Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 3/2006

Laatimispäivämäärä: 07.02.2006

KokoustiedotAika 14.2.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 45

45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 45

46 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 46

47 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 47

48 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10. - 31.12.2005 Sivu 48

49 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA Sivu 49

50 PIKKU ITÄVALLAN HINNOITTELU JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 51

51 KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.2.2006 LUKIEN Sivu 52

52 PERUSTOIMENTULOTUKEEN MAKSETTAVA VALTIONOSUUSENNAKKO VUODELTA 2006  Sivu 54

53 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON Sivu 55

54 TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI Sivu 59

55 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 07.02.2006 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 60

56 KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2005 Sivu 61

57 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / LEARNPOINT OY Sivu 62

58 VALTIONOSUUSPÄÄTÖSTEN OIKAISUJA VUODELLE 2006 Sivu 63

59 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2005 Sivu 64

60 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN Sivu 65

61 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN PUHTIPOJAT OY:LLE Sivu 65

62 SININAUHALIITON HANKKEEN OSATOTEUTTAMINEN JÄMIJÄRVELLÄ Sivu 66

63 VASTAUS PIRJO JA ERKKI KOSKENSALON TIEDUSTELUUN KOIRAVEROSTA Sivu 6744 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 54, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

46 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kunnallinen työmarkkinalaitos, opas tasa-arvo suunnitteluun

- Kuntien eläkevakuutus, saldoilmoitus Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Länsi-Suomen lääninhallitus, talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava korvaus Länsi-Suomen läänissä vuonna 2006

- Kiinteistönluovutusilmoitus

- Jämijärvi, Narvi II

- Jämijärvi, Kannosto

- Jämijärvi, Hakala

- Kauppila, Lahti

- Tykköö, Kurkikeidas

- Jämijärvi, Narvi II

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2005

- Satakuntaliitto, Satakuntaliiton EU-osarahoittaman Jämin lentobensiiniaseman ja sen lähialueen kehittäminen -hankkeen kustannusrakenteen muuttaminen

- Kansaneläkelaitos, kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuessa 1.1.2006 lukien

- Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-Ympäristöministeriö, päätös aluearkkitehdin palkkaamisesta aiheutuvien keskimääräisten kustannusten vahvistamisesta vuodelle 2006

- Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200601

- Kuntien eläkevakuutus, ilmoitus takaajille, Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Kuntien eläkevakuutus, palkkaperusteisen KuEL-ennakkomaksujen tilitys vuodelta 2006

- Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2006 eläkemenoperusteinen ennakkomaksu

- Ikaalisten kaupunki, Kansalaisopisto, laskelma Jämijärven kunnan osuudesta v. 2005

- Sosiaali- ja terveysministeriö, lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän lakkauttaminen1.1.2006 lukien

- Ikaalisten kaupunki, Laajakaistahanke; kuntarahoitusosuus (6/2006)

- Tykistöprikaati, Ranger-lentotiedustelujärjestelmän pelastustoimen käsky Jämin valvomattomalla lentopaikalla

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

47 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Satakunnan maanpuolustuspiiri,

johtoryhmän kokous 13.12.2005

- Jat-kiinteistöt Oy, ylimääräinen yhtiökokous 20.01.2006

- Perusturvalautakunta 31.01.2006

- Vapaa-aikalautakunta 02.02.2006

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______
48 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10. - 31.12.2005


Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävänä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10. - 31.12.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Yhteistyötoimikunta 17 13.12.2005

Kunnanhallitus 356 13.12.2005

Kunnanhallitus 41 23.01.2005

49 KUNTA-ALAN TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VALINTA

Kuntien nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2005. Uuden neljän vuoden toimikauden jäsenet on valittava marras-joulukuun aikana v. 2005.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää toimialueenaan olevalla työpaikalla riittävän ajoissa valintojen valmistelutoimet sekä huolehtia, että kunnassa ryhdytään työsuojeluorganisaation henkilöstöä edustavien jäsenten valintoja koskeviin järjestelyihin liitteen 17.1. mukaisesti.

