Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 03.12.2002

KokoustiedotAika Keskiviikko 11.12.2002 kello 17.00
Paikka Hiihtohissin maja


Käsiteltävät asiat
294 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 325

295 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 325

296 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 326

297 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMINEN Sivu 327

298 IRTISANOMISILMOITUS/ATK-PALVELU PIHLAJAMÄKI Sivu 328

299 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 329

300 JÄMIN YDINALUEEN TEIDEN HOITAMINEN Sivu 330

301 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sivu 331

302 VUODEN 2003 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET 2004 - 2005 Sivu 332

303 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2002 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Sivu 335

304 TALOUSARVION VUODELLE 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2003 - 2005 HYVÄKSYMINEN Sivu 336

305 JÄMIN ASEMAKAAVA II HYVÄKSYMINEN Sivu 338

306 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 340

307 TÖRMÄLÄN UPSIN HANKINTA Sivu 342

308 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2002 - 31.10.2002 Sivu 343

Puheenjohtaja Matti Leppihalme

MATTI LEPPIHALME Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 11.12.2002 kello 17.00 - 20.45
KOKOUSPAIKKA Hiihtohissin maja
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 294 - 310

294 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

295 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

296 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2002

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Valtionosuus pelastustoimen huomattavan kalliin kaluston hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin sekä palosuojelurahastoa koskevat kalusto- ja rakennushankkeiden ennakkoilmoitukset ja -päätökset

- Alueuutiset: Tarjous

- Suomen Kuntaliitto: Kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi

- Jämijärven Lujitemuoviyhtiö: Velkojainkokous, pöytäkirja

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

297 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMINEN

Piirinuohooja Tapio Huhtasalon irtisanouduttua tehtävästään on palopäällikkö valmistellut nuohoustoimen uudet järjestelyt. (Teknisen toimen päävastuualueen johtosääntö; kohta palopäällikön tehtävät, kohta 5).

Uusilla järjestelyillä yhdistetään Honkajoen, Karvian ja Jämijärven nuohouspiirit yhdeksi Honkajoen-Jämijärven-Karvian nuohouspiiriksi. Palopäällikön asiaa koskevat päätöspöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä nro 297.1 ja 297.2. Yhteisenä piirinuohoojana toimii Marko Davidsson. Aiemmin hän on ollut Karvian piirinuohooja.

Piirien yhdistyttyä tulee nuohousyksikön olla kaikissa kunnissa sama.

Karviassa on valtuuston päätöksellä 29.4.2002 nuohousyksikön verollinen (alv 22 %) hinta ollut 0,57 E/yksikkö, joka on Nuohousalan keskusliiton suosittelema alin verollinen hinta.

Jämijärven kunnan nuohousyksikön hinta on tällä hetkellä 0,56 /yksikkö (alv 22%). Nuohousyksikön hinnan tarkistaminen kuuluu valtuustolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy nuohousyksikön verolliseksi hinnaksi (alv 22%) 0,57 /yksikkö.

Uusi hinta astuu voimaan välittömästi kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Samalla kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan nuohouspalvelusopimuksen. Liite nro 297.3.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

298 IRTISANOMISILMOITUS/ATK-PALVELU PIHLAJAMÄKI

ATK-palvelu Pihlajamäki on irtisanonut jo aiemmin toimitilansa vuokrasuhteen Suurimaan Kyläkeskuksessa. Hän on lisäksi huolehtinut Kyläkeskuksessa olevasta Nettipisteestä sekä yleisen tilan puhtaanapidosta.

Hän on kirjeellään 2.12.2002 irtisanoutunut myös ko. työtehtävästä siten, että viimeinen sopimuksen voimassaolopäivä on 31.12.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ATK-palvelu Pihlajamäen irtisanoutumisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

299 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Perusturvalautakunta 28.11.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

300 JÄMIN YDINALUEEN TEIDEN HOITAMINEN

Pirttijärven yksityistien toimitsijamies Seppo Kujansuu on tehnyt oheisen liitteen nro 300.1 mukaisen 27.11.2002 päivätyn aloitteen Jämijärven kunnanvaltuustolle koskien Jämin ydinalueen tienhoidollisia järjestelyjä. Osa liitekartan mukaisista vastuista on jo siirtymässä kunnalle kaavoituksen myötä. Kaava-alueen laajennuksilla on myös mahdollisuus poistaa osa ko. tiealueiden hoidon ongelmista. Kaavalaajennukset ovat tulossa vireille kunnassa v. 2003 aikana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä asian tässä vaiheessa tiedoksi ja huomioon otettavaksi mahdollisen kaavalaajennuksen toteutuessa

2) saattaa aloitteen valtuustolle tiedoksi

3) antaa asian jatkovalmistelun kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

301 JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltoyhteistyökuntien kanssa on laadittu uudet jätehuoltomääräykset, jotka esitetään valtuustojen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta käsittelee asian kokouksessaan 12.12.2002 236.

