Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 13/2006

Laatimispäivämäärä: 23.08.2006

KokoustiedotAika 29.08.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


215 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 230

216 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 230

217 § TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivu 231

218 § JÄMI KOORDINAATTORIN RAPORTTI AJALTA 1.7.-31.7.2006 Sivu 232

219 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS Sivu 233

220 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2006 Sivu 234

221 § TYÖSUOJELUTARKASTUS JA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sivu 235

222 § AJANKOHTAISTA VUONNA 2006 - 2007 Sivu 236

223 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 239

224 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 240

225 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN Sivu 241

226 § KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVISTA KOKOUKSISTA SOPIMINEN Sivu 242

227 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN KÄYTTÄJIEN KIRJELMÄSTÄ Sivu 243

228 § YLEISEN TOIMISTON TOIMISTOVIRKAILIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA TYÖSUHTEISEN TOIMISTOVIRKAILIJAN TOIMEN AUKI JULISTAMINEN Sivu 245

229 § YHTEISTYÖSOPIMUS / ILVES-HOCKEY OY Sivu 246

230 § JUHA JA TARJA RANNAN VUOKRANTARKISTAMINEN Sivu 247


215 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


216 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Lahdensivu ja Päivi Leponiemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus § 201 15.08.2006

217 § TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Harkinnanvaraisen rahoitusavustushakemuksen liitteeksi tulee laatia kunnan talouden tervehdyttämissuunnitelma. Jämijärven kunnan suunnitelmaa on työstetty taloustyöryhmässä ja se valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa jaetun luonnoksen ja käsittelee sen lopullisesti seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 217 § Luonnosta on tarkennettu eräiltä osin taloustyöryhmän kokouksessa 21.8.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan talouden tasapainottamisohjelman oheisen liitteen nro 217.1 mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

218 § JÄMI KOORDINAATTORIN RAPORTTI AJALTA 1.7.-31.7.2006

Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 18.04.2006 § 115 12.000 euroa Jämi-säätiölle Jämi koordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.5.-31.7.2006. Päätöksen mukaan koordinaattorin tulee tehdä kunnanhallitukselle selvitys työstään kaksi kertaa määräajan aikana.

Ensimmäinen raportti oli kunnanhallituksen käsittelyssä 4.7.2006 § 181. Tehtävää hoitanut Mika Mettalo on laatinut kunnanhallitukselle 15.8.2006 päivätyn selvityksen määräajan lopussa tehtävistään. Liite nro 218.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun raportin pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Tekninen lautakunta § 163 15.08.2006

219 § KAHILALUOMANTIEN PERUSKORJAUS

Tiehallinto on antanut Kahilaluomantietä koskevan seuraavan sisältöisen tien parantamista koskevan päätöksen:

Tiepiiri myöntää avustusta tien oikaisuun. Kustannusarvioksi tiepiiri hyväksyy 39.000,00 euroa. Avustus on 60% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 23.400,00 euroa. Avustus maksetaan 3 erässä työn edistymisen mukaan. Työn on oltava valmis 31.12.2006 mennessä.

Kunta on alustavasti varautunut ko. tien parantamiskustannusten rahoittamiseen vuonna 2007.

Tiekunta on esittänyt, että kunta suorittaisi tien rakentamistoimet, tehtävän sopimuksen perusteella. Tiekunta osallistuu rakentamiseen tarjoamalla käyttöön traktori ym. konekalustoa.

Tien kustannusarvio on 39.000 euroa, josta avustus kattaa 23.400 euroa ja tiekunnan suorittama työ 7.800 euroa (20%), kunnan osuudeksi tulee noin 7.800 euroa (20%).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että työ teetetään tänä vuonna ja kunta toimii työn teettäjänä. Työhön varataan 31.200 euron määräraha ja avustusta saadaan 23.400 euroa.

- - - -

KH 219 § Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on vuodelle 2007 varattu Kahilaluomantien oikaisuun ja perusparantamiseen yhteensä 75.000 euroa ( tulot 48.000 euroa ). Tiepiirin päätös koskee hankkeen I vaihetta eli tien oikaisua.

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.08.2006 kiviainesmateriaalin toimittamisesta työkohteeseen sisältyviä tarjouksia.

Yhteenveto on liitteenä nro 219.1.

Tarjousyhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että alkuperäinen kustannusarvio tulee ylittymään, koska hanke sisältää myös muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle hankkeen todellisten kustannusten ja rahoituksen jakaantumisen selvittämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua rakennuspäällikkö Juhani Viilon selvittämään asiaa kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

________

220 § VÄLIRAPORTTI 30.06.2006

Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.06.2006. Vuoden 2006 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 220.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.06.2006 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat käyvät väliraportin läpi omalta osaltaan.

________

Yhteistyötoimikunta §12 16.08.2006

221 § TYÖSUOJELUTARKASTUS JA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Työsuojelutarkastus on suoritettu (liite 12.1) 24.05.2006 vanhainkodilla. Tarkastaja Olli-Pekka Johansson antoi neuvoja ja kirjallista ohjeistusta mm. työsuojelun toimintaohjelman laadintaa varten. Työsuojelun toimintaohjelma tarkastetaan lokakuussa 2006. Liitteenä 12.2. ehdotus Työsuojelun toimintaohjelmaksi.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

1. keskustella työsuojelun toimintaohjelmasta

2. tehdä tarvittavat muutokset työsuojelun toimintaohjelmaan

3. pyytää kunnanhallitusta hyväksymään työsuojelun tarkistetun toimintaohjelman

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----

KH 221 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen nro 221.1 mukaisen työsuojelun toimintaohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Yhteistyötoimikunta § 11 16.08.2006

222 § AJANKOHTAISTA VUONNA 2006 - 2007

KVTES:n palkantarkistuksen

1.6.2006 yleiskorotus 1,8 %.

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.6.2006 - 15.8.2006 kunnan palveluksessa yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa olleelle erillisenä kertakorvauksena 1,5 % heinäkuun 2006 varsinaisesta palkasta. Kertakorvaus perustuu tupossa sovittuun tasa-arvoerään, jonka maksuajankohtaa siirrettiin kesäkuun alusta syyskuun alkuun paikallisen järjestelyerän maksun yhteyteen.

1.9.2006 lukien 0,9 % paikallinen järjestelyerä (järjestelyerä = 0,4 % ja tasa-arvoerä 0,5 % ), joka käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen tehtävän vaativuusarvioinnin perusteella sekä suoritusarviointiin perustuvien henkilökohtaisten lisien myöntämiseen. Tasa-arvoerän jakamisessa on erityisesti pyrittävä parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden. Koko palkkasumma on 136.916,69 euroa, josta 0,5 % on 684,58 euroa ja 0,4 % on 547,67 euroa, (yhteensä 1.232,25 euroa) jotka on laskettu toukokuun 2006 palkkasummasta lisättynä 1,8 % yleiskorotuksella (liite 11.1).

Harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä tulee olla KVTES:n II luvun 6 %:n mukaan käytössä 1.9.2006 työnantajakohtaisesti vähintään 0,8 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Järjestelyvaraerästä on tarvittaessa suunnattava harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämiseen vähintään se määrä, jotta em. vähimmäismäärät täyttyvät. Mikäli tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen ei ole tarvetta, voidaan koko järjestelyerä käyttää harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämiseen. Samoin jos henkilökohtaisia lisiä on jo myönnetty vähintään edellytetty määrä, voidaan järjestelyerä suunnata kokonaan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon koko kustannusvaikutus heijastusvaikutuksineen mm. työaikakorvaukset.

KVTES:n alueella noudatetaan paikallista vakiintunutta käytäntöä jonka osapuolet ovat hyväksyneet.

Kuntaliiton kannan mukaan (4.8.2006) pitäisi seurata em. ohjeita järjestelyvaraerää ja harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää koskien.

1.6.2006 korotetaan KVTES:n liitteen 12 A:n piiriin kuuluvien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisä 1,4 %.

Teknisten sopimuksen palkantarkistukset

Yleiskorotus 1.6.2006. Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa sekä henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,8 %.

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.6.2006--15.8.2006 kunnan palveluksessa olleelle kertakorvauksena 0,3 prosenttia heinäkuun 2006 varsinaisesta palkasta.

Paikalliset järjestelyerät 1.9.2006 lukien 0,4 % (kehittämissopimuksen mukainen erä) ja 0,1 % (tasa-arvoerä). Kehittämissopimuksen mukainen 0,4 prosentin suuruinen järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. 0,1 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä (tasa-arvoerä) käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tällöin on erityisesti pyrittävä parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden.

