Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 16/2006

Laatimispäivämäärä: 19.09.2006

Kokoustiedot

Aika 17.10.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
265 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 289

266 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 289

267 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 290

268 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 291

269 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2006 Sivu 292

270 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Sivu 293

271 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Sivu 295

272 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 296

273 SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS Sivu 297

274 KUNNAN ARKISTOINTIA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 299

275 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN

KUNTAYHTYMÄN PUOLIVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.6.2006 Sivu 300

276 POIKKEAMISLUPA / AVAINRAKENTAJAT OY Sivu 301

277 ALUEARKKITEHTITOIMINNAN KUSTANNUKSET V. 2005 JA VUODEN 2007 TALOUSARVIO SEKÄ KUNTAKOHTAISET KUSTANNUKSET JA TYÖPANOKSET Sivu 302

278 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.8.2006 Sivu 303

279 NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE Sivu 304

280 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2007 - 2009 Sivu 305

281 KIINTEISTÖNVÄLITYS TARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 306

282 MAKSATUSPÄÄTÖS / KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYHANKE Sivu 307

283 TERVASELKÄ - JÄMIJÄRVI - HUONESALMI ALUEEN RUOPPAUSTYÖT Sivu 308

284 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ Sivu 309

285 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN / KIINTEISTÖPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN Sivu 310

286 POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

Sivu 311

 


265 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

266 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Hilkka Lahdensivu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutoksen siten, seuraavaksi käsiteltiin pykälät 287 - 288, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

______

267 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 15.08.2006

Maaseutulautakunta 09.10.2006

Tekninen lautakunta 12.09.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

268 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Verohallitus, verovuoden 2005 tulo- ja varallisuusverotuksen tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

- Sisäasiainministeriö, peruspalvelubudjettitarkastelu

- Sosiaali- ja terveysministeriö, rintamaveteraanikoulutus vuonna 2005

- Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2006

- Kankaanpään kaupunki, neuvottelu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200609

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Sydänmaa, Rajamäki

- Peijari, Kaukoranta

- Peijari, Metsämoisio

- Kauppila, Arola

- Kauppila, Vanhakauppila

- Kauppila, Vanhakauppila

- Jämijärvi

- Kuntaliitto, eduskuntavaalit 18.03.2007

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, työterveyshuollon tuotehinnat 1.1.2007 alkaen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

269 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2006

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2006.

Ehdotus: Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta päätökset saadaan kaikilta osin ajantasalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

270 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kunta se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Vuoden 2007 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2006 mennessä.

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin muualla laissa ei ole toisin säädetty. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,50 ja enintään 1,00. Maapohjan vero määräytyy aina yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin, jota sovelletaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Veroprosentti on vähintään 0,22 ja enintään 0,50.

Kunnanvaltuusto voi määrätä yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta eli yli 50 prosenttia käytetään pääasiassa muuhun kuin asumiseen.

Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin niin, että veroprosentti on enintään 1,00.

Kiinteistöverolain 13 a:n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00."

Jos kunnanvaltuusto määrää yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin, verohallinnon tehtävänä on tutkia, mitkä yhteisöt ja näiden omistamat kiinteistöt ovat pykälän ehdot täyttäviä. Kunta ei voi itse nimetä yhteisöjä ja kiinteistöjä, joihin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia sovelletaan. Veroprosenttia sovelletaan kaikkiin kunnassa oleviin yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Prosenttia sovelletaan edellä mainittujen yhteisöjen omistamiin kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joilla oleva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Tuloverolain 22 :n mukaan: "Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä".

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2005 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,50 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (1026/1999) mahdollisti sen, että kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a :ssä mainitun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2007 seuraavasti:

- yleinen kiinteistövero 0,5 %

- vakituiset asuinrakennukset 0,25 %

- vapaa-ajan asunnot 0,75 %

- yleishyödylliset yhteisöt 0 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

271 KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2006 17 euroa. Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.700 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2007 määrätään 17 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

272 VUODEN 2007 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

Kuntalain 66 :ssä todetaan, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Vuoden 2007 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2006 mennessä.

Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2005 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.616.000, jossa kasvua on edelliseen vuoteen 1,7%. Yhteisöveron ennakkotieto on 199.000 euroa; muutos edelliseen vuoteen + 37,1 %.

Vuoden 2007 verotuloihin vaikuttaa positiivisesti valtion päätös maksaa "velkansa" 4 erä kunnille vuotta aikaisemmin.

Velan maksu toteutetaan ansiotulovähennyksen pienentämisenä kunnallisverotuksessa.

Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa v. 2006 - 2008 on vuodelle 2007 huomioitu tuloveroprosentin nostaminen 0,75 %:lla 19,75 %:iin.

Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2006 kertyy verotuloja oikaisut ja vähennykset huomioiden n. 75.000 - 80.000 euroa budjetoitua enemmän. Ensimmäisessä budjettiluonnoksessa on vuodelle 2007 arvioitu verotulojen kasvua 2,5 %.

Kunnanhallituksessa käydyn keskustelun lähtökohtana onkin ollut, että veronkorotusta ei vuodelle 2007 esitetä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2007 tuloveroprosentiksi 19 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Kunnanhallitus 260 26.09.2006

273 SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS

KH 260 Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain selvityksen riittävyyden arvioimiseksi. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista. Maakuntakaavassa otetaan huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja reittien verkosto.

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 - 2006 sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistysalueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavista maa. ja metsätalousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä osa-alueista sekä maakunnallisesti merkittävistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat pääosin aiemmin laadittuihin selvityksiin, Satakunnan seutukaavan 5, Natura 2000-verkostoon, vuonna 2005 virkistysalueita ja reittejä koskevaan kuntakyselyyn sekä kuntien kaavatietoihin.

Kunnilta on pyydetty mahdolliset kommentit teemaraporttiin 31.10.2006 mennessä.

Raportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää teemaraportista teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, maaseutulautakunnan, aluearkkitehdin, kalastuskunnan, tuottajajärjestöjen sekä Jämijärven puolesta yhdistyksen lausunnot. Lausunnot on toimitettava kunnanhallitukselle 10.10.2006 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

KH 273 Määräaikaan mennessä saadut lausunnot ovat liitteenä nro 273.1.

Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille on toimitettu teemaraportti postitse ennen kokouskutsua.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää saatujen lausuntojen pohjalta järjestää yhteisneuvottelun maakuntakaavasta Satakuntaliiton edustajien kanssa.

Neuvotteluun kutsutaan maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

274 KUNNAN ARKISTOINTIA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistointia ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.3.1997 73 määrännyt em. tehtävään kanslisti Marketta Viitaniemen. Viitaniemen siirryttyä kunnan

kirjanpitäjäksi arkistointitehtävät siirtyivät kanslisti Anne Rannalle. Hänet tulisikin määrätä kunnan arkistotoimea johtavaksi viranhaltijaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus määrää kanslisti Anne Rannan kunnan arkistotointa johtavaksi viranhaltijaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

275 KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PUOLIVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.6.2006

Esityslista liitteenä nro 275.1 on Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee tilanteesta liitteenä olevan raportin pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

276 POIKKEAMISLUPA / AVAINRAKENTAJAT OY

Avainrakentajat Oy on anonut poikkeuslupaa Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä.

Avainrakentajilla on tarkoitus rakentaa ko. asemakaava-alueen tontille nro 201/3 131,3 m2:n loma-asunto ja 7,5 m2:n autokatos/varasto.

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on lomarakennukselle 100 m2 ja huolto-, autonsäilytys- ja varastorakennukselle 40 m2.

Koska tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity, hanke voidaan toteuttaa kunnan poikkeamisluvalla.

Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa asiasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Avainrakentajat Oy:lle poikkeamisluvan Jämin asemakaava II:n kaavamääräyksistä hakemuksen mukaisesti.

Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

277 ALUEARKKITEHTITOIMINNAN KUSTANNUKSET V. 2005 JA VUODEN 2007 TALOUSARVIO SEKÄ KUNTAKOHTAISET KUSTANNUKSET JA TYÖPANOKSET

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan ohjausryhmä on kokouksessaan 27.9.2006 käynyt läpi aluearkkitehtitoiminnan tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja talousarvioehdotuksen vuodelta 2007. Liite nro 277.1.