Jämijärvellä toimenpiteistä on keskusteltu ja päädytty järjestelmään, jossa kaikkia työntekijöitä edustaa yksi valtuutettu ja kolmelta työpaikalta olisi työsuojeluasiamies. Rami Heikkilän nimi on ollut esillä työsuojeluvaltuutetuksi ja hän suostuisi liitteen 17.2. mukaisesti. Koska asiasta seuraa kustannusvaikutuksia, asia on syytä jättää kunnanhallituksen päätettäväksi.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle Rami Heikkilää työsuojeluvaltuutetuksi ajalle 01.01.2006 - 31.12.2009 liitteen 17.2. mukaisesti.

Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 356 Rami Heikkilän suostumus on esityslistan liitteenä nro 356.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan tekemän esityksen.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------

KH 41 Lisäselvitykset saadaan kokoukseen mennessä.

Rami Heikkilän suostumus on liitteenä nro 41.1.

Ehdotus: Päätösehdotus kokouksessa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

------

KH 49 Rami Heikkilän suostumus liitteenä. Liite nro 49.1. Sopimus työsuojeluvaltuutetulle annettavista vapautuksista ja ansionmenetyksen korvaamisesta on liitteenä 49.2.

Asiasta on käyty neuvottelu 7.2.2006, jossa olivat mukana Rami Heikkilä, Auli Ranta ja Esa Ala-Karvia.

Neuvotteluissa sovittiin asiasta seuraavasti:

- vain tehdyistä tunneista maksetaan

- maksimituntimäärä on 5 tuntia/viikko

- palkkio on 11,75 tunnilta

- laskutusjakso on 3 kuukautta (tuntien tasausjakso)

Liitteenä nro 49.3 on laskutukseen liittyvä lomake.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Rami Heikkilän koko kunnan työsuojeluvaltuutetuksi ajalle 20.2.2006 - 31.12.2009, 7.2.2006 neuvotelluin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Vapaa-aikalautakunta 5 04.02.2006

50 PIKKU ITÄVALLAN HINNOITTELU JA KÄYTTÖOHJEET

Vapaa-aikaltk

5 Kunnanhallitus on antanut vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi Pikku Itävallan hinnoittelun ja käyttöohjeet. Liitteenä keskusteltavana ollut luonnos.

Ehdotus: Laadittaneen luonnoksen perusteella tarkennettu ehdotus.

Päätös: Laadittiin liitteen mukainen ehdotus hinnoittelulle ja käyttöohjeiksi.

KH 50

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pikku Itävallan hinnoittelun ja käyttöohjeet liitteen nro 50.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 23 10.01.2006

Perusturvalautakunta 15 31.01.2006

51 KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.2.2006 LUKIEN

Kh 23 Kelan Kankaanpään vakuutuspiirin palveluverkon muodostavat Kankaanpään, Merikarvian ja Lavian toimistot.

Nämä täyden palvelun toimistot palvelevat asiakkaita arkipäivisin klo 09.00 - 16.00 välisenä aikana sekä Kankaanpään toimisto tiistaisin klo 08.00 - 17.00.

Sivupalvelupisteet Honkajoella, Siikaisissa ja Karviassa on suljettu v. 2003. Jämijärven sivupalvelupiste on tällä hetkellä ainut Kankaanpään vakuutuspiirin alueella vielä toimiva sivupiste.

Koko Lounais-Suomen vakuutusalueella on jäljellä 4 sivuvastaanottoa, jotka nekin on viimeisen tiedon mukaan lopetettu 1.1.2006 lukien Jämijärveä lukuun ottamatta.

Kelan Kankaanpään vakuutuspiiristä on tullut kirje, että viimeinen toiminnassa oleva sivutoimipiste eli Jämijärven sivutoimipiste lopetetaan 1.2.2006 lukien.

