Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 15/2006

Laatimispäivämäärä: 19.09.2006

KokoustiedotAika 26.09.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


249 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 271

250 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 271

251 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 272

252 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 273

253 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Sivu 274

254 TEEMA-ASIAT / KANSANTERVEYSTYÖ Sivu 275

255 PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA 

Sivu 276

256 KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS Sivu 277

257 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 05.09.2006 LAILLISUUSVALVONTA
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 281

258 SOSIAALIMIEHENPALVELUJEN IRTISANOMINEN Sivu 282

259 HELVI NÄSTIN PERINNÖN JATKOKÄSITTELY Sivu 283

260 SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS Sivu 284

261 SITOUTUMINEN LEADER-OHJELMAN RAHOITUKSEEN OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013 Sivu 285

262 SAARISTOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Sivu 286

263 SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN Sivu 287

 

249 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

250 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin 254, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

______

251 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 15.08.2006

Tekninen lautakunta 29.08.2006

Sivistyslautakunta 07.09.2006

Taloustyöryhmä 11.09.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

252 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy, Tarjous Satakunnan Puhelin Oy:n osakkeista

-Ikaalisten kaupunki, ote Jämi-Jylli yksityistien ja Jyllin paikallistien parantamiseksi

- Valtion asuntorahasto, seminaarikutsu

- Satakunnan nautakarjayhdistys, kiitoskirje

- Kiinteistöluovutusilmoitus:

- Sydänmaa, Rajamäki

- Peijari, Avento 72/4

- Kauppila, Vanhaeljaala

- Kuntaliitto, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutusvaihe

- Verohallinto, ennakkotieto verovuoden veroista, verovuosi 2005

- Satakunnan pelastuslaitos, II vuosikolmannes

- D-Fence turvallisuusraportti 8/2006

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös

- Ikaalisten kaupunki, lupahakemus maa-ainesten ottamiseen: Mika Suuriniemi / Miettinen, Ylinen 12:15, vaihe II

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

253 KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Valtuusto on hyväksynyt 19.12.1996 käyttöomaisuuden poistosuunnitelman ja poistosuunnitelman tarkistuksen 21.4.1998 ja 19.3.2002.

Tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt tarve poistaa suunnitelmasta seuraava kohta:

- muut pitkävaikutteiset menot, perusparannukset:

- kiviset, tasapoisto 50 v

- puiset, tasapoisto 40 v

Ehdotus tarkastetuksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä 253.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy käyttöomaisuuden poistosuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

254 TEEMA-ASIAT / KANSANTERVEYSTYÖ

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Terttu Nordman tulee esittäytymään kunnanhallitukselle ja samalla hän esittelee kuntayhtymän ajankohtaisia asioita.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kankaanpään kansanterveysyön kuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja

Terttu Nordman ja vs. perusturvajohtaja Auli Ranta olivat kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

______

255 PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA

Sisäasiainministeriön asetus (1043/2005) holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta tuli voimaan 1.1.2006. Palveluntuottajalle maksetaan korvausta enintään puolet tuottamisesta aiheutuvista nettokustannuksista. Korvauksena maksetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti.

Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2006 olleet edunvalvonnat.

Em. tietojen pohjalta Satakunnan maistraatti on ilmoittanut 12.9.2006 päivätyllä kirjeellään maksavansa Jämijärven kunnalle korvausta seuraavasti 14 päämiestä x 70 euroa eli 980 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Tekninen lautakunta 163 15.08.2006

Kunnanhallitus 219 29.08.2006

Tekninen lautakunta 181 12.09.2006

Kunnanhallitus 235 12.09.2006

256 KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS

Tiehallinto on antanut Kahilaluomantietä koskevan seuraavan sisältöisen tien parantamista koskevan päätöksen:

Tiepiiri myöntää avustusta tien oikaisuun. Kustannusarvioksi tiepiiri hyväksyy 39.000,00 euroa. Avustus on 60% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 23.400,00 euroa. Avustus maksetaan 3 erässä työn edistymisen mukaan. Työn on oltava valmis 31.12.2006 mennessä.

Kunta on alustavasti varautunut ko. tien parantamiskustannusten rahoittamiseen vuonna 2007.

