Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 16.10.2002

KokoustiedotAika 22.10.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

252 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 278
253 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 278
254 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ANTTI PIHLAJAMÄKI Sivu 279
255 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HELENA JA RAINER RAJAMÄKI 
Sivu 280
256 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2002 Sivu 281
257 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN Sivu 282
258 § MAA-AINESLUPAHAKEMUS / TIELIIKENNELAITOS Sivu 283
259 § SATAKUNNAN MAAKUNNAN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 284
260 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivu 285
261 § KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN VUODEN 2002 LOPULLA Sivu 286
262 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 287
263 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 288
Puheenjohtaja Matti Leppihalme

MATTI LEPPIHALME Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 22.10.2002 kello 19.00 - 19.50
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä saapui kello 19.13

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 252 - 264

 

252 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

253 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

254 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ANTTI PIHLAJAMÄKI

Jämijärven kunnan ja Antti Pihlajamäen välillä on allekirjoitettu 15.10.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 9 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 254.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Antti Pihlajamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 254.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

255 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HELENA JA RAINER RAJAMÄKI

Jämijärven kunnan ja Helena ja Rainer Rajamäen välillä on allekirjoitettu 15.10.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 5 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppakirja on laadittu siten, että Helena ja Rainer Rajamäki allekirjoittivat sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 255.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Helena ja Rainer Rajamäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 255.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

256 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2002

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2002. Liite nro 256.1.

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

257 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo on siirretty rakennuspäällikön virkaan 1.1.1996 alkaen 7 vuoden määräajaksi. Määräaika päättyy 31.12.2002.

Virkasuhteen jatkamisen osalta on käyty neuvotteluja Juhani Viilon kanssa. Hän suostuu viran jatkamiseen määräaikaisena. Kirjallinen suostumus saadaan kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuspäällikkö Juhani Viilon virkasuhdetta 31.12.2008 asti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Juhani Viilon kirjallinen suostumus määräaikaisuuteen on liitteenä nro 257.1.

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.13.

______

258 § MAA-AINESLUPAHAKEMUS/TIELIIKENNELAITOS

Tieliikennelaitos on anonut maa-ainesten ottolupaa Jämijärven kunnan Tykköön kylässä Ylinenlampi RN:o 7:10 nimiselle tilalle.

Ottamisalueen pinta-ala on 6145 mē. Ottamisaika on 10 vuotta ja ottamisen kokonaismäärä 100000 m3.

Lupahakemus on liitteenä nro 258.1.

Asiasta on pyydetty Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunto. Lausunto on liitteenä nro 258.2.

Naapureita on kuultu asiassa.

Muilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta; yhtä naapuria ei ole tavoitettu (asuu Ruotsissa),

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Tieliikennelaitokselle maa-ainesten ottoluvan oheisen hakemuksen mukaisesti siten, että ottamisessa tulee noudattaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa olevia ehtoja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

259 § SATAKUNNAN MAAKUNNAN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN

KH 259 § 

Satakunnan pelastustoimihankkeen ohjausryhmä on valmistellut esityksen Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimukseksi ja lähettänyt sen kuntien hyväksyttäväksi. Liite nro 259.1.

Lain pelastustoimen alueiden muodostamisesta perusteella alueeseen kuuluvien kuntien on tehtävä sopimus pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä kuntalain yhteistoimintaa koskevien säännösten mukaisesti ennen vuoden 2002 loppua. Pelastustoimen alueiden yhteistoiminta alkaa viimeistään 01.01.2004, johon mennessä pelastustoimilakiin tehdään tarpeelliset muutokset.

Kuntalain yhteistoimintaa koskevat säännökset edellyttävät, että vähintään kaksi kolmannesta kunnista hyväksyy yhteistoiminta-sopimuksen ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien alueen kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Satakunnan pelastustoimihankkeessa tavoitteeksi asetettiin hankkeen suunnittelun käynnistyessä vuodenvaihteessa 2000-2001, että toiminta käynnistyisi jo vuoden 2003 alusta lukien.

Hankkeen ohjausryhmä on 25.09.2002 edellyttänyt, että yhteistoimintasopimus on hyväksyttävä kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä virkajärjestelyjen takia, mikäli kunta aikoo tulla mukaan toimintaan vuoden 2003 alusta lukien. Liite 259.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen liitteineen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

260 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.-30.9.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

_________

261 § KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN VUODEN 2002 LOPULLA

Kunnanviraston henkilökunnan kanssa on käyty keskusteluja kunnanviraston suljettuna pitämisestä joulun ja uuden vuoden tienoilla. Suurin osa henkilöstöstä pitää ko. ajankohtana vuosilomia ja näin ollen on selkeintä sulkea virasto kokonaan. Välttämättömistä toiminnoista huolehditaan joka tapauksessa.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa alustavasti edellisen kokouksen lopuksi ja suhtautui asiaan myönteisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 23.12., 27.12. ja 30.-31.12.2002 välisen ajan. Henkilökunta pitää tällöin vuosilomiaan. Välttämättömät tehtävät hoidetaan joka tapauksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

262 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 23.09.2002

- Sivistyslautakunta 03.10.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

263 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiikoisten kunta: kunnanhallituksen pöytäkirjanote, Seudullisen elinkeinoyhtiön perustaminen Pohjois-Satakuntaan

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi syyskuu 2002

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätös koskien aloitetta Hämeenkankaan  retkeilyalueen perustamiseksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________