Perustelut ilmenevät liitteestä. Liite nro 23.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedokseen Jämijärven sivupalvelupisteen lakkauttamisen 1.2.2006 lukien

2. selvittää yhteispalvelupisteen toimintamahdollisuuden

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------

Perusturva ltk 15 Perusturvakeskuksen työntekijöiden tehtäväalueeseen tullee kuulumaan yleisimpien Kelan lomakkeiden täyttöapu. Liitteen 15.1. mukaisesti Kela maksaa sopimuksen tehneelle kunnalle korvausta lomakkeiden täytöstä 3,00 /hakemus. Virkailija saa tarvittaessa koulutusta.

Ehdotus: Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kelan kanssa solmitaan sopimus yleisimpien lomakkeiden täytöstä hintaan 3,00 / hakemus ja Perusturvakeskuksen virkailija saa koulutusta Kelalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

----

Kunnanhallitus 23 10.01.2006

Perusturvalautakunta 15 31.01.2006

KH 51

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

______

Perusturvalautakunta 10 31.01.2006

52 PERUSTOIMEENTULOTUKEEN MAKSETTAVA VALTIONOSUUSENNAKKO VUODELTA 2006

Perusturvaltk 10 Länsi-Suomen lääninhallituksen 3.1.2006 päätös perustoimeentulotukeen maksettavasta valtionosuusennakosta vuodelta 2006 liitteenä 10.1.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää että, Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoon saatetuksi ja ettei siitä haeta oikaisua.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

-------

KH 52 Länsi-Suomen lääninhallituksen 3.1 päätös on liitteenä nro 52.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lääninhallituksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

______

Perusturvalautakunta 72

Perusturvalautakunta 90

Perusturvalautakunta 11 31.01.2006

53 TUKEA PIENTEN LASTEN HOITOON

ptl 72 Yksityisten perhepäivähoitajien kirje on liitteenä 72.1. Kirjeen sisältämistä asioista on keskusteltu allekirjoittaneiden perhepäivähoitajien kanssa 12.05.2005. Esiin nousi varahenkilön tarve sairastapauksessa, kansaneläkelaitoksen maksuosuus (liite 72.2.), yksityisten hoitajien palkkausasia, kunnan

Mahdollinen maksuosuus, kotihoidon tuen kuntalisä ja ryhmäperhepäivähoidon tilat. Em asioita on syytä selvittää oikean ratkaisun löytämiseksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja jatkossa tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Perusturvalautakunta keskusteli asiasta. Asian selvitystä jatketaan.

Ptl 90 28.11.2002 on perusturvalautakunta oikeuttanut palkkaamaan perhepäivähoitajan 01.12.2002 alkaen kartoituksen ja tiedustelun perusteella. Perusturvalautakunnan kokouksessa yksityisten perhepäivähoitajien 12.05.2002 allekirjoitettu kirje on ollut tiedoksi saatettavissa asioissa 12.12.2002 150 (ei liitteenä).

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat jättäneet uuden 06.06.2005 allekirjoitetun kirjeen (liite 90.1.), jossa ehdotuksina on, että kunta ryhtyisi tukemaan yksityistä perhepäivähoitoa. Lisäksi he toivovat kunnalta apua lasten tarvitessa varahoitopaikkaa.

Yksityiset perhepäivähoitajat veloittavat lapsen hoidosta vanhemmilta:Ensimmäisestä lapsesta 200,00 ja perheen toisesta lapsesta 180,00

Kelan maksuosuus 137,33 137,33

Yhteensä palkka/kk 337,33 317,33

Yksityisten perhepäivähoitajien hoitomaksusuositus on 500,00 euroa kokopäivän hoidossa olevasta lapsesta ja 300,00 euroa puoli päivää hoidossa olevasta lapsesta kuukaudessa. Kunnan maksuosuudeksi tulisi 162,67 euroa (kokopäivälapsesta - korjaus II lapsesta) ja 182,67 euroa puolipäivälapsesta.

