Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2006

Laatimispäivämäärä: 02.01.2006

KokoustiedotAika 10.01.2006 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 1

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 1

3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2006 Sivu 2

4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006 Sivu 3

5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2006 Sivu 4

6 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA Sivu 5

7 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN Sivu 6

8 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006 Sivu 7

9 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2006 Sivu 8

10 § MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2006 Sivu 9

11 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2006 Sivu 10

12 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2006 Sivu 11

13 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2006 Sivu 13

14 § VUODEN 2006 TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivu 14

15 § ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2006 Sivu 15

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 16

17 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 17

18 § KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2006 Sivu 18

19 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 20.12.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 19

20 § LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 20

21 § PÄÄTÖS TUEN MAKSAMISESTA / INTERSTOPOVER (RAKENTAMINEN) Sivu 21

22 § PÄÄTÖS TUEN MAKSAMISESTA / JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA - HANKE Sivu 22

23 § KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.2.2006 LUKIEN Sivu 23

24 § ATK-VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / "MALLIKASTA MATKAILUA" - HANKE Sivu 24

25 § KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS - SATAKUNNAN ALUEVAIHE / LAUSUNTO Sivu 25

26 § OSTOTARJOUS LEVÄNPÄÄ 2:190 NIMISESTÄ TILASTA Sivu 26

PuheenjohtajaMATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2006
KOKOUSAIKA 10.01.2006 kello 19.00 - 20.50
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

Rainer Rajamäki varajäsen

POISSA OLLEET JΔSENET Tapio RajalahtiMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I varapuheenjohtaja klo 19.00 - 20.25

Pentti Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 1 - 26

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Rainer Rajamäki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2006

KH 3 § Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2006

KH 4 § Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2006 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2006

KH 5 § Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2006 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

6 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA

KH 6 § Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2005 kunnan talousarvion vuodelle 2006.

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

Liitteenä 6.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2006 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

7 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2006 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

rehtori Rolf Björkman

sosiaalityöntekijä Aila Sivula

vs. perusturvajohtaja Auli Ranta 30.09.2006 saakka

Perusturvajohtaja Aki Rantanen 01.10.2006 alkaen

rakennuspäällikkö Juhani Viilo

kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

palkanlaskija Elisa Viikeri

kanslisti Elina Lahtinen

kanslisti Tuula Koskinen

kanslisti Kirsi Leppihalme

kanslisti Ritva Mäkinen

kanslisti Anne Ranta

toimistovirkailija Kati Mansikkamäki

maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

kanslisti Vappu Uusitalo

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

8 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2006

KH 8 § Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2006 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla perusturvajohtaja).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

9 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2006

KH 9 § Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2006.

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2006 saakka.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2006 ovat liitteenä nro 9.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2006.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

10 § MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2006

KH 10 § Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2006 on esityslistan liitteenä 10.1.

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 10.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 10.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2006. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 § / 2005 hyväksymät periaatteet.

Kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu. Sosiaalilautakunta vastaa 80 vuotta, 85 vuotta ja 90 ikävuodesta alkaen joka vuosi merkkipäivää viettävien onnitteluista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

11 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2006

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2005 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on esityslistan liitteenä 11.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellisen vuoden käytäntöä vuoden 2006 kokousten osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

12 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2006

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistuu kevään aikana. Hallintosääntöluonnoksessa on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön toiminta lähinnä koskee.

Kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

- Asiakastieto Oy

- SPR-Satakunnan piiri

- Satakunnan urheilutuki ry

- Suomen Kuntaliitto

- Kyrösjärvi-Seura ry

- Satakunnan syöpäyhdistys ry

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

- Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Kiinteistö Oy Jäminsato

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

- Kiinteistö Oy Raharinne

- Reima Country matkailuyhdistys ry

- JAT-Kiinteistöt Oy

- Kiinteistö Oy Jämikeskus

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2006.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja eri yhteisöihin seuraavat henkilöt vuodelle 2006:

- perusturvalautakunta Päivi Leponiemi

- tekninen lautakunta Tapio Rajalahti

- sivistyslautakunta Tuija Ranta

- maaseutulautakunta Markku Kujala

- vapaa-aikalautakunta Olli Seppälä

- Kokemäenjoen vesisuojeluyhdistys Kyösti Lahti

- Asiakastieto Oy Esa Ala-Karvia

- SPR-Satakunnan piiri Kimmo Vaani

- Satakunnan urheilutuki ry Jouko Kulmala

- Suomen kuntaliitto Esa Ala-Karvia

- Kyrösjärvi-Seura ry Kyösti Lahti

- Satakunnan syöpäyhdistys ry Raimo Ritakorpi

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry Tapio Rajalahti

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Hepohelmi Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminsato Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas Juhani Viilo

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Raharinne Juhani Viilo

- Reima Country matkailuyhdistys ry Päivi Leponiemi

- JAT-Kiinteistöt Oy Kyösti Lahti

- Kiinteistö Oy Jämikeskus Matti Peurala

__________

13 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2006

Jämijärven kunta on jäsenenä Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:ssä.

