Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2014

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.9.2014

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.9.2014 kello 19.00

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  218

205 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  218

206 §     TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  219

207 §     VÄLIRAPORTTI 30.6.2014  220

208 §     SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS  221

209 §     KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN  KÄYNNISTÄMISESTÄ  223

210 §     VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JA UUDENVUODEN AIKANA  225

211 §     TALOUSARVION V. 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2015-2017  LAADINTAOHJEET  226

212 §     VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA  227

213 §     JÄMIN HIIHTOTUNNELIN SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMINEN TAKAUSPÄÄTÖKSEN  PERUSTEELLA  228

214 §     SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA TILAISUUKSISTA  229

215 §     TEEMA-ASIAT / PÄIVÄHOITO   230

216 §     POSAN RAAMI VUODELLE 2015  231

 

                     

ANNELI KUJANSUU

Anneli Kujansuu                                         Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2014                                                                                                                  

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.9.2014 kello 19.00 – 20.33

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Kujansuu    puheenjohtaja

Timo Sorvali              varapuheenjohtaja

Miia Sjöman

Olli Seppälä

Kari Jokisalo

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antero Karppinen            valtuuston I varapuheenjohtaja

Satu Jokela

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme             valtuuston puheenjohtaja

Tapio Rajalahti                 valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

Leena Peurala                 klo 19.00-19.37               

ASIAT

 

§§ 204 - 217

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Kujansuu             Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                 22.9.2014

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                     Timo Sorvali                                               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                 22.9.2014

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 


 

 

 

204 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                           Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

205 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                           Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja Timo Sorvali.

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään pykälä 215, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____

                     

 

                     

                     


 

206 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-       Verohallinto, Jämijärvi, tilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2014

-       Verohallinto, tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä, verovuosi 2013

-       Verohallinto, maksatuserittely elokuu 2014

-       Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

-       Kuntaliitto, alustava laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2015

-       Kiinteistönluovutusilmoitus

o   Tykköö, Köninki

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

207 §            VÄLIRAPORTTI 30.6.2014

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2014 tavoitteiden toteutumisesta.

Vuoden 2014 tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

Väliraportti on liitteenä nro 207.1.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2014 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


208 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on kokouksessaan 25.8.2014 (158 §) käsitellyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä viitekehyksenään sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Lakiluonnoksesta on pyydetty mm. kuntien lausunnot 14.10.2014 mennessä.

Päätöksellään 25.8.2014 sairaanhoitopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen ja Satakuntaliitolle seuraavaa:

”Yhtymähallitus päättää ehdottaa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Satakuntaliitolle, että Satakunnan kunnat ja Satakuntaliitto valmistelevat vuosina 2014-2015, viimeistään 31.3.2015 mennessä, keskustellen ja hyvässä yhteistyössä selvitykset ja arviot sekä suositukset Satakunnan sote-tuotannosta/-tuottajista seuraavilla, nykyisellä ja nykyisestä poikkeavilla, mm. seuraavilla eri tuotantovaihtoehdoilla 1.1.2017 lukien.

1.    Nykytuotantorakenne

2.    Porin kaupunki tuottaa kaikki sotepalvelut Satakunnan kunnille (kaikille kunnille ja poislukien Raumalle.)

3.    Em. vaihtoehdot perussotessa, mutta Länsirannikolle muodostetaan erikoissairaanhoitoon ”länsirannikon yliopistollinen sairaala”, johon Tyksin kantasairaala ja Satakunnan keskussairaala sekä Vaasan keskussairaala kuuluvat osina, mutta johon eivät kuulu sairaanhoitopiirien aluesairaalat

4.    Satakunnan julkiset sote-palvelujen tuottajat muodostavat uuden kuntayhtymän, joka tuottaa kaikki sote-palvelut satakuntalaisille

-       selvitys tulisi laatia potilaan/asiakkaan, henkilöstön ja päätöksentekijän sekä veronmaksajan näkökulmasta

-       että selvitystä laatimaan nimetään jäsenkuntien edustajien ja Satakuntaliiton edustuksen sisältävä ohjausryhmä ja,

-       että sairaanhoitopiirillä on edustus ohjausryhmässä, ja

-       pyytää sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta vastausta tässä esitettyyn selvitystehtävään sairaanhoitopiirille ja Satakuntaliitolle 30.9.2014 mennessä.

Vaihtoehtoisesti yhtymähallitus ehdottaa sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Satakuntaliitolle, että ne asettavat em. esitettyyn selvitystehtävään selvityshenkilön ja

-vaihtoehtoisesti edellä esitettyyn, jäsenkuntien niin päättäessä, Satakunnan sairaanhoitopiiri on valmis ottamaan selvitystehtävän jäsenkuntien ja Satakuntaliiton kanssa yhdessä hoitaakseen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa vastauksenaan, että sote-uudistuksen valmistelu tulee käynnistää kuntavetoisena siten, että valmistelussa ovat mukana myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 
                                            Kunnanhallitus               216 §            19.8.2013

209 §            KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN ESITYS KUNTAJAKOSELVITYKSEN                       KÄYNNISTÄMISESTÄ

 

                                            Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013 alkaen.

 

Lain mukaan kuntien tulee 30.11.2013 mennessä ilmoittaa minkä kunnan/kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään 1.7.2014.

 

Yhdistymisselvityksen tulee aina sisältää vähintään:

-       suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta

-       selvitys yhdistymisen vaikutuksesta kuntien yhteistoimintaan

-       selvitys taloudellisesta tilanteesta

-       arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta

-       yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on 10.6.2013 § 57 päättänyt esittää Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille yhteisen kuntajakoselvityksen tekemistä.

