Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 12/2006

Laatimispäivämäärä: 07.08.2006

KokoustiedotAika 15.08.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 206

194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 206

195 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 207

196 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 209

197 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2006 Sivu 210

198 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 04.07.2006

LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 211

199 OSALLISTUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTEINNOVAATIOT HANKKEESEEN Sivu 212

200 POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN Sivu 213

201 TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivu 214

202 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS VESIALUEIDEN RUOPPAAMISEEN JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISEEN VESIALUEELLE JÄMIJÄRVESSÄ Sivu 215

203 LAUSUNTO VAKUUTUSPIIRIEN MAHDOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ Sivu 216

204 JÄMIN JOULUKYLÄ TAPAHTUMAN 16.-17.12.2006 AVUSTAMINEN Sivu 217

205 TALOUSARVION VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2007 - 2009 LAADINTA 

Sivu 218

206 LAUSUNTO SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA LIIKENNEVERKKO TEEMARAPORTISTA 

Sivu 219

207 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 Sivu 221

208 LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2007 - 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2007 TALOUSARVIOSTA Sivu 222

209 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOKSESTA V. 2007 - 2010 SEKÄ YMPÄRISTÖSELVITYSLUONNOKSESTA Sivu 223

210 KUNNANTALON VERKKOTULOSTIN Sivu 224

211 SATAKUNNAN LÄÄKÄRIAUTON TUKEMINEN Sivu 225

212 LÄNSI-SUOMEN MAAHERRA RAUNO SAARI 60 VUOTTA Sivu 226

213 VETOOMUS JÄMI-JYLLI TIEN JA JYLLIN PAIKALLISTIEN PARANTAMISEKSI Sivu 227

214 JÄMIN YDINALUEEN KATUJEN JA YDINALUEEN PÄÄLLYSTÄMINEN Sivu 228

193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja Markku Kujala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

195 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Kauppila, Arola

- Vihu, Mettälä

- Kauppila, Arola

- Peijari, Avento 72/4

- Suurimaa, Salomäki

- Kauppila, Suviranta

- Kauppila, Korkiasaari

- InterStopOver hankkeen hallinnollisen tarkastuksen pöytäkirja

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus 1 - 4 kk/2006

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusmenettelyn loppuraportti ja hankkeen jatkotoimenpiteet

- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, anomus

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 072006

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2006

- TE-keskus, päätös eräiden työvoimatoimistojen lakkauttamisesta ja perustamisesta Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella.

-Tykistöprikaati, Lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtion tuki viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan

- D-Fence turvallisuusraportti 6/2006

- Markkinaoikeus, Julkinen hankinta; siivouspalvelut

- Lakiasiaintoimisto Riitta Lehtonen Ky

- Kuntien eläkevakuutus, saldoilmoitus

- Opetushallitus, rahoitusjärjestelyt maahanmuuttajien, saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa vuonna 2006

- Sosiaali- ja terveysministeriö, vanhusten palvelujen kehittäminen kunnissa

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet -selvitys

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, työsopimuslain perhevapaasäännösten muuttaminen

- Satanen, Satakuntaliiton tiedote

- Kuntaliitto, Kansanterveyslain muutos lisää hallinnon järjestämisen vaihtoehtoja työterveyshuollon palvelujen järjestämisessä

- Verohallitus, muutos kunnanhallituksille toimitettavissa tulo- ja varallisuustietojen julkisissa tiedoissa

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lausuntopyyntö Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelmasta ja aikataulusta

- Satakunnan maistraatti, väkilukutiedote 31.7.2006

- Sisäasianministeriö, Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten hakuajan jatkaminen vuonna 2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

196 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN


Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Jat-Kiinteistöt Oy 15.06.2006

Tekninen lautakunta 27.06.2006

Perusturvalautakunta 18.07.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

197 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2006.

Liite nro 197.1

Vertailutietona on taloustilanne edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

198 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 04.07.2006 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 04.07.2006

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

28 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2006

29 Tukea pienten lasten hoitoon

30 Interstopover rakennushankkeen kokonaismenot

31 Perhepuisto - Mielahti jätevesilinjan rakentaminen

32 Jätevesi liittymismaksun hyväksyminen Mielahden kaava-alueella

33 Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

34 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

04.07.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

199 OSALLISTUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTEINNOVAATIOT HANKKEESEEN

Profil-Component Ay on saanut Satakunnan TE-keskukselta myönteisen päätöksen hankkeelleen "Pohjois-Satakunnan kalusteinnovaatiot". Hanke on jatkoa Kalusteryhmähankkeelle, joka päättyi helmikuussa 2006.

