Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 03.01.2003

Kokoustiedot

Aika 14.01.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2003  4

4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2003 <5

5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2003  6

6 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN  7

7 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA  9

8 ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 10

9 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003 11

10 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2003 12

11 MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2003 13

12 TALOUSSÄÄNNÖN 22 :N MUKAINEN TARKASTUS 14

13 VUODEN 2003 TOIMINTA-AVUSTUKSET 15

14 ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2003 16

15 KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2003 17

16 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 18

17 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 19

18 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 20

19 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2002 21

20 KEITAANNIEMEN YHDYSTIEN TIEHOITOKUNNAN ANOMUS 22

21 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.10.2002 ja 17.12.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 23

22 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN 24

23 LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HANNU NARVI 25

24 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KEHITTÄMÄÄN NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAA 26

25 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 27

26 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN 2004-2006 HANKEKYSELY 28

27 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN RAHOITUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN 29

28 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN ANOMUKSEEN 31

29 JÄMIJÄRVEN VEDENPINNAN NOSTOSTA AIHEUTUVAT HAITAT 32

30 JÄMIN KARTINGRADAN YMPÄRISTÖLUPA 33

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 14.01.2003 kello 19.00 - 21.03
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.35-20.03

ASIAT 1 - 24

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2003

KH 3 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2003.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

4 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2003

KH 4  

Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2003 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

5 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2003

KH 5  

Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2003 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

6 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

KH 6  

Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 :n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.


Kuntalain 35 :ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.


Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2003 - 2004

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

7 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA

KH 7  

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2002 kunnan talousarvion vuodelle 2003.

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

Liitteenä 7.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.


Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2003 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

8 ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2003 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

rehtori Lasse Särkimäki

sosiaalityöntekijä Jari Mäkinen

kehittämispäällikkö Aki Rantanen

rakennuspäällikkö Juhani Viilo

kirjanpitäjä Anneli Raitala

palkanlaskija Elisa Viikeri

kanslisti Terttu Uusitalo

kanslisti Anne Ylimäki

kanslisti Tuula Koskinen

kanslisti Marketta Viitaniemi

kanslisti Ritva Mäkinen

kanslisti Anne Ranta

toimistovirkailija Kati Mansikkamäki


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

9 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2003


KH 9  

Kunnan taloussäännön 14 :n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2003 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla kehittämispäällikkö).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

10 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2003

KH 10  

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2003.

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2003 saakka.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2003 ovat liitteenä nro 10.1.


Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2003.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

11 MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2003

KH 11  

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2003 on esityslistan liitteenä 11.1.

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 11.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 11.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2003. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu. Sosiaalilautakunta vastaa 80 vuotta, 85 vuotta ja 90 ikävuodesta alkaen joka vuosi merkkipäivää viettävien onnitteluista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

12 TALOUSSÄÄNNÖN 22 :N MUKAINEN TARKASTUS

KH 12 Kunnanhallituksen sisäiset rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen 18.12.2002.

Tarkastuskertomuksen mukaan he eivät ole havainneet huomautettavaa.

Liite 12.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________


13 VUODEN 2003 TOIMINTA-AVUSTUKSET


KH 13  

Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa toiminta-avustuksiin, joista kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1120 Yhteisöt 170

1130 Elinkeinotoimi 16.820


Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:

V. 2002 Ehdotus Kustannuspaikka

Jämijärvi Seura 170 170 1120

Jämi-Säätiö 16820 16.820 1130

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.


Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin 27, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

____________

14 ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2003

KH 14  

Valtio lopetti 1.6.1995 alkaen haja-asutusalueen asiointiliikenteen avustamisen. Järjestelmää on kuitenkin pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Tällöin kunta nosti oman osuutensa 15.000 markkaan aikaisemman kunnan osuuden n. 8.300 markan sijaan. Samalla liikennöitsijät rationalisoivat linjojaan ja nostivat asiakkailta perittäviä maksuja. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja tarvittaessa ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitavat tällä hetkellä Jari Siren ja Timo Ranta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2003 2523

3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Lasse Särkimäki.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

15 KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2003

KH 15  

Kunnanvirastossa on valmisteltu kunnan arava- ja korkotukilainoitusta koskeva esitys vuodelle 2003. Liite nro 15.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

