Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 14/2006

Laatimispäivämäärä: 06.09.2006

KokoustiedotAika 12.09.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


231 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 250

232 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 250

233 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 251

234 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 252

235 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS Sivu 253

236 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN Sivu 256

237 § LUNASTUSVAATIMUS SUOMEN ASIAKASTIETO OY:N OSAKKEISTA Sivu 257

238 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Sivu 258

239 § OSALLISTUJAMUUTOKSET Sivu 259

240 § SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 260

241 § SITOUTUMINEN LEADER-OHJELMAN RAHOITUKSEEN OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013 Sivu 261

242 § POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2007 JA VUOSIEN 2007 - 2009 TALOUSSUUNNITELMA Sivu 262

243 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 31.7.2006 Sivu 263

244 § KIINTEISTÖNHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 264

245 § VUOKRASOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖN KAUPAN AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNIKOTI OY Sivu 267

 

231 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

232 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä muutettiin työjärjestystä siten, että seuraavaksi käsiteltiin § 235, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_______

233 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Perusturvalautakunta 23.08.2006

Maanmittauslaitos 22.08.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

234 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kuntaliitto, sairaankuljetustaksan muutos 1.9.2006

- Tiehallinto, Jämi-Jylli yksityistie yksityisen tien parantamisen valtionavustus hakemus

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Vihu, Halme

- Sydänmaa, Rajamäki

- Kauppila, Arola

- Jämijärvi, Huhtamäki

- Te-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2006

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, kehotus toimenpiteeseen ryhtymiseksi

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi elokuussa 2006

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Äitienpäiväkunniamerkit v. 2004

- Te-keskus, työllisyysperusteisten investointiavustusten hakuohje vuodelle 2007

- Geoympäristö Oy, tarjous Pohjapato kartoitus

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta § 163 15.08.2006

Kunnanhallitus § 219 29.08.2006

Tekninen lautakunta § 181 12.09.2006

235 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS

Tiehallinto on antanut Kahilaluomantietä koskevan seuraavan sisältöisen tien parantamista koskevan päätöksen:

Tiepiiri myöntää avustusta tien oikaisuun. Kustannusarvioksi tiepiiri hyväksyy 39.000,00 euroa. Avustus on 60% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 23.400,00 euroa. Avustus maksetaan 3 erässä työn edistymisen mukaan. Työn on oltava valmis 31.12.2006 mennessä.

Kunta on alustavasti varautunut ko. tien parantamiskustannusten rahoittamiseen vuonna 2007.

Tiekunta on esittänyt, että kunta suorittaisi tien rakentamistoimet, tehtävän sopimuksen perusteella. Tiekunta osallistuu rakentamiseen tarjoamalla käyttöön traktori ym. konekalustoa.

Tien kustannusarvio on 39.000 euroa, josta avustus kattaa 23.400 euroa ja tiekunnan suorittama työ 7.800 euroa (20%), kunnan osuudeksi tulee noin 7.800 euroa (20%).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että työ teetetään tänä vuonna ja kunta toimii työn teettäjänä. Työhön varataan 31.200 euron määräraha ja avustusta saadaan 23.400 euroa.

- - - -

KH 219 § Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on vuodelle 2007 varattu Kahilaluomantien oikaisuun ja perusparantamiseen yhteensä 75.000 euroa ( tulot 48.000 euroa ). Tiepiirin päätös koskee hankkeen I vaihetta eli tien oikaisua.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.08.2006 kiviainesmateriaalin toimittamisesta työkohteeseen sisältyviä tarjouksia.

Yhteenveto on liitteenä nro 219.1.

Tarjousyhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että alkuperäinen kustannusarvio tulee ylittymään, koska hanke sisältää myös muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle hankkeen todellisten kustannusten ja rahoituksen jakaantumisen selvittämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rakennuspäällikkö Juhani Viilon selvittämään asiaa kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------

Tekn.ltk 181 § Kiviainesmateriaalit liitteessä tekn.181.1 ovat kalliimpia kuin tien kustannusarviossa esitetty, johtuen siitä, että suunnitelma on laadittu pääasiallisten massojen osalta toteutettavaksi luonnonsorasta ja tarjoukset saatiin murskeesta.

Koska tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja näin ollen kustannusarvio ylittyy huomattavasti niin kaikki saadut tarjoukset hylätään.

Uudet suunnitelman mukaiset tarjoukset soramateriaalista saadaan kokoukseen mennessä.

Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Tieliikelaitokselta (liite 181.1) ja Pekka Lanteelta (liite 181.2).

Tarjousten avaamisen suorittivat 11.09.2006 klo 13.05 rakennuspäällikkö Juhani Viilo, toimistovirkailija Kati Mansikkamäki ja työnjohtaja Pentti Virtanen.

Todettiin, että Pekka Lanteen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tieliikelaitoksen tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tiepiiri on avustuspäätöstä tehdessään hyväksynyt tien oikaisun kustannusarvioksi 39.000,00 euroa ja avustukseksi enintään 23.400,00 euroa (60%).

Laskelma kustannuksista:

Tehty konetyö + hankitut tarvikkeet 3.800,00

Tieliikelaitoksen soratarjous:

materiaalista sora, Srm 0-32, Srm 0-16 33.200,00

Konetyö / jälkihoito 2.000,00

Yhteensä 39.000,00

Avustus - 23.400,00

Kunnan avustus 15.600,00

+ Tiekunnan talkootyöt

* tehdyt talkootyöt 300 h á 20 €/h 6.000,00

* tehtävät talkootunnit 100 h á 20 €/h 2.000,00

Yhteensä 8.000,00

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Esitetään kunnanhallitukselle, että Kahilaluomantien peruskorjauksesta tien siirtoon liittyvä työ toteutetaan tänä vuonna välittömästi.

Investointisuunnitelmassa peruskorjaus on suunniteltu vuodelle 2007, sisältäen myös tien alkuosan peruskorjauksen (yht. 77.000 euroa, varaus taloussuunnitelmassa).

Työ toteutetaan sopimusperusteisesti kunnan toimesta ja siihen varataan määräraha 39.000 €, josta avustuksena saadaan takaisin 23.400 €.

Tiekunta kattaa talkootöinä hankkeesta em. lisäksi 8.000 €.

2. Pekka Lanteen tekemä soratarjous suljetaan pois kilpailusta, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tieliikelaitoksen tekemä tarjous 33.200 € (alv 0%) (sora, Srm 0-32, Srm 0-16) hyväksytään .

3. Ensimmäisen kierroksen soratarjoukset hylätään koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Esteellisenä Sirpa Kuusikoski oli poistuneena kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

- - - -

KH 235 §

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle siihen asti kunnes tekninen lautakunta on tehnyt esityksen siitä, millä hankkeen tarvitsema rahoitus katetaan.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn ajan poistuen kokouksesta ennen varsinaista päätöksen tekoa klo 19.32.

________

Kunnanhallitus § 190 04.07.2006

Kunnanhallitus § 225 29.08.2006

236 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.04.2005 § 134 päättänyt valita Kaavatalo-Yhtiöt Mielahti - Pitkälahti alueen ranta-asemakaavan laatijaksi. Kaavatalo Oy on asetettu konkurssiin 21.3.2006 ja pesänhoitajien toimesta on käyty neuvotteluja kaavatyön jatkamisesta Kivatekno Oy:n toimesta. Neuvottelut eivät ole kuitenkaan johtanut tulokseen, vaan pesänhoitaja on kehoittanut kuntaa kääntymään jonkin muun kaavoittajan puoleen kaavoitushankkeen loppuun saattamiseksi.

Tarjouskilpailussa toiseksi halvimman tarjouksen teki Air-Ix Suunnitelu Oy. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä tilintarkastajaan ja hän on tukenut kantaa, että työ annetaan toiseksi parhaalle tarjouksen tekijälle. Perusteena on hankkeen kiireellinen aikataulu ja Air-Ix Suunnitelu Oy:n alueen tuntemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan loppuun saattamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KH 225 § Neuvottelut Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa käydään ennen kunnanhallituksen kokousta ja neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Perusteena on neuvottelujen siirtyminen pidettäväksi 1.9.2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 236 § Asiasta on neuvoteltu 1.9.2006 Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa ja päätettiin laittaa luonnosmateriaali nähtäville. Air-Ix´n lopullinen hinta riippuu luonnosvaiheen kuulemisen aiheuttamista muutostarpeista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaavan luonnoksena nähtäville ja samalla pyytää siitä viranomaislausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

237 § LUNASTUSVAATIMUS SUOMEN ASIAKASTIETO OY:N OSAKKEISTA

GMT Acquisition FinCo Oy omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Asiakastiedon osakkeista ja kaikkien Asiakastiedon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Tämän johdosta GMT:lle on syntynyt osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:ään perustuva oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden Asiakastiedon osakkeenomistajien osakkeet.

GMT on esttänyt lunastusvaatimuksen muille osakkeen omistajille.

Jämijärven kunnalla on 6 kpl Asiakastiedon osakkeita. Osakkeiden lunastushinta on 1.300 euroa osakkeelta.

Mikäli osakkeen omistaja ei hyväksy lunastusvaatimusta vapaaehtoisesti, tullaan osakkeiden lunastaminen toteuttamaan osakeyhtiölain mukaisessa välimiesmenettelyssä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy GMT Acquisition FinCo Oy:n lunastusvaatimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

238 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Jämijärven kunnalla ja hiihtäjä Kirsi Välimaalla on ollut pitkäaikainen yhteistyö.

Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja sen pohjaksi on laadittu oheisen liitteen nro 238.1 mukainen yhteistyösopimus.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Perusturvalautakunta § 72 23.08.2006

239 § OSALLISTUJAMUUTOKSET

Perusturvalautakunta on nimennyt 22.12.2004 § 192, alueelliseen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään sosiaalityöntekijän ja varalle perusturvajohtajan.

Edelleen 22.12.2004 § 193, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen osallistujiksi sosiaalityöntekijän ja perusturvajohtajan, samoin 18.3.2003 § 26, Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osaltaan ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että 01.09.2006 alkaen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän Jämijärven perusturvan toimialan edustaja on perusturvajohtaja. Edelleen perusturvalautakunta päättää, että Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen ja Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen osallistuja on perusturvan toimialalta vain perusturvajohtaja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 239 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

240 § SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

1.7. - 30.06.2006

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

241 § SITOUTUMINEN LEADER-OHJELMAN RAHOITUKSEEN OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on jättänyt viime vuoden joulukuussa tulevaa ohjelmakautta koskevan alustavan kehittämissuunnitelman maa- ja metsätalousministeriöön. Ohjelmaa voidaan kuitenkin vielä muokata ja parantaa syksyyn saakka, sillä lopulliset ohjelmat on oltava ministeriössä 29.9.2006 mennessä. Tällöin viimeistään tarvitaan myös alueen kuntien sitoumukset kuntarahaosuuden rahoittamiseksi vuosina 2007 - 2013.

Uusi ohjelma on rakennettu siten, että kuntien rahoitusosuus ja asukasperusteinen vuosimaksu pysyisivät suunnilleen entisellään.

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry :n hallitus toivoo kunnilta sitoutumista ohjelmakauden 2007 - 2013 rahoitukseen siten, että kuntarahan määrä olisi 3,36 €/asukas/vuosi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta sitoutuu Leader-ohjelmakauden 2007 - 2013 kuntarahoitukseen 3,36€/asukas/vuosi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

242 § POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2007 JA VUOSIEN 2007 - 2009 TALOUSSUUNNITELMA

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 31.8. mennessä.

Koulutuskuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille kommentoitavaksi alustavan talousarvion v. 2007 ja alustavan taloussuunnitelman v. 2007 - 2009. Liite nro 242.1.

Rehtori Rolf Björkman on valmistellut lausunnon kunnanhallituksen käsittelyä varten. Liite nro 242.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymälle talousarviosta ja -suunnitelmasta liitteen nro 242.2. mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

243 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.- 31.7.2006. Liite nro 243.1. Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta § 115 27.06.2006

Kunnanhallitus § 185 04.07.2006

Tekninen lautakunta § 185 12.09.2006

244 § KIINTEISTÖNHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

Kunnan kiinteistöjen hoidosta on pyydetty tarjoukset 26.6.2006 klo 12.00 mennessä.

Tarjousten avaamisen suorittivat 26.6.2006 klo 12.30 teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ari Uusi-Rasi, vs. perusturvajohtaja Auli Ranta, sivistystoimiston kanslisti Ritva Mäkinen, toimistovirkailija Kati Mansikkamäki ja rakennuspäällikkö Juhani Viilo.

Määräaikana saatiin kaksi tarjousta:

- Kiinteistöhuolto Arola

kaikki kohteet 3.692,20 €/kk

+ alv 22% 812,28 €/kk

Yhteensä 4.504,48 €/kk

- Jari Manninen

kaikki kohteet 4.823,65 €/kk

+ alv 22% 1.061,20 €/kk

Yhteensä 5.884,85 €/kk

Asian käsittely 27.6.2006.

Käytiin läpi saadut tarjoukset.

Selvitettiin tarjouspyynnössä (liite 115.1) esitetyt yrittäjän kelpoisuus

vaatimukset, jotka on edellytyksenä kilpailuun pääsemiseksi.

- todettiin, että yrittäjä Jari Manninen täyttää vaatimukset / edellytykset kilpailuun pääsemiseksi.

- todettiin, että Kiinteistöhuolto Arola ei täytä tarjouspyynnössä mainittuja muita edellytyksiä kilpailuun pääsemiseksi.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Kiinteistöhuolto Arolan tarjousta ei esitetä hyväksyttäväksi mukaan kilpailuun, koska tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset eivät täyty. Tarjouspyynnössä mm. kohta "Muut edellytykset" "Aikaisempien sopimusten kunnollinen täyttäminen", kokemuksen mukaan aikaisempia sopimuksia ei ole kunnollisesti täytetty (liite 115.2).