Kunnan perhepäivähoitajien palkat ovat noin 600 - 1755 euroa + 10 % henkilökohtaista lisää sekä sivukuluja 27 %. Palkan suuruus määräytyy hoidossa olevien lapsien lukumäärän (saa olla omat lapset mukaan lukien 4 kokopäiväistä ja yksi osapäivälapsi), hoitajan koulutuksen, erityislasten, epäsäännöllisen työn, jne mukaan. Ylityöstä kunnan perhepäivähoitajalle maksetaan 100 % 16:sta tunnilta ja seuraavilta tunneilta 80 %. Kulukorvaukset/ateria pitkältä päivältä 4,73 euroa/lapsi * 21 päivää=496,65 euroa/kk. Lyhyt päivä 3,96 euroa/lapsi.

Ryhmäperhepäivähoitajien peruspalkka on noin 1476,66 euroa/kk + 10 % henkilökohtaista lisää + ylityöt ja 27 % sivukuluja. Ryhmäperhepäivähoidossa aterioiden ja tilojen kustannukset tulevat kunnan maksettavaksi.

Kunnan perimät hoitomaksut ovat tulosidonnaisia, jos hoitomaksu jää alle 18,00 sitä ei peritä. Ylin hoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 200,00 euroa ja toisesta 180,00 euroa, samoin kuin yksityisessä päivähoidossa.

Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa, Haukiputaalla, Kontiolahdella, Oulussa, Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä, jossa on selkeä kuntalisän maksujärjestelmä. Kuntalisän määrä vaihtelee kunnittain noin 120,00 - 250,00 euroon kuukaudessa/lapsi. Yksityisen hoidon kuntalisän ehtona on, että lapsi kuuluu lakisääteisen hoidon tuen piiriin. Kela myöntää ja maksaa sopimuksen tehneiden kuntien kuntalisän yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Perheet voivat saada Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisen lapsen hoidosta silloin kun lapsen vanhemmat valitsevat kunnan päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän palvelun. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Tuen saamisen edellytyksenä on, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

Jämijärven kunnassa olisi perheiden valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi ja kunnallisten perhepäivähoidon kustannusten hillitsemiseksi syytä ottaa käyttöön lakisääteisten tukien lisäksi kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä olisi 168,00 euroa/yksityisessä hoidossa oleva lapsi/kk. Kelan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan Kela myöntäisi ja maksaisi lakimääräisen tuen ja kuntalisän. Jämijärven kunnan talousarviossa kustannuspaikka olisi 2035 ja tilikohta 6010, muut kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset. Kuntalisää varten ei ole varattu talousarviossa rahaa, mutta jatkossa odotettavissa on kustannussäästöjä kunnan oman palvelurakenteen osalta. Kuntalisä otettaisiin käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus Kelan kanssa on tehty. Hakemuksia saisi Kansaneläkelaitokselta ja hakemuslomakkeeseen tulisi perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä.

Kuntalisän käyttöönotossa ja maksamisessa noudatetaan So 205 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20.12.1996/1128.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. ottaa käyttöön yksityisen päivähoidon kuntalisän 168,00 E/yksityisessä

hoidossa oleva lapsi/kk. Kuntalisä otetaan toistaiseksi käyttöön 01.08.2005 alkaen tai kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

2. että, hakemuslomakkeeseen tulee perhepäivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä siitä, että hoitaja on kunnan hyväksymä

3. että, toistaiseksi kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

4. pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa hyväksymään asian ehdotetussa muodossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunnan esittämää yksityisen hoidon kuntalisää ei vielä ole Jämijärvellä otettu käyttöön. Yksityisen hoidon käsitettä on syytä laajentaa seuraavasti: 1. omassa kodissa perhepäivähoitoa antavat hoitajat 2. lapsen kodissa toimivat yksityiset hoitajat sekä 3. yksityinen päiväkotihoito.

Jämijärvellä kuntalisän maksamisen perusteet ovat:

- Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea.

