Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                   Laatimispäivämäärä: 4.9.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 23.9.2014 klo 19.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

38 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

39 § TALOUDEN TOTEUMA AJALTA 1.1.-30.6.2014, VÄLIRAPORTTI

40 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

41 § TALVIHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

42 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖTAKSAN TARKISTAMINEN

43 § KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS / JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

44 § JÄTEHUOLTOMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN

45 § SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2016-31.12.2019

46 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

MIKKO SALMINEN

Mikko Salminen                                     Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                      KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                           

Tekninen lautakunta                                  5/2014

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 23.9.2014 klo 19.00 – 20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salminen Mikko                                puheenjohtaja

Koivuniemi Olavi

Koivunen Leena

Kuusikoski Sirpa

Maja Susanna

Mansikkamäki Raimo

Mäkelä Pentti

Virtanen Pentti                                     pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Uusi-Rasi Ari                                     kh:n edustaja

Kujansuu Anneli                                kh:n puheenjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  37 -  49                                    sivut 43 - 59

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Mikko Salminen                        Pentti Virtanen

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                       Raimo Mansikkamäki

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___201437 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:               Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                      

 

 

 

 

38 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätösehdotus:               Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kuusikoski Sirpa ja Mäkelä Pentti.

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kuusikoski Sirpa ja Mansikkamäki Raimo.

 

 

 

 

39 § TALOUDEN TOTEUMA AJALTA 1.1.- 30.6.2014, VÄLIRAPORTTI

 

Esityslistan liitteenä 39.1 teknisen toimen talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2014 sekä väliraportti teknisen toimen osalta liitteenä 39.2.

 

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.            

 

 

 

 

40 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-          ote 158 § Yhteistyösopimus Jämi Areenan hallinnoimiseksi / Jämi Sports Oy

-          ote 159 § Sopimus Jämi Areenan vuokrauksesta kiipeilyseinätoimintaan

-          ote 160 § Vuokrasopimus Jämi Areenan kahvila- ja naulakkotiloista

-          ote 162 § Jämijärven kunnan toimitilojen siivoustarjousten käsittely

-          ote 165 § Jämi Areenan hallinnointi ja talouden hoitaminen

-          ote 166 § Sormelantien päällystäminen kaavassa olevan tien osuudelta

-          ote 175 § Syyskauden kokoukset

-          ote 178 § Vastine markkinaoikeudelle Kilita Puhtauspalvelut Oy:n tekemään valitukseen kunnanhallituksen päätöksestä 162 § / 23.6.2014

-          ote 179 § Sormelantien päällystäminen kaavassa olevan tien osuudelta (tarjoukset)

 

Jämijärven kunnanvaltuusto:

-          ote 26 § Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden hyväksyminen

-          ote 28 § Kirkonseudun asemakaavan muutos

-          ote 29 § Keskuskoulun investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosesitys

-          ote 31 § Jämin Harjumökkialueen asemakaava

-          ote 32 § Jämin Harjukaava-alueen rakennustapaohjeet

-          ote 33 § Maankäyttösopimus koskien Jämin Harjukaava-aluetta

-          ote 35 § Tuulenpesän asemakaava

-          ote 36 § Tuulenpesän asemakaava-alueen rakennustapaohjeet

 

 

Elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus

-          Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta / Syrjätie

-          Paikallinen nopeusrajoitus (Sydänmaa-Jämijärvi yhdystie)

-          Löytöperäntien perusparannuksen lopputarkastuspöytäkirja

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:

-          Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun vuosiyhteenveto 2013.

-          Kertaraportti 25.8.2014

 

Skapat Energia Oy:

-          Siirtotariffioptimointi ja sulakekoon tarkastus, Jämijärven kunta

 

Tekninen toimisto

-          Tarjouspyyntö ja tarjoukset: Harjumökkialueen jätevesikaivot ja putket

-          Tarjouspyyntö ja tarjoukset: Harjumökkialueen aluevalaistus

 

Vaasan hovioikeus:

-          Päätös riita-asiassa

 

Päätösehdotus:                   Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                                Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

41 § TALVIHOITOTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Auraus- ja hiekoitussopimukset umpeutuivat keväällä 2014. Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tekninen toimisto on valmistellut teiden talvihoidosta tarjouspyynnön ja aluekartat.

 

                                            Kaava- ja yksityisteiden talvihoidosta on pyydetty tarjoukset ajanjaksolle 1.10.2014- 30.5.2016 ja mahdollisuus yhteen optiovuoteen. Tarjoukset pyydettiin yksikköhinnoin seuraavista talvihoitoalueista:

1.      Kirkonseudun- ja Perhepuiston kaavatiet auraus €/ h, hiekoitus €/ m³

2.      Alue 1. Yksityistiet Jämijärvi – Ikaalistentien pohjoispuoli auraus €/ jkm, hiekoitus €/ m³.

3.      Alue 2. Yksityistiet Jämijärvi- Ikaalistentien eteläpuoli auraus €/ jkm, hiekoitus €/ m³.

 

                                            Tarjouspyyntö julkaistiin Pohjois-Satakunta - ja Kankaanpään Seutu –lehdissä ma 28.7 ja ti 29.7. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistiin Jämijärven kunnan nettisivuilla. Tarjousten viimeinen jättöaika oli 5.9.2014 klo 12 mennessä.

Tarjous tuli jättää erikseen jokaisesta osa- alueesta (1- 3). Tarjouksista hyväksytään tarjouspyynnössä mainitut ehdot täyttävät, hinnoiltaan edullisimmat tarjoukset osa- alueittain.

 

Määräaikaan mennessä jätettiin 6 tarjousta.

 

Esityslistan liitteenä on tarjousten avaamispöytäkirja ja yhdistelmälista (liite 41.1).

 

Päätösehdotus:                   Hyväksytään tarjoukset vuosien 2014 – 2016 kaava- ja yksityisteiden talvihoidosta seuraavasti:

                                            Yksityistiet auraus:

                                            ALUE 1: AJ-Urakointi Oy

                                            ALUE 2: AJ-Urakointi Oy

                                            Alue 2:n edullisin tarjous oli Koneurakointi Ari Lampisen jättämä. Kuitenkin Koneurakointi Ari Lampisen tarjoushintaan ei sisältynyt polanteen poisto, vaan siitä oli erikseen jätetty tuntihinta 64 € / h, kun taas polanteen poisto sisältyy AJ-Urakointi Oy:n tarjoushintaan. Joten katsotaan että AJ-Urakointi Oy:n kokonaishinta on edullisempi.

                                           

                                            Yksityistie hiekoitus:

                                            ALUE 1: Koneurakointi Ari Lampinen  

                                            ALUE 2: Koneurakointi Ari Lampinen  

                                           

                                            Kaavatiet auraus ja hiekoitus:

                                            KIRKONSEUTU: Kaivuyhtymä Niemi Ay

                                            PERHEPUISTO: Kaivuyhtymä Niemi Ay

 

                                           

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                            Leena Koivunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

 

 

42 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                       Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

                                       Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                       Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 5.11.2012 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                       Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 5 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,96 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään

                                       1,96 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,87 €/m³ (alv 0 %).

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään

                                       8,69 €/m³ perittävä taksa aiemmin 8,28 €/m³ (alv 0 %).    

 

Päätösehdotus:               Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2015.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

                                                                 Tekninen lautakunta 20.5.2014 § 25

43 § KESKUSKOULUN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSESITYS / JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

 

Kunnan investointisuunnitelmassa on keskuskoulun lännen puoleisten ikkunoiden uusimiseen varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2014.

Alkuvuodesta 2014 keskuskoululla on ilmennyt jonkin verran ongelmia betonilattian alapuolisissa jätevesiviemäreissä sekä ilmastointilaitteiden automatiikassa (alakeskukset 4 kpl).

 

Vuonna 1969 valmistuneen Keskuskoulun valurautaiset jätevesiviemäriputket ovat alkuperäisiä. Suurin ongelma on halkaisijaltaan V 150 pääviemärilinjan ajoittainen tukkeutuminen.

