Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 4/2006

Laatimispäivämäärä: 28.02.2006

KokoustiedotAika 07.03.2006 kello 19.00
Paikka Pikku Itävalta, Mielahti


65 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 71

66 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 71

67 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 72

68 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 73

69 § VUODEN 2006 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDEN MAKSETTAVAN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN Sivu 74

70 § SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2005 Sivu 75

71 § MUISTUTUS VIHERÄPERÄN TURVETUOTANTOA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (VAPO OY) Sivu 76

72 § "KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS" -HANKKEEN HALLINNOINTI Sivu 77

73 § NIKOTIINIKORVAUSHOITOON TARKOITETTUJEN VALMISTEIDEN LUVANVARAISUUS JA VALVONTA Sivu 78

74 § TILIPOISTOJEN VUODELTA 2005 HYVÄKSYMINEN Sivu 80

75 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / BRIITTA JA AKI RANTANEN Sivu 81

76 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA JUHA TASALA Sivu 82

77 § MIELAHDEN RETKEILYMAJAN "PIKKU ITÄVALTA" PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Sivu 83

78 § TEEMA-ASIAT / DIABETEKSEN HOIDON KEHITTÄMISOHJELMA Sivu 84

79 § SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 Sivu 85

80 § OSTOTARJOUS LEVÄNPÄÄ RN:O 2:190 TILASTA / JUHANI LINNAMÄKI Sivu 86


65 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

66 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa työjärjestystä siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 78, minkä jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

67 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, siivoustoimen uusia menetelmä- ja

aikastandardeja.

- Kuntaliitto, lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän päättyminen 1.1.2006

- Kuntaliitto, kansallinen veteraanipäivä 27.4.2006

- Turun hallinto-oikeus, valitus jätemaksusta

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Kauppila, Huviranta

- Jämijärvi, Huhtasalo

- Jämijärvi, Karvinneva

- Jämijärvi, Rapakko

- Peijari, Isoniitty

- Jämijärvi. Latomäki

- Jämijärvi, Jokima

- Jämijärvi, Rajakallio

- Peijari, Jokipelto

- Jämijärvi, Lepikko

- Tilastokeskus, kuntien vuoden 2006 talousarviotilaston tiedonantajapalaute

- Omaiset mielenterveystyön tukena Satakunnan yhdistys ry, toiminta-anomus vuodelle 2006, toimintakertomus vuosi 2005, tasekirja 31.12.2005, toimintasuunnitelma vuosi 2006

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2006

- Satakuntaliitto, Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös

- Kankaanpään ktt ky, näytetiedot

- Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200602


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

68 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 31.01.2006

Perusturvalautakunta 31.01.2006

Tekninen lautakunta 08.02.2006

Perusturvalautakunta 17.02.2006

Sivistyslautakunta 15.02.2006

Tarkastuslautakunta 15.02.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

69 § VUODEN 2006 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDEN MAKSETTAVAN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkistanut sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden maksettavan määrän sisäasiainministeriön oikaistua siirtymätasauksia koskevaa päätöstä.

Tarkastus merkitsee Jämijärven kunnalle 474 euron vähennystä vuoden 2006 sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tarkistamisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________


70 § SEUTULIPUN VALTIONAVUN MAKSAMINEN AJALTA 1.7.-31.12.2005

Jämijärven kunta on hakenut valtionavustusta matkalippujen hinnan alennuksiin vuodelle 2005.

Länsi-Suomen lääninhallitus on tehnyt 12.4.2005 päätöksen 1000,00 euron valtionavustuksen myöntämisestä ko. tarkoitukseen.

Päätöksellään 16.2.2006 lääninhallitus on myöntänyt lisää valtionavustusta 915,80 euroa. Lisämyöntö perustuu ilmoitettuihin seurantatietoihin (1.7.-31.12.2005).

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta valittamalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

71 § MUISTUTUS VIHERÄPERÄN TURVETUOTANTOA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (VAPO OY)

Kunnanhallituksen kokouksessa 14.2.2006 sovittiin, että kunta tekee muistutuksen VAPO OY:n Viheräperän turvetuotantoa koskevaan ympäristölupahakemukseen. Muistutus annettiin teknisen toimiston valmisteltavaksi. Yhteenveto ympäristölupahakemuksesta kuulutuksineen on liitteenä nro 71.1.

Virkamiestyönä laadittu muistutus on toimitettu määräaikaan mennessä Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon. Liite nro 71.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee jätetyn muistutuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

72 § "KANSAINVÄLINEN SAUVAKÄVELYTEMPAUS" -HANKKEEN HALLINNOINTI

Jämijärven Jämillä on kesäkuussa 2006 kansainvälinen sauvakävelyn maailmanennätyskokeilu. Kansainvälinen yhteistyö on sauvakävelyn osalta muutoinkin aktivoitumassa. Varsinkin Saksasta on osoitettu kiinnostusta Pohjois-Satakuntaa kohtaan.

