Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 10.08.2006

Kokoustiedot

Aika Tiistai 15.08.2006 klo 9.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

141 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

142 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

144 PURKAMISILMOITUS, VIHUNEN 5:35

145 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN KÄYTTÄJIEN KIRJELMÄSTÄ

146 RUOPPAUSTOIMENPITEITÄ KOSKEVA ASIA

160 YMPÄRISTÖKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

161 AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

164 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi

Puheenjohtaja

Juhani Viilo

Sihteeri

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Tekninen lautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2006
KOKOUSAIKA 15.08.2006 klo 9.00 - 11.45
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Uusi-Rasi Ari puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Salminen Mikko

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Viilo Juhani pöytäkirjanpitäjä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rajalahti Tapio kh:n edustaja

ASIAT 141 - 169 Sivut 211 - 254
Aika ja paikka

141 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

142 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Ritakorpi ja Miia Sjöman.

- - - -

143 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Jämijärven kunnanhallitus:

- ote 185 : Kiinteistönhoitotarjousten käsittely

- ote 186 : Energia-avustusten myöntäminen

- ote 187 : Kauppakirjan hyväksyminen / Aija ja Ensio Lepistö

- ote 188 : Korjausavustusten myöntäminen

- ote 190 : Mielahti - Pitkälahti alueen ranta-asemakaavatyön jatkaminen

- ote 192 : Myyntitarjous / Esko Löytöluoma

Jämijärven kunnanvaltuusto:

- ote 31 : Perhepuisto - Mielahti jätevesilinjan rakentaminen

- ote 32 : Jätevesi liittymismaksun hyväksyminen Mielahden kaava-alueelle

Porilab:

- vesinäytetiedot: Urheilukentän ranta, Perhepuisto ja Mielahti

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

- - - -


144 PURKAMISILMOITUS, VIHUNEN 5:35

Pekka Pirttikoski ja Sirpa Peltonen ovat jättäneet 11.7.2006 päivätyn ilmoituksen asuinrakennuksen purkamisesta.

Tila: Vihunen 5:35
Osoite: Kuninkaanlähteentie 853, Jämijärvi
Omistajat: Pekka Pirttikoski ja Sirpa Peltonen
Purkamisajankohta: 9.7.2006

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- - - -

145 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN KÄYTTÄJIEN KIRJELMÄSTÄ
 

Jämi-Jylli yksityistien käyttäjät ovat toimittaneet kuntaan seuraavan sisältöisen kirjeen:

Jämijärven kunnanhallitus
Ikaalisten kaupunginhallitus

Jämin loma-asuntojen sekä eri lomapalvelutuottajien puolesta esitämme vakavan vetoomuksen ko. hallituksille, että pikaisesti painostaisivat Turun tiepiiriä ryhtymään toimenpiteisiin Jämi - Jylli ja myös Jyllin paikallistien parantamiseen ja pinnoittamiseen.
Perustelemme vaatimustamme seuraavasti:
- Jämi - Jylli yksityistie on kahden valtion tien välissä yleisenä läpikulkutienä, ja siihen liittyy myös kolmas, Pitkäniementie.

- Kuivina aikoina tie on erittäin pölyävä ja kiharainen eikä pölynsidonta-aineet - pohjavesialueella - toimi kauan.

- Jämin loma-asunnoissa on ollut runsaasti keski- ja etelä-Euroopasta lomailijoita ja näin lienee jatkossakin, toivottavasti. He eivät ymmärrä mökkikylissä olevaa pölypilveä eivätkä auton hajoamista enteilevää tärinää. Heillähän jokainen polkukin on päällystetty. Virolaisen turistin toteamus viime viikolta "Meillä on paremmat tiet".

- Monet suomalaisetkin asiakkaat ihmettelevät ensitöikseen tien huonoa kuntoa mökille tullessaan.

- Liikenne ko. tiellä on lisääntynyt huomattavasti parinkin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ja tien päällystämisen tarve on kasvanut. Lisäksi tien käyttö laajenee koko ajan uusien asuntojen valmistumisen myötä.

- On väärin, että mm. loma-asuntojen omistajat omalta osaltaan rahoittavat tien hoitoa, ja sen käyttäjiin kuuluu mm. puolustusvoimat raskaallakin kalustolla. Lisäksi tien käyttö laajenee koko ajan uusien asuntojen valmistumisen myötä.

- Vaadimme myös, että saamme nähtäväksi pöytäkirjat mitä kuntien hallitukset tekevät asian pikaiseen päiväjärjestykseen saattamiseksi.

Jämijärvellä 31. päivänä heinäkuuta 2006.

Matti Uusi-Salava loma-asunnot puh.joht.

