VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 24

25 § VUODEN 2003 ARVIOINTIKERTOMUS Sivu 26

26 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN Sivu 27

27 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKKOTIESivu 28

28 § ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ Sivu 31

29 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN Sivu 33

30 § VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINEN Sivu 36

31 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN JAT-KIINTEISTÖT OY:ÖÖN Sivu 38

32 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIATSivu 40

33 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIATSivu 41

34 § VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja MATTI PEURALA

Matti Peurala Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Valtuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 18.05.2004 klo 19.00 - 19.30

klo 19.40 - 20.05

KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Peurala Matti puheenjohtaja

Arponen Pekka

Koivumäki Harri

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Huhtaniemi Jarmo varajäsen

Lahti Kyösti

Lanne Pekka

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Mäkelä Ritva

Rajala Juhani A.

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Matti

Ranta Tuija varajäsen

Seppälä Olli

Uurasjärvi Kaisa

Uusi-Rasi Ari

Sillanpää Anu varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET Lahdensivu Hilkka

Salmela Jouni

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Enni Lähteenniemi kunnanhallituksen jäsen

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 21- 33

21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 11.05.2004 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 13.05.2004 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 13.05.2004. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 11.05.2004.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_______

22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jarmo Huhtaniemi ja Kaisa Uurasjärvi.

________

Kunnanhallitus 109 § 30.03.2004

23 § KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN

KH 109 §

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on suostumuksellaan valittu virkaansa 29.04.1997 määräajaksi vuoden 2005 loppuun.

Kaikkien ryhmien valtuustoaloitteessa 09.03.2004/20 § esitettiin Jämijärven kunnan kunnanjohtajan viran muuttamista määräaikaisesta virasta toistaiseksi täytetyksi ja samalla nykyistä kunnanjohtajaa Esa Ala-Karviaa kyseiseen virkaan.

Kunnanvaltuusto antoi asian kunnanhallituksen jatkovalmisteltavaksi.

Kuntalain 24 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan toistaiseksi tai määräajaksi.

Kunnanjohtajan virka ei ole määräaikainen, vaan Esa Ala-Karvia on valittu siihen määräajaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian virkasuhdetta jatketaan 01.07.2004 alkaen toistaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

-------

KV 23 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

______

Kunnanhallitus 102 § 30.03.2004

Tarkastuslautakunta 7 § 26.04.2004

24 § VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 102 § 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.


Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 102.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2003 oli + 334.893,03 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 91.861,79 euroa. Talousarviolainat vähenivät hieman vuoden aikana 927 euroon/asukas (v. 2002 961 €/asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 150.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 200.000 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2003. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 91.861,79 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------
Kunnanhallitus 102 § 30.03.2004

Tarkastuslautakunta 7 § 26.04.2004

Tarkastusltk 7 § KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2003 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2003.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2003 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2003.

-----------

KV 24 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Leppihalme, Päivi Leponiemi , Juhani Rajala, Ritva Mäkelä, Tapio Rajalahti, Olli Seppälä, Enni Lähteenniemi ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

_______

Tarkastuslautakunta 8 § 26.04.2004

25 § VUODEN 2003 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastusltk 8 §

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2003 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2003 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2003.

Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2003 arviointikertomuksen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

------------

KV 25 § Arviointikertomus v. 2003 on liitteenä nro 25.1.

Päätös: Valtuusto hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2003.

_______

Kunnanhallitus 126 § 27.04.2004

26 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN

KH 126 § 

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 20.04.2004 § 11:ssä tuli esille keskusvaalilautakunnan sihteeri Marketta Viitaniemen aloitteesta se, että hän haluaa luopua keskusvaalilautakunnan ensimmäisen varajäsenen paikasta. Hän vetosi siihen, että vaaleihin liittyvissä koulutuksissa on todettu, ettei keskusvaalilautakunnan sihteerin ole hyvä olla samalla keskusvaalilautakunnan jäsen.