Opetusalalla korotettiin peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa yhteensä 2,1 % 1.6.2006 alkaen. Paikallista järjestelyerää ei sopimusalalla makseta vuonna 2006.

Perhepäivähoitajien (liite 12 A) tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotettiin 1,4 %, 1.6.2006.

Liitteenä 11.1. Jämijärven kunnassa maksettavat tehtäväkohtaiset peruspalkat sekä järjestelyvaraerä 1.9.2006.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta merkitsee em. asiat tiedokseen ja päättää järjestelyvaraerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteista KVTES:n osalta seuraavasti. 01.09.2006 paikallinen järjestelyerä on 0,9 %, josta 0,4 %:n järjestelyerä jaetaan kaikkien kesken tasan. 0,5 %:n tasa-arvoerän jakamisessa painotetaan naisten palkkauksen parantamista

ja jaetaan naistyöntekijöiden kesken tasan. Teknisten sopimuksen palkantarkistukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 222 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee yhteistyötoimikunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

223 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Taloustyöryhmä I/2006 28.06.2006

Vapaa-aikalautakunta 14.08.2006

Maankäyttö- ja kaavoitus toimikunta 15.08.2006

Yhteistyötoimikunta 16.08.2006

Taloustyöryhmä II/2006 21.08.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

224 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Verohallinto, ennakkotieto verovuoden veroista

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, palkkatilastot kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa

- Kankaanpään kaupunki, tilinpäätös 2005

- D-Fence turvallisuusraportti 7/2006

- Kankaanpään ktt ky, näytetiedot, Perhepuisto

- Kankaanpään ktt ky, näytetiedot, Urheilukentän ranta

- Kankaanpään ktt ky, näytetiedot, Mielahti

- Turun ja Porin työsuojelupiiri, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, korjaus sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2007 - 2009 ja talousarvioon vuodelle 2007.

- Kuntaliitto, kuntalain muutokset voimaan 1.8.2006

- Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200608

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus § 190 04.07.2006

225 § MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATYÖN JATKAMINEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.04.2005 § 134 päättänyt valita Kaavatalo-Yhtiöt Mielahti - Pitkälahti alueen ranta-asemakaavan laatijaksi. Kaavatalo Oy on asetettu konkurssiin 21.3.2006 ja pesänhoitajien toimesta on käyty neuvotteluja kaavatyön jatkamisesta Kivatekno Oy:n toimesta. Neuvottelut eivät ole kuitenkaan johtanut tulokseen, vaan pesänhoitaja on kehoittanut kuntaa kääntymään jonkin muun kaavoittajan puoleen kaavoitushankkeen loppuun saattamiseksi.

Tarjouskilpailussa toiseksi halvimman tarjouksen teki Air-Ix Suunnitelu Oy. Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä tilintarkastajaan ja hän on tukenut kantaa, että työ annetaan toiseksi parhaalle tarjouksen tekijälle. Perusteena on hankkeen kiireellinen aikataulu ja Air-Ix Suunnitelu Oy:n alueen tuntemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää neuvottelut Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa Mielahti - Pitkälahti ranta-asemakaavan loppuun saattamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KH 225 § Neuvottelut Air-Ix Suunnittelu Oy:n kanssa käydään ennen kunnanhallituksen kokousta ja neuvottelutulos esitellään kunnanhallitukselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Perusteena on neuvottelujen siirtyminen pidettäväksi 1.9.2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

226 § KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVISTA KOKOUKSISTA SOPIMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää loppuvuoden kokousaikataulusta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti loppuvuoden kokousaikatauluksi seuraavan:

- kunnanhallitus:

12.9, 26.9, 17.10, 7.11, 4.12 ma (TA)

- valtuusto:

5.9, 24.10, 12.12 (TA)

Lisäksi kokouksia voidaan järjestää tarvittaessa.

_______

Tekninen lautakunta § 145 15.08.2006

227 § LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN KÄYTTÄJIEN KIRJELMÄSTÄ

Jämi-Jylli yksityistien käyttäjät ovat toimittaneet kuntaan seuraavan sisältöisen kirjeen:

Jämijärven kunnanhallitus

Ikaalisten kaupunginhallitus

Jämin loma-asuntojen sekä eri lomapalvelutuottajien puolesta esitämme vakavan vetoomuksen ko. hallituksille, että pikaisesti painostaisivat Turun tiepiiriä ryhtymään toimenpiteisiin Jämi - Jylli ja myös Jyllin paikallistien parantamiseen ja pinnoittamiseen.