Tiekunta on esittänyt, että kunta suorittaisi tien rakentamistoimet, tehtävän sopimuksen perusteella. Tiekunta osallistuu rakentamiseen tarjoamalla käyttöön traktori ym. konekalustoa.

Tien kustannusarvio on 39.000 euroa, josta avustus kattaa 23.400 euroa ja tiekunnan suorittama työ 7.800 euroa (20%), kunnan osuudeksi tulee noin 7.800 euroa (20%).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että työ teetetään tänä vuonna ja kunta toimii työn teettäjänä. Työhön varataan 31.200 euron määräraha ja avustusta saadaan 23.400 euroa.

- - - -

KH 219 Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on vuodelle 2007 varattu Kahilaluomantien oikaisuun ja perusparantamiseen yhteensä 75.000 euroa ( tulot 48.000 euroa ). Tiepiirin päätös koskee hankkeen I vaihetta eli tien oikaisua.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.08.2006 kiviainesmateriaalin toimittamisesta työkohteeseen sisältyviä tarjouksia.

Yhteenveto on liitteenä nro 219.1.

Tarjousyhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että alkuperäinen kustannusarvio tulee ylittymään, koska hanke sisältää myös muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle hankkeen todellisten kustannusten ja rahoituksen jakaantumisen selvittämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rakennuspäällikkö Juhani Viilon selvittämään asiaa kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------

Tekn.ltk 181 Kiviainesmateriaalit liitteessä tekn.181.1 ovat kalliimpia kuin tien kustannusarviossa esitetty, johtuen siitä, että suunnitelma on laadittu pääasiallisten massojen osalta toteutettavaksi luonnonsorasta ja tarjoukset saatiin murskeesta.

Koska tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja näin ollen kustannusarvio ylittyy huomattavasti niin kaikki saadut tarjoukset hylätään.

Uudet suunnitelman mukaiset tarjoukset soramateriaalista saadaan kokoukseen mennessä.

Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Tieliikelaitokselta (liite 181.1) ja Pekka Lanteelta (liite 181.2).

Tarjousten avaamisen suorittivat 11.09.2006 klo 13.05 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, toimistovirkailija Kati Mansikkamäki ja työnjohtaja Pentti Virtanen.

Todettiin, että Pekka Lanteen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tieliikelaitoksen tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tiepiiri on avustuspäätöstä tehdessään hyväksynyt tien oikaisun kustannusarvioksi 39.000,00 euroa ja avustukseksi enintään 23.400,00 euroa (60%).

Laskelma kustannuksista:

Tehty konetyö + hankitut tarvikkeet 3.800,00

Tieliikelaitoksen soratarjous:

materiaalista sora, Srm 0-32, Srm 0-16 33.200,00

Konetyö / jälkihoito 2.000,00

Yhteensä 39.000,00

Avustus - 23.400,00

Kunnan avustus 15.600,00

+ Tiekunnan talkootyöt

* tehdyt talkootyöt 300 h á 20 /h 6.000,00

* tehtävät talkootunnit 100 h á 20 /h 2.000,00

Yhteensä 8.000,00

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Esitetään kunnanhallitukselle, että Kahilaluomantien peruskorjauksesta tien siirtoon liittyvä työ toteutetaan tänä vuonna välittömästi.

Investointisuunnitelmassa peruskorjaus on suunniteltu vuodelle 2007, sisältäen myös tien alkuosan peruskorjauksen (yht. 77.000 euroa, varaus taloussuunnitelmassa).

Työ toteutetaan sopimusperusteisesti kunnan toimesta ja siihen varataan määräraha 39.000 , josta avustuksena saadaan takaisin 23.400 .

Tiekunta kattaa talkootöinä hankkeesta em. lisäksi 8.000 .

2. Pekka Lanteen tekemä soratarjous suljetaan pois kilpailusta, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tieliikelaitoksen tekemä tarjous 33.200 (alv 0%) (sora, Srm 0-32, Srm 0-16) hyväksytään .

3. Ensimmäisen kierroksen soratarjoukset hylätään koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Esteellisenä Sirpa Kuusikoski oli poistuneena kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 - - -

KH 235

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle siihen asti

kunnes tekninen lautakunta on tehnyt esityksen siitä, millä hankkeen tarvitsema rahoitus katetaan.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa asiantuntijana asian

käsittelyn ajan poistuen kokouksesta ennen varsinaista päätöksen tekoa klo 19.32.