Ritva Luomahaara Luonto- ja melontaretket

Jouko Kulmala vapaa-aikalautakunta

Voitto Vuori Reima Country

Pekka Peltonen Skönön Safarit Oy

Hanna Vanhatalo Skönön Safarit Oy

Hanna Räihä Jämi-Info

Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausuntoa.

Liitteenä 145.1 katselmusmuistio 9.8.2006.

Jämi-Jylli yksityistiestä on tehty Turun tiepiirille ja Hämeen tiepiirille hakemukset tien muuttamiseksi yleiseksi tieksi. Koska vastaavia hallinnollista muutosta hakeneita teitä on runsaasti jo aiemmin, Jämi-Jylli tie joutunee toimimaan pitkään yksityistienä.

Kesän erittäin pitkän hellekauden johdosta tietä ei ole voitu höylätä eikä lanata pitkään aikaan, joten ajoradan pinta on kulunut erittäin huonoksi. Tien pinnan kulumiseen on vaikuttanut erittäin runsas liikenne.

Kunta on sitoutunut kunnossapitosopimuksella hoitamaan tien ns. kunnossapitotehtävät vuosittain kunnan talousarviossa varattavien määrärahojen mukaan.

Tien peruskunnostukseen kunta ei ole sitoutunut, joten mahdollisista peruskunnostuksista tehdään eri sopimukset.

Päätös: Jämi-Jylli tien saattamiseksi asianmukaiseen käyttökuntoon tulisi toimia 9.8.2006 katselmuksessa todetulla tavalla. Tärkeää olisi saada tie kestopäällystetyksi mahdollisimman pian.

- - - -

146 RUOPPAUSTOIMENPITEITÄ KOSKEVA ASIA

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 3.7.2006 päivätyllä lupapäätöksellään Nro 85/2006/4 myöntänyt Jämijärven kunnalle luvan väylän ruoppaamiseen Uimaluodon itäpuolen ja Tervaselän välisellä osuudella 1450 m ja Jussinkarin kohdalla 250 m Jämijärven kunnassa siten, että ruoppausmassoja syntyy noin 15 000 m ktr.

Ruoppausmassat on läjitettävä pääosin tason N60 +101,08 m yläpuoliselle alueelle tai kuljetettava kauemmaksi vesistöstä erilliselle läjitysalueelle.

Kunnan talousarviossa on varattuna 77.000 euron määräraha kuluvalle vuodelle ko. ruoppaustöitä varten.

Ko. ruoppaustyö oli tarkoitus suorittaa ja vuonna 2002-2003 ja siitä tehtiin silloin urakkasopimus Länsikone Oy:n kanssa. Koska toimenpiteitä ei päästy tekemään suunnitellusti ilmoitusperusteisena, jouduttiin hakemaan työn suorittamista varten ympäristölupavirastolta lupa, joka saatiin 3.7.2006.

Länsikone Oy on edelleen halukas suorittamaan ko. työn, joka urakka kuitenkin lupaehdoista ja pitkittyneestä ajasta ym. tekijöistä johtuen tulee neuvotella muuttuneita olosuhteista vastaavaksi.

Päätös: Suoritetaan Länsikone Oy:n kanssa neuvottelu urakkaehdoista ja hinnoista.

Neuvotteluun kutsutaan Länsikone Oy:stä Heikki Viljanen, kunnanhallituksen pj. Matti Leppihalme, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, teknisen lautakunnan pj. Ari Uusi-Rasi, rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti.

- - - -

160 YMPÄRISTÖKATSELMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT


14.06.2006 suoritetun ympäristökatselmuksen mukaiset havainnot liitteessä 160.1.

- - - -

161 AVENNON ALUEEN ANTENNIVERKOSTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVIEN TARJOUSTEN PYYTÄMINEN
 

Avennon alueen antenniverkoston kunnostus/muutostöihin on talousarviossa varattuna 8.000 euron määräraha menoksi ja vastaavasti myös tuloksi, joka on tarkoitus periä verkoston piiriin liitetyiltä kiinteistöiltä eli niiltä joita ko. verkosto palvelee.

Päätös: Pyydetään antenniverkoston kunnostuksesta tarjoukset liitteen 161.1 mukaisesti.

164 PURKAMISLUPA (MÄKITALO 4:144)

Paula Kulmala on toimittanut kuntaan11.08.2006 seuraavan lupahakemuksen:

Jämijärven kunta

Kasvihuoneiden purkaminen (+ varastorakennus)

Huonokuntoisten rakennusten purkamiseen ja hävittämisen pyydän luvan.

- kasvihuoneita 4 kp
- varastorakennuksia 1 kpl

Jämijärvi 11.8.2006

Paula Kulmala

Päätös: Hyväksyttiin purkamistoimenpide suoritettavaksi.

- - - -