Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 7/2006

Laatimispäivämäärä: 03.05.2006

KokoustiedotAika 09.05.2006 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 122

117 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 122

118 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 123

119 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 124

120 ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA Sivu 125

121 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1. - 31.3.2006 Sivu 127

122 AJANKOHTAISTA VUONNA 2006 Sivu 128

123 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA Sivu 131

124 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Sivu 133

125 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2005 TILINTARKASTUKSESTA Sivu 134

126 AVUSTUS JÄMIJÄRVEN KOTISEUTUMUSEOLLE Sivu 135

127 MAKSAMISPÄÄTÖS KOSKIEN "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII - LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKETTA Sivu 136

128 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2006 KUTSUNTAAN Sivu 137

129 JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN Sivu 138

130 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2006 Sivu 139

131 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2006 Sivu 140

132 MAKSAMISPÄÄTÖS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA - HANKETTA Sivu 141

133 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Sivu 141

134 POIKKEUSLUPAHAKEMUS / NIEMI KAI Sivu 142

135 MAANOSTOTARJOUS / JUHANI LINNAMÄKI Sivu 143116 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

117 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Päivi Leponiemi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

118 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Sisäasianministeriö, peruspalveluohjelma 2007 - 2011

- Maaseutusihteerin vastine Satakunnan TE-keskukselle

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten

- Sisäasiainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, siirtoviivemaksujen perintä

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä.

- Sosiaali- ja terveysministeriö, lintuinfluenssaepäily terveyskeskuksen alueella

- Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200604

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Jämijärvi, Narvi II

- Vihu, Rantanen

- Vihu, Mäntynen

- Valtion asuntorahasto, vuoden 2006 korjaus- ja energia-avustusten määrärahatarveilmoitukset

- Jämijärven tarkastuslautakunnan vuoden 2005 arviointikertomus

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2005

- Maa- ja metsätalousministeriö, ilmoitus HANKE-tuen maksamisesta / lapsi liikkuu ja leikkii - läpi elämän

- Ikaalisten käräjäoikeus, kutsu istuntoon riita-asiassa

- Tykistöprikaati, lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

- TE-keskus, työllisyyden (työllisyysasteen) nostaminen Satakunnassa ja sen kunnissa

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry / Pohjois-Satakunnan Leader +, ilmoitus kuntarahan maksamisesta

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2006

- Jämijärven 9. lk:n saksanryhmä, kiitos-kortti

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

119 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Veteraaniasioiden toimikunta 30.03.2006

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n

Varsinainen kevätyhtiökokous 04.04.2006

Perusturvalautakunta 04.04.2006

Yhteistyötoimikunta 05.04.2006

Tarkastuslautakunta 25.04.2006

Tekninen lautakunta 25.04.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 30 04.04.2006

120 ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta 20 %.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 :n mukaan ravintoedun arvo on 4,90 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 4,90 ja enintään 8,20 . Jos tämä määrä alittaa 4,90 tai ylittää 8,20 , edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 :n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,68 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,94 euroa ateriaa kohden.

Laskelmien mukaan vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muun kunnan henkilökunnan ruokapäivän hinta on 10,55 euroa (ei sis.alv), josta lounaan osuus puolet eli 5,27 e sekä päivällisen osuus kolmannes 3,51 e. Ruokapäivän hinta muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan sekä päivällisen osuudeksi 2,64 e. Päiväkodin ruokapäivän hinta on 6,33 e (ei sis.alv), josta lounaan osuus kaksi kolmasosaa eli 4,22 e. Muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan osuudeksi 3,17 e.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2006:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.68 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 4,90 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta 2,25 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 4,90 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,25 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 120

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

121 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1. - 31.3.2006

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 1.1. - 31.3.2006 on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset ajalla 1.1. - 31.3.2006 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Yhteistyötoimikunta 4 5.4.2006

122 AJANKOHTAISTA VUONNA 2006

KVTES:n palkantarkistukset

* 1.6.2006 lukien 1,8 % yleiskorotus, sisältää liittoerän 0,4 %

* 1.9.2006 lukien 0,9 % paikallinen järjestelyerä

* 1.9.2007 lukien 0,5 % paikallinen järjestelyerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Sillä pyritään parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden. Erän käytöstä neuvotellaan paikallisesti pyrkien yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyteen ei päästä, työnantaja päättää erän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Lisäksi elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan tasa-arvoerän myöhentämisestä johtuen 1.6.2006 - 15.8.2006 kunnan palveluksessa olleelle yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa olleille erillisenä kertakorvauksena 1,5 % heinäkuun varsinaisesta palkasta. Tarkemmin yleiskirje 1/2005.


KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005--2007 (TS-05) MUKAISET VUODEN 2006 LIITTOERÄ JA TASA-ARVOERÄ

Palkankorotukset vuonna 2006

Yleiskorotus 1.6.2006 lukien 1,8 % (1,4 % + 0,4 %)

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2006 lukien yleiskorotuksella (1,4 %) ja liittoerän yleiskorotusosalla (0,4 %). Vastaavasti viranhaltijan ja työntekijän henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin 1,8 prosentilla.

Kertakorvaus elokuussa 2006 0,3 %

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.6.2006--15.8.2006 kunnan palveluksessa olleelle kertakorvauksena 0,3 prosenttia (3 x 0,1 %) heinäkuun 2006 varsinaisesta palkasta.

Paikalliset järjestelyerät 1.9.2006 lukien 0,4 % (kehittämissopimuksen mukainen erä) ja 0,1 % (tasa-arvoerä)

Kehittämissopimuksen mukainen 0,4 prosentin suuruinen järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korjaustarve on suurin ottaen huomioon kehittämissopimuksen 1 kohdassa mainitusta selvityksestä (ns. Kunpas-selvitys) tehtävät johtopäätökset. Mainittu 0,1 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä (tasa-arvoerä) käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tällöin on erityisesti pyrittävä parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden.

Tupon vuoden 2006 mukaiset erät ja kehittämiserä opetusalalla

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa 2005-2007

toteutetaan tupon mukainen yleiskorotus 1.6.2006 (1,4 %).

Lisäksi kesäkuussa maksetaan kertasuoritusta 0,9 % toukokuun kokonaispalkoista.

Eri opettajaryhmien virkavapaamääräykset on yhtenäistetty. Elokuussa 2005 toteutetut tekstimuutokset:

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion opettajien palkkauksessa siirryttiin C- palkkausjärjestelmästä euromääräisiin palkkoihin.

- Peruskoulun opettajan yhteissuunnittelutyöaikaa lisättiin yhdellä viikkotunnilla, joka otettiin huomioon peruspalkassa. Sopimusmääräys on voimassa 1.8.2005-31.7.2007. Liite 4.1. palkkausuudistuksen toteutus siirtyy.

Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta on vahvistettu 22.12.2005.

Työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos hänellä on palveluksessaan 54 v. täyttänyt työntekijä, jolle kokoaikaisesta työstä maksettava palkka on 900-2000 kuukaudessa. Tuen voi saada edellytysten täyttyessä myös nykyisestä työntekijästä. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2006 maksettaviin palkkoihin. Tuki otetaan käyttöön viiden vuoden kokeiluna ja sen vaikutuksista tehdään tutkimus ennen kuin tuen vakinaistamisesta päätetään.

Työmarkkinalakimies Antti Hakala: Tasa-arvosuunnitelmat

Työnantajan, jonka palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, tulee laatia tasa-arvosuunnitelma vuosittain yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Paikallisesti voidaan sopia, että suunnitelma tehdään kerran kolmessa vuodessa. Tasa-arvolain uudistuksen keskeinen muutos on tasa-arvosuunnitelman vähimmäissisältö. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta, erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja palkkakartoitus naisten ja miesten palkoista ja palkkaeroista sekä suunniteltavat toimet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempien toimenpiteiden tuloksista.

Palkkakartoituksen perustana voi olla ennestään käytössä olevat palkkati -lastointikäytännöt. Palkkakartoitus voidaan tehdä esimerkiksi palkkaryhmittäin tai ammattiryhmittäin, ja siitä käyvät ilmi keskiarvopalkat ryhmittäin kummankin sukupuolen osalta. Palkkaerojen peruste on toinen asia. Samankin ryhmään sisällä voidaan työskennellä työn vaativuudeltaan ja sisällöltään eritasoisissa tehtävissä, jolloin palkkaeroille voi olla perusteltu syy. Uudistetussa tasa-arvolaissa säädetään aiempaa täsmällisemmin koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten velvollisuuksista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvosuunnitelma on vastaisuudessa laadittava myös oppilaitoksille lukuun ottamatta peruskouluja. Se laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa, ja erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa.

Liitteenä 4.2. tasa-arvosuunnitteluohjeita.