-------

KH 256 Tekninen lautakunta on pitänyt asiasta puhelinkokouksen 15.09.2006. Pöytäkirja on liitteenä nro 256.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1. Kahilaluomantien oikaisu toteutetaan tämän vuoden loppuun mennessä kunnan toimesta sopimusperusteisesti.

2. Soratarjouksista hyväksytään Tielaitoksen tarjous teknisen lautakunnan esittämin ehdoin.

3. Vuoden 2006 talousarvioon lisätään 39.000 euron määräraha hankkeen toteuttamiseksi ja tulopuolelle osoitetaan 23.405 euron avustusosuus tiepiiriltä sekä 1000 euron maksuosuus Juha Kuusikoskelta.

4. Kunnan maksuosuudeksi tuleva 14.600:n maksuosuus katetaan Mutkalan teollisuusalueen kunnallistekniikkaan varatusta, käyttämättä jäävästä netto määrärahaosuudesta.

5. Lisämäärärahan osalta asia saatetaan valtuuston päätettäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

257 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 05.09.2006 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 05.09.2006

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

38 Pohjapadon rakentaminen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan

39 Tervehdyttämissuunnitelman hyväksyttäminen

40 Väliraportti 30.06.2006

41 Yleisen toimiston toimistovirkailijan viran lakkauttaminen ja työsuhteisen toimistovirkailijan toimen auki julistaminen

42 Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

43 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

05.09.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pohjapadon rakentami- seen liittyvät sopimukset maanomistajien kanssa tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. Sopimukset valmistelee rakennuspäällikkö Juhani Viilo.

_____

Perusturvalautakunta 71 23.08.2006

258 SOSIAALIMIEHENPALVELUJEN IRTISANOMINEN

Vuodesta 2001 sosiaalimiehen palvelu on ostettu Satakunnan erityishuoltopiiristä ja sosiaaliasiamiehenä on vuonna 2006 toiminut Kaisa Koskela.

Koska sosiaaliasiamiehen palvelut järjestetään toisella tavalla vuonna 2007, sosiaaliasiamiehen palveluiden ostaminen pitää irtisanoa Satakunnan erityishuoltopiiristä 01.01.2007 alkaen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä asian sekä päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus irtisanoo sopimuksen sosiaaliasiamiehen palveluiden ostamisesta Satakunnan erityishuoltopiiristä 01.01.2007 alkaen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 258

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 191 04.07.2006

259 HELVI NÄSTIN PERINNÖN JATKOKÄSITTELY

Valtiokonttori on 10.4.2006 päättänyt luovuttaa osan Helvi Nästin perinnöstä Jämijärven kunnalle. Liite nro 191.1.

Perintö on käytettävä päätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Kirjanpidollisesti omaisuus ja sen käyttö tulee eriyttää kunnan muusta toiminnasta.

Asian jatkovalmistelu on hyvä antaa jollekin toimielimelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Helvi Nästin perinnön jatkokäsittelyn taloustyöryhmän valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 259 Taloustyöryhmän muistio 11.9.2006 on liitteenä nro 259.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä taloustyöryhmän päätöksen

11.9.2006 11 mukaiset toimenpiteet Helvi Nästin perinnön jatkokäsittelyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

260 SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKOSELVITYS

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain selvityksen riittävyyden arvioimiseksi. Valmistuttuaan teemakokonaisuudet yhdistetään valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän sekä vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luomista. Maakuntakaavassa otetaan huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydelle asetettujen tavoitteiden mukaan maakuntakaavalla turvataan kattava ja laadukas virkistysalueiden ja reittien verkosto.

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005 - 2006 sisältää esitykset perusteluineen maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävistä suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistysalueista ja -kohteista, ympäristöarvoja sekä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavista maa. ja metsätalousvaltaisista alueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä osa-alueista sekä maakunnallisesti merkittävistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Aluevarausesitykset perustuvat pääosin aiemmin laadittuihin selvityksiin, Satakunnan seutukaavan 5, Natura 2000-verkostoon, vuonna 2005 virkistysalueita ja reittejä koskevaan kuntakyselyyn sekä kuntien kaavatietoihin.