Hyväksytyn hankkeen kustannusarvio on 90.000 euroa, josta ELMA-rahoituksen osuus on 60 660 euroa ja kuntarahoituksen 6800 euroa.

Hankeaika on 1.3.2006 - 30.06.2007.

Kuntarahoitusosuuteen on varauduttu talousarviossa. Rahoituspäätös on liitteenä nro 199.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Pohjois-Satakunnan kalusteinnovaatio hankkeen kustannuksiin 6800 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

200 POHJAPADON RAKENTAMINEN JYLLINJOKEEN JÄMIJÄRVEN LUUSUAAN

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on lupapäätöksellään nro 37/2005/4 myöntänyt Jämijärven kunnalle luvan pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan Jämijärven kunnassa järven veden korkeuksien nostamiseksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laaditun pohjapatosuunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että pohjapato rakennetaan 10 cm suunniteltua matalammaksi.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on alustavasti keskusteltu pohjapadon rakentamisesta siten, että rakentamisen suorittaa ympäristökeskus.

Jämijärven kunta vastaa muun vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä.

Hanke on valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa esitetty toteutettavaksi vuonna 2007 kuitenkin siten, että mikäli ympäristölupa saadaan aiemmin niin pohjapato voidaan rakentaa jo vuonna 2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että Lounais-Suomen ympäristökeskus asiantuntijana rakentaa pohjapadon ja vastaa muista pohjapatoon liittyvistä lupaehdoista. Kunnanhallitus saattaa tämän pykälän edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

201 TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Harkinnanvaraisen rahoitusavustushakemuksen liitteeksi tulee laatia kunnan talouden tervehdyttämissuunnitelma. Jämijärven kunnan suunnitelmaa on työstetty taloustyöryhmässä ja se valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa jaetun luonnoksen ja käsittelee sen lopullisesti seuraavassa kokouksessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

202 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS VESIALUEIDEN RUOPPAAMISEEN JA RUOPPAUSMASSOJEN LÄJITTÄMISEEN VESIALUEELLE JÄMIJÄRVESSÄ

Jämijärven kunta on 11.6.2006 ympäristölupavirastoon toimittamassaan ja 1.9.2004 täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa väylän ruoppaamiseen Uimaluodon itäpuolen ja Tervaselän välisellä alueella 1450 m:n pituisella matkalla ja tähän liittyvän poikkiväylän ruoppaamiseen Jussikarin kohdalla noin 250 m:n matkalla sekä ruoppauksesta syntyvien massojen sijoittamiseen osittain vesijättö- / vesialueelle. Samalla kunta anoi lupaa aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on käsitellyt anomukset ja antanut siitä päätöksen 3.7.2006 (85/2006/4).

Ympäristölupa on myönnetty ruoppauksille pienin tarkennuksin. Läjitystä ei sen sijaan saa tehdä vesijättö- / vesialueelle, vaan hakemuksesta poiketen ruoppausmassat on läjitettävä järven yläpuoliselle alueelle tai kuljetettava vesistöstä erilliselle läjitysalueelle. Ympäristölupavirasto hylkäsi päätöksellään myös töiden aloittamisen ennen päätöksen tulemista lainvoimaiseksi. Päätös perusteluineen on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

203 LAUSUNTO VAKUUTUSPIIRIEN MAHDOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 10 :n mukaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kela kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia.

Kelan Lounais-Suomen vakuutusalue käsittää 15 vakuutuspiiriä, joissa on yhteensä 52 toimistoa. Pienimmissä vakuutuspiireissä on noin 23.000 ja suurimmissa yli 200.000 asukasta. Toimistoja piireissä on yhdestä kuuteen.

Kelassa on otettu käyttöön nk. sähköinen asiakirjahallinta (SAHA), joka on selvästi osoittanut tarpeen suurentaa vakuutuspiirejä, jotta erityisosaaminen ja töiden jakaminen voidaan paremmin toteuttaa.

Kankaanpään vakuutuspiirissä on asukkaita noin 28.000.Vakuutuspiiriin kuuluvat Kankaanpään, Merikarvian ja Lavian toimistot.

Kelan palveluiden turvaamiseksi on päädytty selvittämään Kankaanpään vakuutuspiirin ja Kokemäen jokilaakson vakuutuspiirien yhdistämistä, kuitenkin siten, että Merikarvian toimisto siirtyisi Porin vakuutuspiiriin.

