Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 19.11.2002

KokoustiedotAika 26.11.2002 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

281 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 308
282 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 308
283 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2002 309
284 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.09.2002 JA 15.10.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 310
285 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN 311
286 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALEIHIN 312
287 PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN 314
288 SOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ HOITOJONOJEN PURKAMISEEN 318
289 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 319
290 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN 320
291 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN/TYKKÖÖN KYLÄYHDISTYS RY 321
292 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA VERKOTTAMISPROJEKTIIN 322
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 

 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 26.11.2002 kello 19.00 - 19.55
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 281 - 293

281 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

282 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

283 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2002

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2002. Vertailutietoina on talouden toteutuminen saman ajankohtana edellisenä vuonna. Liite nro 283.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.9.2002 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

284 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 17.09.2002 JA 15.10.2002 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 17.09.2002 JA 15.10.2002.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 17.09.2002 ja 15.10.2002, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

285 JÄTEHUOLTOTAKSAN MUUTTAMINEN

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.11.2002 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle jätehuoltotaksan muuttamista 1.1.2003 alkaen. Taksamuutos on laskettu siten, että muutetuilla taksoilla voidaan kattaa vuoden 2003 talousarvioehdotuksen mukaiset menot. Mikäli ehdotus hyväksytään nousee taksa hieman. Kankaanpään kaupunginvaltuusto käsittelee asian 9.12.2002.

Jätehuollon yhteistyöhön liittyen tulee kuntien taksoitukset olla yhteneväiset.

Ehdotus uudeksi jätehuoltotaksaksi on liitteenä nro 285.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) esittää valtuustolle, että uusi jätehuoltotaksa hyväksytään oheisen liitteen mukaisesti

2) että asia käsitellään Jämijärven kunnanvaltuustossa sen jälkeen, kun Kankaanpään kaupungin lopullinen päätös asiasta on saatu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

286 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALEIHIN

Eduskuntavaalit toimitetaan 16.03.2003.

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2001 - 2004 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisessä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Pekka Arponen Jarmo Huhtaniemi

Vpj. Pauli Vuorenmaa Osmo Jussila

Kati Mansikkamäki Pirkko Laitajärvi

Juhani E. Rajala Terttu Leppänen

Helena Lehtiö Timo Koivuniemi

Vaalitoimikuntaan

Pj. Kati Mansikkamäki Briitta Rantanen

Vpj. Tuija Ranta Jarmo Huhtaniemi

Raimo Kivelä Enni Lähteenniemi

_______

Yhteistyötoimikunta 4

Yhteistyötoimikunta 8 18.10.2002

Kunnanhallitus 278 05.11.2002

Yhteistyötoimikunta 12 12.11.2002

287 PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN

Yhteistyötmk 4  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvara 1.3.2002 palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Paikallisen järjestelyvaran käyttämisestä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 :n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä.

Tarkoituksena on ollut hyödyntää sopimukseen liittyviä uusia vaativuustekijöitä toteutettaessa paikallista järjestelyerää. Sopimuksen mukaan tehtävien vaativuuden arviointia koskevien vaativuustekijöiden soveltaminen aloitetaan 1.3.2002 lukien.

Sopimus mahdollistaa palkkojen tarkistamisen muillakin varoin. Tällä perusteella on käytettävissä tänä vuonna talousarvioon varattu erillinen erä suuruudeltaan n 25.200 euroa. Virka- ja työehtosopimuksen mukainen järjestelyerä on suuruudeltaan n. 11.800 euroa. Yhteensä palkkojen tarkistamiseen on käytettävissä 37.000 euroa.

Ammatti järjestöjen kanssa on alustavasti käyty neuvotteluja asiasta ja niissä on sovittu, että yhteensä n. 37.000 euron järjestelyerä käytetään yhtenä kokonaisuutena palkkaus epäkohtien korjaamiseen.

Alun alkaen tarkoituksena on ollut tarkistaa palkkoja hinnoitteluvälille 20-60 % hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta.

Koska työn vaativuuden arviointi tässä vaiheessa niin paljon kesken, ettei sitä voida hyödyntää paikallisen järjestelyerän jakamisessa, on tarpeellista etsiä muita perusteita järjestelyerän jakamiseksi. Tällä perusteella kehittämispäällikkö on laatinut arvion yleisen KVTES:n alaisen henkilöstön palkkauksen tarkistamisesta 30 %:iin hinnoitteluvälin ylä- ja alarajan erotuksesta. Yhteenveto hinnoittelun tarkistamisesta liitteenä 4.1.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää

1. pyytää paikallisten sopijajärjestöjen kananottoa 17.10. mennessä liitteen 4.1. mukaiseen esitykseen järjestelyerän jakamisesta

2. pidetään seuraava kokous 18.10.2002.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------

Yhteistyötmk 8 

Tarkennettujen laskelmien mukaan alunperin suunniteltu 30 %:n hinnoittelutarkistus ei ole mahdollista määrärahan riittämättömyyden vuoksi, koska sen kustannusvaikutus palkkojen korotuksessa, joka sisältää myöskin kokemuslisien korotukset, olisi ollut yhteensä n. 3.087 euroa kuukaudessa, kun saisi olla korkeintaan 2.860 euroa. Tämän perusteella on laskettu myöskin 25 %:n mukainen hinnoittelutarkistus, jonka kustannusvaikutus 2.510 euroa kuukaudessa.

