Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 5/2006

Laatimispäivämäärä: 21.03.2006

KokoustiedotAika 28.03.2006 kello 19.00
Paikka Jämi Areena, kokoushuone 2


81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 86

82 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 86

83 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 87

84 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 88

85 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 26.5.2006 Sivu 89

86 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2006 Sivu 90

87 TARJOUKSET KUNNAN WWW-SIVUJEN UUDISTAMISESTA Sivu 91

88 OFFICE-KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE Sivu 92

89 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMISARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 93

90 VALTIONOSUUSPÄÄTÖSTEN KÄSITTELYYN LIITTYNEEN TILINTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Sivu 94

91 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE Sivu 95

92 PIENKUNTASEMINAARIIN OSALLISTUMINEN Sivu 96

93 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 97

94 VAAKUNAN LUOVUTTAMINEN SATAKUNTALAIS-HÄMÄLÄISELLE OSAKUNNALLE Sivu 98

95 KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSA Sivu 99

96 LAUSUNTO PELASTUSVIRANOMAISISTA JA PÄIVYSTYSALUEJÄRJESTELYISTÄ Sivu 100

 

81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

82 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

83 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Vapo Oy valituksenalainen päätös

- Valtion asuntorahasto, Ohjeet vuoden 2006 korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemiseksi, myöntämiseksi ja maksamiseksi sekä tilitysyhteenveto vuoden 2005 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä.

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, työsuhdematkalippu

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä.

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Peijari, Uusimäki

- Jämijärvi, Narvi II

- Tykköö, Kuronen

- Vihu, Maja

- Kauppila, Levänpää

- Porin kaupunki, haaste karhuviestiin

- Porin maistraatti, Porin ja Rauman maistraattien yhdistyminen ja 1.5.2006 aloittavan Satakunnan maistraatin toimialueen kuntien asukasluku

- Vaasan hallinto-oikeus, valitus padon rakentamisesta Jämijärven luusuaan Jämijärven kunnassa

- Velka- ja kuluttajaneuvonta vuonna 2005

- Länsi-Suomen lääninhallitus, esitykset 6.12.2006 myönnettävistä kunniamerkeistä.

- Oikeusministeriö, Presidentinvaali 2006; kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista.

- Lounais-Suomen verovirasto, tiedote uusi yritysverotoimisto aloittaa toimintansa Turussa

- Suoman kotiseutuliitto, seurantaloasiain neuvottelukunnan kannanotto kunnille seurantalojen kiinteistöveron kannosta luopumiseksi

- Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, tasekirja

- D-Fence turvallisuusraportti 2/2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

84 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 28.02.2006

Toimistoautomaatioryhmä 13.03.2006

Sivistyslautakunta 16.03.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

85 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 26.5.2006

Vuonna 2005 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

Tänä vuonna helatorstai on 25.05.2006. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 26.05.2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

86 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2006

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 3.7.2005 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___

Toimistoautomaatioryhmä 1 13.3.2006

87 TARJOUKSET KUNNAN WWW-SIVUJEN UUDISTAMISESTA

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät JJ-Net Group OY, Mediasignal Com-munications ja Webforum Finland. Päivän myöhässä tarjouksen jätti Pia Hirvonen/WebEnna.

Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Koska Pia Hirvosen tarjous oli muutenkin varsin niukka, ei sisältänyt mitään konkreettista ehdotusta sivujen ulkonäöstä eikä referenssejä, ei tarjousta käsitelty sen enempää.

Webforumin ehdotusta sivuston ulkonäöksi pidettiin huonona ja julkaisuohjelmaa sekavana.

Toimistoautomaatioryhmän mielestä paras ulkonäkö oli JJ-Net Groupin sivuehdotuksessa. Se on myös huomattavasti halvempi kuin Mediasignal Communicationsilla, mikäli Ekstranettiä ei oteta käyttöön.

Ekstranetin käyttöä ei pidetty tarpeellisena ainakaan kuluvan vuoden aikana, sillä uusien sivujen tekeminen ja käyttöönotto vievät aikansa. JJ-Netin etuina pidettiin myös läheistä sijaintia ja kunnan tuntemusta. JJ-Net on tehnyt mm. Jämin ja Jämin Jänteen sivut. Puhelimitse saatu arvio sivuston tekemiseen oli 31 tuntia ja julkaisuohjelman koulutukseen 3 tuntia.

Toimistoautomaatioryhmä päätti ehdottaa yksimielisesti kunnanhallitukselle, että JJ-Net Group OY:n tarjous kunnan www-sivujen uudistamisesta hyväksytään ja heiltä hankitaan myös julkaisuohjelma. Ekstranettiä ei tässä vaiheessa suositella otettavaksi käyttöön.

Yhdistelmä liitteenä nro 87.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimistoautomaatioryhmän esityksen. Sivujen uusiminen toteutetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

88 OFFICE-KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE

Jämijärven kunnassa on otettu vähän aikaa sitten Microsoft Office toimisto-ohjelmisto. Ohjelmisto poikkeaa jonkin verran aiemmin käytössä olleesta Corel WordPerfectistä.

Toimistoautomaatioryhmä päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että viraston henkilökunnalle järjestetään koulutusta ohjelmiston käytöstä.

Koulutus voitaisiin järjestää esimerkiksi koulun ATK-luokassa.

