Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 10.09.2002

KokoustiedotAika 17.09.2002 kello 17.30
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat


222 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 246
223 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 246
224 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2002 Sivu 247
225 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 248
226 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 249
227 JÄMIN ASEMAKAAVA II KÄSITTELY Sivu 250
228 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 251
229 SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 252
230 JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN Sivu 254
231 LEADER+ -HANKKEIDEN VÄLIAIKAINEN RAHOITUS Sivu 256
232 ELINKEINOTOIMEN ERÄIDEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN AJALLA 1.01.-31.11.2002 Sivu 257
233 SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN Sivu 258
234 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSIIN Sivu 260

 

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 17.09.2002 kello 17.30 - 18.47
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 222 - 235

222 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

223 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

224 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2002

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalle 1.1.-31.7.2002. Liite nro 224.1. Vertailun mahdollistamiseksi liitteessä on myös tilanne vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.7.2002 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että laaditaan arvio kansanterveystyön tulevasta menojen ylityksestä.

______

225 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Turun Yliopisto. Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos: Tykköönjärven tilan arviointi ja kunnostusselvitys

- Tietoyhteiskuntayksikkö: Prosessin kuvausdokumentin rakenne

- Aluearkkitehti Ilmari Mattila: Aluearkkitehtitoimintaa vuosina 2001 - 2002

- Valtiokonttori: Kustannusten korvaaminen ajalta 1.1.2001- 31.12.2001

- Kuntakompassi: Taustatietoa kunta-asioista

- Ennakkotieto verovuoden 2001 veroista

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

226 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Muistio Karhukuntatoimikunnan kokouksesta 30.08.2002

- Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 03.09.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 3 03.09.2002

227 JÄMIN ASEMAKAAVA II KÄSITTELY

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3      

Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaluonnoksesta on pyydetty lausuntoja ja niitä on saatu seuraavilta:

- tekninen lautakunta

- Tykistöprikaati

- Aluearkkitehti Ilmari Mattila

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / vastaava eläinlääkäri

- Satakuntaliitto

Lounais-Suomen ympäristökeskus ei määräaikana antanut lausuntoaan.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että lausunnoissa esitetyt huomautukset huomioidaan kaava-luonnoksessa ja kaavaselostuksessa olevat virheet korjataan. Sen jälkeen kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville.

 - - - -

KH 227  

Kaavaluonnoksen pohjalta on kaavaehdotukseen tehty lausuntojen mukaisia korjauksia ja tarkennuksia. Lausunnot ovat liitteenä 227.1.

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 22.7.-9.8.2002 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana luonnokseen ei ole tehty yhtään muistutusta. Asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Jämin asemakaavan II vaiheen kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

228 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Mielahden ranta-asemakaavan muutos ja pienehkö laajennus tuli vireille koska voimassa oleva kaava ei enää vastaa nykykäytännön mukaisia tarpeita. Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus säilyy entisellään, mutta lomarakennuspaikkoja keskitetään, jolloin alueelle jää laajemmat yhtenäiset rakentamattomat virkistys- ja suojelualueet.

Alueella on tehty luontokartoitus ja merkittävimpien muutosten osalta on tehty sopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 28.3.2002 ja se oli nähtävillä 11.-16.4.2002. siitä ei jätetty yhtään muistutusta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotuksen Mielahden ranta-asemakaavan muutokseksi yleisesti nähtäville ja pyytää siitä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Tekninen lautakunta 139 15.07.2002

Kunnanhallitus 188 29.07.2002

229 SUURIMAAN KOULUN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninen ltk 139 Suurimaan koulusta on laadittu korjaussuunnitelmat.

Korjaustöistä on pyydetty urakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Elon Rakennus Ky, Kankaanpää

- Jarsu Oy, Jämijärvi

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

- Rakennusliike Vuorinen Oy, Kankaanpää

- Lämpöpalvelu H. Seppälä Ky, Kankaanpää


Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

- Lvi-halli S. Peltomäki Oy, Kankaanpää

- Keskus-Veljet Oy, Jämijärvi

Tarjoukset avasivat 25.06.2002 klo 7.30 Pentti Virtanen ja Tuula Koskinen.

