Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 28.10.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 18.11.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

52 § KÄYTTÖTALOUSARVIO TEKNINEN TOIMI 2015

53 § INVESTOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2015- 2019

54 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

56 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2015

57 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

58 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  6/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 18.11.2014 klo 19.00 – 20.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen                            puheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Susanna Maja

Pentti Mäkelä

Toni Sorvali                                   varajäsen  

Pentti Virtanen                               pöytäkirjanpitäjä                

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Raimo Mansikkamäki

Leena Koivunen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Anneli Kujansuu                            kh:n puheenjohtaja

Ari Uusi-Rasi                                 kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§  50 -  59                                    sivut 60 - 69

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Mäkelä                             Olavi Koivuniemi

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201450 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

 

51 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Mäkelä ja Leena Koivunen.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Olavi Koivuniemi.

 

 

 

 

52 § KÄYTTÖTALOUSARVIO TEKNINEN TOIMI 2015

 

                                            Esityslistan liitteenä 52.1 teknisen toimen talousarvio vuodelle 2015.

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                 Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

53 § INVESTOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2015-2019

 

                                       Investointisuunnitelma vuosille 2015- 2019 on liitteenä 53.1.

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan investointisuunnitelman vuosille 2015 – 2019.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

54 § RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

                                      

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                       Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2014, (voimaantulo 1.1.2013)

                                      

                                       Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet vuosina 2007 - 2013 keskimäärin 25,6 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                       Suomen Kuntaliitto on vuonna 2012 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                       Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Kunnan maksut tulisi myös vuosittain päivittää yleistä kustannuskehitystä vastaavaksi.

 

                                       Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 54.1

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                           

 

 

55 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 197 § Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinta-aikataulu.

-          ote 210 § Viraston suljettuna pitäminen joulun ja uudenvuoden aikana

-          ote 228 § Sähköntoimittajan valinta ajalle 1.1.2016-31.12.2019.

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-          ote 52 § Kauppasopimus koskien maanvuokrasopimuksia Ratiperän tuulivoimapuiston alueella.

-          ote 64 § Jätevedestä perittävän käyttömaksun tarkistaminen

-          ote 65 § Investointimäärärahan muutosesitys.

 

Markkinaoikeus:

-          Tiedoksianto 25.9.2014 (vastaselitys ja oikeudenkäyntikulujen erittely) 

-          Päätös 31.10.2014 (Kunnan toimitilojen siivousasia)

 

Viranhaltijapäätökset (rakennuspäällikkö):

-          myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä toimenpideilmoitukset.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä:

-          Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa

-          Pekka ja Eija Lanteen ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen.

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

56 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2015

 

                                      

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2015

 

                                       Jätevedenpuhdistamon tarkkailu                  2.700 €

                                       Purkuvesistön tarkkailu                                4.200 €

                                                                 YHTEENSÄ:                    6.900 € + alv 24%

 

                                       (Esityslistan liitteenä 55.1 tarjous, saapunut 22.9.2014)

 

 

Päätösehdotus:               Hyväksytään tarjous.

 

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

57 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

                                           

                                            Ei muita asioita.

 

 

 

57 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.