Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 6/2006

Laatimispäivämäärä: 12.04.2006

KokoustiedotAika 18.04.2006 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 102

99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 102

100 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 103

101 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 104

102 ASEMAKAAVA-ALUEIDEN KARTOITUS Sivu 105

103 MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN -HANKE Sivu 107

104 YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN KUNNAN JA YRITTÄJIEN VÄLILLÄ Sivu 109

105 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 28.02.2006 Sivu 110

106 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.03.2006 LAILLISUUSVALVONTA
JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 111

107 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN 9 LK:N SAKSAN KIELEN OPISKELIJOIDEN AVUSTUSANOMUS Sivu 112

108 "KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS" -HANKKEEN HALLINNOINTI Sivu 113

109 TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE Sivu 114

110 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN JA SEN LÄHIALUEEN KEHITTÄMINEN - HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS Sivu 115

111 KUNNANHALLITUKSEN KEVÄTKAUDEN KOKOUSAJANKOHDAT Sivu 116

112 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN HANNU KNUUTTILAN SEKÄ SILJA SILLANPÄÄN JA JUKKA MANNILAN VALITUSTA Sivu 117

113 AIMO VIRTASEN KIRJE KOSKIEN KONTINKYLÄN TONTTIKAUPPAA Sivu 117

114 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT Sivu 118

115 JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS TILAPÄISEN JÄMI KOORDINAATTORIN PALKKAAMISEKSI Sivu 11998 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Hilkka Lahdensivu

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

100 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Suomen Kuntaliitto, kuntatalous 1/2006

- Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunta, pöytäkirjan ote

- Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200603

- Luvia, mittaustodistus, pystykauppa

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Viitanen

- Jämijärvi, Tuomaanmetsä

- Sydänmaa, Hautamäki

- Vihu, Kituranta

- Peijari, Kärrys

- Jämijärvi, Arometsä

- Peijari, Avento

- Vihu, Jokivarsi

- Peijari, Niemennokka

- Sisäasianministeriö, Peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuodelle 2006

- Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2006

- Valtion asuntorahasto, valtuuspäätös 1, henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus

- Opetushallitus, valtionavustukset peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistämiseen lukuvuonna 2006-2007 (rahoituslain 635/1998 mukaiset avustukset)

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset vuonna 2006

-Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leader-ohjelman rahoitus ohjelmakaudella 2007 - 2013

- Valtion asuntorahasto, akordit ja uudet avustukset

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, opas tasa-arvosuunnitteluun

- Valtioneuvoston kanslia, valmistautuminen digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymiseen

- Kuntien eläkevakuutus, kunnallisen eläkelain soveltaminen

- TE-keskus, toinen haku koskien vuoden 2006 kansallisia työllisyysperusteisia investointiavustuksia.

- MMM, kuntatarkastuksen pöytäkirja

- Sisäasianministeriö, kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

101 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Vetovoimaiset teollisuusalueet Pohjois-Satakunnassa,

ohjausryhmän kokous 7 16.03.2006

Tekninen lautakunta 28.03.2006

Veteraaniasioiden toimikunta 30.03.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Tekninen lautakunta 48 28.03.2006

102 ASEMAKAAVA-ALUEIDEN KARTOITUS

Ns. Mutkalan teollisuusalueen rakentaminen on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että alueen kehittäminen niin maiseman, tiestön, valaistuksen ja viemäröinnin eli kunnallistekniikan sekä rakentamisen suhteen, on tarpeen tehdä alueelle asemakaava.

Asemakaavan tekeminen edellyttää, että alueesta on ensin tehtävä ajantasalla oleva kartta.

Tuulenpesän alueen tultua kunnan omistukseen myös sen alueen kartta tulee uusia asemakaavan tekemistä varten.

Määrärahaa kartoitukseen ei talousarviossa ole varattuna.