Kunnallisen sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat koulutustiedot kerätään ensikerran v. 2006. STM ei ole vielä saanut valmiiksi sosiaalialan täydennyskoulutusohjeistusta. Lainsäädäntö sosiaalitoimen osalta tuli voimaan 1.8.2005.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta keskustelee em. asioista ja esittää osallistujia tasaarvosuunnitelmatyöryhmään.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle neljän hengen työ- ryhmää, joista kaksi henkilöä esitetään työntekijäpuolelta ja pyytää, että kunnanhallitus nimeäisi kaksi työnantajan edustajaa työryhmään. Yhteistyötoimikunnan tulisi esittää valmis suunnitelma kunnanhallitukselle vuoden 2006 loppuun mennessä.

KH 122

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi työnantajan edustajaa tasa-arvosuunnitelma työryhmään

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä tasa-arvosuunnitelma työryh- mään työnantajan edustajaksi Hilkka Lahdensivun ja Markku Kujalan.

__________

Yhteistyötoimikunta 17 13.12.2005

Kunnanhallitus 356 13.12.2005

Kunnanhallitus 41 23.01.2005

Yhteistyötoimikunta 5 05.04.2006

123 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA

YT 49 Kuntien nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2005. Uuden neljän vuoden toimikauden jäsenet on valittava marras-joulukuun aikana v. 2005.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää toimialueenaan olevalla

työpaikalla riittävän ajoissa valintojen valmistelutoimet sekä huolehtia, että kunnassa ryhdytään työsuojeluorganisaation henkilöstöä edustavien jäsenten valintoja koskeviin järjestelyihin liitteen 17.1. mukaisesti.

Jämijärvellä toimenpiteistä on keskusteltu ja päädytty järjestelmään, jossa kaikkia työntekijöitä edustaa yksi valtuutettu ja kolmelta työpaikalta olisi työsuojeluasiamies. Rami Heikkilän nimi on ollut esillä työsuojeluvaltuutetuksi ja hän suostuisi liitteen 17.2. mukaisesti. Koska asiasta seuraa kustannusvaikutuksia, asia on syytä jättää kunnanhallituksen päätettäväksi.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle Rami Heikkilää työsuojeluvaltuutetuksi ajalle 01.01.2006 - 31.12.2009 liitteen 17.2. mukaisesti.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 356 Rami Heikkilän suostumus on esityslistan liitteenä nro 356.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan tekemän esityksen.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 41 Lisäselvitykset saadaan kokoukseen mennessä.

Rami Heikkilän suostumus on liitteenä nro 41.1.

Ehdotus: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

KH 49 Rami Heikkilän suostumus liitteenä. Liite nro 49.1. Sopimus työsuojelu valtuutetulle annettavista vapautuksista ja ansionmenetyksen korvaamisesta on liitteenä 49.2.

Asiasta on käyty neuvottelu 7.2.2006, jossa olivat mukana Rami Heikkilä, Auli Ranta ja Esa Ala-Karvia.

Neuvotteluissa sovittiin asiasta seuraavasti:

- vain tehdyistä tunneista maksetaan

- maksimituntimäärä on 5 tuntia/viikko

- palkkio on 11,75 tunnilta

- laskutusjakso on 3 kuukautta (tuntien tasausjakso)

Liitteenä nro 49.3 on laskutukseen liittyvä lomake.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Rami Heikkilän koko kunnan työsuojelu valtuutetuksi ajalle 20.2.2006 - 31.12.2009, 7.2.2006 neuvotelluin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

5 Liitteeksi 5.1. kopio Jämijärven kunnallisvirkailijoiden ja toimihenkilöi den johtokunnan kokouksesta.

Kunnan työsuojeluhenkilöilmoitus lähetetään Työturvallisuuskeskukseen kun työsuojeluasiamiehet on nimetty (2).

Jämijärven kunnassa on ollut yhdistetty yhteistyö- ja työsuojeluorganisaatio jasiten olisi syytä edelleen menetellä.

Työsuojeluvaltuutettu Rami Heikkilä on myös Yhteistyötoimikunnan jäsen/puheenjohtaja.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

1. nimetä työsuojeluasiamiehiksi kaksi henkilöä

2. että, työsuojeluhenkilöilmoitus lähetetään Työturvallisuuskeskukseen ja kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

1. nimetä työsuojeluasiamiehiksi perusturvan toimialueelle Kristiina Kotaojan ja toimistohenkilöstön edustajaksi Kati Mansikkamäen

2. että, työsuojeluhenkilöilmoitus lähetetään Työturvallisuuskeskukseen ja kunnanhallitukselle tiedoksi.

