Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 8/2006

Laatimispäivämäärä: 22.05.2006

KokoustiedotAika 30.05.2006 kello 19.00
Paikka Valtuuston kokoushuone


137 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 147

138 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 147

139 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 148

140 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 149

141 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2006 Sivu 150

142 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2006 Sivu 151

143 PÄÄTÖS KEHITTÄMISHANKKEEN RAHOITUKSESTA / KANSAINVÄLINEN SAUVA-

KÄVELYTEMPAUS Sivu 152

144 VALTAKUNNALLISET KYLÄPÄIVÄT JÄMILLÄ 15. - 16.9.2006 / AVUSTUSANOMUS Sivu 153

145 TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE Sivu 154

146 GEISENFELDILÄISTEN VIERAILU 12.7. - 16.7.2006 Sivu 155

147 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Sivu 156
148 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA Sivu 158

149 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN Sivu 160

150 AVUSTUSANOMUS SATAKUNTA 2006 - LYPSYKARJANÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEKSI NIINISALOSSA Sivu 161

 

137 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

138 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijän tekemän ehdotuksen pohjalta hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 146, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestyksen.

_________

139 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Maa- ja metsätalousministeriö, ilmoitus hanke-tuen maksusta, Jämijärven laajakaista

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevien sopimuskorotukset vuonna 2006

- Tiehallinto, Pohjois-Satakunnan seutukunta - Turun tiepiirin toiminta vuonna 2006

- Suomen Kuntaliitto, kuntatalous 2/2006

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, kunniamerkkiesitykset 6.12.2006

- D-Fence turvallisuusraportti

- Maistraatti, väkilukutiedote

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös / Aki Kauramäki

- Ympäristöministeriö, Ympäristöministeriön kirja 26.9.2001 (3/501/2001): Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa

- Jämijärven kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2006 - 2008

- Länsi-Suomen Lääninhallitus, linjaliikennelupa 13876

- Suomen kotiseutuliitto, valtakunnalliset kotiseutupäivät Vaasassa 2.-6.8.2006

- Opetusministeriö, ajankohtaista liikuntatoimen kentästä

- Intrum Justitia Oy, ilmoitus toimeksiannon lopetuksesta

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200605

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, vesihuoltoavustuksella toteutettavan työkohteen määräajan jatkaminen

- Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 10993

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

140 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Muistio Pohjois-Satakunnan

sosiaalijohdon kokouksesta 24.04.2006

Kumppanuusneuvottelu Kankaanpään

kansanterveystyön kuntayhtymässä 26.04.2006

Maaseutulautakunta 03.05.2006

Sivistyslautakunta 18.05.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

141 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2006

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.03.2006. Liite nro 141.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

142 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2006

Tämän vuoden talousarviossa on varattu määräraha 24 nuoren, jotka ovat syntyneet 1982-1990, työllistämiseksi kunnan toimipisteissä kahdeksi viikoksi. Työjaksolta maksetaan palkkaa 170 euroa. Kesätyönhakijoita oli yhteensä 26 henkilöä. Liite nro 142.1

Tämän lisäksi talousarviossa on määräraha tuen myöntämiseksi yrityksille, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1980-1990 syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä. Tuen suuruus on 340 euroa/kesätyöntekijä. Määräraha riittää 14 kesätyöntekijän tukemiseen. Hakemuksia tuli kaikkiaan 19 kpl. Liite nro 142.2. Esitys on, että talousarvio ylitettäisiin yhdellä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä kunnan työllistämiksi kesätyöntekijöiksi kaikki 26 hakijaa

2. hyväksyä esityksen mukaisesti kesätukien myöntämisen 14 yritykselle (yhteensä 15 nuorta).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että seuraavana vuonna tulee asiaa valmisteltaessa tarkistaa työllistämisen yläikärajat.

Valtuuston varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

143 PÄÄTÖS KEHITTÄMISHANKKEEN RAHOITUKSESTA / KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS

Satakunnan TE-keskus on myöntänyt 15.5.2006 tekemällään päätöksellä Jämijärven kunnalle Leader+ - rahoitusta "Kansainvälinen sauvakävelytempaus" -hankkeen toteuttamiseksi.

Kokonaiskustannukset ovat 50.000 euroa.

Eu-rahoitus hankkeelle on yhteensä 26.250 ja julkinen rahoitus kaikkinensa 35.000 euroa ( 70 % )

Yksityinen rahoitusosuus on 15.000 euroa. Päätös on liitteenä nro 143.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä rahoituspäätöksen tiedokseen ja

2. nimetä hankkeelle ohjausryhmän

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että ohjausryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Tuija Ranta pj., Tapio Rajalahti, Olli Seppälä ja rahoittajan nimeämä edustaja. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Pia Koskela.

__________

144 VALTAKUNNALLISET KYLÄPÄIVÄT JÄMILLÄ 15. - 16.9.2006 / AVUSTUSANOMUS

Valtakunnalliset kyläpäivät järjestetään Jämillä 15. - 16.9.2006.

Kyläpäivien järjestelystä vastaavat Satakunnan maakunnallinen kylien yhteenliittymä Satakylät ry.

Päivien kokonaiskustannusarvio on n. 31.000 euroa. Satakylät on lähestynyt maakunnan kuntia ja pyytänyt 200 euroa avustusta / kunta.

Lisäksi Satakylät ry on pyytänyt, että kunnat nimeäisivät kylien yhteyshenkilön.

Kyläpäivien ohjelma ja anomuksen perusteet ilmenevät liitteestä nro 144.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. osallistua Valtakunnalliset Kyläpäivät Jämillä järjestelyihin 200 euron summalla, joka maksetaan kunnanhallituksen kehittämisvaroista ja

2. nimetä Jämijärven kunnan kylien yhteyshenkilön

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että Jämijärven kylien yhteys- henkilöksi nimettiin Tuomo Leikkola ja varalle Timo Sorvali.