Tarjouksia koulutuksen järjestämisestä voisi pyytää esim. kansalaisopistoilta ja KAAKista

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy toimistoautomaatioryhmän esityksen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

89 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMISARVIOINTISUUNNITELMA

Mielahti - Pitkälahden alueen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite nro 89.1) on ollut nähtävillä 10. - 24.2.2006 välisen ajan. Suunnitelmaan ei ole jätetty määräaikana yhtään huomautusta.

Viranomaiskommentit / lausunnot pyydettiin: Satakuntaliitolta, Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristönterveydenhuollolta ja tekniseltä lautakunnalta.

Ainoa varsinainen kommentti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuli tekniseltä lautakunnalta, jossa todettiin, että mahdollisimman moni alueen tilan- / maanomistaja osallistuisivat kaavaan ja täten varmistaisivat rakentamisoikeutensa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kaavoitustilanteen tiedokseen ja toteaa, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tulla vielä muutoksia kaavoitushankkeen edetessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

90 VALTIONOSUUSPÄÄTÖSTEN KÄSITTELYYN LIITTYNEEN TILINTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tilintarkastajan on tarkastettava vuosittain, ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Valtionosuuspäätösten tarkastuksen tavoitteena on selvittää valtionosuuspäätösten käsittely kunnan toimielimissä, muutoksen hausta päättäminen sekä valtionosuuksien kirjautuminen kunnan kirjanpitoon ja jaksotus tilinpäätöksessä.

Tilintarkastaja Anu Servo Oy Audiator AB:stä on suorittanut ko. tilintarkastuksen 24.2.2006. Pöytäkirja on liitteenä nro 90.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuksessa ilmenneet asiat tiedokseen ja huomioon otettavaksi jatkossa. Samalla kunnanhallitus saattaa pöytäkirja tiedoksi myös hallintokunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

91 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

1. sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla

1.7. - 31.12.2005

2. kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä rahoituslaskelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___

92 PIENKUNTASEMINAARIIN OSALLISTUMINEN

Suomen Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioon ottamisen liiton toiminnassa. Ensisijaisesti neuvottelukunta edustaa alle 6000 asukkaan jäsenkuntia.

Neuvottelukunta järjestää vuoden 2006 ensimmäisen pienkuntapäivän Jurvassa, Pohjanmaan Nikkarikeskuksessa 18.4.2006. Tilaisuudessa käsitellään erityisesti kunta- ja palvelurakenne uudistusta pienkuntien kannalta sekä pienkuntien elinkeinopolitiikkaa.

Tilaisuuteen osallistuvat Jurvan kunnan johdon lisäksi mm. alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja pienkunta-asiain päällikkö Markku Fagerlund sekä professori Martti Lindman.

Tilaisuus on maksuton.

Kutsutut kunnat ja ohjelma on liitteenä nro 92.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat tilaisuuteen.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajikseen pienkuntapäivään 18.4.2006 Tuija Rannan ja Pentti Virtasen.

_______

93 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 93.1

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2005 oli - 73.986,11 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 402.062,79 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1347 euroon/asukas (v. 2004 1.067 /asukas).

Maksuvalmius oli vuoden aikana välttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 350.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 200.000 euroa).

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2005. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 402.062,79 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

94 VAAKUNAN LUOVUTTAMINEN SATAKUNTALAIS-HÄMÄLÄISELLE OSAKUNNALLE

Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta on Turun yliopiston piirissä toimiva poikkitieteellinen harrastus- / kulttuuriyhdistys, jonka yhtenä perustoimintamuotona on vastavuoroinen yhteydenpito jäsenistönsä kotimaakuntiin. Liite nro 94.1.

Osaltaan tämän yhteistyön tuloksena on Osakunta saanut lahjoituksena useiden maakuntien ja kuntien vaakunoita tiloihinsa muistuttamaan kotiseudusta ja tämän yhteistyön muodon merkityksestä.

Osakunta on kääntynyt nyt myös Jämijärven kunnan puoleen saadakseen Jämijärven kunnan vaakunan (kipsi /puu /tms) vaakunahuoneeseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lahjoittaa kunnan kipsivaakunan Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläiselle Osakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

95 KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSA

Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimushankkeeseen liittyvä neuvottelu koskien kumppanuussopimuksen tahto-osaa järjestettiin 15.3.2006. Paikalla oli edustus sairaanhoitopiirin lisäksi Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymästä ja Jämijärven kunnasta. Pöytäkirja neuvottelusta on liitteenä nro 95.1.

Käydyn neuvottelun pohjalta laadittiin liitteen nro 95.2 mukainen kumppanuussopimuksen tahto-osa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan neuvottelutuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäponnella täydennettynä:

Kunnanhallitus vaatii lisäselvityksiä yöpäivystyksen siirron vaikutuksista kokonaiskustannuksiin ja kuntalaisten turvallisuuteen .

___

96 LAUSUNTO PELASTUSVIRANOMAISISTA JA PÄIVYSTYSALUEJÄRJESTELYISTÄ

Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnan tehostamista eri keinoin. Neuvottelukunta on 28.2.2006 päättänyt pyytää pelastuslaitokselle valmistellun esityksenpohjalta lausunnot pelastusviranomaispalveluita ja päivystysjärjestelyitä koskien aluetyöryhmiltä, kunnilta ja sopimuspalokunnilta. Lausunnot on pyydetty 12.04.2006 mennessä. Lausuntopyyntö on lisämateriaaleineen on esityslistan liitteenä nro 96.1.

Luonnos Jämijärven kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 96.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Satakunnan pelastuslaitokselle oheisen liitteen mukaisen lausunnon koskien pelastusviranomaispalveluja ja päivystysjärjestelyjä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________