Päätösehdotus: 1. Päätetään pyytää em. alueiden kartoituksesta tarjoukset seuraavilta ko. alan yrityksiltä:

- Suomalainen Insinööritoimisto Oy, Espoo

- Kiinteistö ja Mittaus Oy, Kauhajoki

- Insinööritoimisto Geoympäristö Oy

2. Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ko. kartoitus tehdään välittömästi, sillä kartoitukseen liittyvä ilmakuvaus on tehtävä ennen kuin lehti tulee puihin. Tarvittava määräraha varataan lisätalousarviossa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

- - - -

KH 102 Kartoitettavat alueet ilmenevät liitteestä nro 102.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen

2. avata kokoukseen mennessä päättyneen tarjouskilpailun tarjoukset

3. että mikäli tulosalueen määräraha ylittyy tehdään tarvittava esitys valtuustolle määrärahan muutokseksi

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että pohjakartan laatijaksi Mutkalan ja Tuulenpesän alueille valittiin Kiinteistö ja Mittaus Oy. Tarjoukset liitteenä nro 102.2.

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

Kunnanhallitus 349 13.12.2005

103 MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:llä on käynnissä hanke Vetovoimaiset teollisuusalueet Pohjois-Satakunnassa. Hankkeella valmistellaan 7 kunnan teollisuusalueille kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2006 alussa.

Itse kehittämistoimien osalta on sovittu, että jokainen kunta hakee oman teollisuusalueensa osalta rahoitusta TE- keskuksen työvoimaosastolta.

Hakemukset tuli jättää marraskuun loppuun mennessä.

Jämijärven kunnan osalta jatkohanke tarkoittaa Mutkalan teollisuusalueen kehittämistä.

Hankkeen sisältö ilmenee liitteestä nro 349.1.

Hankkeeseen on varauduttu talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimenpiteen rahoituksen hakemiseksi Mutkalan teollisuusalueen kehittämiseen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

--------

KH 103 Satakunnan TE-keskus on tehnyt 17.3.2006 hankkeesta myönteisen päätöksen.

Päätös on hakemuksen mukainen; ainoastaan hankkeen päättymisajankohtaa on aikaistettu neljällä kuukaudella. Päätös on liitteenä nro 103.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä päätöksen tiedokseen

2. nimetä hankkeelle ohjausryhmän ja hankkeen vetäjän

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että ohjausryhmään valittiin Te-keskuksen edustaja, Tapio Rajalahti (puheenjohtaja), Markku Kujala, Jouko Tasala ja Esa Ala-Karvia.

Hankkeen vetäjäksi ja ohjausryhmän sihteeriksi valittiin Pentti Virtanen.

Kunnanhallituksen jäsen Markku Kujala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

Kunnanhallitus 336 22.11.2005

104 YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN KUNNAN JA YRITTÄJIEN VÄLILLÄ

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy valmistelee koko seutukunnan elinkeinostrategiaa, jonka pohjalta on tarkoitus laatia myös Jämijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma.

Kunnanhallituksessa on usein ollut esillä yhteistyön lisääminen kunnan ja Jämijärven yrittäjien välillä. Yhteinen keskustelufoorumi on tärkeää myös em. elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisessa.

Yhteistyöfoorumina voisi toimia esim. elinkeinojen kehittämistyöryhmä, jossa olisi edustus sekä yrittäjistä että kunnasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua Jämijärven yrittäjät ry:n hallituksen yhteisneuvotteluun, jossa valmistellaan yhteistyön tiivistämistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 104 Valtuuston ja Jämijärven yrittäjien välillä pidettiin yhteinen iltakoulu 11.04.2006. Iltakoulussa käytiin läpi elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisen perusteista. Asiasta oli luennoimassa Ismo Partanen Suomen Yrittäjistä. Samassa tilaisuudessa sovittiin, että käynnistetään Jämijärven kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu. Kunnanhallitus ja Jämijärven Yrittäjäyhdistys valitsevat molemmat neljä edustajaa (ja varaedustajaa) asiaa valmistelevaan työryhmään.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat ja varaedustajat elinkeinopoliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen elinkeinopoliittista ohjelmaa valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt:

- Matti Leppihalme (varalla Markku Kujala)

- Tapio Rajalahti (varalla Kyösti Lahti)

- Olli Seppälä (varalla Pentti Virtanen)

- Tuija Ranta (varalla Päivi Leponiemi)

_________

105 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 01.01. - 28.02.2006

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 01.01 - 28.02.2006 Liite nro 105.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

106 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.03.2006 LAILLISUUSVALVONTA

JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.03.2006. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

10. Tukea pienten lasten hoitoon

11. Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden luvanvaraisuus ja valvonta

12. Kauppakirjan hyväksyminen / Briitta ja Aki Rantanen

13. Kauppakirjan hyväksyminen / Heidi Kailasto ja Juha Tasala

14. Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

- valtuuston ja yrittäjien yhteinen iltakoulu 11.4.2006

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

28.03.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

107 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN 9 LK:N SAKSAN KIELEN OPISKELIJOIDEN AVUSTUSANOMUS

Kunnanhallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan alustavasti keskuskoulun 9 lk:n saksan kielen opiskelijoiden avustusanomusta. Liite nro 107.1.

