Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 30.10.2002

KokoustiedotAika 05.11.2002 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

265 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 290
266 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 290
267 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 291
268 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 292
269 JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS Sivu 293
270 LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LASSE JA MAIRE PIHLAJAMAA 
Sivu 295
271 RAHOITUSHAKEMUS KUNTARAHOITUSOSUUDEKSI TIETOPUUHANKKEESEEN Sivu 296
272 HIIHTOHISSIN UUSIMINEN Sivu 297
273 MARKULAHDEN RUOPPAUKSEN KUSTANNUKSET Sivu 298
274 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN Sivu 299
275 SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN HALLIOSAN VUOKRA / POHJOIS-SATAKUNNAN PUUKAMARI Sivu 300
276 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN RAHOITUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 301
277 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN ALUEENYMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSIIN Sivu 302
278 PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKAMINEN Sivu 303
279 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Sivu 306
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-KarviaJÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 05.11.2002 kello 19.00 - 20.25
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö

ASIAT 265 - 280

265 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

266 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

267 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Pohjois-Satakunnan vesihuoltoyhteistyön kehittämisselvitystä koskevan hankkeen hankesopimus

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2002

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: Sosiaali- ja terveystoimen alueellinen koordinaatioryhmä

- Verohallinto: Kunnan yritystoimintaerän merkittävimmät yritykset

- TE-keskus: Päätös kehittämishankkeesta

- Eduskunta, 9.10.2002 saapunut selvityspyyntö

- Opetusministeriö: Nuorten osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa

- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös yhdistelmätuesta

- Sisäasiainministeriö: Päätös kuntien yleisestä valtionosuudesta vuonna 2002

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankeuudistus - valtionavustus kehittämishankkeisiin

- Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan ohjausryhmän muistio

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

268 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 10.10.2002

17.10.2002

- Yhteistyötoimikunta 18.10.2002

11.10.2002

- Vapaa-aikalautakunta 24.10.2002

- Maaseutulautakunta 28.10.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Tekninen lautakunta 210 17.10.2002

269 JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS

Tekninen ltk 210  

1.
Jämijärven kunnostussuunnitelman edistämistä koskeva ohjaus- ja seurantaryhmä on 7.3.2002 5 päätöksellään pyytänyt ruoppaustarjoukset (esityslistan liite 3). 3.5.2002 4 päätöksellään on ehdotettu ruoppaustöiden suorittajaksi Länsikone Oy:tä (esityslistan liite 4).

3.6.2002 on suoritettu neuvottelu Länsikone Oy / Heikki Viljasen kanssa (esityslistan liite 5).

2. Kunnanhallitus on käsitellyt ruoppausasiaa kokouksessaan 18.6.2002 177 ja kunnanvaltuusto 25.6.2002 KV 46 (esityslistan liite 6).

3. Lounais-Suomen ympäristökeskus on käsitellyt kunnan tekemän ilmoituksen, joka koskee Kauppilanjoen ruoppausta ja katsoo, että ruoppaus voidaan toteuttaa vesilain 1. luvun 30 :n säännösten nojalla (esityslistan liite 7).

4. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt avustuksen, 27.9.2002 tekemällään päätöksellä, EU:n tavoite 2-ohjelman 2000 - 2006 hankkeelle seuraavasti:

Hakija: Jämijärven kunta

Hanke: Jämijärven kunnostus, osa I (suunnittelu, ei-luvanvaraiset toimenpiteet)

Hankkeen kokonaiskustannukset: 50 000 euroa

Myönnetty avustus: EU 18 700 euroa

kansallinen 11 300 euroa

Muu rahoitus: kunta 20 000 euroa

Hankkeen alkamispäivämäärä on 1.7.2002 ja arvioitu päättymispäivämäärä on 30.06.2002.

Hankkeen kokonaiskustannuksien 50 000 euroa on suunniteltu kattavan ruoppaus/ muita kunnostustoimenpiteitä sekä projektisihteerin palkkauskuluja (esityslistan liite 8).

5. Tällä hetkellä urakkasopimuksen valmistelu on käynnissä.

Päätös: Jatketaan asian valmistelua urakoitsijan kanssa siten, että Kauppilanjoen seudun ruoppaus toteutetaan kevääseen 2003 mennessä. Huomioidaan mm. että hankkeen rahoitus on kunnossa, sillä kunnan talousarviossa on varattuna 42 000 euron määräraha vuodelle 2002, josta katetaan kunnan osuus ja osa kustannuksista voidaan kattaa ympäristökeskuksen myöntämästä avustuksesta ( EU raha 18 000 ja kansallinen raha 11 300 ).