________

145 TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.5.2006 tehnyt päätöksen, jolla on myönnetty Jämijärven kunnalle 98,86 euron tuki maidolle ja eräille maitovalmisteille.

Päätös koskee Pääskyn päiväkotia ja Suurimaan ala-astetta.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tukipäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

146 GEISENFELDILÄISTEN VIERAILU 12.7. - 16.7.2006

Geisenfeldin kaupungin valtuusto on tulossa vierailulle Jämijjärvelle 12.7 - 16.7.2006.

Samalla matkalla he tutustuvat myös Kankaanpäähän , Poriin ja Porin Jazzeihin. Kansainvälinen koordinaattori Suvi Päivike tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään vierailun alustavaa ohjelmaa ja kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee vierailusta saadun esityksen pohjalta

Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta alustavasti laaditun ohjelmaluonnoksen ja kustannusarvion pohjalta.

Asiaan palataan tarkemmin kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Suvi Päivike oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 19.00 - 19.40.

______

Kunnanhallitus 133 09.05.2006

Kunnanvaltuusto 22 30.05.2006

147 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Valtuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä tavoitteet vuodelle 2006.

Yhtenä tulostavoitteena on kunnan omaisuuden uudelleen kohdentaminen asuntokannan uudistamiseksi.

Taustalla on kunnassa oleva selkeä puute uusista omistus- ja vuokra-asunnoista.

Valtuuston tavoitteiden mukaisesti asiaa on valmisteltu siten, että ns. vanhan terveystalon myynnistä saatava budjetoimaton tulo siirrettäisiin uustuotannon käynnistämisen. Tavoitteena on 8 rivitalohuoneiston rakentaminen kahdessa vaiheessa eli kaksi 4 asunnon rivitaloa, joista ensimmäisen rakentaminen käynnistyisi varsin nopeasti. Rakentamispaikka ilmenee liitteestä nro 133.1.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta kunta ottaisi rivitaloista kaksi asuntoa, yhden molemmista taloista, ja muut hankkeen yhteistyötahot yhteensä 3 asuntoa. Näin jäisi vielä 3 asuntoa muille markkinoitavaksi/myytäväksi.

Hanke esiteltiin valtuuston iltakoululle 2.5.2006, jossa se sai yksimielisen kannatuksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy talousarviomuutoksen, jolla kohtaan arvopaperit tilikohta 8140 lisätään 105.000 euron määräraha, joka vastaavasti katetaan ns. vanhan terveystalon myynnistä saaduilla rahoilla eli tulokohtaan kiinteistöt 8110 lisätään 105.000 euroa.

2. valtuuttaa kunnanhallituksen käyttämään em. lisärahoitus asunnon hankkimiseen rivitalohankkeen ykkösvaiheesta

3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden jatkaa rivitalon 2 vaiheen valmistelua siten, että kunta hankkii myös siitä yhden asunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KV 22

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

KH 147

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä perustettavasta As Oy Kuusivainiosta yhteen kaksioon oikeuttavat osakkeet

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Sivistyslautakunta 18.5.2006 30

148 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 30.11.2005 /n:o 1603/32/2005 /13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,68 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 2,94 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

Ravintoaineet (sisältää alv:n) 36.171

Palkat (myös sijaiset) 42.011

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 13.207

yhteensä 91.389

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 39 330 valmistetun aterian mukaan ovat 2,33 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2006 peritään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,68 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on 2,94 euroa ateriaan kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----

KH 148

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

149 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2006 57 hyväksynyt Learnpoint Oy:n tarjouksen puhelin- ja dataliikenteen kilpailuttamiseksi. Kilpailuttaminen on suoritettu.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Satakunnan Puhelin Oy, Sonera Oy ja Elisa Oy. Yhteenveto liitteenä nro 149.1.

Tarjousten perusteella dataliikenteen osalta ei kannata tässä vaiheessa hyväksyä tehtyjä tarjouksia, vaan asia vaatii vielä lisäselvityksiä; tehdyt tarjoukset ovat nykyistä sopimusta kalliimpia.

Lankapuhelinliikenteen osalta Soneran tarjous on selvästi edullisin.

Matkapuhelinliikenteessä erot ovat hyvin pienet Dna:n ja Elisan välillä. Soneran tarjous on muutoin kallein, mutta kun huomioidaan Soneran tarjoama keskittämisalennus se muuttuu halvimmaksi. Lisäsäästöä saadaan myös soittotapamuutoksella (675 /vuosi): matkapuhelimeen on edullisinta soittaa matkapuhelimella.

Kokonaissäästöksi halvimmalla vaihtoehdolla tulee 5077 euroa vuodessa eli n. 25 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sonera Oy:n tarjouksen lanka- ja matkapuhelinliikenteestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

150 AVUSTUSANOMUS SATAKUNTA 2006 - LYPSYKARJANÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEKSI NIINISALOSSA

Paikallisten lypsykarjanäyttelyiden perinne elvytettiin uudelleen 1990 - luvun loppupuolella.

Satakunnan näyttelyt on tähän asti järjestetty Kokemäellä maaseutuoppilaitoksen ympäristössä.

Tänä vuonna näyttely järjestetään Pohjois-Satakunnassa, Kankaanpään Niinisalossa 19.8.

Näyttelyn kulut ilmenevät liitteestä nro 150.1.

Kuntien on toivottu tukevan hanketta.

Jämijärven kunnalta on pyydetty 800 :n suuruista tukea. Kunta voi myös tukea hanketta muulla sopivaksi katsomallaan summalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tuen suuruudesta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti avustaa Satakunta 2006 - lypsykarjanäyttelyä 200 :n summalla.