Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 28.08.2002

KokoustiedotAika 03.09.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat


212 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 234

213 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 234

214 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 235

215 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 236

216 VÄLIRAPORTTI 30.06.2001 Sivu 237

217 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA VERKOTTAMISPROJEKTIIN Sivu 238

218 ALOITE KUNINKAANLÄHTEEN - VARPEENTIEN (KYRÖNKANKAANTIE) MUUTTAMISESTA YKSITYISTIESTÄ PAIKALLISTIEKSI Sivu 240

219 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN TYÖVOIMATOIMISTON NIMESTÄ 
Sivu 242

220 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN V.2002 Sivu 243

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA 03.09.2002 kello 19.00 - 20.55
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 212 - 221
 

212 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

213 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

214 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Suomen Kuntaliitto: Ympäristösuojelulain ja -asetuksen muutokset

- TE-keskus: Satakunnan Työllisyyskatsaus 7/2002

- Tampereen laskuvarjokerho ry: Näytöshyppysopimus

- Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteistyö ja työnjakokysymykset

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________


215 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 15.08.2002

- Perusturvalautakunta 19.08.2002

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

216 VÄLIRAPORTTI 30.06.2001

KH 216 Hallintokunnat ovat laatineet selvityksen vuoden 2002 tulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen rinnalla on talouden toteutuminen samalla ajalla.

Vuoden 2002 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintaa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti 1.1.-30.6.2002 on esityslistan liitteenä nro 216.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2002 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Perusturvalautakunta 117 09.08.2002

Kunnanhallitus 204 21.08.2002

 

217 OSALLISTUMINEN YKSITYISTEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMIS- JA VERKOTTAMISPROJEKTIIN

Perusturvaltk 117 Kankaanpään ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ja Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmä ovat lähettäneet Pohjois-Satakunnan kaupungin- ja kunnanhallituksille kirjeen, jossa esitetään mahdollisuutta osallistua yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin (entä, jos elän sata- vuotiaaksi -projekti), joka pyritään toteuttamaan koko Pohjois-Satakunnan alueella.

Satakunnan TE-keskuksesta on rahoituspäätös projektille saatu 18.06.2002. Kokonaisrahoitus ajalle 01.08.2002-31.05.2005 on yhteensä 239.094 euroa, josta kuntaosuus olisi 47.819 euroa. Rahoitustuki on myönnetty alueellisesta maaseutuohjelmasta. Jos seutukunnan kaikki kahdeksan kuntaa haluavat olla projektissa mukana, vuosittainen rahoitusosuus kuntaa kohden olisi n. 1.500 euroa.

Kirjeen mukaan kyseessä on tärkeän elinkeinotoiminnan aloittaminen alalla, jossa alueella ei tällä hetkellä paljonkaan ole tarjontaa. Lähivuosina erityisesti vanhusten yksityiset kotipalvelut tulevat antamaan työtä entistä useammalle. Projektin yhteydessä kunnat voivat halutessaan kokeilla myös palvelusetelitoimintaa.

Projekti pyritään toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projekti on kehitetty Kankaanpään seudun avopalvelustrategiatyöryhmän toimesta sekä esitelty kuntajohtajille Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksessä ja sosiaali- ja terveysviranhaltijoille Merikarvialla, Siikaisissa, Laviassa ja Kiikoisissa keväällä 2002.

Kunnilta pyydetään kananottoa projektiin osallistumisesta viimeistään 30.08.2002 mennessä. Satakunnan TE-keskus edellyttää kuntasitoumuksia viimeistään projektin ensimmäisen maksatukseen mennessä 31.03.2003.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta osallistuu edellä esiteltyyn yksityisten vanhuspalvelujen kehittämis- ja verkottamisprojektiin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------

KH 204

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

------------

KH 217 Hankesuunnitelma on liitteenä nro 217.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen edellyttäen, että vähintään Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenkunnat lähtevät projektiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

Tekninen lautakunta 24 23.03.2000

218 ALOITE KUNINKAANLÄHTEEN - VARPEENTIEN (KYRÖNKANKAANTIE) MUUTTAMISESTA YKSITYISTIESTÄ PAIKALLISTIEKSI

Tekn.ltk. 24  

Kuninkaanlähde - Varpee yksityisen tien tiekunta anoo tien muuttamista paikallistieksi Turun tiepiirille osoitetulla hakemuksella, josta kopio pöytäkirjan liitteenä 24.1.

Kuninkaanlähde - Sormenpelto tien tiekunta anoo myöskin Kankaanpään kaupungin puolella sijaitsevan tiensä muuttamista paikallistieksi.

Ikaalisten kaupungin puolella sijaitseva Varpeen yksityisen tien tiekunta myöskin anoo osaa tiestään muutettavaksi paikallistieksi.