KH 123

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee yhteistyötoimikunnan päätöksen tiedokseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Yhteistyötoimikunta 7 05.04.2006

124 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

KVTES:n luku V:n virka- ja työvapaat 10 , tilapäinen hoitovapaa (liitteeksi 7.1.) tuli esiin Yhteistyötoimikunnassa. Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu ensisijaisesti sairaan lapsen hoidon järjestämistä varten.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että KVTES:n luku V:n virka- ja työvapaat 10 tilapäinen hoitovapaaoikeus otetaan käyttöön Jämijärven kunnassa koskien myös kotona työtä tekeviä vanhempia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

KH 124

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

125 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2005 TILINTARKASTUKSESTA

Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on 25.04.2006 jättänyt tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2005 tilintarkastuksesta.

Pöytäkirja on liitteenä 125.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja

2. antaa vastineensa havaittuihin epäkohtiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastineenaan epäkohtiin kunnanhallitus päätti antaa seuraavaa:

1. Liikelaitoksen alijäämä:

Jätevesi taksaa on nostettu ja nostetaan vuosittain alijäämän kuromiseksi.

2. Mielahden kokoontumistilan kustannukset:

Nettoylitys oli kirjanpidon mukaan 88.459,60 . Kunnanhallitus on pyytänyt selvityksen vastuuhenkilöiltä hankkeen oletettua suuremmista kustannuksista. (Kunnanhallitus 18.4.2006 114)

3. Valtionosuuksien käsittely

Kunnassa on siirrytty jo esityksen mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

_________

126 AVUSTUS JÄMIJÄRVEN KOTISEUTUMUSEOLLE

Museovirasto on 6.4.2006 esittelystä myöntänyt Jämijärven kunnalle 2.000 euron avustuksen käytettäväksi Jämijärven kotiseutumuseon näyttelykalusteiden hankintaan. Työ tulee tehdä Satakunnan museon valvonnassa.

Avustus tulee käyttää 31.12.2006 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee avustuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei päätökseen haeta muutosta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

127 MAKSAMISPÄÄTÖS KOSKIEN "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII - LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKETTA

Satakunnan TE-keskus on maksatuspäätöksellään 19.4.2006 päättänyt maksaa "lapsi liikkuu ja leikkii - liikuntaa läpi elämän" - hankkeelle avustusta yhtensä 11.088,45 euroa.

Asia on ratkaistu hakemuksesta poiketen.

Maksatushakemuksessa ei ole hyväksytty tietokoneen lunastushintaa (270,49), koska koneen hankintaa ei ole esitetty hankesuunnitelmassa, eikä tilintarkastuksen varausmaksua 80 euroa.

Maksamispäätös koski koko hanketta (loppumaksu) 1.2. - 31.12.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee maksamispäätöksen tiedokseen ja päättää ettei päätökseen haeta muutosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

128 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2006 KUTSUNTAAN

Jämijärven kuntaan on pyydetty valitsemaan kunnan edustajajäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Valinnat on pyydetty suorittamaan 23.6.2006 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä ase velvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenen sekä hänelle varajäsenen v. 2006 kutsuntalautakuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kutsuntalautakunnan jäseneksi v. 2006 Kimmo Ristimäen ja varajäseneksi Pentti Virtasen.

_______

Tekninen lautakunta 77 25.04.2006

129 JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN

Jämijärven kunnan ja Kankaanpään kaupungin keskeiseen jätehuoltoyhteistyöhön perustuen Jämijärven kunnan alueelta jätteet toimitetaan Kankaanpään kaupungin kaatopaikalle. Kaatopaikalla perittävät jätehuoltolain tarkoittamat käsittelymaksut ovat yhtenäiset kaikilta yhteistyökuntien jätteentuottajilta.

Liitteenä ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltotaksaksi (liite 77.1).

Päätösehdotus: Jätehuoltotaksa ehdotetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston

hyväksyttäväksi liitteenä olevan taksaluonnoksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

-------

KH 129 Jätehuoltotaksa on esityslistan liitteenä nro 129.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan jätehuoltotaksan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

130 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2006

Jämijärven kunta haki 2.000 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2006.

Länsi-Suomen lääninhallitukselle saapuneiden hakemusten summa on n. 0,54 milj. euroa suurempi kuin lääninhallituksen käyttöön v. 2006 osoitettu kiintiö, mistä johtuen lääninhallitus ei ole voinut myöntää kunnille niiden hakemaa summaa täysimääräisenä.