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Marketta Viitaniemi siirretään varajäsenien järjestyksessä viimeiseksi tai hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee 1. varajäsenen Marketta Viitaniemen tilalle keskusvaalilautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


--------

KV 26 §


Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Marketta Viitaniemen tilalle keskusvaalilautakunnan 1 varajäseneksi Elisa Viikerin.

________

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 18.02.2003

Kunnanhallitus 93 § 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 § 24.06.2003

Kunnanhallitus 322 § 11.11.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 02.02.2004

Kunnanhallitus 53 § 10.02.2004

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 19 § 21.04.2004

Kunnanhallitus 131 § 27.04.2004

27 § ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKKOTIE

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkkotien kaavan muutoksesta on Suunnittelukeskus Oy / Arkkitehtitoimisto Lukka valmistellut asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2002.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se tiedottaa Kirkkotien alueen kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta maanomistajille ja asukkaille kirjeitse sekä kuulutuksella, viranomaistahoille kirjeitse ja luottamushenkilöille tiedotuksena kokouksen yhteydessä.

----------

KH 93 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 

Kirkkotien kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointi suunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-15.4.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa lausunnot ja muistutukset Suunnittelukeskukselle vastineiden tekoa varten.

-------------

KH 322 § 

Suunnittelukeskus on laatinut oheisen liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Liite nro 322.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kirkkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin oheisen liitteen mukaiset vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja  kaavoitustmk 3 § 
Kirkkotien asemakaavan muutosluonnos /-ehdotus on valmistunut.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että kaavanmuutos asetetaan ehdotuksena julkisesti nähtäville ja samanaikaisesti siitä pyydetään viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot.

---------------

KH 53 § 

Kaavaehdotusluonnos on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 - - - - - - - -

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 19§ 

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.3.-13.4.2004 välisen ajan ja lausunnot on pyydetty 13.4.2004 mennessä. Nähtävillä oloaikana tuli yksi muistutus. Liite n:o 19.1.

Lausuntonsa antoivat tekninen lautakunta, Satakuntaliitto ja Lounais-

Suomen ympäristökeskus. Liitteet 19.2., 19.3 ja 19.4.


Päätös: Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kirkkotien asemakaavan muutos hyväksyttäisiin Kauko Alarodun tekemän muistutuksen mukaisella korjauksella.

- - - - - - - -

KH 131 § 

Muistutus ja lausunnot ovat liitteenä nro 131.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 27 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 104 § 30.03.2004

Kunnanhallitus 137 § 07.05.2004

28 § ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ

KH 104 § 

JAT-Asennus Oy:n ja Jämijärven kunnan välillä on käyty neuvotteluja, joilla Jämijärven kirkonkylässä keskeisellä paikalla oleva rakennuspaikka kortteli nro 36 tontti nro 6 siirtyisi kunnan omistukseen. Tontin pinta-ala on 2500 mē ja rakennusoikeus 800 mē. Tontilla sijaitsee varastorakennus ja sauna. JAT-Asennus Oy:llä ei ole tällä hetkellä käyttöä tontille.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta JAT-Asennus on tehnyt tontista oheisen liitteen mukaisen myyntitarjouksen. Liite nro 104.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä JAT-Asennus Oy:n tekemän tarjouksen

2) että kauppakirjaluonnos tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

----------

KH 137 § 

Pyydetyt lisäselvitykset esitellään kokouksessa. Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 137.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, että kauppaa ei tule tehdä koska kauppahinta on liian kallis ja kunnalla ei tässä vaiheessa ole tarvetta tontille. Kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "Kyllä" ja ne jotka kannattavat kunnanhallituksen jäsenen Olli Seppälän tekemää ja Enni Lähteenniemen kannattamaa ehdotusta äänestävät "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 Kyllä-ääntä (Päivi Leponiemi, Tapio Rajalahti, Ritva Mäkelä, Juhani Rajala ja Matti Leppihalme) ja 2 Ei-ääntä (Olli Seppälä ja Enni Lähteenniemi).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä päätösehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

----------

KV 28 §

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston jäsen Olli Seppälä esitti, ettei kauppaa tule tehdä koska kauppahinta on liian korkea ja kunnalla ei ole käyttöä tontille. Jarmo Huhtaniemi kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Suoritetaan nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää ehdotusta äänestävät "Jaa" ja ne jotka kannattavat valtuuston jäsenen Olli Seppälän tekemää ja Jarmo Huhtaniemen kannattamaa ehdotusta äänestävät "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 "Jaa" ääntä ja 6 "Ei" ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä nro 28.1.