Hinnoitteluehdotukset liitteenä 8.1.

Paikallisyhdistysten lausunnoissa MKVL:n Jämijärven osasto esitti, että 25 %:n hinnoittelutarkistusta käytetään. Niille, jotka eivät yltäisi täysimääräiseen korotukseen käytettäisiin enintään 40 %:n mukaista hinnoittelutarkistusta ala- ja ylärajan erotuksesta laskien.

Kaikki paikalliset yhdistykset ilmoittivat hyväksyvänsä esityksen

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että paikallisen järjestelyerän jakamisperusteena käytetään 25 %:n hinnoittelutarkistusta hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta, mutta niille, jotka eivät yltäisi täysimääräiseen tarkistukseen käytettäisiin enintään 40 %:n mukaista hinnoittelutarkistusta laskien hinnoittelun alarajasta. Korotus olisi enintään 25 % hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Edelleen yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle Hilkka Lahdensivun esityksestä, että työn vaativuuden arviointia varten palkataan ulkopuolinen konsultti suorittamaan arvioinnista yhteenvedon. Tätä varten tulee varata ensi vuoden talousarvioon määräraha, samoin tulee työn vaativuuden arvioinnin perusteella paikallisten palkkauksellisten epäkohtien korjaamiseksi edelleen varata ensi vuoden talousarvioon määräraha.

------------------

KH 278 Liitteenä hinnoitteluehdotus 278.1 ja erittely palkkahinnoittelusta 278.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työnarvioinnin pohjalta palkkojen tarkistamisesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että koska työnarviointi on vielä kesken, niin

1) KVTES:n mukaisen 0,5 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaran 1.3.2002 alkaen päättäminen annetaan yhteistyötoimikunnan tehtäväksi

2) talousarvioon valtuuston varaaman ylimääräisen erillisen erän n. 25.200 euron jakoa siirretään siten, että sitä ei jaeta vuonna 2002, vaan se varataan kunnan talousarvioon vuodelle 2003 saman suuruisena (käytössä 1.3.2003 alkaen)

3) työnarviointia jatketaan kunnan omana työnä ilman ulkopuolista konsulttia.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

----------

Yhteistyötmk 12 

Kunnanhallitus päätti 05.11.2002/278 yksimielisesti, että koska työnarviointi on vielä kesken, niin

1) KVTES:n mukaisen 0,5 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaran 1.3.2002 alkaen päättäminen annetaan yhteistyötoimikunnan tehtäväksi

2) talousarvioon valtuuston varaaman ylimääräisen erillisen erän n. 25.200 euron jakoa siirretään siten, että sitä ei jaeta vuonna 2002, vaan se varataan kunnan talousarvioon vuodelle 2003 saman suuruisena (käytössä 1.3.2003 alkaen)

3) työnarviointia jatketaan kunnan omana työnä ilman ulkopuolista konsulttia.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2001-2002 mukaan 1.3.2002 lukien käytetään 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Kunnanhallitus pidättäytyessään jakamasta laajempaa paikallista järjestelyvaraerää tänä vuonna perusteli päätöstään sillä, ettei työn vaativuuden arviointia ole käytettävissä järjestelyvaraerää jaettaessa. Tämän vuoksi voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen järjestelyvaraerä tulisi jakaa siten, ettei työn vaativuuden arvioinnin perusteella tapahtuva ensi vuoden talousarviossa myönnettävä järjestelyerän jakaminen vaikeudu. Toisaalta jaon tulee olla myöskin suhteellisesti tasapuolinen. Tämän perusteella järjestelyvaraerän jakamisperusteena on alustavasti käytetty 7,5 %:n hinnoittelutarkistusta hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta, mutta niille, jotka eivät yltäisi täysimääräiseen tarkistukseen käytettäisiin enintään 34 %:n mukaista hinnoittelutarkistusta laskien hinnoittelun alarajasta. Korotus olisi kuitenkin enintään 7,5 % hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta.

Liitteenä 12.1. järjestelyvaraerän jakaminen 1.3.2002

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että 0,5 %:n järjestelyvaraerä jaetaan 1.3.2002 liitteenä 12.1. olevan esityksen mukaisesti.

Päätös: Yhteistyötoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen.

-------------

KH 287  

Liitteenä ehdotus järjestelyvaraerän jakamiseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Perusturvalautakunta 153 28.10.2002

288 SOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ HOITOJONOJEN PURKAMISEEN

Perusturvaltk 153

Valtioneuvosto on myöntänyt tämän vuoden lisätalousarviossa 25 milj. euroa tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen. Satakunnan sairaanhoitopiirin osuus on 1.189.128 euroa ja tästä osuudesta 1/4 (297.282 euroa) tulee käyttää polikliinisten hoitotarpeen arviointijonojen ja tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen ja 3/4 (891.864 euroa) leikkaus - ja hoitojonojen purkamiseen. Osa ensin mainitusta osuudesta tulee käyttää avohuollollisten mielenterveyspalvelujen ja mielenterveydellisen kuntoutuksen tukemiseen.