Uudessa yhdistetyssä vakuutuspiirissä olisi 96.700 asukasta.

Kaikki nykyiset toimistot säilyisivät. Muutos olisi ainoastaan hallinnollinen.

Kunnilta on pyydetty yhdistämisestä lausunnot 31.8.2007 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

204 JÄMIN JOULUKYLÄ TAPAHTUMAN 16.-17.12.2006 AVUSTAMINEN

Jämin Joulukyläyhdistys ry on järjestämässä Jämin Joulukylä tapahtumaa kolmannen kerran 16.-17.12.2006.

Tapahtumapaikkana on Jämi Areena.

Yhdistys anoo kunnalta 200 euron avustusta tapahtuman tilavuokraan. Jämin Joulukylä kannustaa erityisesti lähialueen käsityöläisiä ja jouluruokien pienvalmistajia tuomaan tuotteitaan esille. Se antaa myös paikallisille yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden hankkia varoja toimintaansa.

Tarkemmat anomuksen perustelut ilmenevät liitteestä nro 204.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Jämin Joulukyläyhdistys ry:lle 200 euron avustuksen Jämin Joulukylä tapahtuman 16.-17.12.2006 tilavuokraan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

205 TALOUSARVION VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2007 - 2009 LAADINTA

Vuoden 2007 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2007 - 2009 laadintaohjeiden valmistelu on käynnistynyt.

Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi laaditaan henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelmat viisivuotiskaudeksi 2007 - 2011.

Talousarvion laadinnan perusteena on, ettei toiminnallista kasvua synny. Vuoden 2004 synkän kunnallisverovuoden jälkeen tulopohja on varsin heikko ja ei kestä kustannusten nousua suurempia menolisäyksiä.

Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille, kun Suomen Kuntaliiton ohjeet ovat saapuneet.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokunnilta vuoden 2007 talousarvio- ja vuosien 2007 - 2009 taloussuunnitelmaehdotukset 22.09.2006 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

206 LAUSUNTO SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ JA LIIKENNEVERKKO TEEMARAPORTISTA

Satakuntaliitto laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maakuntakaavaa. Maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muiden viranomaisten toiminnalle. Maakuntakaavaa valmistellaan teemoittain, jotta eri asiakokonaisuudet olisivat helpommin havainnollistettavissa. Teemat sovitetaan lopulta yhteen valmisteluvaiheen aineistoksi (maakuntakaavaluonnos). Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet ja sisältövaatimukset sekä Satakunnan maakuntakaavoitukselle asetetut tavoitteet.

Maakuntahallituksen kesäkuussa 2004 hyväksymien Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kansainväliset liikenneyhteydet ovat Satakunnan elinkeinoelämän kannalta erityisen tärkeät. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina sekä kansainvälisellä että valtakunnallisella tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään eri liikennemuotoihin siten, että ratkaisut palvelevat Satakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, asukkaiden tarpeita ja yhdyskuntarakenteen tasapuolista, tasapainoista ja edullista kehittymistä. Eri liikennemuotojen yhteistyö, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset nostetaan keskeiselle sijalle.

Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko -teemaraportissa perustellaan maakuntakaavan laadintavaiheen aineistoon esitettävät teemaa koskevat ylikunnallisia tarpeita palvelevat aluevaraukset. Esitykset perustuvat pääosin teemasta tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin.

Mahdolliset kommentit teemaraportista on pyydetty 30.8.2006 mennessä. Karttaliite on esityslista liitteenä nro 206.1.

Raportti on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää teemaraportista kommenttinaan seuraavaa:

Niinisalo- Jämijärvi- Kilvakkala tien merkitys ei vain seudullisena vaan myös yli maakunnallisena liikenneväylänä on lisääntynyt. Kuljetusväylänä se palvelee tällä hetkellä Satakunnan lisäksi mm. Etelä-Pohjanmaata ja Pirkanmaata. Se on Pohjanmaan tietyiltä alueilta lyhin kuljetusreitti mm. Tampereelle ja Lahteen, Kouvolaan ja aina itärajalle asti. Tien merkitystä lisää myös kasvavat turistivirrat ja tietenkin Niinisalon varuskunnan tarpeet.

