Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 21.10.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.10.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  258

242 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  258

243 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  259

244 §     PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  260

245 §     VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  261

246 §     POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS  262

247 §     LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ  263

248 §     VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN  264

249 §     LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA V. 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA V. 2015-2017  266

250 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014  267

251 §     VASTINE JÄMIJÄRVELLE EHDOTETTUUN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAISIIN  MAISEMA-ALUEISIIN  268

252 §     KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015  270

253 §     YHTEISTYÖSOPIMUS SM-HIIHTOJEN 2015 OSALTA / JÄMIN JÄNNE RY  271

254 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  272

255 §     AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE  273

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.10.2014 kello 19.00 – 20.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Katri Kuusisto                  ympäristösuunnittelija klo 19.00-19.30

Kati Mansikkamäki          maakuntahallituksen jäsen

                                            klo 19.00-19.45

Riina Lehmussalmi         maakuntahallituksen jäsen

                                            klo 19.00-19.45

ASIAT

 

§§ 241 - 256

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 3.11.2014

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                     Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 3.11.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

241 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

242 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Ari Uusi-Rasi.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutoksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään § 252, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____

 

 

                     

                     

                     


 

243 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, kirje asian käsittelyn päättyminen

-       Karvian kunta, ote kuntajakoselvitys Kankaanpään kaupungin kanssa

-       D-Fence turvallisuusraportti 15.9.-15.10.2014

-       Lounais-Suomen aluehallintovirasto, äitienpäivän kunniamerkkiesitykset vuodelle 2015

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Sydänmaa, Halmela

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 
 

244 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                     

                                            Viranomaisneuvottelu, Lauttakankaan

tuulivoimaosayleiskaava                                                                 17.9.2014

Posan omistajakunnat ja PoSan johtokunta         24.9.2014

Satakunnan kunnallisjohtajien kokous                  2.10.2014

PoSa johtokunta                                                         7.10.2014

Tarkastuslautakunta                                                  8.10.2014

 

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 
 

 

245 §        VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. 

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.

                                          Vuoden 2013 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 765 291 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +0,8 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 269 783 euroa; muutosta edelliseen vuoteen -5,1 %.

 

                                          Vuoden 2014 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa alle budjetoidun.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2015 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 21,50 %:n tuloveroprosentilla.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

246 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

 

PoSan omistajakuntien välillä on neuvoteltu tarpeesta muuttaa liikelaitoskuntayhtymä ns. tavalliseksi kuntayhtymäksi.

 

Muutos voidaan tehdä perussopimusta muuttamalla. Samalla luovutaan tilaaja-tuottaja-mallista. Samassa yhteydessä on tarpeen todeta vuonna 2009 tehdyn yhteistoimintasopimuksen tulleen tarpeettomaksi ja päättää sopimus 31.12.2014.

Uusi perussopimus on liitteenä nro 246.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti. Samalla todetaan PoSan omistajakuntien v. 2009 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen päättyvän 31.12.2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


 

247 §            LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI EHKÄISEVÄSTÄ PÄIHDETYÖSTÄ

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan raittiustyölaki uudistetaan kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi.

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman mukaan ehkäisevän päihdetyön lainsäädännön kehittämistä jatketaan tavoitteena voimaantulo 2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä.

 

Jämijärven kunnan puolesta lausunnon on laatinut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Lausunto on liitteenä nro 247.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


Kunnanhallitus               189 §            18.8.2014

Kunnanhallitus               196 §            1.9.2014
                      Kunnanhallitus               230 §            6.10.2014

248 §            VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN

 

Kunnanhallituksen kokouksessa 9.6.2014 keskusteltiin vakuutusten kilpailuttamisesta.

 

Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

Novum Oy:llä on puitesopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

 

Kilpailutukseen liittyvää materiaalia on esityslista liitteenä nro 189.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijalle tulleen esteen vuoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 196 §                           Juha Airio Novum Oy:stä tulee kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan vakuutusten kilpailutuksesta ja hallinnoinnista.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää vakuutusten kilpailutuksesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen asiantuntijan sairastumisen vuoksi.

 

                                            ------

KH 230 §                          

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee vakuutusten kilpailuttamisesta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen vakuutussumman selvittämistä varten.

 

Juha Airio Novum Oy:stä oli kunnanhallituksen kokouksessa klo 19.55-20.15.  Jaetut liitteet nro 230.1.

 

-----

KH 248 §                           Turvaselvitys on liitteenä nro 248.1. Kokonaissumma on 33 785 €.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa vakuutukset.

Kilpailutuksen suorittaa Novum oy.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

249 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA V. 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA V. 2015-2017

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 29.9.2014 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 22 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto.

 

Lausunto tulee toimittaa Satakuntaliittoon viimeistään 7.11.2014.

Liite nro 249.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

250 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2014. Liite nro 250.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.9.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Kunnanhallitus               226 §            6.10.2014

 

251 §        VASTINE JÄMIJÄRVELLE EHDOTETTUUN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAISIIN                       MAISEMA-ALUEISIIN

 

Ympäristöministeriön on käynnistänyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on Satakunnassa inventoitu Satakuntaliiton ”Katson maalaismaisemaa” -hankkeessa, jonka yhteydessä on arvioitu maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

 

Jämijärvelle ehdotettu maakunnallisesti arvokas maisema-alue kattaa laajalti koko Jämijärven ympäristön keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksessa on laadittu raportti vastineeksi selvityksessä ehdotettuun maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-aluerajaukseen.