Kyseessä on kolmen vuoden siirtomääräraha. Kunnat osallistuvat kustannuksiin periaatteella, että tehdyn hoidon tutkimuksen kokonaiskustannuksista kunnan osuus on puolet sairaanhoitopiirin listahinnan mukaisesta hinnasta

Ennen jonojen purun aloittamista pyydetään jokaiselta jäsenkunnalta kirjallinen sitoumus kuntaosuuden maksamisesta ja se määritellään maksimissaan kunnan asukasluvun mukaiseksi suhteelliseksi osuudeksi. Kunnan osuus voi tarvittaessa nousta tätä suuremmaksi, mutta se ei saa estää muiden jäsenkuntien palvelujen toteutumista.

Liitteenä 153.1. käyttösuunnitelma tutkimus - ja hoitojonojen purkamiseksi Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta antaisi sitoumuksen osaltaan tutkimus - ja hoitojonojen purkamiseksi Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------

KH 288

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

289 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiitos Suomen Kristillisdemokraattien Jämijärven paikallisosasto ry

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden tarkistuksesta

- Kansaneläkelaitos: Päätös työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2001 - 31.12.2001

- Käyttötilastot www. jamijarvi.fi

- Tilastokeskus: Kuntien talous- ja toimintatilasto 2001

- Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry:n kirje koskien yöpäivystyksen siirtymistä Satakunnan keskussairaalaan

-Satakuntaliitto: Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat

- ARA Valtion asuntorahasto: Aravalainapäätöksen tarkistaminen - omarahoitusosuus muuttuu

- Sisäasiainministeriö: Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntäminen vuonna 2002


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

290 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 18.11.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

291 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN/TYKKÖÖN KYLÄYHDISTYS RY

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.09.2002 62 päättänyt

Leader+ -hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa.

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi. Väliaikaisrahoituspäätöksiä voi tehdä sen jälkeen kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry on jättänyt kunnanhallitukselle

8500 :n hakemuksen "Tyrkkäämme Tykköönseudun tulevaan" -Leader + hankkeen väliaikaisrahoitukseksi. Liite nro 291.1.

Velkakirjaluonnos jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Liite nro 291.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry:lle 8500 :n väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen 291.2 mukaisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Perusturvalautakunta 117 09.08.2002

Kunnanhallitus 204 21.08.2002

Kunnanhallitus 217 03.09.2002

292 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA

VERKOTTAMISPROJEKTIIN

Perusturvaltk 117  

Kankaanpään ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmä ovat lähettäneet Pohjois-Satakunnan kaupungin- ja kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään mahdollisuutta osallistua yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin (entä, jos elän sata- vuotiaaksi -projekti), joka pyritään toteuttamaan koko Pohjois-Satakunnan alueella.

Satakunnan TE-keskuksesta on rahoituspäätös projektille saatu 18.06.2002. Kokonaisrahoitus ajalle 01.08.2002-31.05.2005 on yhteensä 239.094 euroa, josta kuntaosuus olisi 47.819 euroa. Rahoitustuki on myönnetty alueellisesta maaseutuohjelmasta. Jos seutukunnan kaikki kahdeksan kuntaa haluavat olla projektissa mukana, vuosittainen rahoitusosuus kuntaa kohden olisi n. 1.500 euroa.

Kirjeen mukaan kyseessä on tärkeän elinkeinotoiminnan aloittaminen alalla, jossa alueella ei tällä hetkellä paljonkaan ole tarjontaa. Lähivuosina erityisesti vanhusten yksityiset kotipalvelut tulevat antamaan työtä entistä useammalle. Projektin yhteydessä kunnat voivat halutessaan kokeilla myös palvelusetelitoimintaa.

Projekti pyritään toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projekti on kehitetty Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmän toimesta sekä esitelty kuntajohtajille Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksessä ja sosiaali- ja terveysviranhaltijoille Merikarvialla, Siikaisissa, Laviassa ja Kiikoisissa keväällä 2002.

Kunnilta pyydetään kananottoa projektiin osallistumisesta viimeistään 30.08.2002 mennessä. Satakunnan TE-keskus edellyttää kuntasitoumuksia viimeistään projektin ensimmäisen maksatukseen mennessä 31.03.2003.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta osallistuu edellä esiteltyyn yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------

KH 204

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------------

KH 217  

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 217.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen edellyttäen, että vähintään Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkunnat lähtevät projektiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 292  

Selvitys hankkeen etenemisestä ilmenee oheisesta liitteestä. Liite nro 292.1.

Karvia ja Kankaanpää ovat tehneet myönteisen päätöksen kuntarahoituksesta.

Korjattu hankesuunnitelma on liitteenä 292.1.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hankkeen kuntarahoitusosuuden Jämijärven kunnan osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________