Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 3/2006        Laatimispäivämäärä: 04.10.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 09.10.2006 klo 13.00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 16              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                          18

§ 17             PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA                                              19

§ 18              V. 2007 TALOUSARVIO JA 2008-2009 TALOUSSUUNNITELMA          20

§ 19              VÄLIRAPORTTI 30.6.2006                                                                           21

§ 20              LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA                         22

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 3/2006

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 09.10.2006 klo 13.00 -13.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali        Pj

Sirpa Alkkiomäki

Jarkko Harri

Pirjo Salmi

Mika Viikeri

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tuomo Leikkola       maaseutusihteeri

 

ASIAT

 

§§ 16-20

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                          Tuomo Leikkola          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Alkkiomäki                   Pirjo Salmi                  

 

 


 

 

§ 16           KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

__________________________________________________

 

§ 17           PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Alkkiomäki ja Pirjo Salmi.

____________________________________________________

 


 

 

§ 18           V. 2007 TALOUSARVIO JA 2008-2009 TALOUSSUUNNITELMA

 

 

Hallintokunnille on jaettu liitteenä ohjeet v. 2007 talousarvion ja vuosien 2008-2009 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan talousarvio on laadittava niin, ettei toiminnallista kasvua synny. Palkkoihin huomioidaan arviolta 2,5 %:n yleiskorotukset.

Liitteenä on maaseututoimen ehdotus v. 2007 talousarvioksi, 2008-2009 taloussuunnitelmaksi, henkilöstösuunnitelma 2007-2011 sekä toiminta-ajatus ja tulostavoitteet.

 

Ehdotus:                 Lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevat talousarvio-, taloussuunnitelma- ja henkilöstösuunnitelmaehdotukset sekä toiminta-ajatuksen ja tulostavoitteet.

 

Päätös:                   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

                              _______________________________________________________________


 

 

§ 19           VÄLIRAPORTTI 30.6.2006

 

Hallintokuntien tulee toimittaa raportti talouden ja tavoitteiden toteutumisesta 30.6. tilanteesta 15.8. mennessä. Maaseutusihteeri laati raportin ja toimitti sen kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan näin ei kuitenkaan saa jatkossa enää tehdä, vaan lautakunnan on raportti käsiteltävä ennen sen toimittamista kunnanhallitukselle.

 

Ehdotus:                               Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliraportin 30.6.2006 tilanteesta.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _________________________________________________________

 


 

 

 

§ 20           LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASTA

 

                                            Maaseutulautakunnalta pyydetään lausuntoa Satakunnan maakuntakaavan kahdesta osasta; Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005-2006 sekä Satakunnan kylät. Viher- ja virkistysverkkoselvitys sisältää esitykset maakuntakaavan valmisteluaineistoon suojelu- ja luonnonsuojelualueista, virkistysalueista, maa- ja metsätalousvaltaisista ympäristöarvoja omaavista alueista sekä erityyppisistä reiteistä ja niiden yhteystarpeista. Jämijärven osalta uutta tässä on Luo-merkinnällä varustetut luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. Tähän kategoriaan kuuluu Jämijärven-Mertiöjärven alue (4430 ha). ”Luo –aluemerkintä ei osoita alueen päämaankäyttöä, vaan on osa-aluemerkintä ja on sisällöltään ensisijaisesti informatiivinen. Luo –alueita ei ole tarkoitus suojella luonnonsuojelulailla eikä niitä siten tule rinnastaa suojelu- tai luonnonsuojelualueiksi. Merkinnällä halutaan tuoda ilmi alueeseen liittyviä luontoarvoja sekä niiden huomioon ottamista maankäytön ja alueelle kohdistuvien erilaisten toimenpiteiden suunnittelussa. Merkintä sallii alueen käytön maa- ja metsätalouteen, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen, pysyvään haja- ja loma-asutukseen sekä jokamiesoikeudella tapahtuvaan virkistyskäyttöön.”

Satakunnan kylät –selvityksen tarkoituksena on yhtäältä määritellä ns. palvelukylät Satakunnan maakunnan aluerakenteessa ja toisaalta kartoittaa ”Sata muuttaa maalle” –hankkeelle kylissä olevat perus- ja erityispalvelut. Jämijärven kylien osalta tiedot ovat omalaatuisen sekavia ja osin virheellisiä. Liitteenä on Jämijärven kyliä koskeva osio. Molempiin selvityksiin voi tutustua maaseututoimistossa.

 

Ehdotus:                                Lautakunta päättää todeta lausuntonaan seuraavaa:

Luo –alueiden maankäyttöä maatalouden tai minkään muunkaan yritystoiminnan harjoittamiseen ei tule millään tavalla rajoittaa. Myös pysyvän ja vapaa-ajan rakentamisen sekä muun vapaa-ajan käytön on oltava mahdollista. Mikäli tätä ei voida taata, on merkintä poistettava Jämijärven osalta.

Jämijärven kylien määrittely on kovin epäselvä ja tiedot hutaisten koottu. Kauppilan kylällä tarkoitettaneen Kontin kylää. Kierikan kylällä ei ole ala-astetta eikä kirjastoautopalveluita, Sydänmaa lienee paremmin rekisterikylä kuin varsinainen kylämuodostuma, Tykkööllä ei ole kauppaa. Lautakunta kehottaa selvityksen laatijaa olemaan yhteydessä kunnan maaseutusihteeriin sekä tekniseen toimeen tietojen päivittämiseksi.

 

Päätös:                                Hyväksyttiin yksimielisesti. Maaseutusihteeri ilmoittaa korjaukset kylien tietoihin.            

                                           ________________________________________________________