JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 3.11.2014 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

74 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

75 § Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen

76 § Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus

77 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2014

78 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015

79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                     

                                           

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 7.11.2014 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 28.10.2014

                     

                                                                                                  

 

Matti Leppihalme

valtuuston puheenjohtaja

                     

 

                                                                                                


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2014

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 28.10.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 3.11.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuoneessa

Käsiteltävät asiat73 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  96

74 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  96

75 §   VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  97

76 §   POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN          PERUSSOPIMUS  98

77 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014  99

78 §   KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015  100

79 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI          OTETTAVAT ASIAT  102

80 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  103

 

 

                                                                 

 

MATTI LEPPIHALME                                                

Matti Leppihalme                                         Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014                          

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

3.11.2014 kello 19.00 – 19.13

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Leppihalme Matti           puheenjohtaja

Frigård Marita

Ihanamäki Johanna

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koivumäki Anu

Kujansuu Anneli

Kuusikoski Sirpa

Lehmussalmi Riina

Lehtiö Helena

Mäkelä Pentti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia                    

Sorvali Timo

Tuija Ranta                       varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Karppinen Antero

Lahti Johanna

Uusi-Rasi Ari

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Ala-Karvia Esa                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 73 - 81

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                    Esa Ala-Karvia

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 7.11.2014

Allekirjoitukset

 

 

Tapio Rajalahti                        Riina Lehmussalmi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 7.11.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

                                           

 

73 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 28.10.2014 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu –lehdessä ja Seutulehti UutisOiva-lehdessä 30.10.2014. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 28.10.2014.

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                           

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            _____

 

                                           

 

                                           

 

 

 

                                         

                                           

                     

 

                     

 

 

 

74 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapio Rajalahti ja Riina Lehmussalmi

 

                                            _____

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus               245 §            27.10.2014

 

75 §          VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. 

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.

                                          Vuoden 2013 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan

                                          4 765 291 euroa jossa kasvua on edellisvuoteen +0,8 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 269 783 euroa; muutosta edelliseen vuoteen -5,1 %.

 

                                          Vuoden 2014 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa alle budjetoidun.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

Talousarvioluonnoksessa on kunnallisveron kasvuksi vuodelle 2015 arvioitu 2 %:a.

Talousarvioluonnos on laadittu 21,50 %:n tuloveroprosentilla.

 

Ehdotus:                          Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 75 §

 

Ehdotus:                          Valtuusto päättää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 21,50 %.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


                                          Kunnanhallitus                 246 §            27.10.2014

 

76 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

 

PoSan omistajakuntien välillä on neuvoteltu tarpeesta muuttaa liikelaitoskuntayhtymä ns. tavalliseksi kuntayhtymäksi.

 

Muutos voidaan tehdä perussopimusta muuttamalla. Samalla luovutaan tilaaja-tuottaja-mallista. Samassa yhteydessä on tarpeen todeta vuonna 2009 tehdyn yhteistoimintasopimuksen tulleen tarpeettomaksi ja päättää sopimus 31.12.2014.

Uusi perussopimus on liitteenä nro 246.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti. Samalla todetaan PoSan omistajakuntien v. 2009 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen päättyvän 31.12.2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 76 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti. Samalla todetaan PoSan omistajakuntien v. 2009 hyväksymän yhteistoimintasopimuksen päättyvän 31.12.2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               250 §            27.10.2014

 

77 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2014

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2014. Liite nro 250.1.

 

Tasaisella vauhdilla toteuman tulisi olla 75 %.

Vertailutietona on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.9.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 77 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.9.2014 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus               252 §            27.10.2014

 

78 §              KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2014 mennessä.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2014 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                                           0,85 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,40 %

-       muut asuinrakennukset                0,90 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

 

Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosentin rajat ovat:                     

 

-       yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 - 1,55 %

-       vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti     0,37 - 0,80 %

-       muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 1,35 %

-       rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00 – 3,00 %

-       yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 – 1,35 %

-       voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 2,85 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2015 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                                           0,95 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,45 %

-       muut asuinrakennukset                0,95 %

-       rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

-       voimalaitokset                                  2,85 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV 78 §

 

Ehdotus:                           Valtuusto määrää kiinteistöveron vuodelle 2015 seuraavasti:

 

-       yleinen kiinteistövero                                           0,95 %

-       vakituiset asuinrakennukset         0,45 %

-       muut asuinrakennukset                0,95 %

-       rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %

-       yleishyödylliset yhteisöt                 0,00 %

-       voimalaitokset                                  2,85 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                                                

79 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     _____


 

80 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

1.    Valtuutetuille jaettiin PoSan erityspalveluja koskeva Kaija Antolan laatima esitys. Liite nro 80.1.

2.    Kunnanjohtaja ilmoitti, että valtuustoseminaari järjestetään 24.11.2014 klo 17.00 alkaen valtuuston kokoushuoneessa. Aiheina on mm. sote-palvelujen yksityistäminen Parkanossa ja Jämijärven kunnan talousarvioehdotuksen esittely sektoreittain.

 

Kohdat 1 ja 2 merkittiin tiedoksi.

 

_____