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen ehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

Perusturvalautakunta 129 § 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 § 11.12.2003

Valtuusto 89 § 18.12.2003

Kunnanhallitus 29 § 20.01.2004

Kunnanhallitus 64 § 10.02.2004

Kunnanhallitus 76 § 02.03.2004

Kunnanhallitus 142 § 07.05.2004

29 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN

Perusturvaltk129 § 

Honkalinnan sairaala on pilottihanke, jossa julkiset ja yksityiset voimavarat yhdistämällä pyritään luomaan täysin uusi toimintamalli vastaamaan kansallisen terveysprojektin asettamiin haasteisiin.

Mikko Virenin vetämän hankkeen toimintatapana on mahdollistaa yleislääkärien saaminen kuntien terveyskeskuksiin laajemmassa mittakaavassa.

Erikoissairaanhoitoa varten on suunnitteilla rakentaa uusi erikoissairaanhoidonyksikkö Parkanoon. Sairaalakiinteistön rakennuttamisesta vastaa sairaala osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat alueen kunnat ja henkilökunnan yhtiö.

Osakkeita tarjotaan kunnille hintaan 50 €/asukas. Annin toteutumisen ehtona on 40000 asukkaan kuntien osakkeiden merkintä. Mukaan tulee ilmoittautua viimeistään 29.02.2004 maksamalla ensimmäisen erän osakkeista.

Liitteenä 129.1. Honkalinnan palvelujärjestelmän esittely.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen ja varaisi sitä varten määrärahan.

-------------

KH 354 § 

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 18.11.2003 ja sen jälkeen kunnanhallituksen iltakoulussa 25.11.2003.

Kunnanhallituksen iltakoulussa sovittiin, että hanke huomioidaan talousarvion tekstiosassa. Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 2004. Mikäli hankkeeseen lähdetään, niin valtuusto päättää samalla sen rahoituksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edellä mainitut toimenpiteet ja aikataulun tiedoksi sekä perusturvalautakunnalle että valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------


KV 89 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KH 29 § 

Osakeantiin liittyvät ehdot ovat liitteenä nro 29.1.

Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmisteluksi

2) että lopullinen esitys asiasta tehdään valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 64 § 

Asiasta on käyty yhteisneuvottelu 04.02.2004, johon osallistuivat kaikki Kansanterveystyön kuntayhtymän kunnat: Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi sekä kuntayhtymän edustajat. Neuvottelun lopputuloksena perustettiin työryhmä, joka yhdessä Honkalinnan edustajien kanssa käy jatkoneuvottelut osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Jatkoneuvottelun ajankohta on 18.02.2004 klo 13.00. Osakkeiden merkintäaikaa on jatkettu kuntien pyynnöstä 31.3.2004 saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 76 § 

Liitteenä on uusi kirje osakeantiehdoista. Liite nro 76.1. Neuvottelumuistio 18.2.2004 saadaan kokoukseen mennessä.

Asian tämän hetkinen tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 142 § 

Tarkentavien kuntaneuvottelujen jälkeen laadittu uusittu osakassopimusluonnos on liitteenä 142.1.

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän ja sen osakaskuntien neuvotteluissa on pidetty tärkeänä, että mikäli ko. hankkeeseen lähdetään niin kaikki kuntayhtymän kunnat olisivat mukana. Karvian kunta on tehnyt hankkeeseen osallistumisesta myönteisen päätöksen ja Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta kielteisen päätöksen.