Opiskelijoilla on tarkoituksena järjestää opintomatka Saksaan. Kunnanhallitus suhtautui asiaan ja avustusanomukseen myönteisesti. Alustava matkabudjetti on 2.800 euroa.

Anomuksen jättämisen jälkeen on Jämijärven keskuskoululle löytynyt mahdollinen ystävyyskoulu Kastellaunista. Kastellaun sijaitsee n. 30 km Frankfurt / Hanin kentästä.

Opintomatka tuleekin suuntautumaan ko. alueelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää opintomatkan avustuksen suuruudesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tukea 9 lk:n Saksan kielen opiskelijoiden opintomatkaa 700 eurolla.

_______

Kunnanhallitus 72 07.03.2006

108 "KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS" -HANKKEEN HALLINNOINTI

Jämijärven Jämillä on kesäkuussa 2006 kansainvälinen sauvakävelyn maailmanennätyskokeilu. Kansainvälinen yhteistyö on sauvakävelyn osalta muutoinkin aktivoitumassa. Varsinkin Saksasta on osoitettu kiinnostusta Pohjois-Satakuntaa kohtaan.

Asiaan liittyen on syntynyt hankeaihio, jolla on tarkoitus luoda toimintalinjat sekä Suomessa että Saksassa tapahtuville sauvakävelytempauksille. Tempausten oheen on tarkoitus suunnitella ja kehittää oheistoimintaa. Hankkeessa syntyvällä konseptilla pyritään aktivoimaan erityisesti naisia, nuoria ja lapsia liikkumaan sekä työikäisiä työkyvyn ylläpitoon.

Tavoitteena on saada aikaan uudentyyppinen toimintamalli, jossa yhdistyvät yhteismarkkinoinnin lisäksi harrastustoiminta, liikunta, matkailu ja kulttuuri; kaikki yhdellä kertaa.

Idean pohjalta on laadittu hankehakemus Leader+ -rahoitusta varten. Liite nro 72.1.

Käydyissä neuvotteluissa rahoittajan kanssa Jämijärven kuntaa on pidetty parhaana osapuolena hankkeen hallinnoijaksi. Hallinnointi ei aiheuta käytetyn työpanoksen lisäksi muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen hankehakemusluonnoksen, jossa kunta on nimetty hankkeen hakijaksi eli hallinnoijaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 108 Hankkeen vetäjä on ollut haettavana Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä. Liite nro 108.1.

Määräaikaan mennessä on tullut yksi hakemus / tarjous. Liite nro 108.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä JPR Group Oy:n tekemän tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

109 TUKI MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.4.2006 tehnyt päätöksen, jolla on myönnetty Jämijärven kunnalle 123,91 euron tuki maidolle ja eräille maitovalmisteille.

Päätös koskee Pääskyn päiväkotia ja Suurimaan ala-astetta.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tukipäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

110 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN JA SEN LÄHIALUEEN KEHITTÄMINEN - HANKKEEN MAKSATUSPÄÄTÖS

Satakuntaliiton hallintopäällikkö on 29.3.2006 nro38/2006 tehnyt maksatuspäätöksen, jolla hän on hyväksynyt "Jämin lentobensiiniaseman ja sen lähialueen kehittäminen" - hankkeelle avustusta 18.500 euroa. Päätös on maksatushakemuksen mukainen.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitse maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta oikaisua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

111 KUNNANHALLITUKSEN KEVÄTKAUDEN KOKOUSAJANKOHDAT

Kunnanhallituksen kevätkauden viimeiset kokoukset on päätetty pitää:

- 09.05

- 30.05

- 20.06

- 04.07

Vuosiloma

Vuosilomaratkaisujen johdosta ainakin 20.06.2006 pidettäväksi aiottu kokous tulisi siirtää viikkoa aikaisemmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kevätkauden viimeisten kokousten ajankohdat