Teknisen lautakunnan lausunto liitetään valtuustolle meneviin asiakirjoihin. Luonnos Jämijärven kunnan yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi on esityslistan liitteenä nro 301.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

Perusturvalautakunta 158 28.10.2002

302 VUODEN 2003 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET 2004 - 2005

Perusturvaltk 158

Vuoden 2003 talousarvion perustana on 3,5 % palkkamenojen kasvuksi. Talousarvio ei sisällä varsinaisesti mitään uutta toimintoa. Terveydenhoitomenot on otettu talousarvioon kuntayhtymien maksuosuusesitysten mukaisina.

Palkkojen osalta on jokaiselle vakinaiselle henkilökunnalle laskettu vuosipalkka, vaikka hän ei todennäköisesti hoitaisikaan tehtäväänsä koko vuotta.

Sijaispalkkoihin on varattu n. 0,25 % erä laskettuna sen kokonaispalkkasummasta.

Käyttötalous

Talousarvioesityksen mukaiset sosiaali- terveystoimen käyttötalousmenot ovat 5.058.940 euroa. Kasvua menoissa on tämän vuoden talousarvioon nähden 497.510 euroa ja suhteellisesti 10,9 %. Palvelujen myynti- ja maksutulot sekä muut käyttötaloustulot ovat 500.010 euroa. Tulot kasvavat 102.330 euroa ja suhteellisesti 25,7 %.

Sosiaalitoimen menot kasvavat 286.400 euroa eli 13,2 %. Terveydenhuollon menot kasvavat 192.510 euroa eli 8,0 %.

Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus on verontasaus mukaan luettuna 2.960.000 euroa, jossa on kasvua 158.200 euroa ja suhteellisesti 5,6 %.

Talousarvio sisältää seuraavia toiminnallisia muutoksia:

- perhepäivähoidossa yhden hoitajan lisäys suurimaalle

- esiopetuksen kuljetus säilyy

- ryhmäperhepäivähoito jatkuu, mutta toiminnalta edellytetään, ettei sijaisia käytetä sekä loma-ajat järjestetään Pääskyn päiväkodin kanssa siten, ettei kumpikaan toimi vajaalla kapasiteetilla

- pienkodin/Hepokodin asiakaspaikat pyritään saamaan kokonaisuudessaan käyttöön

-Kielokodin ja vanhainkodin paikkaluku lisääntyy, joka merkitsee henkilökunnan täsmälisäämistä puolikkaalla henkilöllä

- erityishuoltopiiriltä kuntoutusyksikön käyttö kaksi kuukautta

 

Investoinnit

Talousarvio sisältää investointihankkeina:

- vanhainkodin pesula/keittiön saneerauksen, 40.000 euroa ja vuonna 2004 60.000 euroa

- Hepokodin vesikaton osastoinnin toteuttaminen 10.000 euroa

- sosiaalitoimen tietojärjestelmän uusiminen vuonna 2004 20.000 euroa

 

Suunnitelmavuodet 2004-2005

- sairaanhoitajan virka vuodelle 2004


Talousarvioehdotus vuodelle 2003 liitteenä 158.1. jossa alustava kunnanhallituksen karsintaehdotus.

Alustava karsinta merkitsee, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2004 talousarvion loppusumma on karsinnan jälkeen 5.046.280 euroa. Sosiaalitoimen talousarvion karsittu loppusumma on 2.479.120 ja terveystoimen 2.567.160 euroa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, vuoden 2003 talousarvio ja suunnitelmavuosien 2004-2005 hyväksytään ehdotetussa muodossa.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle

1 hyväksyttäväksi alustavasti karsitun talousarvioehdotuksen, jonka loppusumma on 5.046.280 euroa

2. että ensi vuoden aikana tutkitaan Pääskyn päiväkodin lämmitys, jonka vuosikustannuksia lautakunta pitää suurena

3. että suunnitelmavuosilta poistetaan sairaanhoitajan viran perustaminen vuodelle 2004, mutta ensi vuoden aikana tutkitaan kotisairaanhoidon siirtäminen kokonaisuudessaan kunnan järjestämäksi

4. että vanhainkodin pesula/keittiön saneerauksen ehdotetaan varattavaksi vuodelle 2003 60.000 euroa, jolla toteutetaan ainoastaan keittiön saneeraus, mikäli palvelutalon pesulan kapasiteetti ei riitä esitetään toteutettavaksi myöhemmin myöskin pesulan uusiminen

5. että edellä tavalla karsittuna esitetään hyväksyttäväksi suunnitelmavuodet 2004-2005.

6. suosituksena Satakunnan erityishuoltopiiri ky:n kuntoutusyksikön palvelua ostetaan ensi vuonna kahden kuukauden ajan.