Yrittäjä Jari Mannisen tarjous esitetään hyväksyttäväksi kilpailuun, koska se täyttää vaatimukset / edellytykset kilpailuun pääsemiseksi.

2. Kiinteistönhoitotehtävät esitetään annettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneelle yrittäjä Jari Manniselle.

(Painotettujen pisteiden mukaista laskelmaa ei tehty, koska oli ainoastaan yksi kilpailuun hyväksytty tarjous).

------

KH 185 § Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 185.1

Reklamaatiot aikaisemman sopimuksen täyttämisestä on liitteenä nro 185.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään Kuntaliiton lausunto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

Teknltk 185 § Kuntaliiton lausunto asiasta saadaan kokoukseen mennessä.

Päätös: Suomen Kuntaliiton lausunto liitteenä 185.1 ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kertaraportti jätevesipuhdistamon tarkkailusta päivätty 8.9.2006 liitteenä 185.2.

Esitetään kunnanhallitukselle seuraavaa:

1. Yrityksen arviointi

- Kiinteistöhuolto Arolan tarjous esitetään suljettavaksi pois kilpailusta, sillä se ei täytä asetettuja vaatimuksia, koska aikaisempia sopimuksia ei ole kunnollisesti täytetty, perusteet liitteessä 185.1 ja 185.2.

- yrittäjä Jari Mannisen tarjous esitetään hyväksyttäväksi kilpailuun, koska se täyttää asetetut vaatimukset / edellytykset kilpailuun pääsemiseksi.

2. Kiinteistöhuoltotehtävät esitetään annettavaksi tarjouspyynnön / tarjouksen mukaisesti ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneelle yrittäjä Jari Manniselle. (Painotettujen pisteiden mukaista laskelmaa ei tehty, koska oli ainoastaan yksi kilpailuun hyväksytty tarjous).

Pöytäkirja tarkastettiin tältä osin kokouksessa.

------

KH 244 § Suomen Kuntaliiton lausunto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kertaraportti esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Liitteet 244.1 ja 244.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättä hyväksyä teknisen lautakunnan tekemän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

245 § VUOKRASOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖN KAUPAN AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / ONNIKOTI OY

Keväästä 2006 lähtien on käyty neuvotteluja yksityisen palvelukodin toiminnan käynnistämisestä Jämijärvellä. Toimintaa varten on 18.4.2006 Jämijärvellä perustettu sosiaalialan palveluyritys, jonka tehtävänä on tarjota ympärivuorokautisia hoito- ja asumispalveluja itsenäistä asumiskykyä vailla oleville henkilöille.

Sosiaaliala-palveluyrityksen asiakasryhmistä keskeisempiä ovat kehitysvammaiset henkilöt sekä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat vanhustenhuollon asiakkaat. Erityisryhmien asiakkaista voidaan mainita mm. aikuisiässä vammautunet henkilöt, jotka tarvitsevat asumis- ja hoitopalveluita sekä em. liittyen erilaisia kuntoutuspalveluja.

Palveluja tullaan tarjoamaan Jämijärven kunnan lisäksi myös lähialueen kunnille. Asiasta on järjestetty tiedotustilaisuus 13.6.2006, jonka yhteydessä kunnanhallitus ja perusturvalautakunta pitivät yhteisen palaverin, jonka pohjalta asiaa on jatkovalmisteltu.

Toiminta on tarkoitus käynnistää siten, että perustettu yritys Onnikoti Oy solmii Jämijärven kunnan kanssa vuokrasopimuksen Hepokodin kiinteistöstä. Vuokrattavaan kiinteistöön kuuluu tiloissa nykyisin toimiva Hepokodin asuntola, pieni kehitysvammaisten henkilöiden päivätoimintakeskus sekä 4 samaa kiinteistöön kuuluvaa n. 58 m2:n asuntoa.

Yrityksen on tarkoitus remontoida tiloja sen mukaisesti kun toiminta käynnistyy ja laajenee. Remontointikuluista vastaa yritys ja se huomioidaan ensimmäisien vuosien vuokrassa.

Laadittu vuokrasopimus luonnos on liitteen nro 245.1. Jaetaan kokouksessa.

Pidemmällä tähtäyksellä yrityksen on tarkoitus lunastaa tilat itselleen. Kiinteistön kaupasta on laadittu aiesopimus. Liite nro 245.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä Jämijärven kunnan ja Onnikoti Oy:n välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

2. hyväksyä Jämijärven kunnan ja Onnikoti Oy:n välisen kiinteistön kaupan aiesopimuksen liitteen mukaisesti ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi

3. todeta, että kiinteistökaupasta myöhemmin laadittava esisopimus käsitellään erikseen ja saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.15.