Urakka-asiakirjat on valmistellut Pentti Virtanen.

Talousarviossa on varattu 50.000 :n määräraha korjaustöihin.

Koulujen loma-ajasta johtuen työt on aloitettu kiireellisenä.

Päätös: 1. Hyväksyttiin suunnitelmat ja tarjouspyyntömenettely sekä urakka-asiakirjat.

2. Hyväksyttiin urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen perusteella Lvi-Halli S. Peltomäki Oy.

3. Pyydetään kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta määrärahan ylitysoikeus 18.000 .

------------

KH 188

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kohtaan 8300 Suurimaan koulun peruskorjaus 18.000 euroa ylitysoikeutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 229  

Kunnanhallitus käsitteli 15.7.2002 Suurimaan koulun peruskorjauksen lisämäärärahatarvetta ylitysoikeutena.

Esitys vaatii tarkennusta; kyseessä on määrärahanmuutos.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kohtaan 8300 Suurimaan koulun peruskorjaus 18.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Talousarviomuutoksen jälkeen kokonaismääräraha hankkeelle on 68.000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

230 JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN

Uudet verotuksen oikaisulautakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2003. Verotuksen oikaisulautakunnat ovat tulo- ja varallisuusverotukseen, perintöverotukseen ja kiinteistöverotukseen liittyvä oikaisuvaatimuksia käsitteleviä muutoksenhakuviranomaisia. Oikaisulautakunnissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 4 ja enintään 16 jäsentä. jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Verohallitus määrää veroviraston esityksestä jäsenet ja varajäsenet.

Jäsenistä neljäsosa on veroviraston, neljäsosa kuntien ja puolet eri veronmaksajaryhmiä edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumisensa tehtävään.

Oikaisulautakunnan jäsenen tehtävä vaatii erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintomenettelylain 10 :ssä mainittuja esteellisyysperusteluja.

Lounais-Suomen veroviraston oikaisulautakunnassa on 16 jäsentä.

Oikaisulautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena, jolloin jaostossa on neljä jäsentä, joista yksi on kuntien ehdottamia. Kuntia pyydetään tekemään ehdotuksensa Lounais-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan jäseneksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Suositeltavaa on, että kaksi tai useammat kunnat tekevät yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarpeellinen selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään. Jäseniksi määrättävien oikaisulautakunnan jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2007.

Kuntia pyydetään lähettämään ehdotuksensa sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen Lounais-Suomen verovirastolle 30.09.3003 mennessä. Samalla kuntaa pyydetään toimittamaan Satakuntaliitolle tieto ehdottamastaan jäsenestä sekä varajäsenestä selvityksineen heidän perehtyneisyydestään verotukseen.

Lounais-Suomen veroviraston oikaisulautakunnan virka-alueeseen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kuuluu 84 kuntaa. Kuntien ehdottamia henkilöitä oikaisulautakuntaan tulee siis neljä (4) ja näille varajäsenet.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdotuksen tekemisestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa verotuksen oikaisulautakuntaan jäseneksi Timo Hinttua ja varajäseneksi Elisa Koivumäkeä.

Asiasta käydään vielä neuvotteluja yhteisen seudullisen edustajan löytämiseksi.

_______

231 LEADER+ -HANKKEIDEN VÄLIAIKAINEN RAHOITUS

Jämijärveläiset yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat jättäneet oheisen liitteen mukaisen aloitteen "puskurirahaston" perustamiseksi kuntaan. Liite nro 231.1.

Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on kannustaa ja turvata Leader+ -hankkeiden toteutuminen kunnassa. Järjestelyllä poistetaan järjestöjen jälkirahoituksen aiheuttamat maksuvalmiusongelmat hankkeiden aikana.