- Perhe hakee lapselleen valitsemaansa ja kunnan hyväksymään hoitopaikkaan yksityisen hoidon kuntalisän kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta. Kela maksaa myönnetyn tuen jälkikäteen palvelun tuottajalle kun sopimus (Kela myöntää ja maksaa lakimääräisen tuen ja kuntalisän) Kansaneläkelaitoksen kanssa on tehty. Kuntalisä maksetaan kun Kansaneläkelaitoksen edellytykset maksamiselle täyttyvät

- Hoidon loppusumma/kattohinta olisi ensimmäisestä lapsesta 500,00 ja seuraavista perheen lapsista 480,00 . Kuntalisää ei makseta vuosiloman ajalta. Kuntalisää laskettaessa otetaan huomioon hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa. Mikäli hoitoa käytetään esim. 14 pv/kk, lasketaan kattohinta jakamalla kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien lukumäärä.

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saannin edellytys on yli 5 tunnin päivittäinen hoitoaika, joka maksetaan hoitorahaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Kuntalisän laskee kunnan perhepäivähoidon ohjaaja perusturvalautakunnan päättämästä yksityisen hoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että hoitopaikan kattohinnasta vähennetään lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ja maksuasetuksen mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on kuntalisä. Lisän suuruus määräytyy tulojen mukaan. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta ylittää perusturvalautakunnan päättämät kattohinnat, vanhemmat maksavat itse ylittävän osuuden.

- Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus kuntalisän myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Yksityisen päivähoidon palvelun käyttäjän pitää tarkistaa lapsensa hoitopäivien määrä kalenterikuukausittain. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Tukea ei makseta takautuvasti. Tuki päättyy viimeistään lapsen aloittaessa perusopetuksen koulussa. Tuki päättyy myös lapsen vaihtaessa asuinpaikkakuntaa. Kuntalisään eivät ole oikeutettuja kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa olevat lapset.

- Kuntalisä on talousarviosidonnainen ja kunnalle harkinnanvarainen lisä.

- Tukea ei makseta, jos vanhemmat saavat lapsesta kotihoidon tukea tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella.

- Kunta ei sitoudu varahoitopaikkajärjestelyihin.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osaltaan em. Jämijärven kuntalisän maksamisen perusteet sekä päättää pyytää kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti, sekä osoittamaan määrärahan yksityisen hoidon tuen kuntalisää varten, koska menoerää ei pystytä kattamaan perusturvalautakunnan talousarvion sisällä. Valtaosaltaan lakisääteiset pakolliset toiminnot ovat niitä, joita ei pystytä sopeuttamaan ilman menojen ylityksiä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----

KH 53


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä edellä mainitut Jämijärven yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen perusteet lisäyksellä, että kuntalisä maksetaan Kelan kautta Jämijärviläiselle hoidon tuottajalle.

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustoa päättämään yksityisen hoidon kuntalisän maksamisen aloittamisesta Jämijärvellä em. kuntalisän maksamisen perusteiden mukaisesti.

Kuntalisä otetaan käyttöön kun toiminnan vaatimat järjestelyt sekä sopimus Kelan kanssa on tehty.

Perusturvalautakunnan talousarviossa ei ole määrärahaa yksityisen hoidon kuntalisää varten, joten pyritään kaikin mahdollisin toimin vähentämään menoylityksiä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsitte- lyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Auli Ranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.

_______

54 TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI

Toimitusjohtaja Paavo Tikkanen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:stä tulee esittelemään kunnanhallitukselle juuri valmistunutta Pohjois-Satakunnan elinkeinostrategiaa.

Kunnanhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tämän lisäksi kysellä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimista ja toiminnasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee teema-asiasta saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Paavo Tikkanen oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.37.

_____

55 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 07.02.2006 LAILLISUUSVALVONTA

JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 07.02.2006. Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

3. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2006

4. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2006

5. Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2006

6. Ilmoitus ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

7. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

- tutustuminen Jämi Areenaan

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

07.02.2006 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

56 KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2005

Kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei ole peritty korkoa osana taloyhtiön tervehdyttämisohjelmaa.

Taloyhtiötä koskevista lyhennyksistä on myös pidättäydytty. Lainojen pääoma on yhteensä 57.116,86.

Tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet vuoden 2003 lopussa.

Taloyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) että kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei peritä korkoa vuodelta 2005

2) ettei lyhennyksiä laskuteta vuoden 2005 osalta

3) kehottaa taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää laatimaan taloyhtiölle uusi tervehdyttämisohjelma.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

57 TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN / LEARNPOINT OY

Kunnan lanka- ja matkapuhelinliikenteen kilpailuttamisesta on jo useita vuosia ja se on siten taas tullut ajankohtaiseksi.

Tarjouksien pyytäminen ja niiden vertailu on tullut yhä vaikeammaksi ja siksi useat kunnat sekä yritykset käyttävät kilpailuttamisessa konsultointiyrityksiä.

Kunnan puhelinliikenteen kilpailuttamisesta on neuvoteltu Learnpoint Oy:n kanssa, jonka asiakaskunta ilmenee liitteestä nro 57.1.

Neuvottelun pohjalta he ovat jättäneet oheisen liitteen nro 57.2 mukaisen sopimusluonnoksen. Kunnan tietoliikennevastaava Tuomo Leikkola puoltaa oheisen liitteen mukaisen sopimuksen tekemistä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen (tarjouksen) Learnpoint Oy:n kanssa lanka-, matkapuhelin ja tietoliikenteen kilpailuttamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

58 VALTIONOSUUSPÄÄTÖSTEN OIKAISUJA VUODELLE 2006

Sisäasiainministeriö ja Opetusministeriö ovat oikaisseet seuraavia valtionosuuspäätöksiä siirtymätasauksen laskentatietojen muuttuessa:

- siirtymätasaus v. 2006

- opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävä valtionosuus v. 2006

Päätöksien aiheuttamat muutokset Jämijärven kunnan valtionosuuksiin ovat marginaaliset.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee oikaisupäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

59 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2005

Opetusministeriö on tehnyt tarkistamispäätöksen vuoden 2005 valtionosuuksiin. Jämijärven kunnan osalta se merkitsee valtionosuuksien lisääntymistä 12.000 eurolla.

Oleellisemmat muutokset ovat perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuksien lisääntyminen ja kunnan rahoitusosuuden pienentyminen. Esiopetuksen osalta kunta taas on saanut liikaa valtionosuuksia 2472 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

60 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN

Jämijärven keskusvaalilautakunnan sihteerille Marketta Viitaniemelle on maksettu kunnanhallituksen 2.7.2003 205 päätöksen mukaisesti erilliskorvausta 700 euroa/vaali.
Palkkio korotettiin tuolloin, koska se oli selvästi jäänyt jälkeen muiden kuntien palkkioista ja ennakkoäänestyksen hoitaminen tuli kuntien vastuulle.

Päätöstä tehtäessä ei tuolloin huomioitu ns. kaksiosaisten vaalien (presidentin vaalit) palkkion suuruutta. Lisäksi tehtävämäärältään eri vaalit eivät ole samanarvoisia, vaan kunnallisvaalit tettävät huomattavasti enemmän töitä kuin muut vaalit.

Em. perusteella vuoden 2003 päätöstä on syytä tarkistaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 1.1.2006 alkaen seuraava:

1. kuntavaaleissa 800

2. valtiollisissa vaaleissa 700 ja

3. kaksoisvaaleissa 75 % kummankin vaalin palkkiosta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn tapahtuvaksi ennen seuraavia vaaleja.

_______

61 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN PUHTIPOJAT OY:LLE

Jämin Puhtipojat Oy anoo väliaikaista rahoitusta leader+ -hankkeelleen "Jämin loma-asuntojen markkinointi - ja kehittämishanke". Hankkeen toteutusaika on 6.9.2005 - 31.12.2006.

Hankkeen kokonaiskulut ovat 40.500 euroa, johon saadaan avustusta 75 % eli 30.375 euroa.