16 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Mela: Toimeksiantosopimuksen irtisanomisilmoitus

- Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry: Ohjausryhmän kokous 18.12.2002

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ympäristölupapäätös, Pohjois-Satakunnan Kartingrata ry

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ympäristölupapäätös, Jämi-Säätiö

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Fortum Oil and Gas Oy

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Kankaanpään Urheiluautoilijat ry

- Kankaanpään kaupunki: Pöytäkirjanote, Jätehuoltotaksan hyväksyminen

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Päätös, aluepalopäällikön ja sijaisten nimeäminen

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna 2003

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2002

- Verohallinto: Maksatuserittely

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Päätös avustuksen maksamisesta EU:n tavoite 2 -ohjelman 2000 - 2006 hankkeelle

- Porin kaupunki: Sopimuspalokuntien henkilöstön palkanlaskenta ja maksatus

- Suomen kuntaliitto: Suositus kunnallisten perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2003

- Sisäasiainministeriö: Päätös yleisestä valtionosuudesta kunnille vuonna 2003

- Sisäasiainministeriö: Päätös kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2003

- Eija Laakkonen: Yhteenveto työtehtävistä ajalla 01.10.-04.12.2002

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä: työterveyshuollon toteuttaminen 1.1.2003 alkaen

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi, joulukuu 2002

- Jämijärven kunnallisvirkailijat ja toimihenkilöt: Pöytäkirjanote, syyskokous 2002

- Suomen Kuntaliitto, Pienten kuntien neuvottelukunta: Pienkuntatiedote 2, vuoden 2002 toiminnasta

- Suomen Kuntaliitto, Pienten kuntien neuvottelukunta: Karvian pienkuntapäivän osanottajakunnille

- Verohallinto: Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

17 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tarkastuslautakunta 17.12.2002

- Yhteistyötoimikunta 10.12.2002

- Työmaakokous, Jämin vesihuoltoverkot 11.11.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

18 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

19 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2002

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.11.2002. Liite 19.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Tekninen lautakunta 235 12.12.2002

20 KEITAANNIEMEN YHDYSTIEN TIEHOITOKUNNAN ANOMUS

Tekn.ltk 235  

Keitaanniemen yhdystien tiehoitokunta / Markku Lähteenmäki on jättänyt tekniselle lautakunnan seuraavansisältöisen kirjelmän:

"Anomus

Keitaanniemen yhdystien saamiseksi kokonaisuudessaan kunnan tienhoidon piiriin.

Tienkäyttö lisääntynyt, työssä käyvä asukasmäärä kasvanut.

Talviaikana töihin lähtö mahdotonta.

Jämijärvellä 25.11.2002

Keitaanniemen Yhdystie tiehoitokunta

M a r k k u L ä h t e e n m ä k i"


Ehdotus: Käsitellään saatu hakemus.

Päätös: Päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiekunnan hakemus hyväksyttäväksi ja sopimus tehtäväksi samoin ehdoin kuin muidenkin kunnan hoidossa olevien teiden tiekuntien kanssa on tehty lähinnä seuraavin perustein:

- Keitaanniemen tiehen on teknisen lautakunnan päätöksellä 18.01.2001

liitetty Lähteenmäen tie ja Välimäki - Järventausta tie

- olosuhteet ovat muuttuneet erityisesti Keitaanniemen tien loppuosalta siten, että sinne on muuttanut vakituisia asukkaita

- nykyinen yhdistetty tie täyttää valtion kunnossapitoavustuksen saamisen edellytykset, eli ne vaatimukset, jotka kunnan tiehoitotoimenpiteiden ehtona on ollut.

Esteellisenä Tuija Ranta ei osallistunut päätöksentekoon.

--------

KH 20

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

21 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 29.10.2002 ja 17.12.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 29.10.2002 ja 17.12.2002.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 29.10.2002 ja 17.12.2002, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

22 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

Sosiaali- ja terveystoimen budjetoitua huomattavasti suurempi menojen kasvu heikensi kunnan maksuvalmiutta vuoden lopussa.