Asiaan liittyen on syntynyt hankeaihio, jolla on tarkoitus luoda toimintalinjat sekä Suomessa että Saksassa tapahtuville sauvakävelytempauksille. Tempausten oheen on tarkoitus suunnitella ja kehittää oheistoimintaa. Hankkeessa syntyvällä konseptilla pyritään aktivoimaan erityisesti naisia, nuoria ja lapsia liikkumaan sekä työikäisiä työkyvyn ylläpitoon.

Tavoitteena on saada aikaan uudentyyppinen toimintamalli, jossa yhdistyvät yhteismarkkinoinnin lisäksi harrastustoiminta, liikunta, matkailu ja kulttuuri; kaikki yhdellä kertaa.

Idean pohjalta on laadittu hankehakemus Leader+ -rahoitusta varten. Liite nro 72.1.

Käydyissä neuvotteluissa rahoittajan kanssa Jämijärven kuntaa on pidetty parhaana osapuolena hankkeen hallinnoijaksi. Hallinnointi ei aiheuta käytetyn työpanoksen lisäksi muita kustannuksia.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen hankehakemusluonnoksen, jossa kunta on nimetty hankkeen hakijaksi eli hallinnoijaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

73 § NIKOTIINIKORVAUSHOITOON TARKOITETTUJEN VALMISTEIDEN LUVANVARAISUUS JA VALVONTA

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden luvanvarainen myynti tulee mahdolliseksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa apteekkien lisäksi. Valmisteita saadaan myydä kaupoissa kunnan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18-vuotiaille.

Lääkelain muutos tuli voimaan 1. päivänä helmikuuta 2006. Kunnan tulisi viipymättä päättää nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomainen, myyntilupien ja valvonnan maksullisuus sekä maksujen yleiset perusteet. Lisäksi kunnan tulisi ryhtyä taksan valmisteluun, jotta taksa voitaisiin saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti.

Kunnanvaltuusto päättää siitä, mikä viranomainen kunnassa hoitaa lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät ja peritäänkö vähittäismyyntiluvista ja valvonnasta maksuja. Viranomainen määrätään johtosäännöllä. Valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää valtuuston sille siirtämää toimivaltaa edelleen. Huomioitavaa on, että kunnanvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa vain kunnan toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kysymyksessä on viranomaistehtävä. Lupa- ja valvonta-asiaan liittyy julkisen vallan käyttämistä, minkä vuoksi toimivaltaa ei voida siirtää työsuhteisille. Lääkelaissa ei aseteta erityisvaatimuksia lupa- ja valvontaviranomaiselle, joskin lain esitöissä todetaan tehtävän soveltuvuus terveydensuojelun yhteyteen.

Kunta voi hoitaa lääkelain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunnanvaltuusto voi antaa lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät toisen kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi kuntalain 76 ja 77 §:n yhteistoiminnan puitteissa. Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehtävien hoitamisesta.

Kuntayhtymän osalta on varmistettava, että kuntayhtymän perussopimuksessa määritelty toimiala kattaa tehtävät. Muussa tapauksessa tehtävien vastaanottaminen edellyttää kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista.

Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hygieenikko Laura Juhantalo esittää, että jäsenkunnissa valtuustot päättäisivät, että lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Kankaanpään ktt ky:n ympäristö-terveydenhuolto. Kuntayhtymän hallitus voi tämän jälkeen tehdä delegointipäätöksen viranhaltijalle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Jämijärven kunnan alueella nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

74 § TILIPOISTOJEN VUODELTA 2005 HYVÄKSYMINEN

Yleisessä toimistossa on valmisteltu esitys tilipoistoiksi vuodelta 2005.

Tilipoistojen yhteismäärä on 17.447,02 euroa. Liite nro 74.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilipoistot vuoden 2005 osalta oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

75 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / BRIITTA JA AKI RANTANEN

Useita vuosia on kunnassa käyty keskustelua ns. vanhan terveystalon kohtalosta.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8.11.2005 § 317 laittaa talon myyntiin siten, että siitä pyydetään julkiset tarjoukset ehdolla, että kunta voi hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset pyydettiin 31.1.2006 klo 15.00 mennessä. Liite nro 75.1. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Liite nro 75.2. Tarjouksen jättivät Briitta ja Aki Rantanen.

Kunnanhallitus käsitteli epävirallisesti tarjousta edellisessä kokouksessaan 14.2.2006 ja tällöin sovittiin, että tarjouksen pohjalta laaditaan kauppakirjaluonnos.

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 75.3.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aki ja Briitta Rantasen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti Hilkka Lahdensivun kannattamana, että kiinteistöä ei myytäisi. Perusteluna he esittivät, että ko tontti on hyvä rakennuspaikka korkeatasoisille asunnoille. Tämän jälkeen käytettiin useita puheenvuoroja, joissa kannatettiin esittelijän tekemää esitystä kiinteistön myymiseksi. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun kiinteistön myynnistä hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli äänestää.

Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritettaisiin kädennostolla. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä äänesti myynnin puolesta 5 henkilöä (Leponiemi, Kujala, Ranta, Rajalahti ja Leppihalme) ja myyntiä vastaan 2 henkilöä (Seppälä ja Lahdensivu).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi myynnin osalta tuli esittelijän tekemä ehdotus.