Anottu väliaikaisen rahoituksen suuruus on 10.000 euroa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2005 62 päättänyt leader+ hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa:

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 16.500 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 13.500 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Puhtipojat Oy:lle 10.000 euronväliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen nro 61.1 mukaisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_________

Kunnanhallitus 119 29.03.2005

62 SININAUHALIITON HANKKEEN OSATOTEUTTAMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

M20 hanke tarkoittaa valtakunnallista Sininauhaliiton hallinnoimaa ja RAY:n rahoittamaa päihdehaittojen vähentämisen ja ehkäisyn projektia. Hanke toteutetaan maakunnittain ja Pirkanmaalla kohdekunnaksi on valittu Ikaalinen. Maakunnittain valitun alueen ja kunnan ehtona on ollut, että siellä tai sinne on perusteilla Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Ikaalinen on täyttänyt nämä ehdot, sillä paikkakunnalla toimiva Toivon Portti ry edustaa Kristillinen Raittiusliitto- nimisen sininauhaliiton jäsenjärjestön paikallisosastoa. Hankkeen kestoaika on n. 3 vuotta.

Tavoitteena on tuottaa hankkeen avulla päihdeongelmaisille alueille vaihtoehtoisia ja päihteetöntä päivittäistoimintaa. Eräänä tavoitteena on aktivoida järjestöjen kansalaistoiminnan roolia ja mahdollistaa syrjäytyneiden ja päihdeongelmaisten osallisuutta toimijoina ja täysivaltaisina kansalaisina.

M20 Ikaalinen hankkeen työntekijänä vastuullisena työntekijänä toimii Juhani Haveri, joka Sininauhaliiton pitkäaikainen päihdetyöntekijä ja ohjausryhmän puheenjohtajana on Aki Rantanen.

Projekti on tiedustellut mahdollisuutta käyttää toimintansa Jämijärven tukikohtana kerrostalossa vapaana olevaa 3 h + k suuruista huoneistoa.

Asiaa on käsitelty taloyhtiön hallituksessa, jossa on todettu, ettei heillä ole mitään asiaa vastaan, mikäli kunta maksaa vuokran samoin kuin muistakin tyhjistä asunnoista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää anotun huoneiston käyttöoikeuden ko. hankkeelle. Päätös on voimassa vuoden 2005 loppuun saakka ja sillä ehdolla, ettei asuntoa tarvita asuntokäyttöön.

-----

KH 62 M20 ohjausryhmä on anonut jatkoaikaa huoneiston käyttöoikeudelle. Liite nro 62.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa anotun huoneiston käyttöoikeutta. Päätös on voimassa toistaiseksi ja sillä ehdolla, ettei asuntoa tarvita asuntokäyttössä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

63 VASTAUS PIRJO JA ERKKI KOSKENSALON TIEDUSTELUUN KOIRAVEROSTA

Pirjo ja Erkki Koskensalo ovat lähettäneet 1.2.2006 päivätyn tiedustelun, jolla he ovat pyytäneet vastausta seuraaviin kysymyksiin:

1. Mihin kunnassa perittävä koiravero perustuu?

2. Mitä vastinetta he saavat maksettuaan koiraveron kolmesta koirasta (Venäjänajokoiria, tarkoitettu metsästyskäyttöön)?

He ovat lisäksi pyytäneet huomioimaan sellaisen seikan, että monet asukasystävälliset kunnat ovat poistaneet kyseisen veron aiheettomana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pirjo ja Erkki Koskensalolle seuraavan sisältöisen vastauksen:

1. Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty. Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.10.2005 68 päättänyt määrätä Jämijärven kunnan koiraveroksi vuodelle 2006 17 euroa.

Seuraavan kerran koiraveron periminen/perimättä jättäminen tulee käsittelyyn v. 2007 budjetin laatimisen yhteydessä loka-marraskuussa 2006.

2. Koiraverolla katetaan mm. eläinsuojelulain 15 :n mukaisesta toiminnasta kunnalle aiheutuvia kuluja. Kunnalla on lakiin perustuen Tapio Mäntylän kanssa sopimus irtoeläimien vastaanottamisesta ja hoitamisesta. Sopimus ja siihen liittyvä lainsäädäntö on liitteenä 63.1.

Vastineeksi koiran omistajille voidaan lukea myös kunnan investointiohjelmassa v. 2007 oleva koirapuiston rakentaminen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________