Kunnilta on pyydetty mahdolliset kommentit teemaraporttiin 31.10.2006 mennessä.
Raportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää teemaraportista teknisen lautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, maaseutulautakunnan, aluearkkitehdin, kalastuskunnan, tuottajajärjestöjen sekä Jämijärven puolesta yhdistyksen lausunnot. Lausunnot on toimitettava kunnanhallitukselle 10.10.2006 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 241 12.09.2006

261 SITOUTUMINEN LEADER-OHJELMAN RAHOITUKSEEN OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on jättänyt viime vuoden joulukuussa tulevaa ohjelmakautta koskevan alustavan kehittämissuunnitelman maa- ja metsätalousministeriöön. Ohjelmaa voidaan kuitenkin vielä muokata ja parantaa syksyyn saakka, sillä lopulliset ohjelmat on oltava ministeriössä 29.9.2006 mennessä. Tällöin viimeistään tarvitaan myös alueen kuntien sitoumukset kuntarahaosuuden rahoittamiseksi vuosina 2007 - 2013.

Uusi ohjelma on rakennettu siten, että kuntien rahoitusosuus ja asukasperusteinen vuosimaksu pysyisivät suunnilleen entisellään.

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry :n hallitus toivoo kunnilta sitoutumista ohjelmakauden 2007 - 2013 rahoitukseen siten, että kuntarahan määrä olisi 3,36 /asukas/vuosi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta sitoutuu Leader-ohjelmakauden 2007 - 2013 kuntarahoitukseen 3,36/asukas/vuosi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KH 261 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kaikki 13 kuntaa ovat tehneet positiivisen päätöksen kuntarahoituksesta. Toiminnan rahoituksesta on laadittu oheisen liitteen nro 261.1. mukainen sopimus.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

262 SAARISTOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Valtuutettu Krista Antila toi esille (valt. 5.9.2006 42), että saaristoasiainneuvottelukunta on päivittämässä tilastoa asutuista ilman tieyhteyttä olevista saarista maassa. Päivitys on tehtävä 30.09.2006 mennessä. Samassa yhteydessä keskusteltiin ko. tietojen merkityksestä maatalouden tukiin ja kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Asia annettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Jämijärven kunnassa on tällä hetkellä kaksi saarta, joilla on vakituista asumista ja joihin ei ole tieyhteyttä; Uimaluoto/Lehtisaari ja Palosaari.

Kunnasta on asiaa koskeva päivitys lähtenyt 29.08.2006. Liite nro 262.2.

Maataloustukien osalta maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on antanut oheisen liitteen nro 262.1 mukaisen selvityksen.

Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan Saaristoasiain neuvottelukunnan päivitystiedot eivät vaikuta valtionosuuksiin, vaan valtionosuuksien määräytymiseen käytetään virallisia tilastoja. Valtionosuuden edellytyksenä on myös saaristokunta-"status".

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa em. selvitykset valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___

Perusturvalautakunta 70 23.08.2006

263 SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001 (812/2000, jatkossa asiakaslaki). Asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.

Vuodesta 2001 sosiaaliasiamiehen palvelu on toiminut Satakunnan erityishuoltopiirin kautta (liite 70.1).

Jämijärven ja Ikaalisten välistä yhteistyötä on syytä lisätä. Ikaalisista on mahdollista ostaa sosiaalimiehen palvelut liitteen 70.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä em. asian sekä päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy sosiaalimiehen palvelujen ostamisen Ikaalisten kaupungilta liitteen 70.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 263 Perusturvalautakunnan hyväksymä hinta sosiaaliasiamiestoiminnan ostamisesta Ikaalisilta oli 30 / tunti, käytettyjen työtuntien mukaan.

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan lopullisen päätöksen mukaan hinta olikin 41 / tunti. Liite nro 263.1.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta vs. perusturvajohtaja Auli Rannan kanssa, ja koska hinnan nousu alkuperäiseen esitykseen on sen verran suuri tulee esitys hylätä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ei hyväksy Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tarjousta 8.8.2006 71 Ikaalisten sosiaali- ja terveysjohtajan työpanoksen myymiseksi Jämijärven sosiaaliasiamieheksi.

Perusteena on työpanoksen liian kova hinta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____