 

Selvitystyöhön voidaan ottaa mukaan myös muita siitä kiinnostuneita kuntia.

 

Kunnilta pyydetään vastauksia 30.8.2013 mennessä.

Kuntajakoselvityksen tekeminen ei vielä tarkoita kuntaliitoksen tekemistä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osallistuu Kankaanpään kaupungin valtuuston esittämään kuntajakoselvitykseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 209 §                           Kuntarakenneselvityksen aineisto löytyy kunnan kotisivuilta ja osoitteesta www.kuntaliitos.fi.

                                            Aineisto on esitetty valtuustoille Karviassa 6.5.2014 pidetyssä selvitystyön loppuseminaarissa. Tällöin sovittiin, että kunnat ottavat kantaa syyskuun 2014 loppuun mennessä jatkavatko ne selvitystyön 2 vaiheeseen (varsinaiset liitosneuvottelut). Tämän jälkeen on Lavian ratkaisuksi tullut kuntaliitos Poriin.

 

                                            Pohjois-Satakunnan kuntien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tahtotilaa kuntaliitosneuvotteluihin ei ole ilmennyt.

 

Kuntaliitos edellyttäisi vahvaa kuntajoukkoa, jotta sillä olisi merkitystä ”pitkässä juoksussa”.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto ilmoittaa kantanaan, että Jämijärven kunta ei tässä vaiheessa lähde 2 vaiheen selvitystyöhön (mahdolliset liitosneuvottelut).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

210 §             VIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JA UUDENVUODEN AIKANA

 

 

Henkilöstön vuosilomien yhteydessä käydyssä neuvotteluissa on sovittu, että virasto olisi kiinni 22.-23.12.2014 ja joulun jälkeen 29.-31.12.2014.

 

Henkilökunta pitäisi ko päivinä vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna

22.-23.12.2014 sekä 29.-31.12.2014.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

211 §            TALOUSARVION V. 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2015-2017                       LAADINTAOHJEET

 

Kunnanhallitus päätti talousarvion laadinta-aikataulun kokouksessaan 1.9.2014 § 197.

Yleishallinto on valmistellut talousarvion v. 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 laadintaohjeet. Liite nro 211.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion v. 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 laadintaohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


212 §            VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Valtuuston kokouksessa 25.8.2014 § 47 kohta 2 Kristiina Kotaoja tiedusteli onko kunnassa vanhuspalvelulain seurannasta vastaavaa henkilöä vai kuuluuko asia PoSalle. Asia jäi kunnanhallituksen selvitettäväksi.

Asiaa on tiedusteltu PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalolta, ja häneltä on saatu seuraavanlainen selvitys:

 

”Vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemista, seurantaa ja arviointia varten on Valvirassa asetettu erityishanke, jonka puitteissa selvitetään miten kunnat ovat velvoitteitaan hoitaneet. Hanke on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. THL on kerännyt tilannetta ennen lain voimaantuloa kuvaavat tiedot vanhustenhuollon toimintayksiköille osoitetulla kyselyllä keväällä 2013. Kysely toistetaan nyt syys-lokakuussa

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja yhdenmukaistaakseen lupahallinnon ja valvonnan ja toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä. Tavoitteena on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät.”

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa asiasta valtuustolle yllä olevan selvityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


213 §            JÄMIN HIIHTOTUNNELIN SÄHKÖLASKUJEN MAKSAMINEN TAKAUSPÄÄTÖKSEN                       PERUSTEELLA

Valtuutettu Erkki Rudenberg tiedusteli valtuuston kokouksessa 25.8.2014 § 47 kohta 3, kuinka paljon kunta on maksanut Jämin hiihtotunnelin sähkölaskuja valtuuston takauspäätöksen jälkeen.

Asia annettiin kunnanhallituksen selvitettäväksi.

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että tämän esityslistan lähtöpäivään 10.9.2014 mennessä ei ole maksettu takauspäätökseen liittyviä sähkölaskuja.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                     


 

214 §            SELONTEOT KÄYDYISTÄ KOULUTUKSISTA, NEUVOTTELUISTA JA

                      TILAISUUKSISTA

                     

                      Ei ollut.

                     

                      _____

215 §            TEEMA-ASIAT / PÄIVÄHOITO

 

Leena Peurala tulee selvittämään kunnanhallitukselle päivähoidon tilannetta sekä ns. resurssihenkilön osalta tehtyä selvitystyötä.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

216 §            POSAN RAAMI VUODELLE 2015

 

                                            PoSan talousraportti ajalle 1.1.-30.6.2014 on liitteenä nro 216.1.

 

Raportti pitää sisällään myös ennusteen vuoden 2014 kuntakohtaisesta toteutumasta.

PoSan vuoden 2015 talousarviota varten tulee kuntien ilmoittaa talousraaminsa. Kuntien välisissä neuvotteluissa on puhuttu 0 %:n kasvusta.

Jämijärven kunnan osalta v. 2014 tilaus on 4,5 milj. euroa, joka ei tule riittämään. Arvio ylityksestä on 250 000-300 000 euron välissä.

 

Valtionosuusleikkaukset ja heikko verokertymä tekee kunnan budjetin teon erittäin haasteelliseksi. Jämijärven kunnan talousarvioluonnoksessa v. 2015 on varattu PoSan menoihin 4,6 milj. euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa perusturvalautakunnalle ja PoSan johtokunnalle, että Jämijärven kunnan talousarvioluonnoksessa on varattu PoSan menoihin 4,6 milj. euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttii9n yksimielisesti.

 

                                            _____