Tie on tällä hetkellä luokitettu maantieksi ja kunnanhallitus esittääkin kantanaan, että tie tulee maakuntakaavassa rinnastaa kantatien tasoiseksi. Kunnanhallituksella ei ole muuta huomautettavaa teemaraporttiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

207 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 3/2006

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 9.8.2006.

Pöytäkirja on liitteenä nro 207.1.

Pöytäkirjassa ei ollut mitään huomautettavaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 3/2006 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

208 LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2007 - 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2007 TALOUSARVIOSTA

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 :n mukaan: "Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi".

Jäsenkuntien kanssa keväällä 2006 kumppanuushankkeen mukaisten tahto-osaneuvotteluissa sovitun mukaisesti sairaanhoitopiiri pyytää kuntien lausuntoa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta.

Asiakirjaan on sisällytetty tahto-osaneuvotteluissa sovitut hankkeet.

Vuosina 2001 - 2005 sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutus on kasvanut keskimäärin +6,8 % / vuosi. Vuonna 2005 kasvu oli sama + 6,8 % ja vuonna 2006 se on n. 5,5 %. Esityksen mukaan vuoden 2006 käyttötalouden / palveluhinnaston kasvuprosentti on 3,5 %.

Vuoden 2007 talousarvioehdotukseen sisältyy hanke, jonka mukaan sairaanhoitopiiri siirtää lääkinnällisen kuntoutuksen tietyn apuvälinetoiminnan tytäryhtiönsä Satalinna-Kuntoutus Oy:n toiminnaksi jäsenkunnille käsiteltäväksi lähetetyn sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Tämän vaikutus jäsenkuntalaskutukseen on n. 0,9 %.

Lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja taloussuunnitelmaehdotuksesta on pyydetty jäsenkunnilta 25.8.2006 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole muuta huomautettavaa sairaanhoitopiirin talousarvioon v. 2007 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2007 - 2009 kuin se, että Jämijärven kunta on tehnyt 13.6.2006 168 päätöksen, ettei se lähde tässä vaiheessa mukaan alueelliseen apuvälinetoimintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

209 LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMALUONNOKSESTA V. 2007 - 2010 SEKÄ YMPÄRISTÖSELVITYSLUONNOKSESTA

Maakuntaohjelma laaditaan vaiheessa, jolloin käynnistyy kansallisten ja EU-ohjelmien uusi ohjelmakausi. Tämä tilanne mahdollistaa ensimmäistä kertaa sen, että voidaan yhteen sovittaa uudet aluekeskusohjelmat, osaamiskeskusohjelmat, maaseutuohjelma sekä suuraluepohjaiset EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmat maakunnan kehittämisstrategiaan.

Maakuntaohjelmaluonnos v. 2007 - 2010 vastaa rakenteeltaan hyvin pitkälle nykyistä maakuntaohjelmaa. Uutta on, että ohjelman laadintaan liittyy viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (ns. SOVA-laki) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, mistä raportoidaan erillisessä ympäristöselostuksessa.

Maakuntaohjelman painopisteet vastaavat luonnoksessa EU:n uuden rakennerahastokauden kansallisen viitekehityksen mukaisia painopisteitä.

Satakuntaliitto pyytää jäsenkuntien lausuntoa Satakunnan maakuntaohjelmaluonnoksesta v. 2007 - 2010 sekä ympäristöselvitysluonnoksesta 31.8.2006 mennessä.

Maakuntaohjelmaluonnos on esityslistan liitteenä nro 209.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole muuta huomautettavaa maakuntaohjelmaluonnokseen ja ympäristöselvitysluonnokseen kuin:

1. matkailu ja sen kehittäminen on saanut liian vähän huomiota maakuntaohjelmassa ja

2. kulkuyhteydet ja tieverkko; varsinkin alemman asteisten teiden kunto ja niiden parantaminen on Satakunnalle elintärkeää esim. Niinisalo-Kilvakkala tie.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

210 KUNNANTALON VERKKOTULOSTIN

Kunnanviraston alakerrassa oleva verkkotulostin hajosi ja korjaajan mukaan sitä ei kannata enää korjata. Verkkotulostin on tarpeen, sillä kahdella käyttäjällä kunnanviraston alakerrassa ei ole omaa tulostinta ja vaikka kopiokonetta voi käyttää tulostimena, esim. taloushallinnon ohjelmasta ei voi tulostaa sille ohjelman vanhanaikaisuudesta johtuen. Verkkotulostin on myös tarpeen silloin, kun kopiokoneella on menossa pitkä kopiointityö.