Samalla aluearkkitehti esitteli raportin kuntakohtaisesta kustannusten jaosta ja työpanoksesta. Liite nro 277.2.

Raportti pitää sisällään myös selvityksen vuoden aikana tehdyistä ja käynnissä olevista hankkeista.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aluearkkitehtitoimintaa koskevat selvitykset ja raportoinnin tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___

278 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.8.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.- 31.8.2006.

Liite nro 278.1

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Vapaa-aikalautakunta 17 16.10.2006

279 NUORISOTYÖNTEKIJÄN TILANNE

Vapaa-aika ltk 12 Teemu Luoma-Aho on irtisanoutunut tehtävistään 1.8 alkaen.

Ehdotus: Keskusteltaneen nuorisotyön ratkaisumallista.

Päätös: Asiasta todettiin neuvotellun Jämijärven seurakunnan kanssa aiemmin tänään. Tällöin todettiin, että seurakunta laittaa paikan haettavaksi. Hakemusten saapumisen jälkeen tarkastellaan asiaa uudelleen. Tällä välin valmistellaan myös mahdollisia vaihtoehtoja hoitaa järjestelyt kunnan omin toimin. Tutkitaan myös mahdollisuutta palkata Miia Molkkari väliaikaisesti hoitamaan ko. tehtäviä, kunnes aisa voidaan ratkaista pysyvästi.

Seurakunta on suorittanut hakuprosessin ja haastateltavana on ollut Rauni Kannisto. (Liite)

Ehdotus: Valittaneen jatkomenettely seuraavien vaihtoehtojen väliltä:

1. Suositellaan kunnanhallitukselle yhteistyösopimuksen jatkamista seurakunnan kanssa.

2. Käynnistetään oma hakuprosessi nuorisotyöntekijän toimen osa-aikaiseen täyttämiseen

Päätös: Lautakunta päättyi yksimielisesti vaihtoehto kahden kannalle.

KH 279 Kopio seurakunnan käsittelystä on esityslistan liitteenä nro 279.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

280 LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2007 - 2009

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 18.9.2006 hyväksynyt liitteen nro 280.1 mukaisen luonnoksen Satakuntaliiton talousarvioksi vuodelle 2007 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2007 - 2009.

Luonnoksesta on pyydetty perussopimuksen 22 :n mukaisesti jäsenkuntien lausunnot. Lausunto tulee toimittaa Satakuntaliitolle 24.10.2006 mennessä.

Talousarvioluonnoksen mukaan kuntien maksuosuudet kasvavat yht. 3 %. Jämijärven maksuosuus kasvaa 413 euroa ollen vuonna 2007 13.633 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

281 KIINTEISTÖNVÄLITYS TARJOUSTEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.9.2006 taloustyöryhmän esityksen, jolla päätettiin myydä Helvi Nästiltä perinnöksi saatu osakehuoneisto Tampereelta.

Kiinteistönvälittäjiltä on pyydetty tarjoukset siitä, millä hinnalla ne ovat valmiita ottamaan ko. huoneiston myyntiin. Tarjoukset saadaan kokoukseen mennessä.

Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 281.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen.

Päätös: Tarjoukset on liitteenä nro 281.2.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Asuntolähde Oy LKV:n tarjouksen.

______

282 MAKSATUSPÄÄTÖS / KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYHANKE

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on lähettänyt ilmoituksen kuntarahan maksamisesta "Kansainvälinen sauvakävelytempaus" -hankkeelle.

He maksavat kuntarahasta I erän 4780,26 toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Satakunnan Te-keskus on vastaavasti päättänyt 6.10.2006 maksaa samalle hankkeelle EU:n ja valtion rahoitusosuutta yhteensä 14.340,78 euroa.