Kunnanjohtaja teki valtuuston 22.1.2002 6 ja kunnanhallituksen 5.2.2002 39 myöntämin valtuuksin lainapäätöksen lyhytaikaisen lainan ottamiseksi kunnalle. Liite nro 22.1.

Lainaa nostettiin ainoastaan 200.000 euroa, koska joulukuun verotilitys oli oletettua parempi.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lainapäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

23 LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN / HANNU NARVI

Hannu Narvi ja Jämijärven kunta ovat 10.04.2002 keskenään tekemäänsä maankäyttösopimukseen perustuen allekirjoittaneet 21.12.2002 oheisen liitteen mukaisen luovutuskirjan. Liite nro 23.1.

Luovutuskirjan mukaan Hannu Narvi luovuttaa Jämijärven kunnalle Jämin asemakaava II:n koko kaavoitetun alueen lukuun ottamatta luovuttajan siitä itselleen pidättämää karttaliitteeseen tummalla merkittyä kolmeakymmentä (30) tonttia.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Hannu Narvin ja Jämijärven kunnan välisen luovutuskirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

24 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KEHITTÄMÄÄN NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAA

Valtuutettu Jouni Salmela esitti Jämijärven keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen (valt. 17.12.2002 93) koskien työryhmän perustamista kehittämään nuoriso- ja kulttuuritoimintaa. Liite nro 24.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työryhmän perustamisesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti velvoittaa vapaa-aikalautakunnan

valitsemaan em. ryhmän tammikuun aikana.


______

25 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2003 talousarvion investointien kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset alkuvuoden rahoitustarpeeseen.

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 25.1.

Tarjoukset saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 25.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n kiinteä korkoisen tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

26 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN 2004-2006 HANKEKYSELY

Maakuntaohjelma tulee olemaan aluekehityslain voimaantulon jälkeen 1.1.2003 maakunnan keskeinen ohjausväline, koska ohjelman kautta kanavoidaan aluepoliittinen hanke- ja ohjelmarahoitus mm. aluekeskus- osaamiskeskus- ja rakennerahasto-ohjelmiin.

Maakuntaohjelma on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa keväällä 2003 samanaikaisesti maakuntasuunnitelman kanssa.

Satakuntaliitto on pyytänyt kuntia toimittamaan keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet v. 2004 - 2006.

Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys kokoaa kuntien hankkeet ja käsittelee ne 16.1.2003 ja tekee esityksen seudullisista kärkihankkeista Satakuntaliitolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää seuraavat hankkeet maakuntaohjelmaan v. 2004 - 2006:

1. Jämi Neljän vuodenajan harrastuskeskus

a) kehittämishanke Hämeenkankaan monipuolistamishanke

v. 2003-2004 yht. 136.500 euroa

v. 2004-2005 yht. 1.500.000 euroa

2. Jämin ydinalueen aluerakentaminen

(tiet, kevytliikenne, paikoitus, aluevalaistus, opastus, istutukset, raken-

nelmat yms.)

V. 2003 - 2006 yht. 400.000 euroa

3. Kevyen liikenteen väylä Jämijärven kk - Jämi sisältäen piston Mertiörannan kurssikeskukseen

4. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Jämin risteys - Kauppilantien risteys

5. Lisäksi kunnanhallitus tukee kaikkia Niinisalon varuskunnan hankkeita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 276 05.11.2002

27 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN RAHOITUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN

KH 276  

Suuntana Saksa -projekti syntyi alunperin tarpeesta motivoida koululaisia kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen ulkomaisen ystävyysluokan avulla. Hankkeiden kehittyessä syntyi ajatus kansainvälisyyden liittämisestä muuhunkin kunnan toimintaan ja kehittämiseen.

Jämijärven yläasteen opettajan Suvi Päivikkeen Saksan tuntemuksen ja kielitaidon avulla on löydetty sopiva alue Baijerista Saksasta. Landkreis Kelheim kuuluu Hallertaun alueeseen, joka puolestaan on Euroopan tärkeimpiä humalanviljelyalueita.

Hankkeeseen on tarkoitus hakea Leader+ -rahoitusta. Hakemus on liitteenä nro 276.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suuntana Saksa -projektin rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 27  

Kunnanhallituksen hakemus on edennyt myönteisesti Leadet+ -viranomaisessa ja lopullista päätöstä odotetaan lähiaikoina. Mikäli hankkeelle tulee myönteinen päätös tällä hetkellä syntyvät kustannukset hyväksytään jo projektiin.

Suvi Päivike on valmistellut ensimmäistä tutustumismatkaa Landkreis Kelheimiin, jossa ainakin kaksi kuntaa ovat kiinnostuneet kuntayhteistyöstä. Kartta liitteenä nro 27.1.

Tutustumismatka-ajankohta on 22.1.-26.1.2003. Alustavasti matkaan oli teemojen mukaisesti tarkoitus lähettää Esa Ala-Karvia, Matti Leppihalme, Tuomo Leikkola, Lasse Särkimäki ja Suvi Päivike.

Heille tilattiin ns. huippuedulliset -60% Finnairin liput. Kunnanjohtaja Esa ala-Karvia on kuitenkin työesteiden vuoksi estynyt lähtemään matkalle. Hänen matkalippuaan ei pysty siirtämään muille. Tämä perustuu näiden halpalippujen sääntöihin. Kunnanhallituksen tulee nimetä matkaan lähtijät ja se lähetetäänkö kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian tilalle toinen edustaja (hinta normaalihintainen). Saksalaiset maksavat paikan päällä majoituksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Suuntana Saksa-projektin tutustumismatkalle Landkreis Kelheimiin 22.1.-26.1.2003 kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen, rehtori Lasse Särkimäen, maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja projektin vetäjän Suvi Päivikkeen sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian tilalle kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin tämän asian osalta Juhani Rajala ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

___________

28 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMI-JYLLI YKSITYISTIEN ANOMUKSEEN

Jämi-Jylli yksityistien tiekunta on anonut ko. tien muuttamista yleiseksi tieksi lukuun ottamatta Jämin Lomahotellin johtavaa tien sivuhaaraa. Tie siirtyisi tällöin myös Tielaitoksen hoidettavaksi.

Hakemus on tehty sekä Turun tiepiirille että Hämeen tiepiirille, koska tietä on Jämijärven kunnan puolella 4624 metriä ja Ikaalisten kaupungin puolella 1300 metriä. Anomus on liitteenä 28.1.

Kunta on jo aiemmin suhtautunut hankkeeseen myönteisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus puoltaa Jämi-Jylli yksityistien tiekunnan anomusta perusteluineen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

29 JÄMIJÄRVEN VEDENPINNAN NOSTOSTA AIHEUTUVAT HAITAT

Jämijärven kunnostushankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 11.12.2002 4 käsitellyt vettymishaittojen aiheuttamia korvauksia.

Liite nro 29.1

Ympäristökeskuksen laskelma haittojen korvaamiseksi on liitteenä nro 29.2

Suluissa olevat summat koskevat henkilöitä/tiloja, jotka ovat antaneet suostumuksensa ko. toimenpiteisiin ilman taloudellisia vaateita.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vedenpinnan nostosta aiheutuvat haitat korvataan kaikille tasapuolisesti riippumatta suostumuksista. Oheisessa laskelmassa olevien mahdollisien virheiden tarkistaminen annetaan ohjausryhmän tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

30 JÄMIN KARTINGRADAN YMPÄRISTÖLUPA

Pohjois-Satakunnan Kartingrata ry:n tavoitteena on rakentaa Jäin yläkentän päähän (lounaiskulmaan) valtakunnallisesti merkittävä kartingrata. He ovat hakeneet hankkeelle ympäristölupaa ja saaneet siihen myönteisen päätöksen.

Hanke tuo hyvän lisän Jämin jo nyt monipuoliseen harrastustoimintaan.

Hankkeen kehittelyvaiheessa on Kartingrata ry:n ja kunnan välisissä neuvotteluissa sovittu, että kunnan rooli radan rakentamisessa ei voi olla suuri. Sovittiin kuitenkin, että koska ympäristöluvan hakuun liittyy risti niin kunta maksaa luvan.

Luvan hinta on 1.470 .

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Jämin Kartingradan kustannuksiin maksamalla ko. hanketta koskevan ympäristöluvan 1.470 kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________