Tarjoukset on pyydetty kolmelta toimittajalta, Dell Oy:ltä, Nettis Oy:ltä ja Suurimaan Tukku Oy:ltä. Dell myy vain omia tuotteitaan, joten sieltä on pyydetty tarjous Dell Laser Printer 1710n -mallista ja muilta samantasoisesta HP LaserJet 1320n -mallista. Kumpaakin tuotetta on kunnassa käytössä. Verolliset hinnat ovat Dell 291,58 eur, Nettis 489,00 eur ja Suurimaan Tukku Oy 535,00 eur.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Dell Oy:n tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

211 SATAKUNNAN LÄÄKÄRIAUTON TUKEMINEN

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.7.2006 päättänyt tukea Satakunnan lääkäriauton toimintaa 7500 eurolla ja haastaa maakunnan kaikki kunnat mukaan 10 senttiä/asukas.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tukea Satakunnan lääkäriauton toimintaa 218,30 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

212 LÄNSI-SUOMEN MAAHERRA RAUNO SAARI 60 VUOTTA

Länsi-Suomen maaherra Rauno Saari täyttää 60 vuotta 6.9.2006. Hän on ollut keskeisesti vaikuttamassa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kehittymiseen yhdeksi keskeiseksi vapaaehtoisjärjestöksi toiminta-alueellaan.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on päättänyt merkkipäivän kunniaksi maalauttaa maaherra Rauno Saaren muotokuvan liitettäväksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kokoelmiin sekä perustaa maaherra Rauno Saaren nimeä kantavan rahaston.

Niitä yksityisiä ja yhteisöjä, jotka haluavat osallistua muotokuvan rahoittamiseen ja tällä tavoin onnitella maaherra Rauno Saarta on pyydetty maksamaan 31.8.2006 mennessä sopivaksi katsomansa summa Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen tilille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua maaherra Rauno Saaren muotokuvan rahoittamiseen 100 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___

213 VETOOMUS JÄMI-JYLLI TIEN JA JYLLIN PAIKALLISTIEN PARANTAMISEKSI

Jämin loma-asunnot yms. ovat allekirjoittaneet vetoomuksen Jämi-Jylli tien ja Jyllin paikallistien parantamiseksi ja pinnoittamiseksi . Liite nro 213.1.

Kirjelmä on saatettu kunnan tienhoidosta vastaavan toimielimen teknisen lautakunnan tiedoksi, joka käsittelee asiaa 15.8.2006.

Jämi-Jylli yksityistien osalta on jätetty hakemus jo useita vuosia sitten, että valtio ottaisi tien läpikulkutienään hoitaakseen. Tieviranomaiset ovat myöntäneet, että tie kuuluisi valtion hoitoon, mutta rahoituksen puute on estänyt asian loppuun saattamisen.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa vastauksen kirjelmään

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lausua kirjelmän johdosta seuraavaa:

1. kunnanhallitus yhtyy kirjelmän kantaan, että Jämi-Jylli yksityistie kuuluisi valtion hoidettaviin teihin ja tämän vuoksi asian osalta on tehty hakemus valtion viranomaisille.

2. Jämi-Jylli yksityistien perusparantamishanke on vireillä ja asian hoito kuuluu tiehoitokunnalle. Asiasta on pidetty viimeksi neuvottelu 9.8.2006. Muistio on esityslistan liitteenä nro 213.2

______


214 JÄMIN YDINALUEEN KATUJEN JA YDINALUEEN PÄÄLLYSTÄMINEN

Jämin ydinalueen katujen ja pihojen keskeneräisyys on aiheuttanut kielteisen palautteen asiakkailta ja alueen yrittäjiltä. Pihan ja katujen kunto on vain korostunut uusien rakennusten Jämi Areenan ja Reima Country toimintakeskuksen valmistuttua.

Asiasta on neuvoteltu säätiö ja Reima Countryn edustajien kanssa ja on sovittu, että kokonaisuus asfaltoinnin osalta toteutetaan kerralla.

Jako ilmenee karttaliitteestä nro 214.1. Laskelma kustannusten jaosta on liitteenä nro 214.2.

Päällystys on tarkoitus saada valmiiksi ennen valtakunnallisia kyläpäiviä 15.-16.9.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan toteuttaa Jämin ydinalueen katujen päällystämisen oheisen liitteen mukaisesti. Hanke rahoitetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Jämin teknisen rakennuksen edessä oleva yleinen paikoitusalue päällystetään samassa yhteydessä.

________