Molemmat maksatuspäätökset ovat hakemuksen mukaiset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä maksatuspäätökset tiedokseen ja päättää ettei päätöksiin haeta muutosta valittamalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__

Tekninen lautakunta 201 10.10.2006

283 TERVASELKÄ - JÄMIJÄRVI - HUONESALMI ALUEEN RUOPPAUSTYÖT

Tekn.ltk 201 Sopimus Tervaselkä - Jämijärvi - Huonesalmi alueen ruoppauksesta on tehty Länsikone Oy / Heikki Viljasen kanssa 11.11.2002.

Sopimusta ei tältä osin ole voitu toteuttaa, koska ympäristölupa ruoppaukseen saatiin vasta 3.7.2006.

Koska kustannukset sopimusajankohdasta on oleellisesti kohonneet Heikki Viljanen on tehnyt hinnantarkistusesityksen ko. töiden toteuttamiseksi kuluvana syksynä / talvikautena. Urakkahinta on sopimukseen liittyvän tarjouksen mukaan ollut 56 000 + alv 12 320 , yhteensä 68 320 .

Tarjous 25.9.2006 työn toteuttamiseksi 60 000 + alv 13 200 . Hinnassa on huomioitu viiveestä aiheutuva kustannustason nousu, liite 201.1.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että ko. ruoppaustyö teetetään Länsikone Oy:llä hintaan 60 000 + alv 13 200 yhteensä 73 200 , lupaehtojen mukaisesti.

- - - -

KH 283

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

284 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA JA JUKKA HEIKKILÄ

Kristiina ja Jukka Heikkilän 26.9.2006 tekemän tarjouksen pohjalta on käyty neuvotteluja määräalan myymisestä Heponiemi nimisestä tilasta RN:o 1:368.

Heikkilöillä on tarkoituksena rakentaa omakotitalo ko. määräalalle.

Rakennusinsinööri Pentti Virtanen on laatinut alueelle tonttisuunnitelman, jonka pohjalta määräalan myynti on valmisteltu. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 284.1.

Myytävän määräalan suuruus on 10200 m2 ja kauppahinta 8160 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina ja Jukka Heikkilän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.30.

___

285 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN / KIINTEISTÖPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN

Jämijärven kunnanhallitus on 12.9.2006 244 tekemällään päätöksellä antanut kunnan kiinteistönhuoltotehtävät yrittäjä Jari Manniselle.

Kiinteistöhuolto Arola on valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Jämijärven kunnalle on annettu mahdollisuus antaa vastineensa valitukseen 23.10.2006 mennessä. Liite nro 285.1.

Vastineen antamisesta on keskusteltu Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa ja on sovittu, että kunnan vastineen laatii Tuuli Tarukannel (erityisasiantuntija, lakiasiat) Suomen Kuntaliitosta.

Vastine valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä asian tämän hetkisen tilanteen tiedokseen

2. hyväksyä Tuuli Tarukanteleen valmisteleman vastineen annettavaksi markkinaoikeudelle.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. merkitä asian tämän hetkisen tilanteen tiedoksi

2. antaa vastineenaan Suomen Kuntaliiton valmisteleman lausunnon

3. todeta Markkinaoikeudelle, että kiinteistöhuolto Arolan hakemuksessa on asiavirhe, kun hakemuksen kohdassa 3. "hyvitysmaksu" todetaan, että Arolalla on lisäksi 11 vuoden kokemus vastaavista töistä Jämijärven kunnassa. Tämä tieto ei pidä paikkaansa. Hän ei ole ennen huoltoyhtiön perustamista ollut Jämijärven kunnan palveluksessa.

___

286 POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus on vuodelta 1998 ja sen tietyiltä osin vanhentunut.

Lisäksi kuntayhtymään on tullut myös uusi liikelaitos kun Aikuiskoulutuskeskus on siirretty sinne.

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.9.2006 päättänyt tehdä kuntayhtymän jäsenkunnille esityksen neuvottelujen käynnistämiseksi kuntayhtymän perussopimuksen uusimiseksi. Samalla jäsenkuntia pyydetään nimeämään neuvottelijat.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää neuvottelijat Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistamisneuvotteluihin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä PARAS-hankkeen ja puitelain aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi.