Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 9/2006

Laatimispäivämäärä: 06.06.2006

KokoustiedotAika 13.06.2006 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone
152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 162

153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Sivu 162

154 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 163

155 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN
Sivu 164

156 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 30.04.2006 Sivu 165

157 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.05.2006 LAILLISUUSVALVONTA
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 166

158 VALTUUSTON KOKOUKSEN JA VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN Sivu 167

159 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON Sivu 168

160 LAUSUNTO SATAKUNNAN TYÖVOIMATOIMISTOJEN HALLINNOLLISEN RAKENTEEN UUDISTAMISESTA Sivu 173

161 GEISENFELDILÄISTEN VIERAILU

12.7. - 16.7.2006 Sivu 174

162 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2007 - 2009 TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN Sivu 175

163 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT Sivu 176

164 MAA-AINESLUPA HAKEMUS / PEKKA JA EIJA LANNE Sivu 177

165 POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN / KARI SALMIVALLI Sivu 178

166 PERHEPUISTO - MIELAHTI JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN Sivu 179

167 JÄTEVESI LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN MIELAHDEN KAAVA-ALUEELLE Sivu 180

168 SOPIMUS ALUEELLISESTA APUVÄLINETOIMINNASTA Sivu 181

169 TURUN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2006 - 2010 Sivu 182

170 LAUSUNTO JÄMIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA Sivu 183

171 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 28.3.2006 12 OIKAISU Sivu 184152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

153 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muu-

tosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään pykälä 159 ja 161, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

_______

154 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2006

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Koskela

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Pelastusosasto, Suojelupiirin, suojelulohkon päällikön peruskurssi

- Intime E -ohjelmistojen ylläpidon päättyminen

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200605

- Maanmittauslaitos, TILKE-tilusrakenteen kehittäminen II Satakunnassa

- Lakiasiaintoimisto Riitta Lehtonen Ky, häätöasia

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

155 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 18.05.2006

Toimistoautomaatio työryhmä 22.05.2006

Perusturvalautakunta 30.05.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

156 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.- 30.04.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.04.2006. Liite nro 156.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen 1.1. - 30.4.2006 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

157 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 30.05.2006 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 30.05.2006.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

18. Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

20. Vuoden 2005 tilinpäätös ja toimintakertomus

23. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

24. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

30.05.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

158 VALTUUSTON KOKOUKSEN JA VALTUUSTON ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN

Valtuuston kokous ja iltakoulu on syytä järjestää vielä ennen kesälomia.

Iltakoulun aiheina mm. Geisenfeldiläisten kuntavierailu, Pikku Itävallan rakennuskustannukset ja tilintarkastajien laatima kuntien talousvertailu.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valtuuston kokouksen ja iltakoulun ajankohdasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti seuraavista kokousajankohdista:

04.07. klo 17.00 kunnanhallitus

18.30 valtuusto

19.00 valtuuston iltakoulu

Perusturvalautakunta 72

Perusturvalautakunta 90

Perusturvalautakunta 11 31.01.2006

Kunnanhallitus 53 14.02.2006

Perusturvalautakunta 44 30.05.2006

 

159 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

ptl 72 Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005. Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

Ptl 90 28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 150 (ei liitteenä).

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta: Ensimmäisestä lapsesta 200,00 ja perheen toisesta lapsesta 180,00

Kelan maksuosuus 137,33 137,33

Yhteensä palkka/kk 337,33 317,33

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien

4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan. Ylityöstä kunnan perhepäivähoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %. Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 E/yksityisessä

hoidossa oleva lapsi/kk. Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

4. pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään asian ehdotetussa muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi ensimmäisestä lapsesta 500,00 ja seuraavista perheen lapsista 480,00 . Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim. 14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenterikuukausittain. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei makseta takautuvasti. Tuki päättyy viimeistään lapsen aloittaessa perusopetuksen koulussa. Tuki päättyy myös lapsen vaihtaessa asuinpaikkakuntaa. Kuntalisään eivät ole oikeutettuja kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa olevat lapset.

- Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

- Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KH 53

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä edellä mainitut Jämijärven yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen perusteet lisäyksellä, että kuntalisä maksetaan Kelan kautta Jämijärviläiselle hoidon tuottajalle.

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti.

Kuntalisä otetaan käyttöön kun toiminnan vaatimat järjestelyt sekä sopimus Kelan kanssa on tehty.

Perusturvalautakunnan talousarviossa ei ole määrärahaa yksityisen hoidon kuntalisää varten, joten pyritään kaikin mahdollisin toimin vähentämään menoylityksiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

------

KV 10

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

------

Ptl 44 Kuntalisän maksaminen oli suunniteltu maksettavaksi Kansaneläkelai- toksen kautta jämijärviläiselle palvelun tuottajalle. Sopimus joka olisi solmittu kunnan ja Kelan kesken on esityslistan liitteenä 44.1. Sopimuksen mukaan Kela olisi maksanut jokaiselle palvelun tuottajalle kuntalisää 168 /kk. Koska maksettava kuntalisä vaihtelee perheen tulotason mukaisesti, sitä ei Kelan järjestelmien vuoksi voi maksaa Kelan kautta. 01.06.2006 alkaen Jämijärven kunta voisi maksaa suoraan palvelun tuottajalle kuntalisän/Jämijärvilisän.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että:

1. Kelan kanssa ei solmita sopimusta kuntalisän/Jämijärvilisän maksamisesta

2. Jämijärven kunta maksaa kuntalisän/Jämijärvilisän suoraan palvelun tuottajalle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 159

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta klo 19.10.

_______

160 LAUSUNTO SATAKUNNAN TYÖVOIMATOIMISTOJEN HALLINNOLLISEN RAKENTEEN UUDISTAMISESTA

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon (VNS 2/2005) keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeesta.

Hallintoselonteon toimeenpanosuunnitelmassa on todettu mm., että työvoimatoimistojen hallinnollista verkostoa tiivistetään ja toimialuejakoa tarkistetaan työssäkäyntialueet huomioon ottaen.

Satakunnan TE-keskus / työvoimaosasto on käynnistänyt hankkeen työvoimatoimistojen toimialueiden tarkistamiseksi siten, että Satakunnassa olisi vuoden 2007 alusta 4 työvoimatoimistoa.

Esitys toimialueista ilmenee liitteestä nro 160.1.

Kunnilta on pyydetty lausuntoa esityksestä 14.6.2006 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan puoltaa suunniteltua Satakunnan työvoimatoimistojen hallinnollisen rakenteen uudistamista kuitenkin siten, että Pohjois-Satakunnan työvoimatoimiston toimialueeseen olisi hyvä kuulua koko Pohjois-Satakunnan seutukunta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 146 30.05.2006

161 GEISENFELDILÄISTEN VIERAILU 12.7. - 16.7.2006

Geisenfeldin kaupungin valtuusto on tulossa vierailulle Jämijjärvelle 12.7 - 16.7.2006.

Samalla matkalla he tutustuvat myös Kankaanpäähän, Poriin ja Porin Jazzeihin. Kansainvälinen koordinaattori Suvi Päivike tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään vierailun alustavaa ohjelmaa ja kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee vierailusta saadun esityksen pohjalta

Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta alustavasti laaditun ohjelmaluonnoksen ja kustannusarvion pohjalta.

Asiaan palataan tarkemmin kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Suvi Päivike oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 19.00 - 19.40.

-------

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tarkennetun ohjelman

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suvi Päivike oli asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 19.10 - 19.34.

______

162 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2007 - 2009 TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä varaa jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti mahdollisuuden tehdä esityksiä ja antaa kannanottoja kuntayhtymän vuoden 2007 talousarviota ja vuosien 2007 - 2009 taloussuunnitelmaa varten. Ehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan sisältöisen kannanoton:

1. Käyttötalousmenojen kasvu vuoden 2007 talousarviossa saa olla enintään 3 %

2. Hoitoketjujen saumattomuus edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä sairaanhoitopiirin, kansanterveystyön kuntayhtymän ja kunnan sosiaalitoimen kesken.

3. Oman pysyvän lääkärin saaminen Jämijärven terveysasemalle on niin kuntalaisten terveyspalvelujen kuin hoidon taloudellisuudenkin kannalta välttämätöntä

4. Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa käytyjen kumppanuussopimusneuvottelujen pohjalta on tehtävä vaikuttavuusselvitys yöpäivystykseen, kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirtämisestä sairaanhoitopiirille. Tarvittavien käytännön toimiin tulee ryhtyä, mikäli niiden keskittäminen osoittautuu taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 114 18.04.2006

163 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT

Kunnanhallitukselle esiteltiin InterStopOverin (Pikku Itävalta) rakennushankkeen kokonaismenot. Nettomenot ovat n. 100 000 euroa alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää hankkeen vetäjiltä kirjallisen selvityksen kustannusten ylittymisestä.

---------

KH 163 Selvitys on esityslistan liitteenä nro 163.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa saadun selvityksen tiedoksi valtuustolle ja tilintarkastajille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

164 MAA-AINESLUPA HAKEMUS / PEKKA JA EIJA LANNE

Pekka ja Eija Lanne ovat hakeneet lupaa maa-ainesten ottamiseen Tykköön kylän tilalta Kotimäki RN:o 4:19.

Lupaa haetaan kallioon ja kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.

Ottamisalueen pinta-ala on n. 40.000 m2 ja otettavan aineksen määrä on 300 000 m3. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta.

Alueelle on vanha ottamislupa, joka päättyi 14.5.2006. Otettu määrä 75.000 m3.

MAL 7 :n 2 momentin mukainen lausunto on saatu Lounais-Suomen Ympäristökeskukselta 22.3.1996, edellisen lupakäsittelyn yhteydessä.

Ympäristöolosuhteet alueella eivät ole sen jälkeen oleellisesti muuttunut.

Liite nro 164.1.

Asiasta on suoritettu naapureiden kuuleminen ja heillä ei ollut huomautettavaa asiaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Pekka ja Eija Lanteelle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen 22.3.1996 antaman lausunnon mukaisin ehdoin.

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 10.000 euron suuruinen MAL 12:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

165 POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN / KARI SALMIVALLI

Kari Salmivalli omistaa ns. Perhepuiston alueella asemakaavan korttelissa nro 202 sijaitsevan tontin nro 6.

Tontin pinta-ala on 1646 m2 ja sallittu rakennusoikeus 100 + 40 k-m2.

Salmivallin on tarkoitus rakentaa tontille 79,5 m2 loma-asunto.

Asemakaavassa rakennusalue on sijoitettu tontin alimmalle kohdalle monttuun. Salmivalli anookin kunnanhallitukselta poikkeuslupaa sijoittaa lomarakennus rakennusalueen rajan ulkopuolella sijaitsevalle kumpareelle. Kartta liitteenä nro 165.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kari Salmivallille poikkeusluvan lomarakennuksen rakentamiseksi rakennusalueen rajan ulkopuolelle oheisen karttaliitteen mukaisesti.

Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

166 PERHEPUISTO - MIELAHTI JÄTEVESILINJAN RAKENTAMINEN

Jämin loma-asunnot ry ja useat Mielahden mökin omistajat ovat olleet yhteydessä kuntaan Perhepuisto-Mielahti yhdysjätevesilinjan rakentamisen aikaistamiseksi. Syynä on nykyisten väliaikaiseksi tarkoitetun umpisäiliöjärjestelmän aiheuttamat tyhjennys- ja kuljetuskustannukset, jotka tulevat mökkiläisten maksettaviksi.