Tällä hetkellä hankkeelle myönteisiä päätöksiä on tehty kaikkiaan kolme: Parkano, Kihniö ja Karvia.

Alkuperäinen tavoite 40.000 asukkaan väestöpohjasta ei siten näytä toteutuvan. On toivottu kuitenkin, että kaikki kunnat, joille osakkuutta on tarjottu tekevät asiasta päätöksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää em. seikkoihin viitaten, ettei Jämijärven kunta osallistu Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KV 29 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.30 kunnanhallituksen kokouksen ajaksi. Valtuuston kokous jatkui klo 19.40.

__________

Kunnanhallitus 144 § 07.05.2004

Kunnanhallitus 148 § 18.05.2004

30 § VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINEN

KH 144 § 

Voimassa oleva taksa on määrätty koskien silloisia olosuhteita eli viemäröintialuetta, joka muodostuu kirkonseudun rakennuskaava-alueista.

Vuosien 2002 - 2003 aikana on toteutettu Jämin alueen viemäröinnin rakentamistyöt ja ne muodostavat selkeän kokonaisuuden laitoksen toiminnasta, joten sille voitaneen määrätä ko. aluetta koskeva alueellinen liittymismaksu.

Viemärilaitoksen liittymismaksut ovat tällä hetkellä siirtokelpoisia. Käyttömaksu on tällä hetkellä 1,33 €/m3 (sis.alv). Käyttömaksu määrätään 1.7.2004 lukien 2,90 €/m3 (veroton), 3,54 €/m3 verollinen, sisältää poistot tai vaihtoehtoisesti käyttömaksu ilman poistoja 1,80 €/m3 (verollinen), 1,47 m3 (veroton).

Viemärilaitoksen toiminta-alue käsittää nykyisen kirkonseudun kaava-alueet.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy viemärilaitoksen liittymismaksut siirto- ja palautuskelpoisiksi

2. hyväksyy kirkonseudun voimassa olevan liittymistaksan ko. aluetta koskevaksi alueelliseksi taksaksi

3. hyväksyy Jämin alueen koskien Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueita liittymistaksan alueelliseksi taksaksi liitteen 144.1 mukaisesti ja määräytyy liitteen 144.2 laskentaperusteiden mukaan

4. hyväksyy käyttömaksutaksan 1.7.2004 lukien 1,80 €/m3 (sis.alv) suuruiseksi

5. hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueeksi seuraavat:

- Kirkonseudun alue muodostuen rakennus/asemakaava-alueista

- Jämin alue muodostuen Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueista.


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1 - 3 ja 5.

Kohdan 4 osalta kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy käyttömaksutaksan seuraavasti:


- 1.10.2004 lukien 1,50 €/m3 (sis.alv)

- 1.10.2005 lukien 1,65 €/ m3 (sis.alv)

- 1.10.2006 lukien 1,80 €/m3 (sis.alv).

------------

KH 148 § 

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen 7.5.2004 1 § 144 on ilmennyt taksojen osalta seikkoja, jotka vaativat uusintatarkastelua.

Ns. Perhepuiston alueen liittymistaksa ja jäteveden käyttömaksutaksa koko kunnan alueella ovat jo tässä vaiheessa hyväksyttävissä.

Käyttömaksutaksa ja sen korotus hyväksyttäisiin tässä vaiheessa ainoastaan v. 2004 osalta.

Näin ei sidottaisi tulevan vuoden valtuuston "käsiä".

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy Jämin II asemakaava-alueen (RA kortteli) tonttikohtaiseksi jäteveden liittymämaksuksi 2.380 €/tontti

2)valtuusto hyväksyy jäteveden käyttömaksutaksan 1.10.2004 lukien

1,50 €/ m3 (sis. alv) suuruiseksi

3) muilta osin viemärilaitoksen taksojen ja toiminta-alueiden valmistelua jatketaan edelleen.


Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KV 30 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

Kunnanhallitus 145 § 07.05.2004

31 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN JAT-KIINTEISTÖT OY:ÖÖN

KH 145 §

Jämijärven kunnan ja Jat-asennus Oy:n välillä on käyty neuvotteluja elinkeinoyhteistyöstä jo usean vuoden ajan. Jat-asennus Oy:n kasvava liiketoiminta on luonut paineita toimitilojen kasvattamiselle. Alunperin oli tavoitteena laajentaa nykyisiä toimitiloja olemassa olevalle tontille. Laajennushanke esiteltiin aiemmin myös valtuuston iltakoululle.

Puutyö Vuorenmaan hallin vapauduttua tilanne kuitenkin muuttui ja käydyissä neuvotteluissa kunnan ja Jat-asennus Oy:n välillä on rakennettu yhteistyömallia ko. hallin oston ja remontoinnin pohjalle. Kiristyvä markkinatilanne vaatii kunnan mukana oloa hankkeessa.

Hallikaupan kiireellisyyden vuoksi Jat-asennus Oy osti hallin perustettavan yhtiön lukuun, jotta toiminnan kehittäminen olisi mahdollista. Tilanne vaati nopeaa päätöksentekoa.

Hallikaupan rinnalla on koko ajan käyty yhteistyöneuvotteluja siltä pohjalta, että kunta tulee mukaan perustettavaan yhtiöön tietyillä ehdoilla, joilla tuetaan Jat-asennus Oy:n kasvumahdollisuuksia. Luonnos yhteistyöpohjaksi eli yhtiöjärjestys ja osakassopimusluonnos ovat esityslistan liitteinä 145.1. ja 145.2. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle

1) että Jämijärven kunta lähtee mukaan Jat-kiinteistöt Oy:öön oheisten liitteiden mukaisin ehdoin

2) että valtuusto hyväksyy omalta osaltaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

3)että valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden tehdä pieniä oikaisuluonteisia muutoksia ko. asiakirjoihin tarvittaessa.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, että ehdotettujen järjestelyjen sijasta kunta takaisi ko. yhtiön lainan.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä oli tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka oli kuitenkin kannattamattomana rauennut.

Kunnanhallituksen päätökseksi tuli näin ollen esittelijän tekemä ehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ei ollut kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon aikana todeten itsensä esteelliseksi.

--------------

KV 31 §

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston jäsen Olli Seppälä esitti, ettei kunta lähtisi yhtiöön koska toimenpide ei kuulu kunnan toimenkuvaan. Hän piti yhtiön lainojen takaamista parempana vaihtoehtona. Valtuutettu Matti Rudenberg kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Suoritetaan nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen tekemää ehdotusta äänestävät "Jaa" ja ne, jotka kannattavat valtuuston jäsenen Olli Seppälän tekemää ja Matti Rudenbergin kannattamaa ehdotusta äänestävät: "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 "Jaa" ääntä ja 4 "Ei" ääntä. Äänestysluettelon liitteenä nro 31.1.

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen ehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti.

_______

32 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

Ei ollut.

______


33 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 31.3.2004

2. Todettiin, että valtuuston arviointilomakkeita on palautettu vasta 7 kappaletta. Annettiin lisäaikaa seuraavaan kokoukseen asti

3. Juhani Rajala luki ja jätti Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestön nimissä valtuustoaloitteen, koskien Palokoskelle rakennettavaa kevyen liikenteen väylää. Liite nro 33.1.

Aloite annettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi

4. Valtuutettu Päivi Leponiemi toi terveiset sairaanhoitopiirin tilaisuudesta. Päätettiin saadun informaation pohjalta, että sairaanhoitopiirin edustajat pyydetään alkusyksynä kuntaan kertomaan Jämijärven erikoissairaanhoidon tilanteesta

5. Pesäpallo-ottelu Kankaanpään kaupungin valtuusto - Jämijärven kunnanvaltuusto Pohjanlinnan kentällä 19.5.2004 klo 17.00 alkaen.

________