-------------

KH 302

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että muilta osin paitsi 2. kohdan osalta asia käsitellään talousarvion yhteydessä. Kohtaan 2 palataan ensi vuoden alussa kunnanhallituksen ja sosiaalitoimen yhteisneuvotteluissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Perusturvalautakunta 146 28.10.2002

Kunnanhallitus 303 11.12.2002

303 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2002 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

Perusturvaltk 146

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2002 talousarvio tulee ylittymään huomattavasti. Menojen ylitys on suuruusluokkaa n. 550.000 euroa.

Sosiaalitoimen ylitys on n. 290.000 euroa ja terveystoimen n. 260.000 euroa. Määrärahojen ylityksestä on tehty ennuste, jossa on arvioitu talousarviovuoden lisämäärärahan tarve. Ennusteessa on otettu huomioon tähän mennessä tapahtuneet ylitykset sekä loppuvuoden määrärahan tarve. Lisämäärärahan tarve on arvioitu siten, että tehtäväalueittaisesti käyttösuunnitelmamuutoksella hyödynnetään säästyvät määrärahat.

Talousarvioennusteeseen on sisällytetty myöskin ne tulot, jotka on kertymässä vuoden aikana, joita ei ole sisällytetty alkuperäiseen budjettiin.

Talousarvion toteutuma 01.01.-30.09.2002 on menojen osalta 83,6 %. Tulot ovat kertyneet 72,9 %:sti.

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 84,2%:sti ja terveystoimen 83,1 %:sti. Euromääräisesti ylitykset ovat sosiaalitoimen osalta 198,030 euroa ja terveydenhuollon osalta laskuttamattomatkin erät huomioon ottaen 186.042 euroa. Terveydenhuollon osalta ei tietokoneajossa näy vielä kaikki kustannukset.

Liitteenä 146.1. talousarvion toteutuma ja liitteessä 146.2. talousarvion toteutumisennuste.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä talousarvion toteutuman tietoon saatetuksi

2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että tämän vuoden talousarviota muutetaan liitteen 146.2. talousarvioennusteen mukaisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------

KH 303

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2002 talousarviota liitteen nro 303.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

304 TALOUSARVION VUODELLE 2003 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2003 - 2005 HYVÄKSYMINEN

KH 304

Vuoden 2002 tilinpäätös tulee olemaan edellistä vuotta selkeästi heikompi. Syynä on sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavasti budjetoitua suuremmat menot.

Kasvavasta kunnallisveron tuotosta huolimatta vuoden 2002 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Yhteisöveron tuotto "hiipuu" lähes olemattomiin.

Valtionosuudet toteutuvat budjetoidusti.

Vuoden 2003 merkittävimmät investoinnit ovat Pääskyntie - Peijarintien "uudelleen rakentaminen", Jämijärven kunnostuksen käynnistäminen ja ns. Perhepuiston alueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Jämijärven kunnostamiseen liittyy osana ruoppaustuki yksityisille, joka maksetaan niille, jotka haluavat kunnostaa omia rantojaan.

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu euroina myös historiavuosien osalta. Kunnallisveron tulovero-% on koko suunnittelukauden 19. Kiinteistöveroprosentit on huomioitu vuodelle 2003 hyväksytyn suuruisena.

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2001 lopulliseen veroon on arvioitu kasvua seuraavasti:

- v. 2002 2 %

- v. 2003 1 %

Yhteisöveron jatkuva uudistaminen ja kuntien jako-osuuksien jatkuva pienentäminen on aiheuttanut sen, että v. 2003 talousarviossa on yhteisöveron tuotoksi arvioitu ainoastaan 80.000 euroa.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 228 - 260 /asukas.

Käyttötalousmenot nousevat vuoden 2002 talousarvioon verrattuna

6,7 %, palkkamenot 6,4 % ja palvelujen ostot 7,9 %.

Talousarviolainojen määrä alenee taloussuunnittelukaudella;

952 /as (v. 2003) - 919 /as (v. 2005).

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Kuntalain mukainen ns. vanhan alijäämän tasapainotus ilmenee talousarvion yleisperustelujen kohdasta 4.

Yhteistyötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä nro 304.2.

Talousarvioehdotus vuodelle 2003 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2003 - 2005 on esityslistan liitteenä nro 304.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2003 ja taloussuunnitelman vuosille 2003 - 2005 oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehityksen ja toiminnan rakenteet löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

Hyväksyy v. 2003 talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2003 - 2005 seuraavalla muutoksella:

- investointisuunnitelman kohdasta v. 2003 "Kunnantalon piha" siirretään 10.000 euroa (jää 30.000 euroa) kohtaan Vanhainkodin remontti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehityksen ja toiminnan rakenteet löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon.