Päätös: Kunnanhallitus päätti tulevien kokoustensa kokouspäiviksi seuraavat:

- 09.05

- 30.05

- 13.06

- 04.07

Vuosiloma

- 15.08

_______

112 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN HANNU KNUUTTILAN SEKÄ SILJA SILLANPÄÄN JA JUKKA MANNILAN VALITUSTA

Ympäristölupavirasto on myöntänyt Jämijärven kunnalle luvan pohjapadon rakentamiseen Jyllinjokeen Jämijärven luusuaan Jämijärven kunnassa järven veden korkeuden nostamiseksi.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laaditun, 23.9.1999 päivätyn Jämijärven pohjapatosuunnitelman mukaisesti siten, että pohjapato rakennetaan 10 cm suunnitelmissa esitettyä matalammaksi.

Em. lupapäätöksestä valittivat Hannu Knuuttila sekä Silja Sillanpää ja Jukka Mannila yhdessä.

Heidän vaatimuksensa ilmenevät Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Liite nro 112.1.

Vaasan hallinto-oikeus käsitteli heidän valituksensa ja päätöksellään 31.3.2006 täydensi lupamääräyksiä 1 ja 12.

Ratkaisu ilmenee liitteen sivulla 9.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 31.3.2006 nro 06/0084/2 tiedokseen ja ettei kunta hae ko. päätökseen muutosta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

113 AIMO VIRTASEN KIRJE KOSKIEN KONTINKYLÄN TONTTIKAUPPA

Aimo Virtanen on lähettänyt 23.3.2006 päivätyn oheisen liitteen nro 113.1. mukaisen kirjeen koskien Jämijärven kunnan ja Heidi Kailaston ja Juha Tasalan välistä kauppaa.

Kauppakirja on allekirjoitettu 6.3.2006 ja se on ollut kunnanhallituksessa 7.3.2006. Valtuusto hyväksyi kaupan 28.3.2006.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Aimo Virtasen kirjelmään seuraavan vastineen:

1. Aimo Virtasen mainitsemasta etuosto-oikeudesta ei löydy mitään merkintää kunnan asiakirjoista

2. Kunnan tonttialueet ovat jatkuvassa myynnissä. Kunta tapauskohtaisesti päättää hyväksyykö se vai hylkääkö se ennakkoon hinnoittelemattomista alueista tehdyt tarjoukset

3. Kauppakirjalla turvataan Emmi Virtasen asumisoikeus. Aiemmin suullisesti sovittu asumisoikeus on nyt tehty kirjallisesti ja ostajaa sitovasti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

114 INTERSTOPOVER RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISMENOT

Kunnanhallitukselle esiteltiin InterStopOverin (Pikku Itävalta) rakennushankkeen kokonaismenot. Nettomenot ovat n. 100 000 euroa alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää hankkeen vetäjiltä kirjallisen selvityksen kustannusten ylittymisestä.

________

115 JÄMI-SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS TILAPÄISEN JÄMI KOORDINAATTORIN PALKKAAMISEKSI

Jämi-säätiö on anonut kunnanhallitukselta 12.000 euroa Jämi koordinattorin palkkaamiseksi kolmeksi kuukaudeksi.

Säätiö on hakenut toimintaympäristötukea henkilön palkkaamiseksi Jämin asioita hoitamaan, mutta TE-keskuksesta on ilmoitettu, että ko hakemusta ei tulla hyväksymään. Säätiö onkin päättänyt perua hakemuksen.

Jämi Areenan toiminnan käynnistyminen on aiheuttanut säätiön tehtävien moninkertaistumisen ja luottamuselimenä toimiva säätiön hallitus ei selviä toiminnan pyörittämisessä ilman apua.

Kunnanhallituksen kehittämisrahoissa on 20.000 euroa Jämi koordinaattorin palkkaamiseksi. Varat osoitetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Jämi-säätiölle 12.000 euroa Jämi koordinaattorin palkkaamiseksi. Varat osoitetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Koordinaattorin tulee antaa selvitys tekemästään työstä 1 ja 2 kuukauden jälkeen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistuivat kokouksesta todeten itsensä esteelliseksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta Päivi Leponiemi.