Asiasta on keskusteltu kunnan tilintarkastajan ja toiminnanjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa. Hei eivät näe estettä ko. rahoitusjärjestelylle. Vastaavanlaisia ratkaisuja on jo tehty eräissä alueen kunnissa.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Leader+ -hankkeita voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 10.000 eurolla/hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi. Väliaikaisrahoituspäätöksiä voi tehdä sen jälkeen kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

232 ELINKEINOTOIMEN ERÄIDEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN AJALLA 1.01.-31.11.2002

Eija Laakkonen on hoitanut kunnan elinkeinoasioita aina tarvittaessa kunnanhallituksen erillispäätöksellä.

Tehtävä on ollut osa-aikainen. vuoden lopulla on lukuisia kehittämis- ja elinkeinotoimen hankkeita jotka ratkaista. Liitteinä neuvottelumuisto 2.9.2002. Liite 232.1.

Neuvottelun pohjalta Eija Laakkonen on tehnyt tarjouksen, joka kattaa ajan 1.10.-30.11.2002. Ko. aikana hän hoitaisi päätehtävänä Suurimaan kyläkeskuksen kunnan tilojen vuokralaishankintaa sekä hoitaisi kunnan opastetaulu/levähdyspaikkaprojektin loppuun. Hän hoitaisi tehtävän lasktustyönä.

Tarjous on liitteenä 232.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Eija Laakkosen tarjouksen ajalle 1.10.-30.11.2002.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 83 12.03.2002

233 SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN

KH 83  

Pohjois-Satakunnan kuntien välillä on viimeisten vuosien aikana keskusteltu seudullisen yhteistyön lisäämistä.

Yhtenä yhteistyön muotona on tuotu esiin seudullisen elinkeinotoimen eri mallit. Kankaanpään kaupunki on ottanut asiasta vetovastuun ja kaupunginhallitus on tehnyt 11.02.2002 56 esityksen seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiseksi. Liitteet nro 83.1 ja 83.2.

Esitys on varsin yleisluontoinen ja jättää runsaasi sijaa neuvotteluille.

Jämijärven kunta on lähtenyt elinkeinopoliittisissa tavoitteissaan siitä, että jonkin asteinen seudullinen yhteistyömalli olisi voimassa jo vuoden 2003 alusta lähtien. Kunnanjohtaja esittelee kokoukselle yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet Jämijärven elinkeinotoimen kannalta.

Kankaanpään kaupunki järjestää omasta mallistaan keskustelutilaisuuden 15.3.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Kankaanpään kaupunginhallituksen päätöksen 11.2.2002 56 tiedokseen

2) käydä keskustelun saatujen esitysten pohjalta

3) suhtautua periaatteessa myönteisesti seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 233  

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on Kankaanpään kaupunki lähettänyt seudun kunnille luonnoksen yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi. Yhtiön toiminta alkaisi 1.12004.

Kankaanpää on pyytänyt kuntien kannanottoa 4.10.2002 mennessä siihen onko kunnat halukkaita ryhtymään osakkaaksi suunniteltuun yrityspalveluyritykseen. Liite nro 233.1.

Yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on vielä mahdollisuus muokata kuntien välisissä neuvotteluissa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa, että Jämijärven kunta suhtautuu myönteisesti laajan yrityspalveluyhtiön perustamiseen ja on halukas ryhtymään osakkaaksi siihen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

234 LAUSUNNON ANTAMINEN JÄMIN ALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSIIN

Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa 4.11.2002 mennessä vireillä olevista Jämin alueen ympäristölupahakemuksesta. Liite nro 234.1.

Kunnanhallituksen tulee harkintansa mukaan pyytää hakemuksista lausunnot myös kunnan muilta toimielimiltä. Kunnan ympäristöviranomaiselta pyydetään erikseen lausunto Lounais-Suomen ympräistökeskuksen toimesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää Jämin alueen ympäristölupahakemuksista teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____