Jämijärvi - Tervaselkä sekä Tervaselkä - Teevalansalmen osuudet toteutetaan heti, kun toimenpiteisiin on saatu lupa ja tarvittava rahoitus.

----------

KH 269

Luonnos ruoppauksen urakkasopimukseksi on liitteenä 269.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedokseen Jämijärven kunnostus -hankkeen tilanteen

2) hyväksyä Jämijärven ruoppauksien urakkasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

3) nimetä hankkeelle ohjaus- ja seurantaryhmän


Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten täydennettynä, että hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmään valittiin seuraavat henkilöt:

- Kyösti Lahti, puheenjohtaja

- Juhani Valkama, jäsen

- Juhani Viilo, jäsen

- Timo Haapio, jäsen

- Kati Mansikkamäki, sihteeri

_______

270 LAHJAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / LASSE JA MAIRE PIHLAJAMAA

Musiikkineuvos Lasse Pihlajamaan ja hänen vaimonsa Maire Pihlajamaan toivomuksesta on käyty neuvotteluja Äiti-muistomerkin ja siihen liittyvän Lasse Pihlajamaa -nimisen tila RN:o 4:128 siirtämisestä Jämijärven kunnalle. Kunta on huolehtinut muistomerkin ja sen lähialueen kunnossapidosta.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on laadittu ja 21.10.2002 allekirjoitettu oheisen liitteen nro 270.1 mukainen lahjakirja.

Hallintaoikeus lahjan kohteeseen siirtyi kunnalle välittömästi lahjakirjan allekirjoittamishetkellä ja kohde on ilmoitettu kunnan omaisuusriskivakuutukseen. Omistusoikeus siirtyy kun valtuuston asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Lauri

(Lasse) ja Maire Pihlajamaan (lahjoittajat) ja Jämijärven kunnan (lahjansaaja) välisen 21.10.2002 allekirjoitetun lahjakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

271 RAHOITUSHAKEMUS KUNTARAHOITUSOSUUDEKSI

TIETOPUUHANKKEESEEN

Jämijärven kunnanhallitukselle on lähetetty 16.8.2002 rahoitushakemus kuntarahoitusosuudeksi.

Huittisten Ammatti- ja yrittäjäopiston Tietopuuhanke/koordinaattori Petri Rekikoski pyytää Jämijärven kunnalta osallistumista Tietopuuhankkeeseen vuokraamalla teollisuustilaa n. 300 m protopajaksi neljäksi kuukaudeksi niin, että hanke maksaisi vuokraa 150 m alasta ja toisen puolen kunta luovuttaisi kuntarahoitusosuutena hankkeen käyttöön. Tilaa haluttaisiin vuokrata vuoden 2002 marras-joulukuuksi sekä vuoden 2003 alusta tammi- ja helmikuuksi.

Em. kirjeen jälkeen on olut epävarmuutta koulutukseen osallistujien määrästä.

Eija Laakkonen on keskustellut asiasta hankekoordinaattori Petri Rekikosken, projektipäällikkö Ari Mansikkaviidan ja tietopuun hankevastaavan Hannu Haapasalon kanssa. Maanantaina 21.10.2002 Suurimaalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa oli paikalla parikymmentä asiasta kiinnostunutta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata vuokraamastaan Kiinteistö Oy Suurimaan Kyläkeskus -nimisestä teollisuuskiinteistöstä Huittisten Ammatti- ja yrittäjäopiston tietopuu -hankkeelle protopajaksi teollisuustilaa 292 m. Vuokran suuruus on 1.277 / 7592 mk/kk (perusvuokra).

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle siihen asti kunnes muu kuntarahoitus on selvitetty.

--------

272 HIIHTOHISSIN UUSIMINEN

Jämin laskettelumäen hiihtohissin uusimisesta on puhuttu useita vuosia. Edullisen hissivaihtoehdon löytäminen on kuitenkin ollut vaikeaa. Hiihtohissistä saatiin kesäkuulla kilpailukykyinen tarjous ja valtuusto käsitteli asiaa iltakokouksessaan 25.6.2002, jolloin päätettiin jatkaa asian valmistelua saadun tarjouksen pohjalta. Samalla päätettiin, että asia tuodaan valtuuston viralliseen käsittelyyn myöhemmin. Vapaa-aikasihteeri ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ovat tutustuneet kaupan kohteeseen ja todenneet sen hyväksi. ja siltä pohjalta hissi on hankittu.

Hissin ja rinteen uusiminen on käynnistymässä ja valtuuston tulee tehdä päätös lisämäärärahasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 42.000 euron lisämäärärahan v, 2002 talousarvion kohtaan 8341.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

273 MARKULAHDEN RUOPPAUKSEN KUSTANNUKSET

Loppukesän aikana on vapaa-aikalautakunta suorittanut Markulahdella ruoppauksia. Tällä toimenpiteellä on saatu parannettua veden virtamaa.