----------

Maankäyttö- ja

Kaavoitustoimikunta 3 03.09.2002

Kunnanhallitus 227 17.09.2002

305 JÄMIN ASEMAKAAVA II HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3

Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaluonnoksesta on pyydetty lausuntoja ja niitä on saatu seuraavilta:

- tekninen lautakunta

- Tykistöprikaati

- Aluearkkitehti Ilmari Mattila

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / vastaava eläinlääkäri

- Satakuntaliitto

Lounais-Suomen ympäristökeskus ei määräaikana antanut lausuntoaan.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että lausunnoissa esitetyt huomautukset huomioidaan kaava-luonnoksessa ja kaavaselostuksessa olevat virheet korjataan. Sen jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville.

 - - - -

KH 227  

Kaavaluonnoksen pohjalta on kaavaehdotukseen tehty lausuntojen mukaisia korjauksia ja tarkennuksia. Lausunnot ovat liitteenä 227.1.

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 22.7.-9.8.2002 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana luonnokseen ei ole tehty yhtään muistutusta. Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 305  

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.09.-21.10.2002 välisen ajan. Liite nro 305.1. Määräaikaan mennessä ei ole jätetty yhtään muistutusta.

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 305.2.

Lausuntoihin liittyvät vastineet ovat liitteenä nro 305.3.

Kaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämin asemakaava II lausuntojen pohjalta laadittujen vastineiden mukaisesti täydennettynä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Kunnanhallitus 228 17.09.2002

306 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KH 228  

Mielahden ranta-asemakaavan muutos ja pienehkö laajennus tuli vireille koska voimassa oleva kaava ei enää vastaa nykykäytännön mukaisia tarpeita. Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus säilyy entisellään, mutta lomarakennuspaikkoja keskitetään, jolloin alueelle jää laajemmat yhtenäiset rakentamattomat virkistys- ja suojelualueet.

Alueella on tehty luontokartoitus ja merkittävimpien muutosten osalta on tehty sopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.3.2002 ja se oli nähtävillä 11.-16.4.2002. siitä ei jätetty yhtään muistutusta.

Ehdotus Mielahden ranta-asemakaavamuutokseksi valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä, jossa se esitellään tarkemmin.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotuksen Mielahden ranta-asemakaavan muutokseksi yleisesti nähtäville ja pyytää siitä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 306

Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.9.-21.10.2002 välisen ajan. Liite nro 306.1. Yhtään muistutusta ei ole tullut.

Puhelimitse Arvo Lanne on esittänyt huolestumisensa tonttijärjestelyn muutoksen vaikutuksesta hänen tienhoitokustannuksiin. Kunta on kuitenkin suurin tienhoitokustannusten maksaja ko. alueella.

Määräaikaan saadut lausunnot ovat liitteenä nro 306.2. Satakuntaliiton lausunto on tullut myöhemmin 306.4.

Käydyissä neuvotteluissa Satakuntaliitto ja Lounais-Suomen Ympäristökeskus ovat vaatineet perusteluja seutukaavasta poikkeamiseen sekä perusteita alueen mitoitukseen. Perustelut liitteenä 306.3.

Toisena ongelmakohtana on se, että viranomaiset haluaisivat tekstiin, että alueelle saa rakentaa vain 1-asuntoisia vapaa-ajanasuntoja.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mielahden ranta-asemakaavan muutoksen oheisten liitteiden mukaisin täydennyksin.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehdään muutos siten, että kaavamerkintään tehdään lisäys 1-asuntoiset loma-asunnot

Päätös: Lounais-Suomen Ympäristökeskus on toimittanut sähköpostitse lausuntoluonnoksen, joka on esityslistan liitteenä 306.5.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian käsittelyn pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä 17.12.2002 klo 18.30 alkaen tehden silloin lopullisen esityksen valtuustolle.

----------

307 TÖRMÄLÄN UPSIN HANKINTA

Törmälän tietokoneiden ja verkkolaitteiden häiriöttömästä virransyötöstä huolehtiva UPS-laite on ikääntynyt, eikä enää kykene akkuja vaihtamallakaan huolehtimaan talon kaikista laitteista. Kun neljäs kone käynnistetään, kolme muuta sammuvat. Uudesta ja tehokkaammasta UPSista on pyydetty tarjoukset Suurimaan Tukulta, Satakunnan Puhelimelta ja Sähköliike Sillanmäeltä, joista kaksi ensin mainittua jätti tarjouksen. Yhteenveto tarjouksista on pöytäkirjan liitteenä. Tarjoukset on pyydetty sekä line interactive että on-line -tyyppisistä UPSeista. On-line -UPSit tarjoavat häiriöttömimmän virransyötön.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satakunnan Puhelimen tarjouksen Dialog Plus DLP300 on-line UPSista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

308 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2002 - 31.10.2002

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2002. Liite nro 308.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen 31.10.2002 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________