Lääninhallituksen avustuspäätöksen 12.4.2006 mukaan Jämijärven kunnalle myönnetty avustussumma on 1.881 euroa, kuitenkin enintään 48 % kunnalle seutulipun hinnanalennuksista aiheutuvista kustannuksista.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei päätökseen haeta muutosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


131 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2006

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain

13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

Avustukseen on käytettävissä 26.500.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 :n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Hakemusta voidaan täydentää elokuun loppuun saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2006 700.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

132 MAKSAMISPÄÄTÖS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA - HANKETTA

Satakunnan TE-keskus on 24.4.2006 tehnyt päätökset Jämijärven laajakaista - hankkeen kehittämisosiosta sekä koneet ja laitteet / kalusto-osiosta.

Kehittämishanke ei toteutunut, koska suunniteltu koulutus jäi toteutumatta eli hakemus on niiltä osin hylätty.

Kalusto ja laitehakemus on sen sijaan hyväksytty täysimääräisenä eli loppumaksun suuruus on 7.131,92 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee maksamispäätökset tiedokseen ja päättää ettei niihin haeta muutosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

133 RIVITALOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Valtuusto hyväksyi talousarvion yhteydessä tavoitteet vuodelle 2006.

Yhtenä tulostavoitteena on kunnan omaisuuden uudelleen kohdentaminen asuntokannan uudistamiseksi.

Taustalla on kunnassa oleva selkeä puute uusista omistus- ja vuokra-asunnoista.

Valtuuston tavoitteiden mukaisesti asiaa on valmisteltu siten, että ns. vanhan terveystalon myynnistä saatava budjetoimaton tulo siirrettäisiin uustuotannon käynnistämisen. Tavoitteena on 8 rivitalohuoneiston rakentaminen kahdessa vaiheessa eli kaksi 4 asunnon rivitaloa, joista ensimmäisen rakentaminen käynnistyisi varsin nopeasti. Rakentamispaikka ilmenee liitteestä nro 133.1.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta kunta ottaisi rivitaloista kaksi asuntoa, yhden molemmista taloista, ja muut hankkeen yhteistyötahot yhteensä 3 asuntoa. Näin jäisi vielä 3 asuntoa muille markkinoitavaksi/myytäväksi.

Hanke esiteltiin valtuuston iltakoululle 2.5.2006, jossa se sai yksimielisen kannatuksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy talousarviomuutoksen, jolla kohtaan arvopaperit tilikohta 8140 lisätään 105.000 euron määräraha, joka vastaavasti katetaan ns. vanhan terveystalon myynnistä saaduilla rahoilla eli tulokohtaan kiinteistöt 8110 lisätään 105.000 euroa.

2. valtuuttaa kunnanhallituksen käyttämään em. lisärahoitus asunnon hankkimiseen rivitalohankkeen ykkösvaiheesta

3. antaa kunnanhallitukselle oikeuden jatkaa rivitalon 2 vaiheen valmistelua siten, että kunta hankkii myös siitä yhden asunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

134 POIKKEUSLUPAHAKEMUS / NIEMI KAI

Kai Niemi on hakenut poikkeuslupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

Kohde sijaitsee ns. Perhepuiston alueella (Jämi asemakaava II vaihe); korttelin 205 tontilla nro 2.

Rakennuspaikka on kaavassa merkitty loma-asuntojen korttelialueeseen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka, joten se soveltuu myös hyvin vakituiseen asumiseen.

Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Kai Niemelle poikkeusluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi, koskien Jämin asemakaavan II vaiheen korttelia 205 nro 2.

Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

135 MAANOSTOTARJOUS / JUHANI LINNAMÄKI

Juhani Linnamäki on tehnyt Jämijärven kunnalle ostotarjouksen n. 6 ha:n alueesta Heponiemi nimisestä tilasta R:No 1:368.

Hän on tarjonnut alueesta 12.500 euroa.

Alue ilmenee esityslistan liitteestä nro 135.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa tehdyn tarjouksen pohjalta seuraavaa:

1. Tarjottu alue sisältyy osana alueeseen, johon ollaan tällä hetkellä laatimassa pohjakarttaa

2. Pohjakartan valmistumisen jälkeen alueelle laaditaan maankäytönsuunnitelma ja alue tullaan kokonaan tai osittain kaavoittamaan lähtökohtana pääasiallisesti teollisuuden tarpeet.

3. Alueen suunnittelutilanteesta johtuen tarjotun alueen myynti ei tässä vaiheessa ole mahdollista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________