Alustavasti sovittiin, että ruoppauskustannukset maksetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista. Ruoppauskustannukset olivat 4290 euroa. Ne on tällä hetkellä kirjattu vapaa-aikalautakunnan menoksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Markulahden ruoppauksesta aiheutuneet kustannukset 4290 kirjataan kunnanhallituksen kehittämisrahoihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

274 ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 10:n jälkeen.

Jämijärven kunnassa ennakkoäänestyspaikkana on aiemmin toiminut posti. Postin siirryttyä kaupan yhteyteen asiamiespostiksi tulee nimetä muu ennakkoäänestyspaikka.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

- maanantai klo 10.00 - 19.00

- tiistai - perjantai klo 08.00 - 16.00

- lauantai - sunnuntai klo 10.00 - 16.00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

275 SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN HALLIOSAN VUOKRA / POHJOIS-SATAKUNNAN PUUKAMARI

Suurimaan kyläkeskuksessa kunnan hallinnassa olevan hallitilan osalta on käyty neuvotteluja Pohjois-Satakunnan Puukamari -projektin kanssa. He ovat olleet hallissa vuokralla 4 kuukautta (15.4.-15.8.2002). Ensimmäisestä kuukaudesta he maksoivat koko hallin vuokran.

3 kuukauden osalta he ovat käsitelleet asiaa 10.10.2002 ja päätyneet maksamaan puolen tilan vuokran.

Tilan käyttöön nähden kunnan saama vuokra on hyväksyttävissä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun vuokran tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

276 SUUNTANA SAKSA -PROJEKTIN RAHOITUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Suuntana Saksa -projekti syntyi alunperin tarpeesta motivoida koululaisia kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen ulkomaisen ystävyysluokan avulla. Hankkeiden kehittyessä syntyi ajatus kansainvälisyyden liittämisestä muuhunkin kunnan toimintaan ja kehittämiseen.

Jämijärven yläasteen opettajan Suvi Päivikkeen Saksan tuntemuksen ja kielitaidon avulla on löydetty sopiva alue Baijerista Saksasta. Landkreis Kelheim kuuluu Hallertaun alueeseen, joka puolestaan on Euroopan tärkeimpiä humalanviljelyalueita.

Hankkeeseen on tarkoitus hakea Leader+ -rahoitusta. Hakemus on liitteenä nro 276.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suuntana Saksa -projektin rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 234 17.09.2002

277 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSIIN

KH 234  

Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa 4.11.2002 mennessä vireillä olevista Jämin alueen ympäristölupahakemuksesta. Liite nro 234.1.

Kunnanhallituksen tulee harkintansa mukaan pyytää hakemuksista lausunnot myös kunnan muilta toimielimiltä. Kunnan ympäristöviranomaiselta pyydetään erikseen lausunto Lounais-Suomen ympräistökeskuksen toimesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää Jämin alueen ympäristölupahakemuksista teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 277  

Vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta ovat puoltaneet lausunnoissaan hakemuksia. Ympäristökeskuksen lausuntopyyntö on liitteenä nro 277.1.

Ehdotus kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 277.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan lausunnon oheisen liitteen mukaisesti..

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti kehittämispäällikkö Aki Rantanen. Kunnanhallituksen pöytäkirja

tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

________

Yhteistyötoimikunta 4

Yhteistyötoimikunta 8 18.10.2002

278 PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKAMINEN

Yhteistyötmk 4 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvara 1.3.2002 palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Paikallisen järjestelyvaran käyttämisestä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 :n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä.

Tarkoituksena on ollut hyödyntää sopimukseen liittyviä uusia vaativuustekijöitä toteutettaessa paikallista järjestelyerää. Sopimuksen mukaan tehtävien vaativuuden arviointia koskevien vaativuustekijöiden soveltaminen aloitetaan 1.3.2002 lukien.

Sopimus mahdollistaa palkkojen tarkistamisen muillakin varoin. Tällä perusteella on käytettävissä tänä vuonna talousarvioon varattu erillinen erä suuruudeltaan n 25.200 euroa. Virka- ja työehtosopimuksen mukainen järjestelyerä on suuruudeltaan n. 11.800 euroa. Yhteensä palkkojen tarkistamiseen on käytettävissä 37.000 euroa.

Ammatti järjestöjen kanssa on alustavasti käyty neuvotteluja asiasta ja niissä on sovittu, että yhteensä n. 37.000 euron järjestelyerä käytetään yhtenä kokonaisuutena palkkaus epäkohtien korjaamiseen.