Tekninen toimisto on pyytänyt sähköpostitse usealta viemärijärjestelmien saneerauksia tekevältä yritykseltä tarjouksen viemäreiden kuvauksesta, kuntoarvioraportista ja mahdollisesta saneerauksesta. Ainoastaan yksi yritys antoi hinnan saneeraustyöstä (€/m), hinta on erittäin korkea. Onkin syytä teettää ensin perusteellinen viemäreiden kuvaus, kuntoarvio ja toimenpide-ehdotus. Kuntoarvion ja toimenpide- ehdotuksen perusteella pyydetään uudet tarjoukset. Lopullinen jätevesiviemärin saneeraushinta saadaan vasta tarjousten jälkeen.  

 

Keskuskoulun ilmastointilaitteiden automatiikkalaitteita on uusittu remontin yhteydessä 1996. Laitteiden kehitys on kuitenkin tuosta ajasta kehittynyt huimasti. Keskuskoulun nykyiseen automatiikkalaitteistoon ei ole saatavilla enää varaosia, muuta kuin joistakin vanhoista, puretuista laitteista (mm. piirikortit). Olemassa oleva ja uusi tekniikka eivät ole myöskään yhteensopivia joten alakeskukset tulee vaihtaa yhdellä kerralla.

Automatiikkalaitteiston saneerauksesta on pyydetty tarjous Schneider Electric Buildings Finland Oy:ltä, tarjous liitteenä 25.1.

 

 

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että keskuskoulun ikkunoiden uusimiseen varattu määräraha voitaisiin kohdentaa jätevesiviemärin ja ilmastointiautomatiikan saneeraustöihin.

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Tekninen ltk 23.9.2014 § 43

Tekninen lautakunta esitti investointimäärärahan muutosta hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahan muutoksen 16.6.2014 § 29.

 

Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä Keskuskoulun jätevesiviemärit kuvattiin Pirkan kuvaus- ja mittauspalvelu Oy:n toimesta. Kuvaus suoritettiin 30.6.2014 ja siitä valmistunut raportti on liitteenä 43.1.

Tekninen toimi pyysi tarjouksia Keskuskoulun valurautaisten jätevesiviemäreiden (V150) saneerauksesta, noin 55 metrin osuudelta. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville:

-          Putkiuudistus Oy

-          Elasticpipe Oy

-          Newliner Oy

-          Sewerex Oy

 

Tarjouksen jätti ainoastaan Sewerex Oy.

 

Päätösehdotus:                   Hyväksytään Sewerex Oy:n jättämä tarjous.

 

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

44 § JÄTEHUOLTOMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN

 

Rinnetmäki Seppo on toimittanut 21.7.2014 tekniselle lautakunnalle anomuksen vapaa-ajan asunnon jätehuoltomaksun kohtuullistamiseksi.

 

Kiinteistö: Kuusimäki 181-401-0004-0084

 

Perustelu: Vähäisen jätemäärän tuotto veloitukseen nähden on kohtuuttoman korkea. Vapaa-ajan asunnon käyttö kesäaikaan 30 vuorokautta.

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta päättää, että Seppo Rinnetmäeltä peritään jätehuoltomaksu kunnassa hyväksytyn taksan mukaisesti. Kesäasukkaalta perittävä arvonlisäveroton jätehuoltomaksu on 67,97 €.

 

Perustelu: Seppo Rinnetmäki on kiinteistön Kuusimäki 181-401-0004-0084 omistajana ja haltijana jätelain 3 §:n 1 momentin  6 kohdassa tarkoitettu jätteen haltija, joka on velvollinen kuulumaan alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Anomuksen jättäjä ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi anomus hylätään. Näin ollen kiinteistön omistajana ja haltijana ovat jätelain 31 §:n nojalla velvollisia suorittamaan teknisen lautakunnan 27.11.2012 hyväksymän jätehuoltotaksan mukaisesti.

 

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

45 § SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJALLE 1.1.2016 – 31.12.2019

 

Jämijärven Kunta on Skapat Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista  Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssistä kiinnitysajankohdan perusteella tai mikäli hinnan kiinnitystä ei ole tehty, hinta määräytyy toteutuneen HELSPOT-kuukausihinnan perusteella.