Kunnanhallituksen tulee nimetä vuosikokouksiin v. 2006 3 edustajaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2006.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Pohjois-Sata kunnan kehittämisyhdistyksen vuosikokouksiin vuodelle 2006

- Kyösti Lahti (varalla Juhani Rajala)

- Hilkka Lahdensivu (varalla Olli Seppälä)

- Tapio Rajalahti (varalla Timo Sorvali)

________

14 § VUODEN 2006 TOIMINTA-AVUSTUKSET

KH 14 § Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa toiminta-avustuksiin, joista kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1120 Yhteisöt 170 €

1130 Elinkeinotoimi 13.500 €

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:

V. 2005 Ehdotus Kustannuspaikka

Jämijärvi Seura 170 € 170 € 1120

Jämi-Säätiö 13.500 € 13.500 € 1130

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puheenjohtajana toimi tämän asian osalta Markku Kujala.

_________

15 § ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2006

KH 15 § Valtio lopetti 1.6.1995 alkaen haja-asutusalueen asiointiliikenteen avustamisen. Järjestelmää on kuitenkin pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Tällöin kunta nosti oman osuutensa 15.000 markkaan aikaisemman kunnan osuuden n. 8.300 markan sijaan. Samalla liikennöitsijät rationalisoivat linjojaan ja nostivat asiakkailta perittäviä maksuja. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja tarvittaessa ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitavat tällä hetkellä Jari Siren ja Timo Ranta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2006 4000 €

3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

16 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakunnan talous, nykytila ja lähiajan näkymät

- Satakuntaliitto, Satakuntaliiton vuoden 2006 jäsenkuntien maksuosuudet

-Länsi-Suomen lääninhallitus, Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2007 - 2010 ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2006

- Opetushallitus, Tietoyhteiskunta-ohjelma avustukset vuonna 2006

- Kiinteistöluovutusilmoitus

- Peijari, Kellarimäki

- Peijari, Ojarinne

- Peijari, Pentti V

- Vihteljärvi, Kannosto

- Kuntaliitto, Pienkuntatiedote 2/05

- Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA

- Arto Uusitalo, Kuntien eläkevakuutuksen kirje

- Kiikoisten kunta, Lausunto Satakuntaliitolle / kunta- ja palvelurakenneuudistus - Satakunnan aluevaihe

- Lounais-Pirkanmaan laajennettu vastuuryhmä, Muistio 5/2005

- Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200512

- Turun hallinto-oikeus, valitus verotuksesta / Jukka Järvenmäki

- TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2005

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Linjaliikennelupa

- Työsopimus, Pentti Virtanen

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Sopimustoiminnan sekä työ- ja virkaehtosopimusten siirtyminen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:lle.

- Satavesi, Satakunnan vesistöohjelman tiedotuslehti

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös / Öhman Irja

- Valtion asuntorahasto, Suositus vuokratalon omistajille ja asukkaille jyvityksen muuttamiseen vanhassa vuokra-asuntokannassa ja jyvityksen käyttöönottamiseen uudessa asuntokannassa

- Sisäasianministeriö, Lausuntopyyntö koskien Rauman ja Porin maistraattien yhdistämistä

- Kuntien eläkevakuutus, Vuoden 2006 KuEL-maksu

- Suoranta Kauko, Perukirja

- Sosiaali- ja terveysministeriö, kotihoitokokeilu

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Martti Maanavilja

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

17 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Taloustyöryhmä 30.11.2005

- Tekninen lautakunta 01.12.2005

- Yhteistyötoimikunta 13.12.2005

- Jämijärven kunnallisvirkailijat ja toimihenkilöt (JYTY) johtokunnan kokous 19.12.2005

- Tarkastuslautakunta 20.12.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

18 § KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2006

Kunnanvirastossa on valmisteltu kunnan arava- ja korkotukilainoitusta koskeva esitys vuodelle 2006. Liite nro 18.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

19 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 20.12.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 20.12.2005.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

20.12.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

20 § LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2006 talousarvion investointien kattamiseksi on pyydetty laina tarjoukset alkuvuoden rahoitustarpeeseen.

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 20.1.

Lainatarjoukset on pyydetty 09.01.2006 klo 15.30 mennessä.

Yhdistelmä tarjouksista saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 20.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edullisemman lainatarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nordean tarjouksen;

Nordea prime + 0,075 %.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_________

21 § PÄÄTÖS TUEN MAKSAMISESTA / INTERSTOPOVER (RAKENTAMINEN)

Jämijärven kunta on hakenut maksatusta ns. Mielahden mökin rakentamiseen ajalle 1.3 - 31.7.2005.

Hanke on nimeltään InterStopOver (rakentamisosio). Satakunnan TE-keskus on päätöksellään 1.12.2005 päättänyt myöntää ko. hankkeelle avustusta yhteensä 25.659,11 euroa: Eu-rahoitus 11.546,72 € ja kansallinen rahoitus 14.112,39 €.