Perustelemme vaatimustamme seuraavasti:

- Jämi - Jylli yksityistie on kahden valtion tien välissä yleisenä läpikulkutienä, ja siihen liittyy myös kolmas, Pitkäniementie.

- Kuivina aikoina tie on erittäin pölyävä ja kiharainen eikä pölynsidonta-aineet - pohjavesialueella - toimi kauan.

- Jämin loma-asunnoissa on ollut runsaasti keski- ja etelä-Euroopasta lomailijoita ja näin lienee jatkossakin, toivottavasti. He eivät ymmärrä mökkikylissä olevaa pölypilveä eivätkä auton hajoamista enteilevää tärinää. Heillähän jokainen polkukin on päällystetty. Virolaisen turistin toteamus viime viikolta "Meillä on paremmat tiet".

- Monet suomalaisetkin asiakkaat ihmettelevät ensitöikseen tien huonoa kuntoa mökille tullessaan.

- Liikenne ko. tiellä on lisääntynyt huomattavasti parinkin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ja tien päällystämisen tarve on kasvanut. Lisäksi tien käyttö laajenee koko ajan uusien asuntojen valmistumisen myötä.

- On väärin, että mm. loma-asuntojen omistajat omalta osaltaan rahoittavat tien hoitoa, ja sen käyttäjiin kuuluu mm. puolustusvoimat raskaallakin kalustolla. Lisäksi tien käyttö laajenee koko ajan uusien asuntojen valmistumisen myötä.

- Vaadimme myös, että saamme nähtäväksi pöytäkirjat mitä kuntien hallitukset tekevät asian pikaiseen päiväjärjestykseen saattamiseksi.

Jämijärvellä 31. päivänä heinäkuuta 2006.

Matti Uusi-Salava loma-asunnot puh.joht.

Ritva Luomahaara Luonto- ja melontaretket

Jouko Kulmala vapaa-aikalautakunta

Voitto Vuori Reima Country

Pekka Peltonen Skönön Safarit Oy

Hanna Vanhatalo Skönön Safarit Oy

Hanna Räihä Jämi-Info

Kunnanhallitus pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausuntoa.

Liitteenä 145.1 katselmusmuistio 9.8.2006.

Jämi-Jylli yksityistiestä on tehty Turun tiepiirille ja Hämeen tiepiirille hakemukset tien muuttamiseksi yleiseksi tieksi. Koska vastaavia hallinnollista muutosta hakeneita teitä on runsaasti jo aiemmin, Jämi-Jylli tie joutunee toimimaan pitkään yksityistienä.

Kesän erittäin pitkän hellekauden johdosta tietä ei ole voitu höylätä eikä lanata pitkään aikaan, joten ajoradan pinta on kulunut erittäin huonoksi. Tien pinnan kulumiseen on vaikuttanut erittäin runsas liikenne.

Kunta on sitoutunut kunnossapitosopimuksella hoitamaan tien ns. kunnossapitotehtävät vuosittain kunnan talousarviossa varattavien määrärahojen mukaan.

Tien peruskunnostukseen kunta ei ole sitoutunut, joten mahdollisista peruskunnostuksista tehdään eri sopimukset.

Päätös: Jämi-Jylli tien saattamiseksi asianmukaiseen käyttökuntoon tulisi toimia 9.8.2006 katselmuksessa todetulla tavalla. Tärkeää olisi saada tie kestopäällystetyksi mahdollisimman pian.

- - - -

KH 227 § Kunnanhallitus käsitteli omalta osaltaan asiaa kokouksessaan 15.08.2006. Jämi-Jyllitien perusparannuskatselmus on esityslistan liitteenä nro 227.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon tiedokseen ja saattaa sen edelleen kirjelmän laatijoille tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

228 § YLEISEN TOIMISTON TOIMISTOVIRKAILIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA TYÖSUHTEISEN TOIMISTOVIRKAILIJAN TOIMEN AUKI JULISTAMINEN

Kunnanviraston yleisessä toimistossa on toimistovirkailijan virka, joka on ollut täyttämättä vuodesta 1992 lähtien.