 

SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU

Nasdaq OMX Oslo Asa tuotteet:               

ENOM, ENOQ, ENOYR, HELSPOT(kuukausi), jäljempänä Tuote. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote (pl. HELSPOT, ENOM).

 

Aluehintaerotuotteet: Tuotetta vastaava SYHEL tuote, jäljempänä EPAD. Mikäli kiinnitettävälle tuotteelle ei noteerata vastaavaa EPAD:a, on EPAD:n kiinnittäminen oltava mahdollista käyttäen tuotetta lähinnä olevan tuotteen EPAD:a. Aluehintaerotuotteen hinta (EPAD) tulee voida kiinnittää eri ajankohtana kuin tuotteen hinta kiinnitetään ja myös se on voitava kiinnittää 3-5 erässä.

 

HINTAMEKANISMI JA HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN KIINNITYSAJANKOHDALLA NASDAQ OMX OSLO ASA:STA:

 

Sähkönmyyjä sai tarjota kolmella vaihtoehdoisella hintamekanismilla. Hintamekanismi vaihtoehdot ovat:

Tuote+EPAD+marginaali (tuotteet M, Q, YR sekä EPAD määräytyvät joko kiinnitysajankohdan

1) myyntilaidan (best seller) mukaisesti

2) avg+closing price tai

3) ostotoimeksiantona.

                                           

                                            Lopputulos:

                                            Tarjouksen on jättänyt 4 sähköntoimittajaa.

1)      Leppäkosken Energia Oy

2)      Keravan Energia Oy

3)      Turku Energia Oy

4)      KSS Energia Oy

 

Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan.

 

Skapat Energia Oy suosittelee sähköntoimittajaksi on Leppäkosken Energia Oy:tä, jonka tarjous oli edullisin.

 

Tarjousvertailussa ENOYR –marginaalituotteen hinta ratkaisi, sillä hinnankiinnitykset pyritään tekemään pääsääntöisesti vuosituotteilla. Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali saa olla enintään 1 €/MWh korkeampi kuin vuosituotteen marginaali.Marginaalitarjouksen tuli olla samansuuruinen koko sopimusjaksolle.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

 

Avauspöytäkirja ja vertailut ovat esityslistan liitteenä (liite 45.1)

 

Päätösehdotus:              Tekninen lautakunta hyväksyy Skapat Energia Oy:n suositteleman sähköntoimittajan, Leppäkosken Energia Oy:n. Ja esittää tarjousta hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

 

Päätös:                          Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

46 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOSESITYS

 

Vuoden 2014 talousarvion investointeihin on varattu uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen 208 000 euroa. (Tuulenpesä ja Jämin Harjumökkialue). Jämin Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakennustyöt on aloitettu.

Investointisuunnitelmassa Harjumökkialueen kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu 100 000 euroa, sisältäen jätevesiviemäröinnin, vesijohdon, aluevalaistuksen ja kaavateiden rakentamisen. Jämijärven vesiosuuskunta osallistuu rakentamiskustannuksiin vesijohdon osalta.

Vuodelle 2014 on varattu Tuulenpesän 1-vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen 108 000 euroa. Hanke ei kuitenkaan toteudu tänä vuonna. Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista käytetään n. 47 000 euroa Sormelantien alkupään päällystämiseen.

                                           

Markkalan kaavateiden päällystäminen on talousarvion investointisuunnitelmassa budjetoitu vasta vuodelle 2015. Tämän hetkisen tilanteen kannalta Markkalan kaavateiden päällystämiseen voitaisiin ryhtyä jo syksyn 2014 aikana mikäli sääolot sallivat töiden aloituksen.

 

Päätösehdotus:                   Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, investointimäärärahojen muutosta siten, että Tuulenpesän kunnallistekniikan rakentamiseen varatuista määrärahoista jäljelle jäävä summa n. 61 000 euroa siirretään käytettäväksi Markkalan kaavateiden päällystämiseen tänä vuonna.

 

Päätös:                                Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

47 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT                                          

 

                                            Keskusteltiin vuoden 2015 vaarallisten jätteiden keräyksestä.

 

 

 

 

48 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

                                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.