Kunnan taloussuunnitelmassa on jätevesilinjan rakentamiseen varauduttu vuonna 2007.

Koska hankkeeseen ei ole mahdollista saada EU-rahoitusta tulee kustannukset peittää muulla tulorahoituksella, josta yhtenä osana ovat kunnan normaalit liittymismaksut. Osa rahoituksesta saataisiin siten, että Perhepuiston valaistukseen vuodelle 2006 varattu määräraha 20.000 euroa siirrettäisiin kohteelle "Perhepuisto-Mielahti"-viemäri. Perhepuiston valaistus siirtyisi näin toteutettavaksi vuonna 2007.

Jätevesilinjan rakentamisen kustannukset ovat tarjousten perusteella n. 40.000 euroa ja liittymismaksuina saataisiin kerättyä n. 20.300 euroa.

Asiaa on käsitelty periaatteellisella tasolla valtuuston iltakoulussa

2.5.2006 ja tällöin todettiin, että hankkeen eteenpäin vienti edellyttää mökkiläisten osallistumista.

Nyt käsiteltävä esitys on lähtenyt siitä, että mökkiläiset osallistuvat hankkeeseen normaalein liittymismaksuin.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. päättää aikaistaa Perhepuisto-Mielahti jätevesilinjan rakentamista siten, että se toteutetaan jo vuonna 2006

2. siirtää kustannuspaikalta 8328 perhepuiston valot 20.000 euroa kohtaan 8329 Perhepuisto-Mielahti viemäri ja

3. myöntää 20.000 euron lisämäärärahan kohtaan 8329 Perhepuisto-Mielahti viemäri. Hankkeelle on määrärahaa yhteensä näin 40.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

167 JÄTEVESI LIITTYMISMAKSUN HYVÄKSYMINEN MIELAHDEN KAAVA-ALUEELLE

Perhepuisto-Mielahti jätevesilinjan rakentamiseen liittyen on Mielahden alueelle määritettävä jätevesitaksa.

Taksassa on huomioitava myös alueen osuus jätevedenpuhdistamon ja olemassa olevan verkoston kustannuksista.

Mielahti-Perhepuisto yhdysviemärin kustannukset ovat näin laskettuna:

Rak. kustannukset 39.842,20

Jv-puhdistamo käyttöosuus 5.889,00

Kirkon seudun verkoston käyttöosuus 658,00

Yht. 46.389,20

Mielahden rantakaava-alueen sisäisen jätevesiverkoston rakennuskustannukset olivat vuonna 1999 40.008,04 euroa.

Tontin ostajat ostivat tuolloin koko kunnallistekniikan tontin oston yhteydessä "pakettina" 30.000 markkaa tai 50.000 markkaa. Paketti piti sisällään myös jäteveden.

Jätevesitaksalaskelmassa on lähdetty siitä, että Mielahden rantakaava-alueen tontin omistajat osallistuvat Mielahti-Perhepuisto yhdysviemärin rakentamiseen rakennetun kerrosalan perusteella.

Koska Mielahden tontin omistajat ovat maksaneet tonttia ostaessaan jo jätevesiliittymämaksun, niin on lähdetty siitä, että lisäliittymismaksuun huomioidaan puolet (50 %) Perhepuisto-Mielahti kustannuksista.

( 46.349,20 - 40.008,04 ) / 2 x 3110 m3 = 1,03 k-m2

Koska kyseessä on vapaa-ajan asuntoalue lopullista liittymismaksua laskettaessa käytetään kerrointa 7.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaava-alueen jäteveden tonttikohtaiseksi liittymismaksuksi 7 * 1.03 /ka m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_____

168 SOPIMUS ALUEELLISESTA APUVÄLINETOIMINNASTA

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton julkaisemassa Apuvälinepalveluiden laatusuosituksessa (2003) edellytetään sairaanhoitopiirejä sopimaan apuvälineisiin liittyvästä yhdenmukaisesta käytännöstä. Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit käynnistivät yhteisen AATU-hankkeen, joka on rahoitettu Sosiaali- ja terveysministeriön tuella sekä sairaanhoitopiirien rahoituksella. Hankkeessa on mukana kaikki 24 Satakunnan ja 56 Varsinais-Suomen kuntaa. Hankkeessa on suunniteltu uusi yhdenmukainen toimintamalli molempien sairaanhoitopiirien alueille.