Alun alkaen tarkoituksena on ollut tarkistaa palkkoja hinnoitteluvälille 20-60 % hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta.

Koska työn vaativuuden arviointi tässä vaiheessa niin paljon kesken, ettei sitä voida hyödyntää paikallisen järjestelyerän jakamisessa, on tarpeellista etsiä muita perusteita järjestelyerän jakamiseksi. Tällä perusteella kehittämispäällikkö on laatinut arvion yleisen KVTES:n alaisen henkilöstön palkkauksen tarkistamisesta 30 %:iin hinnoitteluvälin ylä- ja alarajan erotuksesta. Yhteenveto hinnoittelun tarkistamisesta liitteenä 4.1.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää

1. pyytää paikallisten sopijajärjestöjen kananottoa 17.10. mennessä liitteen 4.1. mukaiseen esitykseen järjestelyerän jakamisesta

2. pidetään seuraava kokous 18.10.2002.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------

Yhteistyötmk 8 

Tarkennettujen laskelmien mukaan alunperin suunniteltu 30 %:n hinnoittelutarkistus ei ole mahdollista määrärahan riittämättömyyden vuoksi, koska sen kustannusvaikutus palkkojen korotuksessa, joka sisältää myöskin kokemuslisien korotukset, olisi ollut yhteensä n. 3.087 euroa kuukaudessa, kun saisi olla korkeintaan 2.860 euroa. Tämän perusteella on laskettu myöskin 25 %:n mukainen hinnoittelutarkistus, jonka kustannusvaikutus 2.510 euroa kuukaudessa.

Hinnoitteluehdotukset liitteenä 8.1.

Paikallisyhdistysten lausunnoissa MKVL:n Jämijärven osasto esitti, että 25 %:n hinnoittelutarkistusta käytetään. Niille, jotka eivät yltäisi täysimääräiseen korotukseen käytettäisiin enintään 40 %:n mukaista hinnoittelutarkistusta ala- ja ylärajan erotuksesta laskien.

Kaikki paikalliset yhdistykset ilmoittivat hyväksyvänsä esityksen

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että paikallisen järjestelyerän jakamisperusteena käytetään 25 %:n hinnoittelutarkistusta hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta, mutta niille, jotka eivät yltäisi täysimääräiseen tarkistukseen käytettäisiin enintään 40 %:n mukaista hinnoittelutarkistusta laskien hinnoittelun alarajasta. Korotus olisi enintään 25 % hinnoitteluvälin ala- ja ylärajan erotuksesta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Edelleen yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle Hilkka Lahdensivun esityksestä, että työn vaativuuden arviointia varten palkataan ulkopuolinen konsultti suorittamaan arvioinnista yhteenvedon. Tätä varten tulee varata ensi vuoden talousarvioon määräraha, samoin tulee työn vaativuuden arvioinnin perusteella paikallisten palkkauksellisten epäkohtien korjaamiseksi edelleen varata ensi vuoden talousarvioon määräraha.

--------

KH 278  

Liitteenä hinnoitteluehdotus 278.1 ja erittely palkkahinnoittelusta 278.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työnarvioinnin pohjalta palkkojen tarkistamisesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että koska työnarviointi on vielä kesken, niin

1) KVTES:n mukaisen 0,5 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaran 1.3.2002 alkaen päättäminen annetaan yhteistyötoimikunnan tehtäväksi

2) talousarvioon valtuuston varaaman ylimääräisen erillisen erän n. 25.200 euron jakoa siirretään siten, että sitä ei jaeta vuonna 2002, vaan se varataan kunnan talousarvioon vuodelle 2003 saman suuruisena (käytössä 1.3.2003 alkaen)

3) työnarviointia jatketaan kunnan omana työnä ilman ulkopuolista konsulttia.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

________

Yhteistyötoimikunta 9 18.10.2002

279 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Yhteistyötmk 9

Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle Heikki Ränsin esittämänä, että kunnan niille viranhaltijoille tai työntekijöille, jotka sitä haluavat, kunta kustantaisi flunssarokotteen.

Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että vakavasti otettavana asiana henkiseen työssä jaksamiseen varattaisiin resursseja ensi vuoden talousarvioon.

Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että atk-tukihenkilö Tuomo Leikkolan erilliskorvausta tarkistettaisiin 100 %. Perusteluna kasvanut työmäärä.

---------------

KH 279

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että

1) flunssarokote annetaan kaikille kunnan työntekijöille, jotka sitä haluavat

2) ATK-tukihenkilö Tuomo Leikkolan erilliskorvausta tarkistetaan 302,72 eurolla 1.3.2003 alkaen

3) ATK-tukihenkilö Tuomo Leikkolalle pyritään löytämään varahenkilö.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______