Esitetyistä kustannuksista on hylätty työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkat ja kaikki sivukulut yhteensä 9.172,68 €. Tunti- ja urakkapalkkaisten sivukulut voidaan hyväksyä seuraavassa maksatuksessa jos niistä esitetään erittely.

Päätös ja ilmoitus maksatuksesta on liitteenä nro 21.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan TE-keskuksen maksatuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

22 § PÄÄTÖS TUEN MAKSAMISESTA / JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA - HANKE

Jämijärven kunta on hakenut maksatusta Jämijärven laajakaista -hankkeelle ajalle 1.3. - 30.11.2005.

Satakunnan TE-keskus on päätöksellään 15.12.2005 päättänyt myöntää hankkeelle avustusta yhteensä 13.000,08 euroa: EU-rahoitus 6654,27 € ja kansallinen rahoitus 6645,81 €.

Avustus on myönnetty hakemuksen mukaisesti.

Päätös ja ilmoitus maksatuksesta on liitteenä nro 22.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan TE-keskuksen maksatuspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

23 § KELAN JÄMIJÄRVEN SIVUPALVELUPISTEEN LAKKAUTTAMINEN 1.2.2006 LUKIEN

Kelan Kankaanpään vakuutuspiirin palveluverkon muodostavat Kankaanpään, Merikarvian ja Lavian toimistot.

Nämä täyden palvelun toimistot palvelevat asiakkaita arkipäivisin klo 09.00 - 16.00 välisenä aikana sekä Kankaanpään toimisto tiistaisin klo 08.00 - 17.00.

Sivupalvelupisteet Honkajoella, Siikaisissa ja Karviassa on suljettu v. 2003. Jämijärven sivupalvelupiste on tällä hetkellä ainut Kankaanpään vakuutuspiirin alueella vielä toimiva sivupiste.

Koko Lounais-Suomen vakuutusalueella on jäljellä 4 sivuvastaanottoa, jotka nekin on viimeisen tiedon mukaan lopetettu 1.1.2006 lukien Jämijärveä lukuun ottamatta.

Kelan Kankaanpään vakuutuspiiristä on tullut kirje, että viimeinen toiminnassa oleva sivutoimipiste eli Jämijärven sivutoimipiste lopetetaan 1.2.2006 lukien.

Perustelut ilmenevät liitteestä. Liite nro 23.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedokseen Jämijärven sivupalvelupisteen lakkauttamisen 1.2.2006 lukien

2. selvittää yhteispalvelupisteen toimintamahdollisuuden

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

24 § ATK-VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / "MALLIKASTA MATKAILUA" - HANKE

"Jämi tuotteillaan tunnetuksi" -hankkeen päätyttyä on Päivi Hietapakka siirtynyt "Mallikasta matkailua" -hankkeen palvelukseen.

Hänellä on ollut käytössään Jämijärvn kunnalta vuokratut ATK-laitteet ja koska hänen toimipisteensä säilyy edelleen Jämi-Infossa, niin nykyisten ATK-laitteiden jatkovuokrausta pidetään parhaana vaihtoehtona.

Kunnan ATK-vastaava Tuomo Leikkola on laatinut vuokrasopimusluonnoksen, jolla em. laitteet vuokrataan "Mallikasta matkailua" -hankkeelle. Liite nro 24.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen ATK-laitteiden vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

25 § KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS - SATAKUNNAN ALUEVAIHE / LAUSUNTO

Valtioneuvoston kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aluevaiheen toiminta on käynnistynyt Satakunnassa. Prosessiin liittyy selvityssihteeristön asettaminen. Sihteeristön tehtävä on valmistella satakuntalainen näkemys niistä periaatteista, joiden mukaan uudistus voitaisiin toteuttaa. Hankkeen koordinaatiotyöryhmänä toimii maakuntahallitus.

Aluevaiheen tarkastelussa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen, vähintään kymmenen vuoden päähän. Tässä yhteydessä on myös pohdittava esitettyjen kolmen muutosmallin (perusmalli, aluekuntamalli, piirimalli) sijoittamista ja sovittamista alueelle. Aluevaiheeseen kuuluu myös mm. palveluprosessin ja erilaisten tuotantotapojen arviointi.

Satakunnan aluevaiheen sihteeristö on työnsä pohjaksi käynnistänyt laajan lausuntokierroksen.

Lausunnot tulee toimittaa Satakuntaliittoon 11.1.2006 mennessä.

Lausuntopyyntö on liitteenä 25.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen nro 25.2 mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

26 § OSTOTARJOUS LEVÄNPÄÄ 2:190 NIMISESTÄ TILASTA

Juha Tasala ja Heidi Kailasto ovat jättäneet ostotarjouksen Jämijärven kunnan omistamasta Levänpää 2:190 nimisestä tilasta.

Ostotarjous sisältää puustonarvioinnin. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 3,2 ha ja tarjottu hinta 5190 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Juha Tasalan ja Heidi Kailaston tekemän ostotarjouksen kauppakirjan laadinnan pohjaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______