 

Katso maalaismaisemaa – hankkeessa on arvioitu maaseudun kulttuurimaisemia. Kulttuurimaisemissa on keskeistä historiallinen kerrostuneisuus. Täten ehdotettua maisema-aluetta on tarkasteltu historiallisen karttamateriaalin perusteella Kankaanpään kaupungin ympäristökeskuksen toimesta. Raportissa esitetyissä suppeammissa rajauksissa on otettu huomioon myös alueiden hoito maisemallisten arvojen säilyttämiseksi. Olennainen tekijä maisemallisten alueiden säilymisessä on että kuntalaiset ymmärtävät alueen maisemalliset arvot ja hyväksyvät esitetyt aluerajaukset. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luomisessa olennaista on alueiden ylläpito ja hoito.

 

Jämijärvellä on maakuntakaavassa osoitettuja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (kh2 alueita) nykyisin 7,5 km2. Uusi maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-aluerajausehdotus on 49 km2, eli 650 % suurempi kuin aikaisemmat suojellut kulttuuriympäristöalueet. Kankaanpään ympäristökeskuksen raportissa ehdotetut maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden pinta-ala on noin 23 km2, kattaen noin puolet Jämijärven ympäristöstä. Rajatuilla alueilla sijaitsevat myös Jämijärven maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (kh2).

 

Vastineraportti on liitteenä nro 226.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastineen Jämijärvelle ehdotettuun maakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

 

                                            Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään § 232, jonka jälkeen  § 230. Tämän jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

                                           

KH 251 §                           Viimeisin vastineraportti on liitteenä nro 251.1.

 

                                            Katri Kuusisto tulee kokoukseen esittelemään vastinetta ja sen perusteita.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää vastineen antamisesta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei se hyväksy Jämijärven osalta mitään lisäyksiä nykyiseen maakuntakaavassa olevaan 7,5 km2:n kulttuuriympäristöalueeseen.

 

                                            Ympäristösuunnittelija Katri Kuusisto oli kokouksessa asiantuntijana klo 19.00-19.30 ja maakuntahallituksen jäsenet Kati Mansikkamäki ja Riina Lehmussalmi klo 19.00-19.45.

 

                                            _____
 

252 §            KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2014 mennessä.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2014 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                                           0,85 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,40 %

-       muut asuinrakennukset                0,90 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

 

Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosentin rajat ovat:                     

 

-       yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 - 1,55 %

-       vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti     0,37 - 0,80 %

-       muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 1,35 %

-       rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00 – 3,00 %

-       yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 – 1,35 %

-       voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 2,85 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2015 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                                           0,95 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,45 %

-       muut asuinrakennukset                0,95 %

-       rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

-       voimalaitokset                                  2,85 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 


 

253 §            YHTEISTYÖSOPIMUS SM-HIIHTOJEN 2015 OSALTA / JÄMIN JÄNNE RY

 

Kunnan ja Jämin Jänteen edustajat ovat käyneet neuvotteluja yhteistyöstä Jämin SM-hiihtojen 2015 osalta.

Neuvottelujen pohjalta on Jämin Jänne tehnyt oheisen liitteen mukaisen yhteistyötarjouksen. Liite nro 253.1.

 

Yhteistyötarjous on neuvotteluissa sovitun kaltainen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy Jämin Jänteen ja Jämijärven kunnan välisen yhteistyön SM-hiihtojen 2015 osalta oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     


 

 

254 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

 

1.    Timo Sorvali oli osallistunut Poliisien neuvottelukunnan kokoukseen Turussa.

2.    Anneli Kujansuu ja Satu Jokela kävivät Helsingin yliopiston Satakuntalaisen osakunnan tilaisuudessa 18.10.2014

3.    Anneli Kujansuu oli osallistunut Satakunnan kuntapäivään 21.10.2014 Noormarkussa

4.    Anneli Kujansuu, Pentti Virtanen ja Rolf Björkman olivat 22.10.2014 käyneet kuntalain uudistuvat säädökset koulutuksessa Seinäjoella.

5.    Esa Ala-Karvia oli osallistunut Satakuntaliiton aluekehitysjohtajan Heikki Juurisen eläkkeellejäämistilaisuuteen .

                     

                                            Merkittiin selonteot tiedoksi.

                                            _____


 

255 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE

 

Jämin Matkailu- ja lomakeskus Oy on anonut Jämi-säätiöltä korvausta liikaa maksetusta lämmönkulutuksesta ajalta 1.1.2008-4.3.2011.

 

Koska asiasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen Jämin Matkailu- ja lomakeskus Oy saattoi asian Satakunnan käräjäoikeudelle vahingonkorvauskanteena.

Asiaa on tämän jälkeen yritetty sovitella ja asiasta on päästy yhteisymmärrykseen. Sovintosopimus on liitteenä nro 255.1.

 

Jämi-säätiön heikon rahatilanteen vuoksi Jämi-säätiö on anonut kunnalta 17 000 euron avustusta sovintoesityksen mukaisten korvausten maksamiseksi. Liite nro 255.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus myöntää Jämi-säätiölle 17 000 euron avustuksen sovintoesityksen mukaisen korvauksen maksamiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenet Olli Seppälä ja Kari Jokisalo poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

_____