Virka "jäädytettiin" tuolloin valtuuston budjettipäätöksellä. Virkaan kuuluvat tehtävät järjestettiin tuolloin uudelleen ja asiakaspalvelu- ja puhelinvaihdetta on hoidettu pääosin työllistämistukihenkilöllä.

Työllistämistuella hoidettuna kunnan kustannuksiksi on tullut n. 0,5 henkilön palkka.

Kunnanvirastossa on lyhyellä aikavälillä jäämässä kaksi henkilöä osa-aikaeläkkeeltä kokonaiselle eläkkeelle; teknisen toimiston kanslisti v. 2006 ja maataloustoimen/henkilöstöhallinnon kanslisti v. 2008.

Kunnanvirastossa on keskusteltu tehtävien uudelleen järjestelystä tulevassa tilanteessa. Keskustelujen pohjalta on päädytty esittämään sellaista mallia, jossa yleiseen toimistoon palkattaisiin täysiaikainen toimistovirkailija työsuhteeseen ja täyttämätön virka lakkautettaisiin. Ko. henkilölle siirrettäisiin tehtäviä tekniseltä toimelta (mm. kaavoitukseen liittyvät toimistotehtävät) sekä vaiheittain henkilöstöhallinnon avustavat- ja valmistelutehtävät. Henkilö koulutettaisiin niin, että hän pystyisi myös tarvittaessa toimimaan palkanlaskijan sijaisena. Kokonaisuuteen liittyy tämän lisäksi muita yleisen toimiston sisäisiä tehtäväjärjestelyjä.

Muutosta puoltaa myös se, että asiakaspalveluun saadaan jatkuvuutta ja se edistää toimintojen kehittämistä.

Em. järjestelyjä on esitelty sekä kunnanhallituksessa että valtuuston iltakoulussa 4.7.2006.

Toimistovirkailijan tehtävälista on liitteenä nro 228.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. päättää lakkauttaa kunnanviraston yleisen toimiston toimistovirkailijan viran 1.10.2006 alkaen ja

2. antaa luvan täyttää yleisen toimiston työsuhteisen toimistovirkailijan toimen aikaisintaan samasta päivästä lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

229 § YHTEISTYÖSOPIMUS / ILVES-HOCKEY OY

Jämijärven kunnan, Jämin toimijoiden ja Ilves-Hockey Oy:n välillä on käynnistynyt markkinointiyhteistyö kaudella 2004 - 2005 ja sitä on jatkettu 2005 - 2006.

Tampereen Ilves on Suomen suurin urheiluseura ja yhteistyön myötä on näkyvyys Pirkanmaalla lisääntynyt. Markkinointiyhteistyö ja siitä molemmin puolin saatava hyöty vaatii kuitenkin useiden vuosien ponnisteluja ja tämän vuoksi yhteistyön toivotaan jatkuvan.

Neuvottelujen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus. Liite nro 229.1.

Kustannusten jako on sovittu siten, että kunnan lopullinen maksuosuus olisi 8.000 euroa ja lopun maksaisivat Jämin toimijat.

Ilves on sitoutunut tekemään ns. vastaostoja 4.000 eurolla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan osalta oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunta sitoutuu yhteistyöhön vuodeksi eteenpäin ja yhteistyön jatko riippuu vuoden aikana saaduista tuloksista.

________

230 § JUHA JA TARJA RANNAN VUOKRANTARKISTAMINEN

Juha ja Tarja Ranta ovat lähettäneet oheisen liitteen nro 230.1. mukaisen kirjelmän.

Heidän nelihenkinen perheensä on asunut vuoden alusta kahdessa eri asunnossa; kaksiossa ja yksiössä.

Tähän tilanteeseen he ovat joutuneet myytyään omakotitalonsa ja aloitettuaan uuden rakentamisen. Kiireellisessä tilanteessa kunnalla ei ollut tarjota heille isoa ( 4 h + k ) vuokra-asuntoa. He ovat "hävinneet" ko. järjestelyjen takia 1.1. - 30.11.2006 välisenä aikana n. 730 - 740 euroa.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen he ovat pyytäneet vuokrantarkistusta. Perustelut ilmenevät liitteestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Juha ja Tarja Rannalle 730 €:n suuruisen vuokran kokonaisalennuksen ajalle 1.1. - 30.11.2006. Vuokra-alennus jaetaan neliöiden mukaisessa suhteessa molemmille asunnoille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________