Alueellinen toimintamalli on ollut lausuntokierroksella kunnissa ja siitä on keskusteltu sairaanhoitopiirin ja kuntien välisissä kumppanuusneuvotteluissa. Mallia on muokattu saadun palautteen perusteella ja nyt hankkeessa on edetty sopimusvaiheeseen. Hanke päättyy vuoden 2006 lopussa ja alueellisen toiminnan mukainen apuvälinepalvelu on tarkoitus käynnistää 1.1.2007. Jotta käyttöönottotoimet olisi mahdollista suorittaa hankkeen aikana ja hankerahoituksella, edellyttää se kunnan päätöstä siirtymisestä alueelliseen apuvälinetoimintamalliin ja sopimusten allekirjoitusta viimeistään kesäkuussa 2006.

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa lausuntovaiheessa ja päätynyt siihen, ettei tässä vaiheessa lähde mukaan hankkeeseen. Sopimusluonnos on liitteenä nro 168.1 ja kunnanhallituksen käsittely 9.8.2005 214 on liitteenä nro 168.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei Jämijärven kunta lähde tässä vaiheessa mukaan alueelliseen apuvälinetoimintaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


169 TURUN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2006 - 2010

Esityslistan liitteenä nro 169.1 on Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2006 - 2010.

Mahdolliset kannanotot suunnitelmasta on pyydetty toimittamaan Turun tiepiirille 15.6.2006 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Turun tiepiirille kannanottonaan, että tiepiiri ottaa ohjelmaansa useita vuosia esillä olleen kevytväylän rakentamisen välille Jämijärven kk - Jämi (pisto Mertiörannan kurssikeskukseen).

Kevytväylä palvelee jämijärveläisten lisäksi maakunnallisestikin merkittävän Jämin alueen kehittämistä sekä Mertiörannan kurssikeskusta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

170 LAUSUNTO JÄMIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut seuraavat ympäristölupahakemukset Lounais-Suomen ympäristökeskukseen uudelleen käsiteltäviksi:

- Pohjois-Satakunnan Kartingrata ry:n kartingradan rakentamista ja toimintaa koskeva ympäristölupahakemus. Rata sijoittuisi Jämin eteläisen kiitoradan eteläpäähän jokamiesautoradan viereen.

- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry:n ns. jokamiesluokanradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus.

Rata sijaitsee Jämin eteläisen kiitoradan eteläpäässä lentoliikennealueella.

Jämijärven kunnan lausuntoa on pyydetty hakemuksista 30.6.2006 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteen nro 170.1 mukaisen lausunnon

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

171 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 28.3.2006 12 OIKAISU

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.3.2006 21 päättänyt myydä Briitta ja Aki Rantaselle ns. vanhan terveystalon.

Kauppakirjaluonnos oli valtuuston päätöksen liitteenä.

Valtuuston hyväksyessä kauppaa ei vielä tiedetty, että kauppa tehdään avoimen yhtiön nimiin.

Asiasta on oltu yhteydessä käräjäoikeuteen, josta on saatu tieto, että päätöksen oikaisuun riittää kunnanhallituksen päätös, koska kyseessä on oikaisuluonteinen tarkennus, joka ei vaikuta varsinaisen päätöksen lopputulokseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus oikaisee valtuuston 28.3.2006 12 tekemää päätöstä siten, että ostajana on Perhekoti Honkaranta Ay, allekirjoittajina Briitta ja Aki Rantanen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____