Puheenjohtajan avattua keskustelun kauppakirjaluonnoksen ehdoista kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa kauppakirjan kohdan nro 8. Tämän päätöksen mukainen kauppakirjaluonnos on liitteenä 75.4.

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun tästä asiakohdasta hän totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Aki ja Briita Rantasen välisen kauppakirjan liitteen nro 75.4 mukaisesti.

___________

76 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HEIDI KAILASTO JA JUHA TASALA

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 10.01.2006 § 26 Heidi Kailaston ja Juha Tasalan jättämää tarjousta n. 3,2 ha määräalasta Levänpää 2:190 nimisestä tilasta.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

Kauppakirjan valmistelun yhteydessä on määräalan muoto hieman muuttunut johtuen siitä, että osa tarjouksessa olleesta määräalasta on Saari-nimistä tilaa RN:o 2:36, jonka lainhuutoasia on vielä kesken.

Laadittu kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 76.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Heidi Kailasto ja Juha Tasalan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

77 § MIELAHDEN RETKEILYMAJAN "PIKKU ITÄVALTA" PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Mielahden retkeilymajalle "Pikku Itävallalle" on laadittu oheisen liitteen nro 77.1 mukainen pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma edellyttää kunnanhallituksen hyväksyntää.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Mielahden retkeilymajan pelastussuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

78 § TEEMA-ASIAT / DIABETEKSEN HOIDON KEHITTÄMISOHJELMA

Valtakunnallisilla Suomen Diabetesliiton järjestämillä koulutuspäivillä esiteltiin mm. kuntapäättäjille tarkoitettu diabeteksen ehkäisyn ja hoidon infopaketti.

Diabeteshan uhkaa kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia jatkossa melkoisesti.

Jämijärven terveysaseman vastaava terveydenhoitaja Kirsti Yli-Rämi tulee kunnanhallituksen kokoukseen informoimaan kunnanhallituksen jäseniä diabeteksen kehittämisohjelmasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastaava terveydenhoitaja Kirsti Yli-Rämi poistui kokouksesta klo 19.30.

_________

79 § SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto laatii valtuustokauden kattavan maakuntaohjelman. Satakunnan ensimmäinen maakuntaohjelma 2003 - 2006 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa syksyllä 2003.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämistavoitteet ja painopisteet, kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Ohjelma laaditaan laajassa yhteistyössä kaikkien maakunnallisten toimijoiden kanssa. Ohjelman laadinnassa otetaan huomioon uuden SOVA -lain vaatimukset.

Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja maakuntaa koskevat muut ohjelmat ja suunnitelmat.

Satakuntaliitto pyytää kuntakentän hanke- ja määrärahaesitykset keskitetysti seutuorganisaatioilta: Porin Seutu - Karhukunnat, Rauman Seutu - seutuyhteistyö ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy.

Satakuntaliiton jäsenkuntia ja niiden hallinnassa olevia kuntayhtymiä, elinkeino-organisaatioita, kehittämis-, teknologia- ja tutkimusorganisaatioita yms. pyydetään toimittamaan omat hanke-esityksensä suoraan oman alueensa organisaatiolle.

Hankkeilla tarkoitetaan seudun ja maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiä ja vaikuttavia hankkeita, jotka on perusteltua rahoittaa valtion talousarvioihin sisältyvin aluekehitysmäärärahoin vuosina 2007 - 2010.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Jämijärven kunnan hankkeina maakuntaohjelmaan v 2007 - 2010 seuraavat hankkeet:

- Niinisalo - Kilvakkala tien korjaaminen ja mutkien oikaiseminen välillä Jämijärvi - Kilvakkala

- Jämin neljän vuoden ajan elämysmaailma

- Länsi-Suomen liikunnan ja urheilun alueellinen kehittämiskeskus.

- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Jämijärven kirkonkylä - Jämi, sisältäen kevyen liikenteen yhteyden Mertiörannan kurssikeskuksesta.

Lisäksi Jämijärvi puoltaa kaikkia Niinisalon varuskunnan hankkeita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

80 § OSTOTARJOUS LEVÄNPÄÄ RN:O 2:190 TILASTA / JUHANI LINNAMÄKI

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.01.2006 § 26 käsitellyt Heidi Kailaston ja Juha Tasalan jättämää tarjousta n. 3,2 ha:n määräalasta Levänpää RN:o 2:190 nimisestä tilasta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä tarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi. Kailastolla ja Tasalalla on tarkoituksena rakentaa ko. määräalalle omakotitalo.

Em. käsittelyn jälkeen on kunnanhallitukselle toimitettu oheisen liitteen nro 80.1 mukainen 15.2.2006 saapunut tarjous.

Tarjouksen on jättänyt Juhani Linnamäki.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä Juhani Linnamäen tarjouksen tiedokseen ja

2. saattaa hänelle tiedoksi kunnanhallituksen päätös 10.01.2006 § 26, jolla Heidi Kailaston ja Juha Tasalan tarjous oli hyväksytty kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________