Edellä mainitut yksityistiet paikallistieksi muutettuna muodostaisivat paikallistieyhteyden Kuninkaanlähteen ja Kilvakkala - Suodenniemi maantien välille. (mt 2594)

Päätös: Tekninen lautakunta puoltaa yksimielisesti Kuninkaanlähde - Varpee tien tiekunnan hakemusta. Paikallistie alkaisi Kuninkaanlähteeltä ja jatkuisi ainakin Kilvakkala - Suodenniemi maantiehen saakka. Kyseinen tie palvelee pääasiassa läpikulkuliikennettä, josta alueellinen matkailu muodostaa huomattavan osan.

---------

KH 219 Asia on tällä hetkellä liikenneministeriön käsittelyssä ja saatujen tietojen mukaan liikenneministeriö odottaa kunnanhallituksen lausuntoa asiasta. Kunnanhallituksessa on oletettu, että kunnan yksityistieviranomaisen lausunto (teknltk) olisi ollut riittävä kunnan lausunnoksi.

Hakemuksen jättämisen jälkeen tilanne on muuttunut ja on muuttumassa oleellisesti. Jämin alueelle valmistuu hiihtotunneli lokakuun 2002 alkuun mennessä. Tiedustelulennokkipatteri on aloittanut toimintansa Jämillä. Jämin alueen kaavat ovat edenneet ja n. 70 loma-asuntotonttia on tulossa alueelle. Läpikulkuliikenne lisääntyy koko ajan ja tienosakkaiden rasitus muodostuu täysin kohtuuttomaksi jatkossa.

Tie täyttää kaikki paikallistien vaatimukset.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että em. perusteisiin vedoten Kuninkaanlähteen - Varpeentien (Kyrönkankaantien) muuttaminen paikallistieksi on välttämätöntä.

Tien luonteesta johtuen on täysin kohtuutonta, että tiehoitokunnat joutuvat vastaamaan tien ylläpidosta ja kunnostamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

219 LAUSUNTO KANKAANPÄÄN TYÖVOIMATOIMISTON NIMESTÄ

Satakunnan työvoimatoimistoverkko uudistuu vuoden vaihteessa. Kankaanpään toimiston alueeseen ei ole tulossa muutoksia. Uusi tilanne mahdollistaa kuitenkin tarkistaa Kankaanpään työvoimatoimiston nimeä.

Yhtenä mahdollisuutena on noussut esiin nimi Pohjois-Satakunnan työvoimatoimisto. Kankaanpään työvoimatoimisto on pyytänyt kuntien lausuntoa em. tai vaihtoehtoisesti muita ehdotuksia toimiston nimeksi 30.09.2002 mennessä.

Työvoimatoimistojen nimistä päättää Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se pitää hyvänä esitettyä nimeä Pohjois-Satakunnan työvoimatoimisto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________

220 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN V.2002

KH 220 Valtion asuntorahasto on päätöksellään vahvistanut Jämijärven kunnan osuudeksi asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäväksi avustusmäärärahaksi 27600 euroa.

Määrärahasta vähintään 0 euroa tulee käyttää veteraaniavustuksiin eli veteraaneille korotetuin tulorajoin myönnettäviin avustuksiin tai/ja 30%:n veteraanilisiin. Kunta on oikeutettu käyttämään em. tarkoituksiin harkintansa mukaan myös suuremman osuuden kuntaan nyt osoitetusta valtuudesta.

Kunnilla ei ole enää oikeutta käyttää kunnan aiempien vuosien käyttämättä jääneitä tai peruuntuneita/peruuntuvia valtuuksia vuoden 2002 korjausavustusten myöntöön. Nämä määrärahat on otettu huomioon kunnittaisia valtuuksia asuntorahastossa määriteltäessä.

Avustuksia myönnettäessä tulee kuntien ottaa huomioon, että vanhuksille, vammaisille ja veteraaneille myönnettävien avustusten osalta on selvitettävä, täyttääkö hakija säännösten asettamat edellytykset. Kunnan on mm. selvitet- tävä 1) mahtuuko hakija tulorajoihin ja 2) onko hänen varojaan pidettävä siinä määrin vähäisinä, ettei hän kykene ilman avustusta korjauttamaan asuntoaan.

Varallisuutta selvitettäessä on otettava huomioon sekä realisoitavissa oleva,

verotettava omaisuus, että hakijan omat varat, joihin myös säästöt kuuluvat.

Mikäli kunta ei ole saanut kaikkia em. tietoja, ei kunta voi myöntää avustusta vaan on tehtävä tietojen puutteellisuuteen perustuva kielteinen päätös.

Liite 220.1.

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kehittämispäällikkö Aki Rantanen ovat käyneet läpi hakemukset ja laatineet liitteen nro 220.2 mukaisen ehdotuksen korjausavustusten myöntämiseksi.

Kiireellisissä tapauksissa työt voidaan aloittaa heti sen jälkeen kun rakennuspäällikkö on hyväksynyt töiden teknisen tarkoituksenmukaisuuden.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen 220.2 mukaisen esityksen korjausavustusten myöntämiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa sosiaalitoimen tehtäväksi kartoittaa seuraavaan korjausavustusten hakuun mennessä vanhusten, vammaisten ja veteraanien todellisen asuntojen korjaustarpeen.

____________